ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ з курсу “АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” 2021-2022 навч.рік

11.05.2022 | 17:13

1. Публічна адміністрація: поняття та ознаки.
2. Предмет адміністративного права.
3. Особливості методів правового регулювання адміністративного права.
4. Поняття принципів адміністративного права та їх значення для належної організації та функціонування публічної адміністрації.
5. Система принципів адміністративного права. Загальні та спеціальні принципи адміністративного права.
6. Принцип верховенства права та його застосування в Україні.
7. Принцип законності та його співвідношення з принципом верховенства права.
8. Поняття джерел адміністративного права та їх класифікація.
9. Конституція України та її положення, що визначають зміст адміністративно-правових інститутів.
10. Міжнародні договори, акти Ради Європи та Європейського Союзу як джерела адміністративного права України
11. Кодекс як джерело адміністративного права. Види систематизації адміністративно-правових норм.
12. Закони у системі джерел адміністративного права. Адміністративне законодавство та його особливості.
13. Підзаконні акти як джерела адміністративного права.
14. Рішення Конституційного Суду України та Верховного Суду як джерела адміністративного права
15. Вплив адміністративно-територіального устрою на організацію публічної адміністрації.
16. Засади організації публічної адміністрації: концентрація, деконцентрація, централізація, децентралізація, автономія.
17. Концепції вдосконалення адміністративно-територіального устрою.
18. Система органів публічної адміністрації.
19. Сфера діяльності та компетенція органів публічної адміністрації.
20. Адміністративний розсуд – як спосіб реалізації дискреційних повноважень.
21. Система органів виконавчої влади та основні засади їх структурної побудови.
22. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.
23. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади: основні засади діяльності.
24. Міністерства та їх місце в системі органів публічної адміністрації.
25. Державні агентства, служби, інспекції, комісії, особливості їх правового статусу.
26. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.
27. Суб’єкти делегованих повноважень.
28. Місцеві органи виконавчої влади.
29. Виконавчі органи місцевого самоврядування.
30. Поняття публічної служби у системі публічної адміністрації.
31. Принципи державної служби, їх правове закріплення.
32. Посади публічної служби, їх класифікація. Відмінність посад державної служби від політичних посад.
33. Поняття та види державних службовців.
34. Правовий статус публічного службовця, основні права і обов’язки.
35. Умови та обмеження при вступі на порядок заміщення посад.
36. Конкурс на зайняття посад державної служби. Види конкурсних комісій і особливості його проведення.
37. Ранги службовців і порядок їх присвоєння. Переведення державного службовця.
38. Обмеження при проходженні державної служби.
39. Підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні стягнення.
40. Припинення державної служби. Обмеження після припинення державної служби.
41. Поняття та види форм (інструментів) діяльності публічної адміністрації.
42. Індивідуальні адміністративні акти: поняття та ознаки.
43. Види індивідуальних адміністративних актів.
44. Адміністративний договір: поняття та ознаки.
45. Правові основи прийняття органами публічної адміністрації нормативних актів: загальний огляд.
46. Процедура прийняття індивідуальних адміністративних актів: поняття та зміст.
47. Співвідношення понять «адміністративна процедура», «адміністративний процес», «адміністративне провадження».
48. Правове забезпечення процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів. Загальне і спеціальне законодавство про адміністративну процедуру.
49. Класифікація процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів.
50. Поняття та зміст адміністративної послуги.
51. Види адміністративних послуг та відмежування адміністративних послуг від інших видів діяльності органів публічної адміністрації, а також від інших видів послуг.
52. Правове забезпечення надання адміністративних послуг та сфери його застосування.
53. Види адміністративних послуг
54. Центр надання адміністративних послуг як організаційна форма надання адміністративних послуг
55. Порядок надання адміністративних послуг, строки та плата за їх надання.
56. Поняття і сутність електронного урядування
57. Електронні адміністративні послуги та їх правове забезпечення
58. Правове регулювання доступу до публічної інформації
59. Електронні петиції та електронні звернення громадян;
60. Державний контроль (нагляд) та його місце в діяльності публічної адміністрації.
61. Правове забезпечення здійснення державного контролю (нагляду) та сфери його застосування.
62. Порядок проведення планових заходів державного контролю (нагляду) органами публічної адміністрації.
63. Порядок проведення позапланових заходів державного контролю (нагляду) органами публічної адміністрації.
64. Рішення органів публічної адміністрації за результатами здійснення заходів державного контролю (нагляду).
65. Адміністративне оскарження та його місце серед способів захисту прав особи у відносинах з публічною адміністрацією.
66. Право на адміністративне оскарження.
67. Суб‘єкти розгляду скарги в адміністративному порядку .
68. Подання скарги та його наслідки.
69. Процедура розгляд адміністративної скарги.
70. Рішення, що можуть бути прийняті в результаті розгляду скарги.
71. Поняття, зміст та види спеціального адміністративно-правового режиму.
72. Надзвичайні адміністративно-правові режими: мета, порядок запровадження, види.
73. Обмеження конституційних прав і свобод в умовах надзвичайних адміністративно-правових режимів.
74. Особливості правового режиму надзвичайного стану.
75. Підстави та порядок введення воєнного стану в Україні.
76. Суб‘єкти, залучені до забезпечення правового режиму воєнного стану та їх повноваження.
77. Заходи та гарантії законності правового режиму воєнного стану.
78. Сутність та класифікація контролю за діяльністю публічної адміністрації.
79. Форми парламентського контролю за діяльністю публічною адміністрації.
80. Контроль Президента України за діяльністю публічної адміністрації.
81. Зовнішній та внутрішній контроль в межах системи органів виконавчої влади.
82. Контроль з боку органів місцевого самоврядування.
83. Форми контролю громадськості за діяльністю публічної адміністрації.
84. Завдання адміністративного судочинства та роль органів судової влади у здійсненні контролю за діяльністю публічної адміністрації.
85. Організація адміністративного судочинства в Україні: система адміністративних судів в Україні.
86. Поняття та принципи адміністративної відповідальності як різновиду юридичної відповідальності.
87. Підстави адміністративної відповідальності.
88. Джерела законодавства, що встановлюють адміністративну відповідальність.
89. Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності.
90. Склад адміністративного правопорушення. Види складів адміністративного правопорушення.
91. Адміністративні стягнення, їх види та сутність.
92. Порядок накладення адміністративних стягнень.
93. Поняття, завдання і принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.
94. Обставини, які виключають провадження у справах про адміністративні правопорушення.
95. Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення: поняття, види, правовий статус.
96. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.
97. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
98. Докази і доказування в провадженні в справах про адміністративні правопорушення.
99. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення: загальна характеристика.
100. Оскарження постанови у справі про адміністративні правопорушення.