Громадянство в Україні: питання організаційно-правового удосконалення

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Мочульська М. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Мочульська М. Є.

Опис курсу

Мета – пізнання та осмислення студентами правової природи інституту громадянства та його ролі, як передумови володіння індивідом повним обсягом конституційних прав та свобод.

Завдання – розгляд та аналіз основних конституційно-правових проблем правового забезпечення інституту громадянства України;

визначення шляхів  удосконалення правового регулювання інституту громадянства.

     Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: поняття та сутність  громадянства, конституційно-правові принципи громадянства України, еволюцію інституту громадянства в Україні, особливості підстав набуття та припинення громадянства України, суть та причини виникнення проблем безгромадянства та множинного громадянства і шляхи їх уникнення в Україні, тенденції розвитку інституту громадянства України;

вміти: обґрунтовувати роль громадянства у можливості індивіда користуватися повним обсягом конституційних прав та свобод  в Україні, аргументувати свою точку зору щодо необхідності удосконалення конституційно-правового забезпечення інституту громадянства України, аналізувати проблемні аспекти, пов’язані з множинним громадянством та безгромадянством  в Україні та шляхи запобігання цим негативним явищам, прогнозувати основні напрямки розвитку інституту громадянства України.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua.
 2. Декларація «Про державний суверенітет України», прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради. – 1990. – №31. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua.
 3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.
 4. Закон «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року // Відомості Верховної Ради. – 2001. – №13. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua.
 5. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 8 липня 2011 року // Відомості Верховної Ради. – 2012. – №16. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
 6. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
 7. Закон України «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. – №46. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua.
 8. Європейська Конвенція про громадянство від 6 листопада 1997 року. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 9. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.
 10. Конвенція про правовий статус апатридів від 28 вересня 1954 року. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: unhcr.org.ua.
 11. Конвенція про правовий статус біженців від 28 липня 1951 року. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.
 12. Конвенція про громадянство одруженої жінки від 20 лютого 1957 року. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 13. Конвенція про деякі питання, що стосуються колізій законів про громадянство від 12 квітня 1930 року. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://eudo-citizenship.eu.
 14. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 року. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 15. Конвенція про скорочення безгромадянства від 30.08.1961 року. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 16. Конвенція про скорочення випадків множинного громадянства від 6 березня 1963 року. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: search.ligazakon.ua.
 17. Указ Президента України «Про порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень» від 27 березня 2001 року № 588/2006. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

Доктринальні джерела

 1. Альбертіні Л.М. Правове регулювання громадянства в європейських державах (порівняльний аналіз): автореф.дис. …канд.юрид.наук: 12.00.02. – К., 1999. – 15 с.
 2. Бедрій Р.Б. Конституційно-правові основи громадянства України: Монографія. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – 164с.
 3. Великоречанін П.О. Множинне громадянство: конституційно-правове дослідження: автореф. дис. …канд.юрид.наук: 12.00.02. – О., 2015. – 20 с.
 4. Лазарєв В.В. Процедури з питань громадянства України: конституційно-правовий аспект: автореф. дис. …канд.юрид.наук: 12.00.02. – Х., 2014. – 19 с.
 5. Лотюк О. Принципи громадянства України відповідно до Конституції України // Право України. – 1998. – №7. – с.9-11.
 6. .Мелащенко В. Принципи громадянства України // Право України. – 1992. – №7. – с.12-14.
 7. Подима Я.В. Конституційно-правовий принцип єдиного громадянства України // Держава і право. – 2007. – №35. – с.239-245.
 8. Подима Я.В. Конституційно-правові принципи громадянства України: автореф. дис. …канд.юрид.наук: 12.00.02. – К., 2010. – 20 с.
 9. Суржинський М.І. Основні етапи становлення та розвитку інституту громадянства в Україні // Держава і право. – 2006. – №34. – с.186-192.
 10. Суржинський М.І. Громадянство України як конституційно-правовий інститут: автореф.дис. …канд..юрид.наук: 12.00.02. – К., 2009. – 19 с.
 11. Тарасюк Г. Проблема реалізації принципу єдиного громадянства в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2009. – №8. – с.32-35.
 12. Тащі С.М. Питання громадянства в українському конституціоналізмі ХХ ст. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – №4. – с.31-37.
 13. Тодика Ю.М. Громадянство України: конституційно-правовий аспект: Навч.посібник. – Х.: Факт, 2002. – 254с.
 14. ЧерниченкоС.В. Международно-правовые вопросы гражданства. – М.: Международные отношения, 1968. – 160 с.
 15. Шкумбатюк К.Л. Державна політика України у сфері громадянства в контексті європейської інтеграції: автореф.дис. …канд..юрид.наук: 25.00.01. – Л., 2004. – 19 с.
 16. Альбертіні Л.М. Питання подвійного громадянства // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 1996. – №4-5. – с.187-195.
 17. Андрусевич Н. Поняття громадянства Європейського Союзу // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2001.  – №6. – с.133-136.
 18. Бедрій Р.Б. Відповідність українського законодавства про громадянство міжнародно-правовим стандартам // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2001. – №5. – с.150-154.
 19. Бедрій Р.Б. Особливості інституту громадянства в міжнародному праві //  Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 1999. – №1. – с.152-156.
 20. Бедрій Р.Б. Поняття громадянства України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1999. – №34. – с.78-80.
 21. Блажівська Н. Принцип єдиного громадянства України. Проблеми тлумачення та правозастосування // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – №2. – с.77-81.
 22. Копиленко О. Щодо закону про громадянство України // Право України. – 2001. – №10. – с.84-88.
 23. Лазарєв В.В. Основні етапи становлення та розвитку інституту громадянства // Право і безпека. – 2009. – №1. – с.113-117.
 24. Ладигін С. Конституційно-правове регулювання інституту громадянства та проблема подвійного громадянства в Україні // Юридична Україна. – 2009. – №4. – с.25-29.
 25. НагорнийЄ. Удосконалення законодавства України про громадянство – запорука захисту прав людини // Право України. – 2006. – №10. – с.33-35.
 26. Суржинський М.І. Міжнародно-правові стандарти у галузі громадянства: теоретичний аспект // Держава і право. – 2007. – №36. – с.211-217.
 27. Суржинський М.І. Конституційно-правове регулювання громадянства України // Держава і право. – 2007. – №37. – с.189-195.
 28. Суржинський М.І. Подвійне (множинне) громадянство: світова практика // Держава і право. – 2005. – №27. – с.229-235.
 29. Чалий П.Ф. Громадянство України: етапи становлення // Урядовий кур’єр. – 25 листопада 1996. – №218-219. – с.5.
 30. Чалий П.Ф. Громадянство України: зміни до законодавства та їх реалізація // Урядовий кур’єр. – 3 березня 1998. – №42. – с.5.
 31. Шкумбатюк К. Гармонізація законодавства України про громадянство з міжнародним правом у контексті європейської інтеграції // Вісник Української Академії державного управління. – 2000. – №2. – с.269-273.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму