Гармонізація договірного права з правом ЄС (Юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів))

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Диференційований залік
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Яримович У. В.
1016Яримович У. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Яримович У. В.
1024Яримович У. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Гармонізація договірного права з правом ЄС» є опанування теоретичних та практичних проблем правовідносин, що виникають у зв’язку із укладенням, зміною та припиненням цивільних договорів в Україні, в порівнянні з відповідними правовідносинами, що складаються в країнах Європейського Союзу, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Гармонізація договірного права з правом ЄС» є аналіз актів цивільного законодавства України, міжнародних актів, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних договорів (правочинів) з урахуванням положень права ЄС.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 2. Директива № 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від05.2005р. про недобросовісну комерційну практику по відношенню до споживачів на внутрішньому ринку (Директива про недобросовісну комерційну практику) / [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b43
 3. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003. — 2003. — № 40. — Ст. 356.
 4. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003. — 2003. — № 18. — Ст. 144.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 07.12.1984 р. // ВВР. — 1984. — № 51. — Ст. 1122.
 6. Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25-26. — Ст. 131.
 7. Господарський процесуальний кодекс України № 1798-XII від 06.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 6. — Ст. 56.
 8. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 40-41, 42. — Ст. 492.
 9. Кодекс адміністративного судочинства України № 2747-IV від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35-36, 37. — Ст. 446.
 10. Закон України «Про економічну самостійність України»: від 3 серпня 1990р.// ВВР. – 1990. – №34. – Ст. 499.
 11. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: від 16 квітня 1991р.// ВВР. – 1991. – №29. – Ст. 377.
 12. Закон України «Про інвестиційну діяльність»: від 10 грудня 1991р.// ВВР. – 1992. – №10. – Ст. 138.
 13. Закон України «Про заставу»: від 2 жовтня 1992р.// ВВР. – 1992. – №47. – Ст. 642.
 14. Закон України «Про аудиторську діяльність»: від 22 квітня 1993р. (в редакції Закону від 14.09.2006 р.) // ВВР. – 2006. – №44. – Ст. 432.
 15. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. – 1993. – №39. – ст.383.
 16. Закон України «Про захист прав споживачів»: в редакції Закону № 3161-IV від 01.12.2005 р. (з наступними змінами) // ВВР. – 2006. – №7. – Ст. 84.
 17. Закон України «Про оренду державного і комунального майна»: від 10 квітня 1992р. в редакції від 14 березня 1995р.// ВВР. – 1995. – №15. – Ст. 31.
 18. Закон України «Про режим іноземного інвестування»: від 19 березня 1996р.// ВВР. – 1996. – №19. – Ст. 80.
 19. Закон України «Про концесії»: від 16 липня 1999р.// ВВР. – 1999. – №41. – Ст. 372.
 20. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: від 30 червня 1999 р. (В редакціїЗакону № 4212-VI від 22.12.2011) // ВВР. – 2012. – №32-33. – Ст. 413.
 21. Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 07.2012 р. № 5080-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 63. – Ст. 2569.
 22. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»: від 12липня 2001р.// ВВР. – 2001. – №47. – Ст. 251.
 23. Закон України «Про страхування»: від 7 березня 1996р. в редакції від 4 жовтня 2001р.// ВВР. – 2002. – №7. – Ст. 50.
 24. Закон України «Про інноваційну діяльність»: від 4 липня 2002р. // Офіційний вісник України. – 2002. – №31. – Ст. 447.
 25. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»: від 15 травня 2003 р. (В редакції Закону№ 835-VIII від 26.11.2015) // ВВР. – 2016. – № 2. – Ст. 17.
 26. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»: від 22 травня 2003р.// ВВР. – 2003. – №36. – Ст. 275.
 27. Закон України «Про електронний цифровий підпис»: від 22 травня 2003р.// ВВР. – 2003. – №36. – Ст. 276.
 28. Закон України «Про іпотеку»: від 5 червня 2003р.// ВВР. – 2003. – №38. – Ст. 313.
 29. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»: від 19 червня 2003р.// ВВР. – 2003. – №52. – Ст. 377.
 30. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»: від 19 червня 2003р.// ВВР. – 2004. – №1. – Ст. 1.
 31. Закон України «Про фінансовий лізинг»: від 11 грудня 2003 р.// ВВР. – 2004. – №15. – Ст. 231.
 32. Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»: від 18 листопада 2003р.// ВВР. – 2004. – №11. – Ст. 140.
 33. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»: від 18 березня 2004р.// ВВР. – 2004. – №32. – Ст. 367.
 34. Закон України «Про житлово-комунальні послуги»: від 24 червня 2004р.// ВВР. – 2004. – №47. – Ст. 514.
 35. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»: від 24 червня 2004р.// ВВР. – 2004. – №49. – Ст. 527.
 36. Закон України «Про міжнародні договори України»: від 29 червня 2004 р.// ВВР. – 2004. – №50. – Ст. 540.
 37. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»: від 1 липня 2004р. (В редакції Закону№ 834-VIII від 26.11.2015) // ВВР. – 2016. – №1. – Ст. 9.
 38. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність»: від 1 липня 2004р.// ВВР. – 2004. – №52. – Ст. 562.
 39. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»: від 22 березня 2012 р.// ВВР. – 2013. – №3. – Ст. 23.
 40. Закон України «Про ціни і ціноутворення»: від 21.06.2012 р.// Офіційний вісник України. – 2012. – № 58. – с. 11. – Ст. 2309.
 41. Указ Президента України: від 22 лютого 2001р. Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України // Офіційний вісник України. – 2001. – №9. – Ст. 348.
 42. Указ Президента України: від 26 листопада 2003р. Про поліпшення організації законопроектної діяльності // Офіційний вісник України. – 2003. – №51. – Ст. 2661.
 43. Постанова Кабінету Міністрів України: від 10 серпня 1995р. № 629 Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та порядок надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів // ЗП України. – 1995. – №15. – Ст.276.
 44. Постанова Кабінету Міністрів України: від 4 жовтня 1995р. № 786 Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу // ЗП України. – 1996. – №2. – Ст.57.
 45. Постанова Кабінету Міністрів України: від 11 грудня 1999р. № 2293 Про затвердження Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію // Офіційний вісник України. – 1999. – №49. – Ст.2420.
 46. Постанова Кабінету Міністрів України: від 04 жовтня 2000 р. № 1519 Про Затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги // Офіційний вісник України. –2000. – №41. – Ст.1749.
 47. Постанова Кабінету Міністрів України: від 10 грудня 2003р. № 1891 Про затвердження Методики оцінки майна // Офіційний вісник України. – 2003. – №51. – Ст. 2669.
 48. Постанова Кабінету Міністрів України: від 5 вересня 2012 р. № 824 Деякі питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень // Офіційний вісник України. – 2012. – №67. – Ст. 2738.
 49. Постанова Кабінету Міністрів України: від 3 березня 2005р. № 119 Деякі питання координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції // Офіційний вісник України. – 2005. – №9. – Ст. 475.
 50. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 22 лютого 2012 року № 296/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – №17. – Ст. 632.
 51. План імплементації Директиви 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви Ради 93/13/ЄС, Директиви 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви Ради ЄС 87/357/ЄEC та Рішення Комісії 2006/502/ЄС з питань захисту прав споживачів, затв. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України
 52. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 164-р «Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» // Офіційний вісник України. – 2015. – №20. – Ст. 563.


Судова практика

 1. Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого господарського суду України № 01-8/211 від 07.04.2008 // Офіційний сайт Верховної Ради України / [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v_211600-08
 2. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06.11.2009 // Офіційний сайт Верховної Ради України / [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09


Базова

 1. Аракелян М. Р., Василенко М. Д. Право Європейського Союзу: підручник: з урахуванням змін, внесених Лісабонським договором / М. Р. Аракелян, М. Д. Василенко. – Одеса: Фенікс, 2012. – 385 с.
 2. Бєлоглавек Олександр. Економічне право Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: Таксон, 2003.
 3. Гайдулін О. О. Європейське контрактне право: (загальна частина): курс лекцій / О. О. Гайдулін. – К.: КНЕУ, 2008. – 277 с.
 4. Гармонізація законодавства України з Правом Європейського Союзу = Harmonisierung der Gesetzgebung der Ukraine mit dem Recht der Europäischen Union / [редактор: В. М. Коссак; редагування текстів англійською мовою Л. В. Мисик]. – Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – 122 с.
 5. Дейвіс Гарет. Право внутрішнього ринку Європейського Союзу: Навч. посібник: Пер. з англ. – К.: Знання-Прес, 2004.
 6. Договірне право України. Загальна частина. За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 7. Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.: за ред. О.В. Дзери. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 1200 с.
 8. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. 2-е вид., перероб. і доп.- Київ: Юрінком Інтер, 2008.
 9. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с.
 10. Опришко В. Ф. Право Європейського Союзу: загальна частина: [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / В. Ф. Опришко, А. В. Омельченко, А. С. Фастовець; відповідальний редактор В. Ф. Опришко. – К.: КНЕУ, 2002. – 459 с.
 11. Оуенз Кейт. Право: Посібник для студентів бізнес-спеціальностей: Навч. посіб.: Пер. з англ. – К.: Т-во Знання, 2002.
 12. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник. / М. І. Марчук. – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – 235 с.
 13. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник. / За заг. ред. Р.А. Петрова. – К.: Істина, 2009.
 14. Право Європейського Союзу: підручник: у трьох кн. Кн. друга : Матеріальне право Європейського Союзу / За заг. ред. В.І. Муравйова. – К.: Ін Юре, 2015.
 15. Право Європейського Союзу: підручник для студ. вищих навч. закладів / За ред. О. К. Вишнякова. – Одеса: Фенікс, 2013. – 869 с.
 16. Решота О. А. Внутрішній ринок Європейського Союзу та міжнародна економічна інтеграція: навч. пос. / О. А. Решота. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 153 с.
 17. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина. – К.: Атіка, 2005. – 560с.
 18. Тюріна О. В. Основи права Європейського Союзу: навч. пос. / О. В. Тюріна. – К.: О. С. Ліпкан, 2012. – 98 с.
 19. Цивільне право України. Загальна частина. За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2010.
 20. Цивільне право України. Особлива частина. За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2010.
 21. Шимон С.І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Навч. посіб. (Курс лекцій). – К.: КНЕУ, 2006.
 22. Штрайнц Р. Європейське право: підручник / Р. Штрайнц; науковий редактор укр. видання М. Мікієвич; переклад з нім. К. Котюк. – Л.: Астролябія, 2009. – 479 с.


