ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ “АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” СТУДЕНТАМИ ІІ КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

18.03.2020 | 12:50

Завдання для самостійної роботи
з курсу Адміністративне право України
для студентів другого курсу денної форми навчання

Увага завдання не є ідентичними до планів практичних занять!

Завдання 1:

Правове регулювання окремих спеціальних адміністративно-правових режимів

І. Підготуйте короткий виклад наступних теоретичних питань:
1. Поняття, зміст та види спеціального адміністративно-правового режиму.
2. Надзвичайні адміністративно-правові режими: мета, порядок запровадження, види. Обмеження конституційних прав і свобод в умовах надзвичайних адміністративно-правових режимів. Особливості правового режиму надзвичайного стану.
3. Режим державної таємниці як один із видів режимів інформації з обмеженим доступом. Процедура надання допуску до державної таємниці.
4. Підстави та порядок введення воєнного стану в Україні.
5. Суб‘єкти, залучені до забезпечення правового режиму воєнного стану та їх повноваження. Військово-цивільні адміністрації
6. Заходи та гарантії законності правового режиму воєнного стану.

ІІ. Дайте відповідь на такі контрольні запитання (2-3 абзаци письмово в зошиті):
1. Які елементи розкривають зміст адміністративно-правового режиму?
2. Які існують види адміністративно-правових режимів за: терміном дії, територією дії?
3. Які види конституційних прав і свобод обмежуються в умовах надзвичайних адміністративно-правових режимів?
4. Які підстави і порядок запровадження режиму надзвичайного стану?
5. Які підстави і порядок запровадження режиму воєнного стану?
6. Чи може впроваджуватися надзвичайний стан у період карантину від коронавірусу COVID-19? Який порядок його введення у такому разі

ІІІ. Щодо надзвичайного стану, прошу ознайомитися із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14

ІV. Занотуйте в зошит порядок та механізм впровадження такого надзвичайного стану.

V. Ознайомтеся з положеннями Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19/print

VI. Проаналізуйте Закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/2018, коли воєнний стан було введено в Україні у 2018 році.

VII. Письмово у зошиті виконайте наступні завдання:
1. З поданого переліку назвіть постійні спеціальні адміністративно-правові режими:
режим державної таємниці; режим прикордонної зони; спрощений митний режим; дозвільний режим (придбання вогнепальної зброї); режим надзвичайної екологічної ситуації; паспортний режим; режим воєнного стану; режим проживання іноземців; санітарний режим; порядок в’їзду, виїзду на тимчасово окуповану територію.

2. При проведенні наукового дослідження Котюк Л. потрібно було ознайомитись з інформацією, яка має гриф «Таємно».
Надайте Котюк Л. письмову консультацію у вирішенні цього питання.
Який існує порядок допуску до державної таємниці?

3. Складіть письмовий документ про допуск державного службовця Н. до державної таємниці.

