Історія держави і права України

Тип: Нормативний

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Залік
26Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Моряк-Протопопова Х. М.ЮРД-11, ЮРД-12, ЮРД-13
216доцент Шевчук Л. Е.ЮРД-11, ЮРД-12, ЮРД-13
136професор Бойко І. Й.ЮРД-14, ЮРД-15, ЮРД-16
216професор Бойко І. Й.ЮРД-14, ЮРД-15, ЮРД-16
136доцент Шевчук Л. Е.ЮРД-17, ЮРД-18, ЮРД-19
216доцент Шевчук Л. Е.ЮРД-17, ЮРД-18, ЮРД-19
132професор Кобилецький М. М.ЮРД-1А, ЮРД-1Б, ЮРД-1В
216професор Кобилецький М. М.ЮРД-1А, ЮРД-1Б, ЮРД-1В
132Моряк-Протопопова Х. М.ЮРД-1Г, ЮРД-1Д, ЮРД-3
216Моряк-Протопопова Х. М.ЮРД-1Г, ЮРД-1Д, ЮРД-3

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЮРД-11Моряк-Протопопова Х. М.
ЮРД-12професор Бойко І. Й.
ЮРД-13доцент Липитчук О. В.
ЮРД-14професор Бойко І. Й.
ЮРД-15доцент Коваль А. Ф.
ЮРД-16доцент Шевчук Л. Е.
ЮРД-17доцент Шевчук Л. Е.
ЮРД-18Моряк-Протопопова Х. М.
ЮРД-19доцент Кольбенко А. В.
ЮРД-1Апрофесор Кобилецький М. М.
ЮРД-1Бдоцент Липитчук О. В.
ЮРД-1Вдоцент Коваль А. Ф.
ЮРД-1ГМоряк-Протопопова Х. М.
ЮРД-1Ддоцент Шевчук Л. Е.
ЮРД-3Гутів Б. І.
2ЮРД-11
ЮРД-12
ЮРД-13
ЮРД-14
ЮРД-15
ЮРД-16
ЮРД-17
ЮРД-18
ЮРД-19
ЮРД-1А
ЮРД-1Б
ЮРД-1В
ЮРД-1Г
ЮРД-1Д
ЮРД-3

Опис курсу

Історія держави і права України є обов’язковим предметом у всіх вищих юридичних навчальних закладах і на факультетах. Вона ознайомлює студентів із державно-правовим розвитком українського народу від найдавніших часів до наших днів. Вивчення й оцінка раніше замовчуваних або спотворених процесів, фактів, імен, відтворення історичної справедливості – запорука морального оздоровлення суспільства, джерело духовного відродження нації. Викладання історії держави і права України охоплює не тільки читання лекцій, а й проведення семінарських занять, написання студентами письмових робіт – контрольних, курсових, дипломних, магістерських, складання іспитів.

