Гармонізація договірного права з правом ЄС

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Кравчик М. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Кравчик М. Б.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни — опанування студентами теоретичних та практичних проблем правовідносин, що виникають у зв’язку із укладенням, зміною та припиненням цивільних договорів в Україні, в порівнянні з відповідними правовідносинами, що складаються в країнах Європейського Союзу, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.

Завдання вивчення дисципліни «Гармонізація договірного права з правом ЄС» полягає у формуванні знань, умінь та навиків аналізу актів цивільного законодавства України, міжнародних актів, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; застосування теоретичних положень на практиці; розвитку навиків складання відповідних договорів (правочинів) з урахуванням положень права ЄС.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. За ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2018. – 896 с.
 2. Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. За ред. Дзери О.В. — К. : Юрінком Інтер, 2018. — 1200 с.
 3. Муравйов В. І., Мушак Н. Б., Волошин Ю. О. Право Європейського Союзу: підручник. – Одеса: Фенікс, 2021. – 436 с.
 4. Право Європейського Союзу: підручник / За ред. Р.А. Петрова. – Харків: Право, 2021.
 5. Ромовська З. Українське цивільне право. Договірне право. Академічний курс / З. Ромовська. – Львів: ПАІС, 2020. – 464 с.

Додаткова література:

 1. Верес Ірина. Правова природа смарт-договору // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 9.
 2. Завальна Ж.В. Економічна культура в договірному регулюванні суспільних відносин // Форум права. – 2020.– № 3.
 3. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. No 1556-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
 4. Комарова Т. В., Трагнюк О. Я., Яковюк І. В. Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) : навч.-довід. посібник / за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2019. 178 с.
 5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2022 р. № 643 “Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право для другого (магістерського) рівня вищої освіти”. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/07/21/081-pravo-magistr-643-20072022.pdf
 6. Утєхін І.Б. Виконання цивільно-правового договору за Принципами європейського договірного права / І.Б. Утєхін. URL : http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/2250/%D.
 7. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
 8. Contract Law: Text, Cases, and Materials. 9th Edition / by Ewan McKendrick. Oxford: Oxford University Press, 2020. – 1088 p.
 9. The Principles of International Commercial Contracts(PICC) (The UNIDROIT Principles) of 2016. URL: https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-English-bl.pdf
 10. The Principles Of European Contract Law 2002 (Parts I, II, and III). URL: https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl/
 11. Yarymovych U. Harmonization of Provisions on Contract Conclusion in Law of Ukraine with Law of the EU / U. Yarymovych // EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ. – 2019. – Том 6, вип. 4. – С. 16-23.
 12. Yarymovych U. Problematic Issues in the Protection of the Rights of European Investors in Corporate Relationships in Ukraine / U. Yarymovych // Baltic Journal of Law & Politics. – 2019. – Vol. 12, Issue 1. – P. 115-136.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус