Історія держави і права зарубіжних країн

Тип: Нормативний

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Опис курсу

Дисципліна « Історія держави і права зарубіжних країн» є основною дисципліною за спеціальністю «Право» для освітньо-наукової програми бакалавр , яка викладається в 1 семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Ця дисципліна дає можливість студентам усіх форм навчання зрозуміти і засвоїти вчення про державу і право в цілому. При цьому слід врахувати, що історія держави і права зарубіжних країн має не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки дає розуміння сучасних суспільно – політичних і державно – правових явищ та інститутів, допомагає у минулому знаходити історичні корені сучасності, у якійсь мірі передбачити майбутнє цих явищ, з’ясувати роль сучасної держави і права у суспільстві, їх соціальну значимість .Дисципліна допомагає студентам зрозуміти і засвоїти найважливіші питання таких навчальних дисциплін як теорія права та держави, основи римського права, конституційного права сучасних зарубіжних країн, міжнародного публічного і приватного права, історії політичних та правових вчень.

Рекомендована література

1.Тищик Б.Й. Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (ХVІІ ст. – 1918 р.).Навч. пос. – Л.: «Світ», 2013

2.Тищик Б.Й. Історія держави і права Австрії та Австро-Угорщини (Х ст. – 1918 р.). Текст лекцій. – Л.: Вид. центр юрид. Ф-ту ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 80 с.

3.Тищик Б.Й. Історія держави і права Польщі (Х ст. – 1795 р.). Текст лекцій. Л.: Вид. центр юрид. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 512 с.

4.Тищик Б.Й. Історія держави і права Італії. (Новітній час: 1918 – початок ХХІ ст.). Текст лекцій. – Л.: Видавничий центр юрид. ф-ту ЛНУ ім. Ів. Франка, 2013. – 376 с.

5.Тищик Б.Й. Німеччина: історія державності і права (IX ст. початок XXI ст.).- Львів – Тріада плюс, 2011. – 390 с.

6.Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. /За ред. докт. Наук, проф., чл..-кор. АПрН України В.Д. Гончаренка – Київ: Вид. Дім «Ін Юре», 2002.

 1. Історія держави і права зарубіжних країн:правові джерела./упорядник Г. І.Трофанчук. – Київ: Юрінком Інтер, 2008.
 2. Крестовська H.М., Цвіркун О.Ф. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія-практикум .-Харків: Одісей, 2010.
 3. Хрестоматія з Історії держави і права зарубіжних країн: у 2 томах./ /За ред. докт. юр. наук, проф., чл.-кор. АПрН України В.Д. Гончаренка – Київ: Вид. Дім «Ін Юре», 1998.
 4. Качур В.О. Суспільно-політичний устрій Канади в XVII-60-x роках ХІХст. – К.: Магісір – XXI ст.,2008.
 5. Макарчук B.C. Загальна історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посібник.- K.: Атіка , 2007.

12  Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. Підручник . – К.: Вид. дім «Ін Юре» , 2003.

13 Тищик Б.И. Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (1918 р. – поч. ХХІ ст.). – Навч. посібник. – Л: Світ, 2016.

14  Тищик Б.И. Італія: історія держави і права. (V – поч. ХХІ ст.). – Навч. посібник. – Л: Світ, 2015.

15  Тищик Велика Британія: історія державності і права (І ст. до н.е. початок ХХІст.).-Львів-Світ.2020а222020вчальний посібник .- K.: Вища .16. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. – М.: Юрид. лит-ра,Міщенко О. Туреччина: від ім-17.Тищик Б.Й. Історія держави і права Сполучених Штатів Америки (ХVІст.-1918р.) Навч. посібник – Л: ЛНУ 2007. орія. У

 1. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 – початок ст.)/3а ред. проф. М. Швагуляка. – Львів: Тріада плюс, 2011.
 2. Балух В.О., Коцур В.П. історія Стародавнього Риму.-Чернівці: книги ХХІ,2005.
 3. 20. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. – М.: Юрид. лит-ра, 1980.
 4. 21. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. Київ:-Україна, 1999.
 5. 22. Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн. (Держава і право епохи станово-кастового суспільства): Навч. посіб. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2000.
 6. 23. Бостан Л.М., Бостан С.К., Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальн. посібник – K.: Центр, учбової л – ри , 2008.
 7. Войтович Л., Овсінський Ю., Чорний М. Medium aevum : Середні віки. Підручник. – Л.: Тріада плюс, 2010.
 8. Газін В.П.,Копилов С.А.Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2002 роки.Навч. посібник . – К.: Либідь , 2004.
 9. 26. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посібник.- K.: Істина, 2005

27.Banes T. D. The New Empire of Diocletian and Constantine / T. D. Banes. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982.

528.Groicki B. Tytuły prawa majdeburskiego / Batrłomiej Groicki. – Warszawa : Wydawnictwo prawnicze, 1954. – 305 c.

 1. Górski Grz., Salmonowicz St. Historia ustrojów państw. – Warszawa, 2001;
 2. Koranyj K. Powszechna historia 6 państwa i prawa: w 3 T. – Warszawa: PWN, 1976; 55.Maciejewski T. Historia powszechna ustroju i prawa. – Warszawa: Wyd. C. H. Bech, 2004;
 3. Sszaniecki M. Powszechna historia państwa i prawa. – Warszawa, 2000;

32.Sójka – Zielińska K. Historia prawa. – Warszawa, 2001

33.Mackenzie T. Studies in roman law with comparative views of the laws of France, England and Scotland / Thomas Mackenzie. – Edinburgh and London : William Blackwood and sons, 1865. – 403 c.

34.Fortner R. S. International communication: History, conflict and control of the global metropolis. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1993. 390 p

35Wróblewski S. Powszechny austryacki kodeks cywilny z uzupewniającemi ustawami i rozporządzeniami, objaśniony orzeczeniami sądu najwyższego. Cz. I (§§1-937) / Stanisław Wróblewski. – Kraków: Leon Frommer, 1914. – 1374 s.

36.Górski Grz., Salmonowicz St. Historia ustrojów państw. – Warszawa, 2001;

37.Koranyj K. Powszechna historia państwa i prawa: w 3 T. – Warszawa: PWN, 1976;

38.Maciejewski T. Historia powszechna ustroju i prawa. – Warszawa: Wyd. C. H. Bech, 2004

39.Powszechna historia państwa i prawa. – Warszawa, 2000;

Матеріали

Плани семінарських занять

 

Перелік питань з курсу “Історія держави і права зарубіжних країн” 2022-2023 навч.рік (зимова сесія)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус