Етапи розвитку представницької влади в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Залік

Опис курсу

ОПИС КУРСУ
Мета: ознайомити студентів з проблемами зародження і розвитку українського парламентаризму (ХVІІ – ХVІІІ ст.). Сприяти засвоєнню ними основоположних знань курсу про представницьку владу в Україні з початку її зародження до наших часів та формування у них цілісного уявлення про представницьку владу України в її історичному контексті, специфіку і перспективи подальшого розвитку.

Завдання:
• виявити закономірності та встановити особливості становлення і розвитку представницької влади на різних етапах європейської та української історії;
• на основі історичного досвіду розвитку представницької влади окреслити його перспективи та можливі напрямки реформування.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
– історичні події та факти, що впливали на зародження та розвиток представницької влади;
– основоположні законодавчі акти, які регулювали функціонування представницької влади на різних етапах історії європейських держав загалом та України зокрема;
– системи та національні типи сучасної представницької влади, її витоки, закономірності та особливості розвитку;
– основи формування парламентаризму в Україні;
– практичне і теоретичне підґрунтя парламентського будівництва в Україні;
– зміст найважливіших нормативних актів;
– навчальну програму спецкурсу.

Вміти:
– працювати з літературою історичного та правового характеру, аналізувати історичні факти, давати їм правову оцінку, визначати роль та значення в процесі становлення та розвитку представницької влади;
– аналізувати, порівнювати та тлумачити норми конституційного законодавства України та зарубіжних країн щодо здійснення представницької влади;
– на підставі набутих знань виявляти недоліки, окреслювати перспективи та напрямки реформування сучасного інституту представницької влади.
– аналізувати історичні джерела права (ІХ – ХХ ст.), робити власні висновки і узагальнення набутого історико-правового досвіду з метою удосконалення чинного законодавства України;
– аналітично мислити, самостійно систематизувати матеріал з даного спецкурсу;
– дати характеристику важливих державно-правових і політичних умов в Україні, так і в окремих визначених державах;
– давати порівняльний аналіз різних державно-правових явищ та інститів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
а) Підручники і посібники
1. Бойко І.Й. Державний лад і право Київської Русі. – Львів, 2004.
2. Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини. – Львів, 2000.
3. Захарченко П. Історія держави і права України. – К., 2004
4. Історія держави і права України. У 2-х част. / За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренка. – К., 2003.
5. Історія держави і права України / За ред. Чайковського А.С. – К., 2006
6. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: підруч. для вищих навч. закладів. – К., 2007.
7. Кульчицький В.С., Бойко І.Й. Генезис та еволюція української конституції. Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. – Львів, 2007.
8. Кульчицький В.С., Бойко І.Й., Настасяк І.Ю., Мікула О.І. Апарат управління Галичиною в складі Австро-угорщини. – Львів, 2002.
9. Музиченко П.П. Історія держави і права України. – К., 2007.
10. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Українська Народна Республіка (1917-1920 рр.). – Коломия,1994.
11. Терлюк І.Я. Історія держави і права України (доновітній час). – К., 2011.
12. Ткач А.П. Право України. – Хмельницький, 1992.
13. Чубатий М. Огляд історії українського права. – Мюнхен,1947.
б) Збірники документів і нормативних матеріалів
1. Вісник Народної Ради Закарпатської України. – Ужгород, 1944-1945.
2. Возз’єднання українського народу в єдиній Українській радянській державі: Зб. документів і матеріалів. – К., 1949.
3. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы. – М.,1953. Т.1-3
4. Ділова документація Гетьманщини у XVIII ст. Збірник документів. – К. 1993.
5. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Документи і матеріали у 5-ти томах. Кер. й відп. ред. О. Карпенко. – Івано-Франківськ, 2001. – Т.1.
6. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Історія / Кер. авторськ. кол. й відп. ред. О. Карпенко.– Івано-Франківськ, 2001.
7. Історія Львова в документах і матеріалах: Зб. документів і матеріалів. – К.,1986.
8. Конституція України. – Х., 2017.
9. Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952. Документи і матеріали. – Львів,1991.
10. Музиченко П.П., Долматова Н.І., Крестовська Н.М., Практикум з історії держави і права України: Навч. посіб. – К., 2002.
11. Памятники русского права. М., 1952-1961. Т.1-8.
12. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 року. – К.,1997.
13. Статут Великого княжества Литовского 1588 года. – Минск, 1989.
14. Статути Великого князівства Литовського у 3-х томах / За ред. С.Ківалова, П.Музиченка, А.Панькова. – Одеса, 2002-2004
15. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – К., 1997. – Т.1-2.
16. Універсали Богдана Хмельницького 1648 – 1657. – К., 1998.
17. Хрестоматія з історії Української РСР. –К.,1959-1961. – Т.1-2
18. Хрестоматія з історії держави і права України: у 2-х томах. – К., 1997. –Т.1-2.
19. Хрестоматія з історії держави і права України. –К., 2003.
20. Хроніка міста Львова / Д. Зубрицький. – Львів, 2002.
в) Спеціальна та історична література
1. Бабій Б.М. Українська радянська держава (1921-1925 рр.). – К., 1961.
2. Бойко І.Й. Зобов’язальне право Гетьманщини за “Правами, за якими судиться малоросійський народ” 1743 року. – Львів, 1998.