Законодавство та література до теми:
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змінами).
2. Кодекс Цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 34 – 35. – Ст. 458 (зі змінами).
3. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992, № 48. – Ст. 650 (зі змінами).
4. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011 – № 32. – Ст. 314 (зі змінами).
5. Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010 – № 34. – Ст. 481 (зі змінами).
6. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 28. – Ст. 250.
7. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93 (зі змінами).
8. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176 (зі змінами).
9. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218 (зі змінами).
10. Закон України «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення» від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 11. – Ст.152 (зі змінами).
11. Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки // Відомості Верховної Ради України. – 2013 р. – № 19 – 20. – Ст. 173.
12. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 29. – Ст. 228.
13. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389-19
14. Закон України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 106.
15. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII [Електронний ресурс] : Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3543-12
16. Закон України «Про основи національної безпеки України» : від 19 червня 2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
17. Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 17.05.2012 № 4765-VI [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4765-17
18. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 5 березня 1998 р. № 183/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 237.
19. Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 3 лютого 2015р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/141-19
20. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України” від 26.05.2015 № 287/2015 [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015
21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану» від 13 липня 2011 р. – № 753 // Урядовий кур’єр вiд 10 серпня 2011 р. – № 145 (зі змінами).
22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типового плану запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях» від 22.07.2015 № 544 [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/544-2015-%D0%BF
23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Питання системи обліку публічної інформації від 21 листопада 2011 р. – № 1277 // Урядовий кур’єр від 23 грудня 2011 р. – № 240.
24. Адабаш О. В. Поняття, сутність та ознаки адміністративно-правових режимів / О. В. Адабаш // Європейські перспективи. – 2013. – № 12. – С. 36 – 40. – Режим доступу : file:///C:/Users/KBC/Downloads/evpe_2013_12_8%20(1).pdf
25. Барабаш О.В. Обмеження прав людини при забезпеченні громадської безпеки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій // Публічне право. – 2012. – №2 (6). – С.351 – 357
26. Баскаков В. Захист інформації з обмеженим доступом: розвиток вітчизняного законодавства // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 4. – С. 126 – 128
27. Баскаков В. Інформація з обмеженим доступом: аналіз термінологічно-понятійного апарату // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №5. – С. 124 – 128
28. Березовська І. Р. Теоретико-правові засади інформаційної безпеки // Митна справа. – 2011. – № 2 (74), ч. 2. – С. 67–71.
29. Бєлєвцева В. Адміністративно-правові режими у системі забезпечення національної безпеки України: поняття, зміст та значення // Право України. – 2010. – № 6.- С. 161-16
30. Бірюкова Н. М. Адміністративно-правові режими: порівняльно-правовий аналіз / Н.М. Бірюкова // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 2. – С. 196 – 200. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua/2_2014/55.pdf
31. Дем’янчук Ю. В. Концепція адміністративно-правових режимів / Ю. В. Дем’янчук // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – С. 305 – 309. – Режим доступу : http://www.apdp.in.ua/v72/43.pdf
32. Коссе Д.Д. Місце правового режиму в правовій системі (теоретичний підхід) / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 42.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008.- С. 260-266
33. Магда С. О. Про цілі обмеження прав і свобод громадян в умовах надзвичайних адміністративно-правових режимів / С. О. Магда // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: зб. наук. праць. – 2007. – № 3 (34). – С. 152–158
34. Малина І.В. Соціальне і правове значення права на інформацію в Україні // Публічне право. – 2012. – №2 (6). – С.358 – 366
35. Мінка Т. П. Особливості класифікації адміністративно-правових режимів / Т. П. Мінка // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 453 – 458. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/KBC/Downloads/FP_index.htm_2012_3_80.pdf
36. Мінка Т.П. Підходи щодо класифікації адміністративно-правових режимів // Публічне право. – 2011. – №2. – С. 40 – 47
37. Міщенко І.В. Новели інституту митного режиму в контексті реформування митного законодавства // Адміністративне право і процес. – 2012. – № 2. – С. 73-77.
38. Настюк В. Я. Адміністративно-правові режими в Україні : монографія / В. Я. Настюк, В. В. Бєлєвцева. – Х. : Право, 2009. – 128 с.
39. Смоляк О. Правові засади доступу громадян до публічної інформації: актуальні проблеми та шляхи їх подолання // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №5. – С. 120 – 124
29. Стрільченко Є.В. Забезпечення режиму державного кордону в сучасних умовах // Публічне право. – 2011. – №3. – С. 308 – 312
30. Танасійчук О.О. Державний кордон як засіб протидії нелегальній міграції // Публічне право. – 2012. – №2 (6). – С.367 – 373
31. Шарабурина О. О. Новели законодавства України про інформацію з обмеженим доступом / О. О. Шарабурина // Часопис Київського університету права. – 2011. – №2. – С. 120 – 123.
32. Шарабурина О.О. Поняття адміністративно-правового режиму інформації з обмеженим доступом (основні підходи) // Часопис Київського університету права. – 2011. – №2. – С. 120-123.
33. Кузніченко С.О.Умови, порядок уведення та скасування правового режиму воєнного стану // Адміністративне право і процес – № 3(9). – 2014 – Ювілейний. [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/3-9-2014-jubilee/item/395-umovy-poryadok-uvedennya-ta-skasuvannya-pravovoho-rezhymu-voyennoho-stanu-kuznichenko-s-o
34. Дубенко О.І. Поняття та сутність права на безпеку особи / О.І. Дубенко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – №4. – С. 77-80.
35. Кузніченко С. О. Адміністративно-правові наслідки запровадження адміністративно-правових режимів / С. О. Кузніченко // Вісн. Харківського нац. ун-ту внутр. справ. – 2008. – № 43. – С. 211–218
36. Магда С. О. До питання про забезпечення прав і свобод громадян в умовах дії режиму воєнного стану / С. О. Магда // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – 2007. – Вип. 88. – С. 75−80.
37. Магда С. О. Окремі аспекти інформаційного забезпечення в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів / С. О. Магда // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 227–231.

