Стипендія імені Алоїзи Савицької

13.06.2019 | 21:39

Випускники юридичного факультету Львівського університету 1989 року з нагоди 30-річчя закінчення вузу заснували стипендію імені Алоїзи Миколаївни Савицької у розмірі 25 000 грн.

Стипендія заснована в честь Алоїзи Савицької – відомого вченого-цивіліста, талановитого педагога, непересічної особистості. Цього року, 17 лютого, минуло 95 років з дня її народження.

На стипендію імені Алоїзи Савицької може претендувати студент (ка), котрий (а) завершує навчання на 3-ому курсі денної форми навчання.

Претендент на стипендію має мати високі показники успішності з усіх навчальних дисциплін, і насамперед з курсу «Цивільне право». Також стипендійна комісія враховуватиме матеріальний стан претендента та його моральні якості.

Заяви на участь у конкурсному відборі з відповідним обґрунтуванням необхідно подавати на кафедру інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права на ім’я проф. Яворської О. С. із контактними даними заявника.

Термін подачі : до 21 червня.

До заяви доцільно долучити копії сторінок залікової книжки з даними про успішність.

 

А. М. Савицька народилася на Хмельниччині. У 1950 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Львівського держуніверситету. Того ж року була прийнята до аспірантури у Всесоюзному науково­дослідному інсти­туті радянського законодавства у Москві. Захистивши кандидатську дисертацію на тему «Майнова відповідальність державних органів за шкоду, завдану їхніми службовими особами», 1953 року, А. М. Савицька повертається до Львова, працює доцентом на ка­федрі цивільного права юридичного факультету університету ім. І. Фран­ка.

Тема її дисертаційного до­слідження на той час була не лише непростою, а й, до певної міри, небезпечною, адже йшлося про цивільну відповідальність службових осіб. Основна проблематика цього дослідження висвітлена у виданій 1959 року монографії «Майнова відповідальність державних ор­ганів за шкоду, завдану їхніми службовими особами».

Вагомим був внесок А. Савицької у загальну теорію юридичної відповідальності. Результати досліджень знайшли відображення у виданні «Поняття протиправності та її форми за радянським цивільним правом» (1974). Юридична громадськість схвально зустріла видану 1981 року у співавторстві з чоловіком, професором В. Г. Сокуренком, монографію «Право. Свобода. Равенство». Монографія А. М. Савицької «Відшкодування шкоди, завданої нена­лежним лікуванням», видана 1982 року у Львові, стала явищем не лише у радянській правничій науці. Схвальна рецензія з’явилася навіть в одному з американських журналів, що на той час було справжньою сен­сацією.

Алоїза Миколаївна здобула ве­лику шану та любов колег і учнів за життя і залишила по собі добру пам’ять. Померла Алоїза Миколаївна Савицька 26 жовтня 1991 року на шістдесят сьомому році життя. Похована на Голосківському цвинтарі у Львові.

 

Більш детальна інформація про Алоїзу Миколаївну Савицьку за цими посиланнями:

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/LVIV/visnyk_39.pdf

http://medicallaw.org.ua/uploads/media/j01_142_144.pdf