3. Бойко І.Й. Цивільне право Гетьманщини за Кодексом 1743 року. – Львів, 1999.
4. Бойко І. Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349–1569 рр.): монографія. – Львів, 2009.
5. Бойко І.Й. Джерела та характерні риси права в Галичині у складі польського королівства (1387–1565 рр.) : монографія. – Львів, 2010.
6. Василенко М.П. Вибрані твори у трьох томах. – Том 2. Юридичні праці. – К., 2006.
7. Гошко Ю. Звичаєве право населення українських Карпат та Прикарпаття XIV-XIX cт. – Львів, 1999.
8. Гураль П. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження. – Львів, 2008
9. Винниченко В.Відродження нації. – К., 1990. Т.1-3.
10. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.,1990.
11. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII–XVIII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996..
12. Дністрянський М.С. Кордони України. Територіально-адміністративний устрій. – Львів, 1992.
13. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. – К.,1959.
14. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1991.
15. Захарченко П.П. Розвиток права власності на землю в Україні (середина ХІХ – перша чверть ХХ ст.): монографія. – К., 2008.
16. Іванченко Р. Історія без міфів. – К., 1996.
17. Історія українського війська. – Львів,1992.
18. Кіселичник В. Міське право та самоврядування Львова (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): монографія. – Львів, 2008.
19. Кобилецький М.М. Утворення ЗУНР, її державний механізм та діяльність (1918-1923). – Львів, 1998.
20. Кобилецький М. Магдебурзьке право в Україні (XIV – перша половина ХІХ ст.): історико-правове дослідження. – Львів, 2008.
21. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України 1917-1920. – К.,1997.
22. Копиленко М., Копиленко О. Еволюція українського конституціоналізму (з досвіду конституційного будівництва УНР та Української гетьманської держави) // Право України. – 1992. – № 6.
23. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.
24. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів,1990.
25. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. – Івано-Франківськ, 1993.
26. Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у ХVІІІ ст. – Львів,1958.
27. Кульчицький В.С. Галицька радянська республіка. – Львів, 1965.
28. Кульчицький В.С. Державний лад і право в Галичині (в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.). – Львів, 1966.
29. Кульчицький В.С., Бойко І.Й. Генезис та еволюція української конституції. Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. – Львів, 2007.
30. Кульчицький В., Тищик Б., Бойко І. Галицько-Волинська держава (1199-1349) – Львів, 2005.
31. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Ткач А.П., Ганчин В.Ю., Гураль П.Ф. Возз’єднання Закарпаття з радянською Україною (соціально-політичні і правові основи). – Львів, 1985.
32. Лісна І.С. Становлення національної державності в Галичині (1918-1923 рр.). – Львів, 1998.
33. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – Львів,1993
34. Никифорак М.В. Буковина у державно-правові системі Австрії (1774-1918 рр.). – Чернівці, 2004.
35. Падох Я. Нарис історії українського карного права. – Мюнхен,1951
36. Падох Я. Суди й судовий процес старої України. – Нью-Йорк – Сідней – Торонто – Львів, 1990.
37. Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні. – Львів, 1967.
38. Петлюра С. Статті, листи, документи. – Нью-Йорк, 1956-1979. Т.1-2
39. Полонська-Василенко Н. Історія України. – К., 1992. Т.1-2.
40. Правовий звичай як джерело українського права ІХ-ХІХ ст. / За редакцією І.Б. Усенка. – К., 2006.
41. Присташ Л.Т. Апарат управління Західної України в складі Польщі (1921-1939 рр.). – Львів, 1998.
42. Радянська енциклопедія історії України. – К.,1969-1972. –
Т.1-4.
43. Сокальська О.В. Нариси з історії українського судочинства (XVI – початок XVII ст.): монографія. – Одеса, 2010.
44. Слюсаренко А.Г., Полянко М.В. Історія української конституції. – К.,1993.
45. Стерчо П. Карпато-українська держава. – Львів, 1994.
46. Стецюк П. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Ч. 1. Львів, 2003.
47. Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1991.
48. Таранов А.П. Історія Конституції Української РСР. – К.,1957.
49. Тищик Б. Західно Українська Народна Республіка (1918-1923). Історія держави і права. – Львів, 2004.
50. Тищик Б.Й. Становлення української державності на західноукраїнських землях напередодні і в роки другої світової війни (1937-1945 рр.) – Львів, 2006
51. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Суспільно-політичний лад і право України у складі Литовської держави та Речі Посполитої. – Івано-Франківськ, 1996.
52. Тимощук О.В. Охоронний апарат Української держави (квітень-грудень 1918 р.). – Харків, 2000.
53. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. – К., 1968.
54. Торжество історичної справедливості. – Львів,1968.
55. Українська культура: історія і сучасність. – Львів, 1994.
56. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. – Львів, 1990-1992. – Т. 1-3.
57. Яковлів А. Основи Конституції УНР // Розбудова держави. – Київ, 1992. № 5.
58. Яковлів А. Український кодекс 1743 року “Права, по которым судится малороссийский народ”, його історія, джерела та системний виклад змісту. – Мюнхен, 1949.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Робоча програма

Комплекс-навчально-методичного-забезпечення_Етапи представницької влади в Україні

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму