ПРО ІСПИТ З КУРСУ “АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” 2019-2020 Н.Р. (ІІ КУРС, ДЕННА Ф.Н.)

07.05.2020 | 10:01

Шановні студенти!

У зв”язку із впровадженням заходів дистанційного навчання та проведенням літньої екзаменаційної сесії з дотриманням вимог карантинних обмежень, іспит з курсу “Адміністративне право України” відбуватиметься у усній формі із використанням технологій відеоконференційного зв”язку на одній із застосовуваних доступних платформ. Конкретні дати і час проведення іспиту визначатимуться з урахуванням затвердження розкладу проведення іспитів на факультеті, а детальніше про умови ви будете поінформовані згодом (ближче до часу проведення іспиту). Тож слідкуйте за оголошеннями на офіційних інтренет-ресурсах.

Натомість пропонуємо перелік питань на іспит для опрацювання і підготовки.

Питання на усний іспит з курсу
«Адміністративне право України»
2019-2020 н.р.

1. Публічна адміністрація: поняття та ознаки.
2. Предмет адміністративного права.
3. Поняття принципів адміністративного права та їх значення для належної організації та функціонування публічної адміністрації.
4. Система принципів адміністративного права. Загальні та спеціальні принципи адміністративного права.
5. Європейські принципи адміністративного права та їх нормативні джерела.
6. Принцип верховенства права та його застосування в Україні.
7. Критерії (вимоги) принципу верховенства права.
8. Принцип законності та його співвідношення з принципом верховенства права.
9. Поняття джерел адміністративного права та їх класифікація.
10. Конституція України та її положення, що визначають зміст адміністративно-правових інститутів.
11. Міжнародні договори, акти Ради Європи та Європейського Союзу як джерела адміністративного права України
12. Акти вищих та центральних органів державної влади України як джерела адміністративного права.
13. Нормативні акти місцевих органів публічної адміністрації (локальні джерела).
14. Вплив адміністративно-територіального устрою на організацію публічної адміністрації.
15. Засади організації публічної адміністрації: концентрація, деконцентрація, централізація, децентралізація, автономія.
16. Концепції вдосконалення адміністративно-територіального устрою.
17. Система органів публічної адміністрації.
18. Сфера діяльності та компетенція органів публічної адміністрації.
19. Адміністративний розсуд – як спосіб реалізації дискреційних повноважень.
20. Система органів виконавчої влади та основні засади їх структурної побудови.
21. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.
22. Кабінет Міністрів України.
23. Міністерства та їх місце в системі органів публічної адміністрації
24. Державні агентства, служби та інспекції.
25. Суб’єкти делегованих повноважень.
26. Місцеві органи виконавчої влади.
27. Виконавчі органи місцевого самоврядування.
28. Поняття публічної служби у системі публічної адміністрації. Державна служба і служба в органах місцевого самоврядування.
29. Принципи публічної служби, їх правове закріплення.
30. Посади публічної служби, їх класифікація. Відмінність посад державної служби від політичних посад.
31. Поняття та види державних службовців і службовців місцевого самоврядування.
32. Правовий статус публічного службовця, основні права і обов’язки.
33. Умови та обмеження при вступі на порядок заміщення посад.
34. Способи заміщення посад на публічній службі.
35. Конкурс на зайняття посад державної служби. Види конкурсних комісій і особливості його проведення.
36. Ранги службовців і порядок їх присвоєння. Переведення державного службовця.
37. Обмеження при проходженні публічної служби.
38. Підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні стягнення.
39. Припинення публічної служби. Обмеження після припинення публічної служби.
40. Поняття та види форм (інструментів) діяльності публічної адміністрації.
41. Індивідуальні адміністративні акти: поняття та ознаки.
42. Види індивідуальних адміністративних актів.
43. Вимоги, що ставляться до змісту та форми індивідуальних адміністративних актів.
44. Адміністративний договір: поняття та ознаки.
45. Класифікація адміністративних договорів.
46. Правові основи прийняття органами публічної адміністрації нормативних актів: загальний огляд.
47. Процедура прийняття постанов Кабінету Міністрів України та нормативних наказів міністерств.
48. Процедура прийняття індивідуальних адміністративних актів: поняття та зміст.
49. Співвідношення понять «адміністративна процедура», «адміністративний процес», «адміністративне провадження».
50. Правове забезпечення процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів. Загальне і спеціальне законодавство про адміністративну процедуру.
51. Класифікація процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів.
52. Поняття та зміст адміністративної послуги.
