Конституційно-правове регулювання громадянства України та його удосконалення

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Бедрій Р. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Бедрій Р. Б.

Опис курсу

Спецкурс «Конституційно-правове регулювання громадянства України та його удосконалення» покликаний поглибити знання студентів у галузі громадянства як складного багатогранного феномену, у якому знаходять своє відображення специфічні зв’язки між особою та українською державою. Вивчаючи специфіку конституційно-правового забезпечення громадянства України, студент розширює та збагачує знання щодо поняття громадянства, історії становлення цього інституту в Україні, поглиблює розуміння підстав набуття та припинення громадянства України. Крім того, спецкурс допомагає студентам більшою мірою з’ясувати проблеми подвійного громадянства та безгромадянства, формує уміння використовувати досвід зарубіжних держав та міжнародно-правові акти для вдосконалення національного законодавства про громадянство. Усвідомлення багатоманітності розуміння природи громадянства України має позитивний вплив на формування правосвідомості та розвиток правової культури сучасного юриста та громадянина.

Рекомендована література

1.Альбертіні Л.М. Питання подвійного громадянства // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 1996. – №4-5. – с.187-195.
2.Альбертіні Л.М. Правове регулювання громадянства в європейських державах (порівняльний аналіз): автореф.дис. …канд.юрид.наук: 12.00.02. – К., 1999. – 15 с.
3. Андрусевич Н. Поняття громадянства Європейського Союзу // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2001. – №6. – с.133-136.
4.Бедрій Р.Б. Відповідність українського законодавства про громадянство міжнародно-правовим стандартам // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2001. – №5. – с.150-154.
5.Бедрій Р.Б. Конституційно-правові основи громадянства України: Монографія. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – 164с.
6.Бедрій Р.Б. Особливості інституту громадянства в міжнародному праві // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 1999. – №1. – с.152-156.
7.Бедрій Р.Б. Поняття громадянства України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1999. – №34. – с.78-80.
8.Блажівська Н. Принцип єдиного громадянства України. Проблеми тлумачення та правозастосування // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – №2. – с.77-81.
9.Копиленко О. Щодо закону про громадянство України // Право України. – 2001. – №10. – с.84-88.
10.Ладигін С. Конституційно-правове регулювання інституту громадянства та проблема подвійного громадянства в Україні // Юридична Україна. – 2009. – №4. – с.25-29.
11.Лазарєв В.В. Основні етапи становлення та розвитку інституту громадянства // Право і безпека. – 2009. – №1. – с.113-117.
12.Лотюк О. Принципи громадянства України відповідно до Конституції України // Право України. – 1998. – №7. – с.9-11.
13.Мелащенко В. Принципи громадянства України // Право України. – 1992. – №7. – с.12-14.
14.НагорнийЄ. Удосконалення законодавства України про громадянство – запорука захисту прав людини // Право України. – 2006. – №10. – с.33-35.
15.Подима Я.В. Конституційно-правовий принцип єдиного громадянства України // Держава і право. – 2007. – №35. – с.239-245.
16.Подима Я.В. Конституційно-правові принципи громадянства України: автореф. дис. …канд.юрид.наук: 12.00.02. – К., 2010. – 20 с.
17. Суржинський М.І. Громадянство України як конституційно-правовий інститут: автореф.дис. …канд..юрид.наук: 12.00.02. – К., 2009. – 19 с.
18.Суржинський М.І. Конституційно-правове регулювання громадянства України // Держава і право. – 2007. – №37. – с.189-195.
19.Суржинський М.І. Міжнародно-правові стандарти у галузі громадянства: теоретичний аспект // Держава і право. – 2007. – №36. – с.211-217.
20.Суржинський М.І. Основні етапи становлення та розвитку інституту громадянства в Україні // Держава і право. – 2006. – №34. – с.186-192.
21.Суржинський М.І. Подвійне (множинне) громадянство: світова практика // Держава і право. – 2005. – №27. – с.229-235.
22.Тарасюк Г. Проблема реалізації принципу єдиного громадянства в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2009. – №8. – с.32-35.
23.Тащі С.М. Питання громадянства в українському конституціоналізмі ХХ ст. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – №4. – с.31-37.
24.Тодика Ю.М. Громадянство України: конституційно-правовий аспект: Навч.посібник. – Х.: Факт, 2002. – 254с.
25.Чалий П.Ф. Громадянство України: етапи становлення // Урядовий кур’єр. – 25 листопада 1996. – №218-219. – с.5.
26.Чалий П.Ф. Громадянство України: зміни до законодавства та їх реалізація // Урядовий кур’єр. – 3 березня 1998. – №42. – с.5.
27.ЧерниченкоС.В. Международно-правовые вопросы гражданства. – М.: Международные отношения, 1968. – 160 с.
28.Шкумбатюк К. Гармонізація законодавства України про громадянство з міжнародним правом у контексті європейської інтеграції // Вісник Української Академії державного управління. – 2000. – №2. – с.269-273.
29.Шкумбатюк К.Л. Державна політика України у сфері громадянства в контексті європейської інтеграції: автореф.дис. …канд..юрид.наук: 25.00.01. – Л., 2004. – 19 с.