Іноземна мова за фаховим спрямуванням (англійська, німецька, французька, іспанська)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
112.5Немає
24.5Іспит

Опис курсу

Нормативна дисципліна «Іноземна мова за фаховим спрямуванням» (англійська, німецька, французька, іспанська) призначена для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії гуманітарних спеціальностей та спрямована на здобуття мовних компетентностей ефективного читання та розуміння суспільно політичної та наукової літератури, академічного письма та наукового пошуку, спілкування у науковому середовищі, створення презентацій для міжнародних наукових конференцій, обговорення дисертаційних робіт у формі наукових презентацій з використанням технічних засобів; спілкування на актуальні теми міжнародного, культурологічного та наукового значення; сприйняття на слух побутового та наукового мовлення з адекватним реагуванням, враховуючи культуру носіїв іноземної мови.

Дисципліна «Іноземна мова за фаховим спрямуванням» передбачає оволодіння різними компетентностями: здатність до навчання упродовж життя; дослідницькі навики та уміння; здатність до сприйняття, опрацювання та управління інформацією; здатність до аналітичного, критичного та системного мислення; здатність лаконічно і аргументовано формулювати думку; володіння усною та письмовою комунікацією відповідної мови на просунутому рівні (Advanced C1); здатність до подальшого самовдосконалення у ділянці іноземної мови; здатність застосовувати набуті знання й уміння у професійній та особистісній сферах.

За результатами вивичення дисципліни “Іноземна мова за фаховим спрямуванням (англійська, німецька, французька, іспанська)” аспіранти будуть:

знати стилі та жанри усної та письмової комунікації у академічній та фаховій сферах, вимоги міжнародних стандартів щодо оформлення наукових публікацій різних жанрів; особливості використання лексичних, граматичних та синтаксичних структур у науково-академічних дискурсах; правила міжособистісної та міжкультурної комунікації у сфері освіти і науки; особливості застосування мультимедійних засобів для створення і поширення комунікативних продуктів у фаховій та академічній сферах.

вміти читати та розуміти автентичну наукову, науково-популярну та фахову літературу усної комунікації іноземною мовою в освітній, науковій та фаховій сферах; письмової комунікації, а саме – академічних есе, огляду прочитаної літератури, тез доповіді для наукової конференції, наукової статті; здійснювати самооцінювання та критичне оцінювання продуктів мовленнєвої діяльності колег.

Рекомендована література

Основна література з англійської мови:

 1. Максимук В.М. Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих спеціальностей університетів. “English for PhD Students”: [підручн.] /В. М. Максимук, Р. І. Дудок. – Львів: Видавництво “Астролябія”, 2012. – 240 с.
 2. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: [навч. посіб.]. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 220 с.
 3. Ільченко О. М. Англійська для науковців. The Language of Science: [підруч.] / Видання друге, доопрацьоване. – К: Наук, думка, 2010. – 288 с.
 4. Ільченко О. М. Англійська мова для науковців / О. М. Ільченко. – К. : Кодр, 1996. – 241 с.
 5. Микитенко Н. О. Основи англомовної академічної комунікації для студентів та аспірантів природничих спеціальностей: [навч. посіб.]. / Н.О. Микитенко, М. С. Козолуп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 224с.
 6. Тарнопольський О. Б. Писати академічно : [посіб.] / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко, М. В. Рудакова. – К. : ІНКОС, 2006. – 228 с.
 7. Bazerman C. (2010). The Informed Writer: Using Sources in the Disciplines. – The WAC Clearinghouse. Fort Collins, CO. Available at http://wac.colostate.edu/books/informedwriter/
 8. Biley S. Academic Writing: A Handbook for International Students. – London, New York: Routledge, 2003. – 260 p.
 9. Jordan R. R. Academic Writing Course / R. R. Jordan. – Harlow : Longman, 1996. – 144 p.
 10. Porter D. Check your Vocabulary for Academic English. – London: A & C Black, 2007. – 78 p.
 11. Rienecker L., Jorgensen, P. The Good Paper: A Handbook for Writing Papers in Higher Education. – Samfundslitteratur: Frederiksberg, 2013. – 381 p.
 12. Stern L. What Every Student Should Know about Avoiding Plagiarism. – New York: Pearson Longman, 2006. – 74 p.
 13. Swales J. M. Academic Writing for Graduate Students: A Course for Non-native Speakers of English / J. M. Swales, C. B. Feak. – Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1994. – 254 p.
 14. Swales J. M. English in Today’s Research World: A Writing Guide / J. M. Swales, C. B. Feak. – Ann Arbor : Univ. of Michigan Press, 2000. – 294 p.
 15. Swales, M., Feak, Ch. Abstracts and the writing of abstracts. – Ann Arbor: the University of Michigan Press, 2009. – 88 p.
 16. Swales, M., Feak, Ch. Telling a Research Story: Writing a Literature Review. Vol. 2 of the revised and expanded edition of English in Today’s Research World. – Ann Arbor: the University of Michigan Press, 2009. – 99 p.

Основна література з німецької мови:

 1. Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning: Hueber, 2000 – 359 S.
 2. Mittelstufe Deutsch [Text] / U. Koithan [u. a.] ; Filmseiten N. Ochman. – Berlin : Lsngenscheidt [etc.], Lehr- und Arbeitsbuch. (Teil 1-2) 2007.
 3. Додаткова література з німецької мови:
 4. Mit Erfolg zum Zertifikat. Testheft. Klett Edition Deutsch – GmbH München – 1999. 140 S.
 5. Mit Erfolg zum Zertifikat. Übungsbuch. Klett Edition Deutsch – GmbH München – 1999. 160 S.
 6. Aktuelle Texte 4. Textbuch. Klett Edition Deutsch – GmbH München – 1999. 84 S.
 7. Zingel M. Teste dein deutsch! Stufe 2. Ein Testbuch für Fortgeschrittene / M. Zingel. – Berlin, München, 2007. – 191 S. Tatsachen über Deutschland [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/

Силабус:

Завантажити силабус