53. Види адміністративних послуг та відмежування адміністративних послуг від інших видів діяльності органів публічної адміністрації, а також від інших видів послуг.
54. Правове забезпечення надання адміністративних послуг та сфери його застосування.
55. Центр надання адміністративних послуг як організаційна форма надання адміністративних послуг.
56. Інформаційні аспекти надання адміністративних послуг.
57. Порядок надання адміністративних послуг.
58. Строки надання адміністративних послуг.
59. Поняття і сутність електронного урядування.
60. Розмежування понять: «Електронний уряд» «Електронна держава», «Електронна демократія», «Електронний парламент».
61. Основні етапи та передумови запровадження електронного урядування в Україні. Стан розвитку електронного урядування в Україні.
62. Надання адміністративних послуг з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
63. Правове регулювання доступу до публічної інформації та відкритих даних.
64. Можливості електронної участі громадськості в урядуванні. Електронні петиції та електронні звернення громадян.
65. Державний контроль (нагляд) та його місце в діяльності публічної адміністрації.
66. Правове забезпечення здійснення державного контролю (нагляду) та сфери його застосування.
67. Порядок проведення планових заходів державного контролю (нагляду) органами публічної адміністрації.
68. Порядок проведення позапланових заходів державного контролю (нагляду) органами публічної адміністрації.
69. Рішення органів публічної адміністрації за результатами здійснення заходів державного контролю (нагляду).
70. Адміністративне оскарження та його місце серед способів захисту прав особи у відносинах з публічною адміністрацією.
71. Право на адміністративне оскарження.
72. Суб‘єкти розгляду скарги.
73. Подання скарги та його наслідки.
74. Процедура розгляд скарги.
75. Рішення, що можуть бути прийняті в результаті розгляду скарги.
76. Поняття, зміст та види спеціального адміністративно-правового режиму.
77. Надзвичайні адміністративно-правові режими: мета, порядок запровадження, види.
78. Обмеження конституційних прав і свобод в умовах надзвичайних адміністративно-правових режимів.
79. Особливості правового режиму надзвичайного стану.
80. Режим державної таємниці як один із видів режимів інформації з обмеженим доступом.
81. Підстави та порядок введення воєнного стану в Україні.
82. Суб‘єкти, залучені до забезпечення правового режиму воєнного стану та їх повноваження. Військово-цивільні адміністрації
83. Заходи та гарантії законності правового режиму воєнного стану.
84. Сутність та класифікація контролю за діяльністю публічної адміністрації.
85. Форми парламентського контролю за діяльністю публічною адміністрації.
86. Контроль Президента України за діяльністю публічної адміністрації.
87. Зовнішній та внутрішній контроль в межах системи органів виконавчої влади.
88. Контроль з боку органів місцевого самоврядування.
89. Форми контролю громадськості за діяльністю публічної адміністрації.
90. Місце та роль органів судової влади у здійсненні контролю за діяльністю публічної адміністрації.
91. Завдання адміністративного судочинства.
92. Організація адміністративного судочинства в Україні: система адміністративних судів в Україні.
93. Право на звернення до адміністративного суду та способи судового захисту
94. Юрисдикція адміністративних судів: поняття та види.
95. Повноваження адміністративного суду при вирішенні справи.
96. Поняття та принципи адміністративної відповідальності як різновиду юридичної відповідальності.
97. Підстави адміністративної відповідальності.
98. Джерела законодавства, що встановлюють адміністративну відповідальність.
99. Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності.
100. Ознаки адміністративного правопорушення. Відмежування адміністративних правопорушень від інших видів правопорушень.
101. Склад адміністративного правопорушення. Види складів адміністративного правопорушення.
102. Адміністративні стягнення, їх види та сутність.
103. Порядок накладення адміністративних стягнень.
104. Вплив пом’якшуючих і обтяжуючих обставин на застосування адміністративних стягнення.
105. Поняття, завдання і принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.
106. Обставини, які виключають провадження у справах про адміністративні правопорушення.
107. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
108. Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення: поняття, види, правовий статус.
109. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.
110. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
111. Докази і доказування в провадженні в справах про адміністративні правопорушення.
112. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення: загальна характеристика.
113. Оскарження постанови у справі про адміністративні правопорушення.

Бажаємо успіхів!
Бережіть себе та своїх рідних ! До зустрічі у аудиторіях)