Завдання для студентів 2 курсу ВНД “Речове право” Викладачі: Мартин В.М. та Гринчак І.В.

08.04.2020 | 14:51

Речове право.

Тема. Право власності.

(практичне)

  1. Поняття та юридична природа права власності.
  2. Зміст права власності. Зміст правоможностей власника (права володіння, права користування та права розпорядження).
  3. Суб’єкти та об’єкти права власності.
  4. Здійснення права власності. Межі здійснення права власності.
  5. Підстави набуття права власності.
  6. Юридичні підстави припинення права власності за законодавством України. Завдання.

Завдання 1. Дайте визначення поняття земельна ділянка. Проаналізуйте ст.ст.116, 118, 119, 120 та 121 Земельного кодексу України і охарактеризуйте підстави та порядок набуття громадянами України права власності на земельні ділянки. Проаналізуйте зміст прав власника земельної ділянки (право володіння, право користування та право розпорядження) (проаналізуйте ст.373 -375 ЦК України та ст..ст.19, 20, 78, 79, 79(1), 90, 91  Земельного кодексу України).

Завдання 2. Проаналізуйте   Рішення Конституційного Суду України від 10 жовтня 2001 року у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 7, 8 Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, за конституційним зверненням Воробйова В.Ю., Лосєва С.В. та інших громадян щодо офіційного тлумачення положень статей 22, 41, 64 Конституції України (справа про заощадження громадян)  (Справа N1-23/2001).

Розкрийте зміст законодавчого положення «Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав».

Завдання 3. Проаналізуйте ст.344 ЦК України, ст. 119 Земельного кодексу України, п.9-15 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ  від 07.02.2014  №5 «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав». Дайте визначення поняття «набувальна давність».  Перелічіть умови набуття права власності за набувальною давністю. Проаналізуйте особливості набуття права власності за набувальною давністю за нормами Земельного кодексу України.

Завдання 4. Проаналізуйте норми Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 23, ст.176 ). Проаналізуйте заходи, які можуть запроваджуватись на період надзвичайного стану щодо примусового відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб та правовий режим

Завдання 5. Проаналізуйте положення Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 28, ст.250) та Указ Президента України Про введення воєнного стану в Україні від 26 листопада 2018 року № 393/2018.

Дайте визначення поняття «воєнний стан» та охарактеризуйте особливості здійснення права приватної власності в умовах воєнного стану. Проаналізуйте підстави примусового відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності, в умовах правового режиму воєнного стану та право власника на відшкодування збитків, завданих під час введення воєнного стану та повернення майна, що збереглося.

Завдання 6. Проаналізуйте положення Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, №34-35, ст.458) та Розпорядження КМ України від 25 березня 2020 р. № 338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» та проаналізуйте режим надзвичайної ситуації з точки зору принципу непорушності права власності.

Завдання 7. Проаналізуйте положення Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» ( в ред. 25.03.2018р.)  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 1, ст.2 ).

Перелічіть суспільні потреби для реалізації яких органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право викупу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.Охарактеризуйте порядок та умови викупу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.