ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ З КУРСУ “АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

17.11.2022 | 16:20

1. Адміністративне процесуальне право як галузь права. Співвідношення понять адміністративний процес та адміністративне судочинство.
2. Джерела адміністративного процесуального права.
3. Завдання адміністративного судочинства.
4. Поняття та система засад (принципів) адміністративного судочинства.
5. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі;
6. Система та структура адміністративних судів в Україні. Правове становище суду в адміністративному процесі.
7. Загальна характеристика публічно-правового спору, як предмету юрисдикції адміністративних судів. Відмінність адміністративного судочинства від цивільного і господарського судочинства.
8. Види публічно-правових спорів, які належать до юрисдикції адміністративних судів. Публічно-правові спори, які не розглядаються адміністративними судами.
9. Поняття та види адміністративної юрисдикції.
10. Предмета юрисдикція.
11. Інстанційна юрисдикція (підсудність).
12. Територіальна юрисдикція (підсудність)
13. Підсудність кількох, пов’язаних між собою вимог.
14. Наслідки порушення правил юрисдикції.
15. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого.
16. Учасники адміністративної справи та їх види.
17. Сторони в адміністративному процесі.
18. Процесуальне правонаступництво сторін.
19. Суб’єкт владних повноважень як сторона у справі.
20. Представники: ознаки та види. Документальне оформлення та зміст повноважень представників.
21. Треті особи: сутність та види. Процесуальне правонаступництво третіх осіб.
22. Органи та особи, яким законом надано право звертатися в адміністративний суд в інтересах інших осіб.
23. Інші учасники судового процесу.
24. Поняття та правова природа строку в адміністративному процесі.
25. Строки звернення до адміністративного суду.
26. Процесуальні строки.
27. Судові витрати.
28. Судовий збір.
29. Витрати, пов’язані з розглядом адміністративної справи.
30. Забезпечення адміністративного позову. Види забезпечення позову. Виконання ухвали про забезпечення позову. Скасування заходів забезпечення позову.
31. Поняття доказу в адміністративному процесі.
32. Засоби доказування.
33. Забезпечення доказів.
34. Доказування в адміністративному процесі. Особливості процесу доказування на окремих стадіях адміністративного процесу. Обов’язок доказування.
35. Право на звернення до адміністративного суду.
36. Поняття адміністративного позову. Структура, форма і зміст адміністративного позову.
37. Види адміністративних позовів.
38. Вимоги до позовної заяви.
39. Об’єднання і роз’єднання адміністративних позовів.
40. Зустрічний позов.
41. Рішення суду за результатами оцінки позовної заяви.
42. Відзив. Відповідь на відзив. Заперечення. Пояснення третьої особи та вимоги до них.
43. Електронний суд.
44. Стадії адміністративного процесу.
45. Види адміністративних справ: малозначна, складна, термінова, типова, зразкова.
46. Форми адміністративного процесу (судочинства).
47. Загальне позовне провадження.
48. Підготовче провадження та підготовче засідання.
49. Примирення сторін під час підготовчого провадження.
50. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження.
51. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні. Судові дебати.
52. Спрощене позовне провадження.
53. Розгляд і вирішення справи у судовому засіданні.
54. Письмове провадження.
55. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
56. Поняття та види судових рішень в адміністративних справах. Законність і обґрунтованість судового рішення.
57. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма.
58. Повноваження суду при вирішенні справи.
59. Залишення позовної заяви без розгляду.
60. Зупинення та поновлення провадження у справі.
61. Закриття провадження у справі.
62. Зміст та форма ухвали суду. Окремі ухвали суду.
63. Рішення суду: вимоги, форма та зміст. Додаткове судове рішення.
64. Питання, які вирішує суд при ухваленні рішення
65. Роз’яснення судового рішення.
66. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.
67. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності вищих органів публічної влади.
68. Право на апеляційне оскарження.
69. Порядок і строки апеляційного оскарження.
70. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на судове рішення.
71. Право на касаційне оскарження.
72. Порядок і строки касаційного оскарження.
73. Підстави касаційного оскарження судових рішень
74. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на судове рішення
75. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами: підстави, строки, судові рішення.
76. Перегляд судових рішень за виключними обставинами: підстави, строки, судові рішення.
77. Особливості перегляду судових рішень Великою Палатою Верховного Суду
78. Особливості виконання судових рішень адміністративних судів.
79. Судовий контроль за виконанням судового рішення.
80. Відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі

Зів списком питань у форматі .pdf можна ознайомитися на сайті у категорії відповідної навчальної дисиципліни