Науковий семінар

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
111Немає
121Немає

Опис курсу

Науковий семінар – колективне, публічне обговорення наукової інформації для формування компетенцій здобувачів в об’ємі нових знань та методів для оптимізації взаємодії з проектами і програмами, що забезпечує умови для розвитку мислення через дискусію.

Метою наукового семінару є оволодіння фундаментальними знаннями, розвиток логічного мислення, формування переконання, оволодіння культурою толерантності, активізація соціального становлення особистості майбутнього науковця.

Науковий семінар проводиться для аспірантів юридичного факультету усіх напрямів спеціальності 081 «Право» у приміщенні Залу засідань Вченої ради юридичного факультету за круглим столом.

На науковому семінарі доповідають аспіранти третього та четвертого років навчання. За погодженням із Заступником декана доповідати можуть аспіранти першого та другого років навчання. Участь в науковому семінарі аспірантів усіх років навчання є обов’язковою.

Опоненти доповідача повинні попередньо ознайомитись із матеріалами доповіді, вивчити літературу за темою доповіді та дати розгорнуту аргументовану оцінку при обговоренні.

Результати оцінки доповідей аспірантів вносяться в Індивідуальний план аспіранта.

Протягом двох тижнів з початку навчального семестру відповідальний за організацію наукових семінарів заступник декана з наукової роботи (далі – заступник декана) формує проект графіку проведення наукових семінарів. У проекті графіку визначаються доповідачі, опоненти, керівники наукового семінару та дати його проведення. Заступник декана враховує під час формування проекту графіка наукових семінарів тематику досліджень аспірантів, наукові інтереси опонентів та керівника семінару.

Аспірант, котрого призначили доповідачем на науковому семінарі, за тиждень до його проведення надає матеріали доповіді в електронному вигляді Заступнику декана, який надсилає матеріали доповіді опонентам, керівнику семінару та аспірантам для попереднього ознайомлення.

Заступник декана розміщує інформацію про проведення семінару на сайті юридичного факультету із даними про доповідача, його наукового керівника, опонентів, керівника наукового семінару, доповідь для загального ознайомлення.

Заступник декана веде облік присутності та доповідей на наукових семінарах, доповідає на зсіданнях Вченої ради юридичного факультету про стан проведення наукових семінарів.

У роботі наукових семінарів можуть брати участь здобувачі різних ступенів вищої освіти за різними спеціальностями, різних років навчання, які мають бажання поглибити опрацьований теоретичний матеріал, активізувати самостійність суджень, навчитись відстоювати власні думки, аргументувати їх на основі наукових фактів.

Із анонсами наукових семінарів та вже проведеними науковими семінарами можна ознайомитись за посиланням:

https://law.lnu.edu.ua/research/seminars

Матеріали

Витяг із Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка

4. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Форми організації освітнього процесу визначені Тимчасовим Положенням про
організацію освітнього процесу в Університеті.
Освітній процес підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в
Університеті здійснюється у таких формах:
• навчальні заняття;
• самостійна робота;
• науковий семінар;
• контрольні заходи;
• педагогічна практика.

4.1. Науковий семінар – колективне, публічне обговорення наукової інформації для формування компетенцій здобувачів в об’ємі нових знань та методів для оптимізації взаємодії з проектами і програмами, що забезпечує умови для розвитку мислення через дискусію. Керує науковим семінаром провідний вчений, який активно і плідно працює у відповідній галузі науки. Для організації семінару заздалегідь призначають доповідачів та опонентів. Науковий семінар проводиться з наданням матеріалів в доступі до початку семінару. Опоненти попередньо ознайомлюються з доповідями, вивчають літературу за темою доповіді і дають розгорнуту аргументовану оцінку при обговоренні. У роботі наукових семінарів можуть брати участь здобувачі різних ступенів вищої освіти за різними спеціальностями, різних років навчання, які мають бажання поглибити опрацьований теоретичний матеріал, активізувати самостійність суджень, навчитись відстоювати власні думки, аргументувати їх на основі наукових фактів. Метою наукового семінару є оволодіння фундаментальними знаннями, розвиток логічного мислення, формування переконання, оволодіння культурою толерантності, активізація соціального становлення особистості майбутнього науковця.

Силабус:

Завантажити силабус