Історія держави і права України

Тип: Нормативний

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Залік
26Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Моряк-Протопопова Х. М.ЮРД-11, ЮРД-12, ЮРД-13
216доцент Шевчук Л. Е.ЮРД-11, ЮРД-12, ЮРД-13
136професор Бойко І. Й.ЮРД-14, ЮРД-15, ЮРД-16
216професор Бойко І. Й.ЮРД-14, ЮРД-15, ЮРД-16
136доцент Шевчук Л. Е.ЮРД-17, ЮРД-18, ЮРД-19
216доцент Шевчук Л. Е.ЮРД-17, ЮРД-18, ЮРД-19
132професор Кобилецький М. М.ЮРД-1А, ЮРД-1Б, ЮРД-1В
216професор Кобилецький М. М.ЮРД-1А, ЮРД-1Б, ЮРД-1В
132доцент Моряк-Протопопова Х. М.ЮРД-1Г, ЮРД-1Д, ЮРД-3
216доцент Моряк-Протопопова Х. М.ЮРД-1Г, ЮРД-1Д, ЮРД-3

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЮРД-11доцент Моряк-Протопопова Х. М.
ЮРД-12професор Бойко І. Й.
ЮРД-13доцент Липитчук О. В.
ЮРД-14професор Бойко І. Й.
ЮРД-15доцент Коваль А. Ф.
ЮРД-16доцент Шевчук Л. Е.
ЮРД-17доцент Шевчук Л. Е.
ЮРД-18доцент Моряк-Протопопова Х. М.
ЮРД-19доцент Кольбенко А. В.
ЮРД-1Апрофесор Кобилецький М. М.
ЮРД-1Бдоцент Липитчук О. В.
ЮРД-1Вдоцент Коваль А. Ф.
ЮРД-1Гдоцент Моряк-Протопопова Х. М.
ЮРД-1Ддоцент Шевчук Л. Е.
ЮРД-3Гутів Б. І.
2ЮРД-11
ЮРД-12
ЮРД-13
ЮРД-14
ЮРД-15
ЮРД-16
ЮРД-17
ЮРД-18
ЮРД-19
ЮРД-1А
ЮРД-1Б
ЮРД-1В
ЮРД-1Г
ЮРД-1Д
ЮРД-3

Опис курсу

Історія держави і права України є обов’язковим предметом у всіх вищих юридичних навчальних закладах і на факультетах. Вона ознайомлює студентів із державно-правовим розвитком українського народу від найдавніших часів до наших днів. Вивчення й оцінка раніше замовчуваних або спотворених процесів, фактів, імен, відтворення історичної справедливості – запорука морального оздоровлення суспільства, джерело духовного відродження нації. Викладання історії держави і права України охоплює не тільки читання лекцій, а й проведення семінарських занять, написання студентами письмових робіт – контрольних, курсових, дипломних, магістерських, складання іспитів.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Тищик Б. Й., Бойко І.Й. Історія держави і права України: акад. курс: підручник / Б. Й. Тищик, І. Й. Бойко. – К.: Ін Юре, 2015. 
 2. Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (ІХ – ХХ ст.): [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І.Й. Бойко. – К.: Атіка, 2013. – 348 с. 
 3. Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (ІХ – ХХ ст.): навч. посіб./ І.Й. Бойко. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 408 с. 
 4. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ – ХХ ст.): посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Л.: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 904 с. 
 5. Історія держави і права України. У 2-х част. / За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренка. – Київ, 2003. 
 6. Історія держави і права України: Підручник / За ред. А.С. Чайковського. – Київ, 2004. 
 7. Історія державної служби в Україні / Авт. колектив: О.Г.Аркуша, О.В.Бойко, Є.І.Бородін, С.В.Віднянський, П.П.Гай-Нижник та інш. / Відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій. НАН України. Інститут історії України; Головне управління державної служби України. У 5 т. – К.: “Ніка-Центр”, 2009. – Т.1. – 544 с. // http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/188-190doc.php  
 8. Історія державної служби в Україні / Авт. колектив: О.Г.Аркуша, О.В.Бойко, Є.І.Бородін, С.В.Віднянський, П.П.Гай-Нижник та інш. / Відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій. НАН України. Інститут історії України; Головне управління державної служби України. У 5 т. – К.: “Ніка-Центр”, 2009. – Т.2. – 512 с. // http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/191doc.php  
 9. Музиченко П.П. Історія держави і права України. – Київ, 2006. 
 10. Історія держави і права України [Текст] : підручник / В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум’янцев ; за ред. В. Д. Гончаренка. – Х. : Право, 2013.  
 11. Терлюк І. Я. Історія держави і права України. – Київ, 2006. 
 12. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. / За ред. В.Д. Гончаренка. – Київ, 2003. 
 13. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. Посіб. / Упоряд.: А.С. Чайковський (кер.) та ін. – Київ, 2003. 
 14. Історія державності України: експериментальний підручник / за заг. ред. Бандурки О.М., Ярмиша О.Н. – [кол. авторів: В.А. Греченко, О.А. Гавриленко, М.М. Столбуненко. та ін.]. – Х.: ТОВ «Одісей», 2004.  

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Президент України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.president.gov.ua/
2. Верховна Рада України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/
3. Кабінет Міністрів України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/
4. Міністерство юстиції України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : https://minjust.gov.ua/ua
5. Конституційний Суду України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://ccu.gov.ua
6. Верховний суд України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/
7. Вища рада юстиції : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/
8. Офіційний вісник України : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу: http://ovu.com.ua
9. Урядовий кур’єр: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.ukurier.gov.ua/
10. Газета “Голос України” : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://uamedia.visti.net/golos_ukrainy
11. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
12. Національна парламентська бібліотека України Вернадського : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://nplu.org/
13. Львівська національна наукова бібліотека ім. В.Стефаника : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.lsl.lviv.ua/
14. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://library.lnu.edu.ua/bibl/
15. Національна історична бібліотека України : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://nibu.kiev.ua/
16. Інститут історії України НАН України : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://history.org.ua/

Матеріали

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ   ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НИХ  ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ  ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ 

Модуль 1_Історія держави і права України_Перелік питань

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус