Історія розвитку європейського права

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Немає

Опис курсу

«Історія розвитку європейського права» – навчальна дисципліна, яка вивчає процес становлення і розвитку основних цінностей ЄС та правову природу європейських інституцій, які покликані їх реалізовувати. У процесі засвоєння курсу студенти поглиблено вивчають процес становлення ідеї європейської єдності та місце у ньому ідей грецького і римського стоїцизму.

 

 

Рекомендована література

 1. Аарніо А. Хто ми? Проблеми соціальної, культурної та правової ідентичності / Аауліс Аарніо; пер. з англ. С. І. Максимова // Проблеми філософії права. – 2008–2009. – Т. VI–VII. – С. 18–24.
 2. Андрійчук О. Онтологія європейського права // Юридичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 16–20.
 3. Ковалів М. В., Тимчишин Т. М., Ніканорова О. В. Основи права Європейського Союзу: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. – 2020. – 212 с.
 4. Кочин В.В. Європеїзація принципів(засад) цивільного законодавства України// Приватне право і підприємництво. 2020. Вип.20. с.58-61.
 5. Крупчан О.Д. Синхронізація розвитку приватноправової сфери і громадянського суспільства як актуальне завдання науки приватного права// Приватне право і підприємництво. 2020. Вип. 20. с.5-7.
 6. Луць Л.А. Генезис ідеї європейської єдності // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. –Одеса, 2002.
 7. Пастушок Г.І. Комунітарне право Європейського Союзу: філософсько-правовий вимір. Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. – 12.00.12 – філософія права. – Львів – 2013.
 8. Римське право крізь призму традиції і судової практики : монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Харків : ЕКУС, 2022. – 512 с.
 9. Римське право та правова культура Європи [Текст] / ред. А. Дембіньскі, М. Йоньца ; Люблінський католицький ун-т Іоана Павла ІІ, Люблінська школа бізнесу Фундації Розвитку ЛКУ. – Люблін : Видавництво Люблінського католицького ун-ту, 2008. – 141 c. (з дод.). – (Співпраця Університетів підтримуюча розвиток регіонів – люблінського та львівського).
 10. Римське право як підґрунтя сучасного права Європи [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Римське право і сучасність”: актуальна проблема, 27 трав. 2016 р. / Нац. ун-т “Одес. юрид. акад. “, Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Каф. цивіл. права ; [за заг. ред. Є. О. Харитонова ; упоряд.-уклад. Б. В. Фасій]. – Одеса : Фенікс, 2016. – 263 с. – (Декада “Десять кроків до Європи”).
 11. Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи : західна традиція . – Одеса, 2001.
 12. Харитонов Є.О., Харитонова О.І.Принципи DCFR: сутність та значення для гармонізації цивільного законодавства України з правом Європейського Союзу // Часопис цивілістики. 2015.Вип.18. с.164-170.
 13. Чубатий Н. Огляд історії українського права . – Мюнхен – Київ , 1994.
 14. Штефан О.О. Зміст та умови реалізації принципу естоппель у приватноправових та процесуальних правовідносинах // Приватне право і підприємництво. 2020. Вип.2020. с. 87-94.
 15. Юркевич П. Історія філософії права . Філософія права . Філософський щоденник. – К., 2000.
 16. Jonca M. “Dobre” prawo rzymskie – fundament naszej cywilizacji //www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj5nOmK4pv5AhUUNuwKHbJeAXgQFnoECCMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.edukacjaprawnicza.pl%2Fdobre-prawo-rzymskie-fundament-naszej-cywilizacji%2F&usg=AOvVaw3mJ0iiU-JB0mJFCL-tD80Z
 17. Morek R., Balcerzak F., Garnuszek A., Mikołajczyk N., Neumann M., Orzeł-Jakubowska A., Prokop A., Sołtysik S., Wętry E. Funkcjonowanie sądów polubownych w systemach prawnych wybranych państw europejskich Warszawa: Prawo prywatne. – 2018 //www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjzgr_v5pv5AhXOk4sKHYPTDJ0QFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fiws.gov.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FIWS-R.-Morek-F.-Balcerzak-i-in.-Funkcjonowanie-s%25C4%2585d%25C3%25B3w-polubownych.pdf&usg=AOvVaw1pLVMrsC_LrTtAdqS-9kzV
 18. Shaw J. Law of the European Union / J. Shaw. – N.Y.: Palgrave, 2000. –656 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус