Відбулись захисти дисертацій на здобуття ступеня «доктора філософії»

05.07.2019 | 19:54

 

02 липня 2019 року на юридичному факультеті у Спеціалізованій вченій раді Д 35.051.27 відбулись захисти дисертацій на здобуття ступеня «доктора філософії».

Клапатий Дмитро Йосифович зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право захищав результати дослідження на тему «Пайовий інвестиційний фонд як форма спільного інвестування в Україні (цивільно-правовий аспект)».

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Коссак В.М.

Офіційні опонентами виступили д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України Галянтич М. К. (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України) та к.ю.н., доц. Ільків О. В. (ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»)

Досліджено еволюцію законодавчого регулювання здійснення спільного інвестування у формі пайового фонду. Визначено поняття, ознаки та місце пайового фонду в структурі цивільних правовідносин. Проведено класифікацію пайових фондів за різними критеріями. З’ясовано особливості здійснення спільного інвестування у формі пайового фонду, що має на меті досягнення соціального ефекту.

Значну увагу приділено правовідносинам щодо реалізації інвестицій у формі пайового фонду. Детально розглянуто елементи окреслених правовідносин, зокрема, акцентовано увагу на правовому статусі суб’єктів і об’єктах цих правовідносин. Розкрито систему договорів, які опосередковують реалізацію інвестицій у формі пайового фонду. Досліджено правовий режим активів пайового фонду. Проаналізовано підстави і правові наслідки припинення здійснення інвестиційної діяльності у формі пайового фонду. Сформульовано науково-обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення національного законодавства у сфері спільного інвестування.

З авторефератом дисертації можна ознайомитись за посиланням: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/Avtoref_Klapatyj_.pdf

Майка Максим Борисдович зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право захищав результати дослідження на тему «Виконання ухвал суду у цивільному процесі».

Науковий керівник: к.ю.н.,доц. Богдан Й.Г.

Офіційні опонентами виступили д.ю.н., проф. Фурса С.Я. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) та к.ю.н., проф. Білоусов Ю.В. (Хмельницький університет управління та права)

Дисертація присвячена комплексному дослідженню процедури виконання ухвал суду у цивільному процесі. У роботі досліджені загальнотеоретичні аспекти виконання ухвал суду у цивільному процесі, визначено особливості виконання окремих видів ухвал суду у цивільних справах, здійснено характеристику правового статусу суб’єктів виконання ухвал суду у цивільному процесі.

На підставі аналізу правової теорії, правозастосовчої та судової практики, практики державних та приватних виконавців, міжнародно-правових актів, а також  правових позицій Європейського суду з прав людини з’ясовано правову природу правовідносин на стадії виконання ухвал суду у цивільному процесі, запропоновано авторські класифікації ухвал суду у цивільному процесі за критеріями порядку та способу виконання, суб’єктів виконання ухвал суду у цивільному процесі та правовідносин, які виникають на стадії виконання ухвал суду у цивільних справах. Проаналізовано повноваження органів державної влади та визначено правові прогалини законодавчого регулювання правовідносин у сфері виконання ухвал суду у цивільних справах.

У роботі визначено доктринальні положення та практичні висновки щодо удосконалення чинного законодавства України у сфері регламентування процедури виконання ухвал суду у цивільному процесі, запропоновано шляхи уніфікації судової практики.

З авторефератом дисертації можна ознайомитись за посиланням: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/Avtoref_Majka_web.pdf