Господарське процесуальне право (ЕКЮ)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728Гончаров В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
728Гончаров В. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб складати необхідні процесуальні документи; правильно тлумачити господарське процесуальне законодавство; вирішувати різноманітні казуси, використовуючи набути ним знання з курсу навчальної дисципліни, аргументовано викладати свою правову позицію, письмово оформляти різноманітні процесуальні документи, що застосовуються при розгляді та вирішенні господарських справ.

Тому у курсі представлено як огляд концепцій щодо загально-теоретичних питань способів захисту суб’єктивних прав та охоронюваних інтересів в господарському судочинстві, а також спеціальних засад правового регулювання розгляду та вирішення справ у господарському судочинстві, так і процесів та інструментів, які потрібні для ознайомлення з необхідними джерелами та принципами права, ґрунтовного засвоєння нормативної бази, а також набуття практичних навиків щодо правильного тлумачення та застосування законодавства.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Господарське процесуальне право України» є ознайомлення студентів із завданнями щодо освоєння загальних та спеціальних засад правового регулювання розгляду та вирішення справ у господарському судочинстві з метою поглиблення студентами знань щодо питань форм та способів захисту суб’єктивних прав та охоронюваних інтересів заінтересованих суб’єктів, ознайомлення з необхідними джерелами та принципами права, сприяння ґрунтовному засвоєнню нормативної бази, а також набуттю практичних навиків щодо правильного тлумачення та застосування законодавства. Крім цього курс охоплює аналіз матеріалів як опублікованої, так і неопублікованої судової практики.

Після завершення цього курсу студент повинен :

Знати:

 • міжнародно-правові акти та акти національного законодавства, що регулюють питання розгляду та вирішення справ в господарському судочинстві;
 • суб’єктний склад та порядок реалізації права на звернення до господарського суду;
 • компетенцію судових інстанцій щодо розгляду та вирішення господарських справ;
 • судову практику щодо розгляду та вирішення господарських справ.

Вміти:

 • складати необхідні процесуальні документи;
 • правильно тлумачити господарське процесуальне законодавство;
 • вирішувати різноманітні казуси, використовуючи набути ним знання з курсу навчальної дисципліни, аргументовано викладати свою правову позицію, письмово оформляти різноманітні процесуальні документи, що застосовуються при розгляді та вирішенні господарських справ.

Рекомендована література

   Основна література:

 1. Конституція України, 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – с. 141.
 2. Господарський процесуальний кодекс України, 6 листоп 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №6. – с. 56.
 3. Господарський кодекс України, 16 січн 2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №21-22. – с. 144.
 4. Ясинок М.М. Господарський процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. – Алерта, 2018. – 500 с.
 5. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України // За ред. Короєда С.О. – Вид-во «Центр навчальної літератури», 2019. – 400 с.

Додаткова література:

 1. Цивільний процесуальний кодекс України, 18 берез. 2004р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №40-41. – с. 135.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України, 6 липн 2005р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №35-36. – с. 446.
 3. Цивільний кодекс України, 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – ст.356.
 4. Закон України „Про судоустрій і статус суддів” 2 червн 2016р. // Відомості Верховної Ради. – – № 31. – ст.545.
 5. Закон України „Про міжнародне приватне право”, 23 черв 2005р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №32. – с. 422.
 6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням ТзОВ «Торговий дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення ч. 2 ст. 124 Коституції України (справа про досудове врегулювання спорів), 9 липня 2002 р. // Вісн Конституційного Суду України. – 2002. – №4. – с. 17.
 7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 р. // Офіційний Інтернет-сайт Верховної Ради України: zakon.rada.gov.ua.
 8. Городовенко В.В. Європейські стандарти незалежності судової влади // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 1.
 9. Кот О. До питання щодо законної сили судових актів в господарському процесі // Право України. – 2010. – № 4. – С.299-306.
 10. Лузан Т.Л, Сеник С.В. Здійснення права на апеляційне оскарження судових рішень у господарському судочинстві / Вісник Верховного Суду України. – № 11 (147). – 2012. – С. 37-42.
 11. Проблемні питання застосування господарського процесуального законодавства та шляхи їх вирішення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hr.arbitr.gov.ua/sud5023/pres-centr/publications/575909/
 12. Світличний О. П. Господарський процес: підручник / за заг. ред. Світличного О. П. – К.: НУБіП України., 2016 – 337 с.
 13. Сеник С.В., Торська І.В. Установление неподсудности гражданского дела судом первой инстанции // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник  научных статей. Выпуск 5 (2) «Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс» / Под ред. д.ю.н. профессора заслуженного юриста Украины С.Я. Фурсы. – К., Алерта, 2016. – С. 271-282.

Силабус:

Завантажити силабус