Рекомендована література

Рекомендована література
1. Бойко І.Й. Державний лад і право Київської Русі. – Львів, 2004.
2. Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини. – Львів, 2000.
3. Захарченко П. Історія держави і права України. – К., 2004
4. Історія держави і права України. У 2-х част. / За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренка. – К., 2003.
5. Історія держави і права України / За ред. Чайковського А.С. – К., 2006
6. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: підруч. для вищих навч. закладів. – К., 2007.
7. Кульчицький В.С., Бойко І.Й. Генезис та еволюція української конституції. Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. – Львів, 2007.
8. Кульчицький В.С., Бойко І.Й., Настасяк І.Ю., Мікула О.І. Апарат управління Галичиною в складі Австро-угорщини. – Львів, 2002.
9. Музиченко П.П. Історія держави і права України. – К., 2007.
10. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Українська Народна Республіка (1917-1920 рр.). – Коломия,1994.
11. Терлюк І.Я. Історія держави і права України (доновітній час). – К., 2011.
12. Ткач А.П. Право України. – Хмельницький, 1992.
13. Чубатий М. Огляд історії українського права. – Мюнхен,1947.
14. Ділова документація Гетьманщини у XVIII ст. Збірник документів. – К. 1993.
15. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Документи і матеріали у 5-ти томах. Кер. й відп. ред. О. Карпенко. – Івано-Франківськ, 2001. – Т.1.
16. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Історія / Кер. авторськ. кол. й відп. ред. О. Карпенко.– Івано-Франківськ, 2001.
17. Історія Львова в документах і матеріалах: Зб. документів і матеріалів. – К.,1986.
18. Конституція України. – Х., 2006.
19. Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952. Документи і матеріали. – Львів,1991.
20. Музиченко П.П., Долматова Н.І., Крестовська Н.М., Практикум з історії держави і права України: Навч. посіб. – К., 2002.
21. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 року. – К.,1997.
22. Статут Великого княжества Литовского 1588 года. – Минск, 1989.
23. Статути Великого князівства Литовського у 3-х томах / За ред. С.Ківалова, П.Музиченка, А.Панькова. – Одеса, 2002-2004
24. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – К., 1997. – Т.1-2.
25. Універсали Богдана Хмельницького 1648 – 1657. – К., 1998.
26. Хрестоматія з історії держави і права України. –К., 2003.
27. Хроніка міста Львова / Д. Зубрицький. – Львів, 2002.
28. Бабій Б.М. Возз’єднання Західної України з Українською РСР. – К.,1954.
29. Бабій Б.М. Українська радянська держава (1921-1925 рр.). – К., 1961.
30. Бойко І. Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349–1569 рр.): монографія. – Львів, 2009.
31. Бойко І.Й. Джерела та характерні риси права в Галичині у складі Польського королівства (1387–1565 рр.) : монографія. – Львів, 2010.
32. Василенко М.П. Вибрані твори у трьох томах. – Том 2. Юридичні праці. – К., 2006.
33. Винниченко В.Відродження нації. – К., 1990. Т.1-3.
34. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.,1990.
35. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII–XVIII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996..
36. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. – К.,1959.
37. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1991.
38. Єфремова Н.В. Розвиток конституційного законодавства України (1917–1920) / Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Одеса, 2002.
39. Іванченко Р. Історія без міфів. – К., 1996.
40. Кіселичник В. Міське право та самоврядування Львова (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): монографія. – Львів, 2008.
41. Кобилецький М.М. Утворення ЗУНР, її державний механізм та діяльність (1918-1923). – Львів, 1998.
42. Кобилецький М. Магдебурзьке право в Україні (XIV – перша половина ХІХ ст.): історико-правове дослідження. – Львів, 2008.
43. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України 1917-1920. – К.,1997.
44. Копиленко М., Копиленко О. Еволюція українського конституціалізму (з досвіду конституційного будівництва УНР та Української гетьманської держави) // Право України. – 1992. – № 6.
45. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.
46. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів,1990.
47. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. – Івано-Франківськ, 1993.
48. Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у ХVІІІ ст. – Львів,1958.
49. Кульчицький В.С. Галицька радянська республіка. – Львів, 1965.
50. Кульчицький В.С. Державний лад і право в Галичині (в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.). – Львів,1966.
51. Кульчицький В.С., Бойко І.Й. Генезис та еволюція української конституції. Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. – Львів, 2007.
52. Кульчицький В., Тищик Б., Бойко І. Галицько-Волинська держава (1199-1349) – Львів, 2005.
53. Мироненко О.М. Історія української конституції. – К.: Ін Юре, 1997.
54. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – Львів,1993
55. Никифорак М.В. Буковина у державно-правові системі Австрії (1774-1918 рр.). – Чернівці, 2004.
56. Падох Я. Нарис історії українського карного права. – Мюнхен,1951
57. Падох Я. Суди й судовий процес старої України. – Нью-Йорк – Сідней – Торонто – Львів, 1990.
58. Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівбережній Україні. – Львів, 1967.
59. Петлюра С. Статті, листи, документи. – Нью-Йорк, 1956-1979. Т.1-2
60. Полонська-Василенко Н. Історія України. – К., 1992. Т.1-2.
61. Правовий звичай як джерело українського права ІХ-ХІХ ст. / За редакцією І.Б. Усенка. – К., 2006.
62. Радянська енциклопедія історії України. – К.,1969-1972. –
Т.1-4.
63. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.,1993.
64. Стерчо П. Карпато-українська держава. – Львів, 1994.
65. Стецюк П. Основи теорії конституції та конституціалізму. Ч. 1. Львів, 2003.
66. Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1991.
67. Тищик Б. Західно Українська Народна Республіка (1918-1923). Історія держави і права. – Львів, 2004.
68. Тищик Б.Й. Становлення української державності на західноукраїнських землях напередодні і в роки другої світової війни (1937-1945 рр.) – Львів, 2006
69. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. – К., 1968.
70. Українська культура: історія і сучасність. – Львів, 1994.
71. Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине. – Львов,1974.
72. Юридична наука і освіта на Україні. – К., 1992.
73. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. – Львів, 1990-1992. – Т. 1-3.
74. Яковлів А. Основи Конституції УНР // Розбудова держави. – Київ, 1992. № 5.
75. Яковлів А. Український кодекс 1743 року “Права, по которым судится малороссийский народ”, його історія, джерела та системний виклад змісту. – Мюнхен, 1949.

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Президент України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.president.gov.ua/
2. Верховна Рада України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/
3. Кабінет Міністрів України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/
4. Міністерство юстиції України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : https://minjust.gov.ua/ua
5. Конституційний Суду України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://ccu.gov.ua
6. Верховний суд України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/
7. Вища рада юстиції : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/
8. Офіційний вісник України : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу: http://ovu.com.ua
9. Урядовий кур’єр: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.ukurier.gov.ua/
10. Газета “Голос України” : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://uamedia.visti.net/golos_ukrainy
11. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
12. Національна парламентська бібліотека України Вернадського : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://nplu.org/
13. Львівська національна наукова бібліотека ім. В.Стефаника : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.lsl.lviv.ua/
14. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://library.lnu.edu.ua/bibl/
15. Національна історична бібліотека України : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://nibu.kiev.ua/
16. Інститут історії України НАН України : офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://history.org.ua/

Матеріали

Питання на іспит з історії держави і права України

Історія держави і права України – тести

Плани семінарських занять_Історія держави і права України_2020

Модуль 1_питання

Підсумковий зріз знань_тести

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму