Педагогічна практика

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Опис курсу

Проходження педагогічної практики спрямоване на здобуття аспірантами навиків практичної діяльності щодо здійснення навчально-виховного процесу у вищій школі. Педагогічна практика складається із навчально-методичної роботи, зокрема підготовки до занять, методичної роботи, відвідування та аналізу занять, проведення консультацій, та поєднується із виконанням аудиторного навантаження, зокрема проведенням семінарських, практичних, лабораторних занять, а також читанням лекцій.

Організатором та базою для проходження педагогічної практики є відповідна кафедра, за якою закріплений аспірант. Аспірант підпорядковується правилам внутрішнього розпорядку Університету, розпорядженням адміністрації та керівника практики.

Проходження педагогічної практики здійснюється у порядку, визначеному Положенням про педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка від 30 травня 2018 року, відповідно до якого загальний обсяг педагогічної практики складає 4 кредити ЄКТС (120 годин) у шостому семестрі навчання, з яких навчально-методична робота становить 70 навчальних годин, а на аудиторне навантаження відводиться (читання лекцій (за рішенням кафедри), проведення семінарських, практичних, лабораторних занять) відводиться 50 годин навчальної практики. Захист педагогічної практики здійснюється на засіданні кафедри.

За результатами провдення педагогічної практики аспірант здобуде:

знання та розуміння методологічних, концептуальних засад організації навчальних занять, викладання фахової дисципліни, діяльності викладача та діяльності студентів, теоретико-методичних аспектів організації кожної складової діяльності;

уміння самостійно планувати структуру навчальних занять, розробляти методику організації взаємодіяльності викладача й студентів, здійснювати підготовку навчальних занять, організовувати навчально-виховний процес як взаємодію викладача і студентів, оцінювати результати навчання відповідно до поставлених цілей, аналізувати проблеми, приймати рішення щодо їхнього вирішення;

вміння критично аналізувати проведені заняття за визначеними критеріями, оцінювати власні педагогічні дії й дії студентів на кожному етапі процесу відповідно до поставленої мети, здійснювати самостійні висновки й приймати рішення щодо вдосконалення кожного етапу заняття;

вміння організовувати діалогічне спілкування зі студентами, застосовувати доцільні добудови для встановлення контакту з ними, конструктивно спілкуватися з викладачами у процесі аналізу проведених навчальних занять;

вміння організовувати навчальні заняття відповідно до інноваційних підходів, здатність впроваджувати інноваційні моделі, технології в практику організації навчально-виховного процесу, аналізувати власну відповідальність за наслідки впровадження інноваційних педагогічних дій, окреслення програми власного професійного становлення та самовдосконалення на основі аналізу набутого під час практики педагогічного досвіду.

Силабус:

Завантажити силабус