Завдання 2

Сутність та види контролю за публічною адміністрацією
(2 год.)
І. Підготуйте короткий виклад наступних теоретичних питань:

1. Сутність та класифікація контролю за діяльністю публічної адміністрації.
2. Форми парламентського контролю за діяльністю публічною адміністрації.
3. Контроль Президента України за діяльністю публічної адміністрації.
4. Зовнішній та внутрішній контроль в межах системи органів виконавчої влади.
5. Контроль з боку органів місцевого самоврядування.
6. Форми контролю громадськості за діяльністю публічної адміністрації.

ІІ. Дайте відповідь на такі контрольні запитання (2-3 абзаци письмово в зошиті):
1. В чому полягає відмінність між внутрішнім та зовнішнім контролем над публічною адміністрацією?
2. Поясніть, які переваги та недоліки притаманні внутрішньому адміністративному контролю?
3. Назвіть та охарактеризуйте види внутрішнього адміністративного контролю.
4. В чому проявляється механізм стримувань і противаг у відносинах контролю над виконавчою гілкою влади з боку законодавчої?
5. У яких формах Верховна Рада здійснює свої контрольні повноваження щодо публічної адміністрації?
6. Охарактеризуйте Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Рахункову палату як суб’єктів здійснення контролю над публічною адміністрацією.
7. В яких формах може здійснюватися громадський контроль над публічною адміністрацією?

ІII. Письмово у зошиті виконайте наступні завдання:
1. Випишіть із Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» положення які закріплюють:
а) підстави для порушення Уповноваженим справ та призначення перевірок;
б) права, що надані Уповноваженому для здійснення своїх обов’язків;
2. Випишіть із Закону України «Про рахункову палату» контрольні повноваження цього органу.
3. Вкажіть, який порядок висловлення недовіри головам місцевих державних адміністрацій органами місцевого самоврядування із посиланням на норми Закону (ів).
4. У плані роботи Державної фінансової інспекції в області Х була передбачена планова виїзна ревізія в управлінні юстиції в області Х з 27.08.2019 по 29.09.2019. Письмове повідомлення про початок проведення ревізії було надіслане до управління юстиції в області Х 14.08.2019. Дату закінчення такої ревізії було повідомлено управлінню юстиції 17.08.2019 по телефону. Проведення планової виїзної ревізії було продовжено за рішенням Державної фінансової інспекції України з погодженням Генеральної прокуратури України на 5 днів.
Чи відповідає вимогам закону описане проведення ревізії? Якщо ні, то яких порушень було допущено?
Які права має управління юстиції в області Х в разі, якщо вважатиме такі дії Державної фінансової інспекції в області Х незаконними?

Увага! Презентація лекційного заняття по цій темі була надіслана старостам ваших груп на електронну пошту!

Законодавство та література до теми:
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змінами).
2. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу України» від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст.110 (зі змінами).
3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20 – 21 . – Ст.190 (зі змінами).
4. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 13. – Ст. 222 (зі змінами).
5. Закон України «Про Рахункову палату» від 2 липня 2015 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/576-19
6. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256 (зі змінами).
7. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99 (зі змінами).
8. Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 46. – Ст. 366 (зі змінами).
9. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170 (зі змінами).
10. Указ Президента України «Про Положення про Представника Президента України у Кабінеті Міністрів України» від 15 лютого 2008 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/132/2008
11. Указ Президента України «Про Положення про Адміністрацію Президента України» від 02 квітня 2010 р. (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/504/2010
12. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії. – К.: Вид-во УАДУ, 1999.
13. Андрійко О.Ф. «Державний контроль в Україні: організаційно правові засади» – К., 2004. – с.103
14. Васильєва О. І., Телицька В. А. Діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних послуг як об’єкт контролю / О. І. Васильєва, В. А. Телицька // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління», випуск 1. – 2014. – С. 19 – 28.
15. Гаращук В. Доктрина контролю та нагляду у сфері організаційно-управлінських відносин / В. Паращук // Право України. – 2013. – № 12. – С. 175 – 192.
16. Гаращук В.Г. «Контроль та нагляд у державному управлінні» – Харків, 2002р. – с. 88
17. Гладун З.С. Адміністративно-правові питання державного контролю у сфері охорони здоров’я // Право України. – 2005. – №5. – С. 25.
18. Державний контроль у сфері виконавчої влади (Заг. ред. проф. Авер’янова В.Б.). – К.2000.
19. Журавльова А. Форми та механізми парламентського контролю / А. Журавльова // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2007. – № 1 (7). – С. 51 – 55.
20. Журавльова Г. С. Форми та механізм парламентського контролю / Г. С. Журавльова // Вісник Запорізького національного університету. – 2009. – № 2. – С. 41 – 47.
21. Заїка М.М. Щодо питання про співвідношення адміністративного нагляду та контролю // Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку»: VI Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку» (м. Київ, 23 – 24 вересня 2011 р.) // Ред. колегія: О.Ф. Андрійко (голова ред. кол.), В.П. Нагребельний, А.А. Пухтецька (відп. секр.), Л.Є. Кисіль, Ю.С. Педько, Н.В. Хорощак, В.А. Дерець, А.В. Кірмач, Л.В. Люлька. – К., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 275-278.
22. Закоморна К. Особливості законодавчого регулювання діяльності Уповноваженого Верховної Ради України // Право України. – 2000. – №1. – С. 47 – 51.
23. Коломоєць Т. О. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права України.: монографія / Т. О. Коломоєць. П. Д. Матвієнко. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 256 с.
24. Коломоєць Т.О., Матвієнко П.Д. Зарубіжний досвід контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права та основні напрямки його запозичення в Україні // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – №1 (І). – С. 120-129
25. Коломоєць Т.О., Матвієнко П.Д. Принципи як елемент механізму контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування // Адміністративне право і процес. – 2012. – № 2. – С. 31-43.
26. Косінов С. Форми та інструменти громадського контролю // Право України. – 2013. – № 5. – С. 322-330.
27. Косінов С. Функції і принципи державного контролю / С. Косінов // Право України. – 2015. – № 6. – С. 179 – 184.
28. Крупчан О.Д. Принцип презумпції знання закону у світлі забезпечення об’єктивності державного контролю / О. Д. Крупчан // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 10. – С. 120 – 125.
29. Кушнір С.М. Правові засади організації та здійснення громадського контролю в Україні // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – №1. – С. 25-29
30. Майданик О. Організаційно-правові форми здійснення парламентського контролю в Україні // Право України. – 2003. – №7.
31. Матвієнко П.Д. Поняття, ознаки контролю, його співвідношення із суміжними правовими поняттями. Особливість контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права України // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – №3. – С.136 – 147
32. Музичук О.М. Форми контролю за діяльністю правоохоронних органів // Адміністративне право і процес. – 2012. – № 1. – С. 41-48.
33. Сергейчук О.А. Зовнішній державний контроль щодо органів виконавчої влади як елемент правового забезпечення режиму законності/ Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 40.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008.- С. 252-259
34. Троханенко І.І. Сутність і призначення державного контролю у демократичному суспільстві / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 43.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009.- С. 286-291.

Всі завдання мають бути виконані письмово у зошиті і будуть перевірятися викладачами груп!