Допоміжна

 1. Беляневич О. “Публічний порядок” як оціночна категорія договірного права: спроба тлумачення// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №1.
 2. Беляневич О. Договори приєднання// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №3.
 3. Білоусов Ю. В. Цивільно-правовий статус споживача: у контексті адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу / Ю. Білоусов, О. Черняк. – К: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2010. – 238 с.
 4. Блажівська О. Співвідношення договору про спільну діяльність та засновницького договору // Підприємництво, господарство, право. – 2006. –   № 4
 5. Бобко Т. Письмова форма правочинів: проблеми законодавчого регулювання // Право України. – 2007. – №11.
 6. Богач Е. Оцінка істотності (необхідності та достатності) деяких умов цивільно-правового договору// Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №1.
 7. Боднар Т. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві: Монографія, К.: Юрінком Інтер, 2005.- 272с.
 8. Боднар Т. Зміни в суб’єктному складі договірного зобов’язання// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №7.
 9. Боднар Т. Погашення договірного зобов’язання як спосіб його припинення// Юридична Україна. – 2004. – №3.
 10. Боднар Т. Строк (термін) виконання договірного зобов’язання в цивільному праві Україні// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №2.
 11. Боднар Т. Суб’єкти виконання договірного зобов’язання// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №6.
 12. Бородовський С. Окремі питання зміни і розірвання договору в цивільному праві України// Право України. – 2005. – №3.
 13. Бородовський С. Щодо укладення, зміни і розірвання договору в цивільному праві України// Право України. – 2004. – №12.
 14. Вишняков О. К. Апроксимація правового забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу: автореф. дис. … д. ю. н. / О. К. Вишняков. – Одеса, 2008. – 36 с.
 15. Влялько І. В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС: автореф. дис. … к. ю. н. / І. В. Влялько. – К., 2009. – 21 с.
 16. Гайдулін О. О. Європеїзація контрактного права: монографія / О. О. Гайдулін. – К.: КНЕУ, 2012. – 238 с.
 17. Гайдулін О. О. Зближення контрактного права країн-членів Європейського Союзу: основні засоби та напрями: автореф. дис. … к. ю. н. / О. О. Гайдулін. – К., 2009. – 20 с.
 18. Гусак М., Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за Цивільним кодексом України // Право України. – 2009. – №6.
 19. Дмитрієва Ю. визначення поняття «договору простого товариства» та його правова кваліфікація // Право України. – 2007. – №9.
 20. Дюбуї Луї. Матеріальне право Європейського Союзу / Л. Дюбуї, К. Блюман; пер. з франц. Є. Т. Марічева. 2-е вид. – К.: ІМВ, 2002. – 375 с.
 21. Європейське право: Науково-практичний фаховий журнал. – К.: Редакція журналу «Право України», 2012 -щоквартально.
 22. Зібрання актів Європейського права / За заг. ред. В. Г. Буткевича. – К.: Редакція журналу «Право України», 2012.
 23. Зібрання актів Європейського права: Європейський Союз / [упор.: К. В. Смирнова, за заг. ред. В. І. Муравйова]. – К.: Редакція журналу «Право України», 2013.
 24. Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності// Право України. – 2004. – №9.
 25. Крижна В.Правове регулювання ліцензійного договору за законодавством// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №4.
 26. Крупчан О. Д. Правове регулювання майнових відносин в Європейському Союзі: монографія / за заг. ред. О. Д. Крупчана. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 160 с.
 27. Лаба О. В. Право Європейського Союзу та право України: теоретико-правові проблеми співвідношення та гармонізації (1991-2004 рр.): автореф. дис. … к. ю. н. / О. В. Лаба. – К., 2005. – 21 с.
 28. Лехкар О. Правова природа договору приєднання // Право України. – 2007. – №8.
 29. Лідовець Р. Форма змішаних договорів// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №7.
 30. Луць В. Тенденції розвитку договірного права України в сучасних умовах // Право України. – 2009. – №8.
 31. Луць В.В. Договірне право України: сучасний стан і тенденції розвитку // Юридичний вісник. – 2009. – №2.
 32. Лютікова П. Поняття та види договорів про надання інформаційних послуг // Право України. – 2008. – №7.
 33. Мілаш В. Істотні умови договору і диспозитивність їх правового регулювання// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №7.
 34. Мосейчук Р. Возмещение убытков при нарушении договорных обязательств// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №3.
 35. Олюха В. Суб’єкти публічного договору// Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №8.
 36. Омельченко А. Застосування Принципів європейського договірного права в комерційній практиці в Україні / А. Омельченко. – Юридична Україна.– 2013. – № 7. – С. 37-41.
 37. Онищук М., Сухоруков О. Уніфікація договірного права в контексті загальних тенденцій розвитку світової економіки// Право України. – 2005.- №2.
 38. Основи права Європейського Союзу: нормативні матеріали: (із змінами, внесеними Лісабонським договором) / [упор. : Т. М. Анакіна та ін., за заг. ред. М. В. Буроменського]. – Х.: ФІНН, 2010. – 391 с.
 39. Полешко А. «Круглий стіл» з проблем застосування Цивільного кодексу України // Право України. – 2007. – №6.
 40. Поплавська М. В. Право споживача на інформацію про продукцію за законодавством України та ЄС: (цивільно-правовий аспект): автореф. дис. … к. ю. н. / М. В. Поплавська. – К., 2015. – 20 с.
 41. Прилуцький Р. Поняття джерел цивільного права України: потрібні нові підходи // Право України. – 2008. – №12.
 42. Принципи європейського договірного права. Коментарі та рекомендації / [пер. з англ. ТОВ «Асоціація експортерів і імпортерів «ЗЕД»]. – К.: Асоціація «ЗЕД», 2013. – 304 с.
 43. Святошнюк А. Л. Інститут розірвання порушеного договору у цивільному праві України та країн Європейського Союзу: (порівняльно-правовий аналіз): автореф. дис. … к. ю. н. / А. Л. Святошнюк. – К., 2015. – 19 с.
 44. Спасибо-Фатєєва Н. Нікчемні правочини та їх наслідки// Вісник господарського судочинства. – 2004. – №2.
 45. Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: збірник наукових праць / [Ред. кол.: О. Д. Крупчана та ін.] – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 395 с.
 46. Теоретико-правові засади імплементації права Європейського Союзу в національне право держав-членів: монографія / І. З. Брацук; за наук. ред. М. М. Мікієвича; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016.
 47. Трихліб К. О. Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології: монографія / К. О. Трихліб. – Х.: Право, 2015. – 221 с.
 48. Турченко О. Г. Павове регулювання державних закупівель товарів, робіт та послуг Європейського Союзу (Зближення законодавства України з правом ЄС): автореф. дис. … к. ю. н. / О. Г. Турченко. – К., 2008. – 20 с.
 49. Ханик-Посполітак Р. Ю. Принцип свободи договору в європейському праві / Р. Ю. Ханик-Посполітак. – Наукові записки. Юридичні науки. – 2006. – Том 53. – С. 128-130.
 50. Черняк О. Ю. Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: автореф. дис. … к. ю. н. / О. Ю. Черняк. – К., 2011. – 19 с.
 51. Шкіра Я. Юридична сила правочину, укладеного в електронній формі// Право України. – 2005. – №3.
 52. Яловий К. В. Принципи торгового права Європейського Союзу: автореф. дис. … к. ю. н. / К. В. Яловий. – К., 2011. – 20 с.

Матеріали

Робоча програма Гармонізація договірного права з правом ЄС
Гармонізація договірного права з правом ЄС Комплекс
Тести Гармонізція договірного права з правом ЄС

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус