Історія держави і права України

Тип: Нормативний

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Залік
26Іспит

Опис курсу

Курс покликаний допомогти майбутньому фахівцю у галузі правознавства засвоїти категоріально-понятійний апарат історико-правової науки, знати основні віхи розвитку державотворчого процесу в Україні, краще підготуватися до активної участі у суспільно-політичному житті країни. Вивчення цього курсу безпосередньо вплине на формування наукового світогляду і загальної культури, дасть можливість зрозуміти зміст, характер та особливості історичного розвитку України. Вивчення й оцінка раніше замовчуваних або спотворених процесів, фактів, імен, відтворення історичної справедливості – запорука морального оздоровлення суспільства, джерело духовного відродження нації. Викладання історії держави і права України охоплює не тільки читання лекцій, а й проведення семінарських занять, написання студентами письмових робіт – контрольних, курсових, складання модулів та іспитів.

Рекомендована література

 1. Тищик Б. Й., Бойко І.Й. Історія держави і права України: акад. курс: підручник / Б. Й. Тищик, І. Й. Бойко. – К.: Ін Юре, 2015.
 2. Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (ІХ – ХХ ст.): [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І.Й. Бойко. – К.: Атіка, 2013. – 348 с.
 3. Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (ІХ – ХХ ст.): навч. посіб./ І.Й. Бойко. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 408 с.
 4. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ – ХХ ст.): посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Л.: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 904 с.
 5. Історія держави і права України. У 2-х част. / За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренка. – Київ, 2003.
 6. Історія держави і права України: Підручник / За ред. А.С. Чайковського. – Київ, 2004.
 7. Історія державної служби в Україні / Авт. колектив: О.Г.Аркуша, О.В.Бойко, Є.І.Бородін, С.В.Віднянський, П.П.Гай-Нижник та інш. / Відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій. НАН України. Інститут історії України; Головне управління державної служби України. У 5 т. – К.: “Ніка-Центр”, 2009. – Т.1. – 544 с. // http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/188-190doc.php
 8. Історія державної служби в Україні / Авт. колектив: О.Г.Аркуша, О.В.Бойко, Є.І.Бородін, С.В.Віднянський, П.П.Гай-Нижник та інш. / Відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій. НАН України. Інститут історії України; Головне управління державної служби України. У 5 т. – К.: “Ніка-Центр”, 2009. – Т.2. – 512 с. // http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/191doc.php
 9. Музиченко П.П. Історія держави і права України. – Київ, 2006.
 10. Історія держави і права України [Текст] : підручник / В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум’янцев ; за ред. В. Д. Гончаренка. – Х. : Право, 2013.
 11. Терлюк І. Я. Історія держави і права України. – Київ, 2006.
 12. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. / За ред. В.Д. Гончаренка. – Київ, 2003.
 13. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. Посіб. / Упоряд.: А.С. Чайковський (кер.) та ін. – Київ, 2003.
 14. Історія державності України: експериментальний підручник / за заг. ред. Бандурки О.М., Ярмиша О.Н. – [кол. авторів: В.А. Греченко, О.А. Гавриленко, М.М. Столбуненко. та ін.]. – Х.: ТОВ «Одісей», 2004.

Матеріали

Плани семінарських занять

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус