Оголошується Всеукраїнський конкурс малих грантів для молодих вчених в галузі кримінального права

14.06.2020 | 13:49

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права» (далі – ГО «ВАКП») оголошує Всеукраїнський конкурс малих грантів для молодих вчених в галузі кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права.
 
Мета конкурсу – підтримати талановиту молодь, яка працює на благо розвитку науки у галузі кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, удосконалення законодавства, а також практики його застосування.
 
Хто може брати участь у конкурсі?
 
До конкурсу запрошуються, окремо:
 
–   студенти закладів вищої освіти України за спеціальністю 081 – «Право»;
 
–  аспіранти та молоді вчені віком до 35 років, які працюють у науково-дослідних установах та закладах вищої освіти України за спеціальністю 081 – «Право».
 
Напрями конкурсу:
 
–    реформування законодавства про кримінальну відповідальність України та практики його застосування;
 
–    поняття та види кримінального правопорушення;
 
–    заходи кримінально-правового впливу: поняття та система;
 
–    покарання як основний захід кримінально-правового впливу;
 
–    заходи безпеки за законодавством України про кримінальну відповідальність;
 
–    Особлива частина Кримінального кодексу України: напрями до реформування;
 
–    концепції та стратегії державної політики у сфері протидії злочинності;
 
–    закономірності детермінації злочинності та окремих її проявів;
 
–    політика держави у сфері реалізації кримінальних покарань;
 
–    реформування кримінально-виконавчого законодавства та практики його застосування.
 
–    зарубіжне та міжнародне кримінальне право, кримінологія та кримінально-виконавче право;
 
–    інші питання матеріального кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права.
 
Порядок подачі конкурсних робіт:
 
На конкурс подаються наукові роботи з кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права обсягом до 0,5 авторського аркуша. Роботи виконуються у форматі Word українською мовою. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5 в одну колонку без застосування будь-якого форматування, окрім стандартних параметрів шрифту та абзацу. Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом. Наукові роботи мають бути результатами самостійних наукових досліджень, містити положення наукової новизни та не допускати плагіат.
 
Дослідження мають бути структуровані і містити наступні елементи: УДК, анотація (українською, російською і англійською мовою), ключові слова постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена робота; формулювання цілей роботи (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
 
Список використаних джерел складається із дотриманням всіх бібліографічних вимог (Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання» та відповідно до наказу МОН № 40 від 12.01.2017 р.). На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання. Першоджерела подаються мовою оригіналу. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються. Відповідні джерела з вказівкою конкретної сторінки (сторінок) зазначаються у виносках внизу тієї сторінки, на якій робиться посилання. Після основного тексту наводиться список використаних джерел.
 
Для участі у конкурсі необхідно до 6 вересня 2020 р. (включно) заповнити електронну форму за посиланням https://goo-gl.su/eJqYYc та відправити наукову роботу на електрону адресу konkursvakp@gmail.com. Особи, які не мають наукового ступеня, додатково ще відправляють скановану рецензію наукового керівника.
 
Довідки можна отримати за електронною адресою konkursvakp@gmail.com або за телефоном: +380577156208
 
Роботи, що подані на конкурс, не повертаються.
Процедура оцінювання робіт:
 
Попередній відбір на відповідність технічним вимогам та перевірка на плагіат проводиться обласними відокремленими підрозділами. Робота, яка не пройшла перевірку на плагіат, відхиляється і до подальшого конкурсу не допускається.
 
Остаточний відбір проводить конкурсна комісія, яка затверджується на засіданні Президії ГО «ВАКП». Відповідальний секретар конкурсної комісії забезпечує шифрування робіт і анонімність їхньої оцінки. Кожна робота обов’язково отримує дві рецензії від членів конкурсної комісії, представників відокремлених підрозділів, відмінних від того, з якого робота подана. В основу оцінки цих робіт закладаються такі критерії як аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань дослідження; самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни, повнота розкриття теми, обґрунтованість висновків. Конкурсна комісія бере на себе відповідальність перевірити на плагіат усіх фіналістів конкурсу.
 
Оголошення результатів та фінал конкурсу:
 
У фінал конкурсу виходять дванадцять робіт, шість – від студентів та шість – від аспірантів та молодих вчених. Конкурсна комісія визначає перше, друге та третє місце окремо для студентів, окремо для аспірантів та молодих вчених.
 
 
Фінансові питання конкурсу та розмір грантів:
 
Усі роботи аспірантів та молодих вчених, а також студентів у співавторстві з науковими керівниками, які вийшли в фінал, публікуються в Віснику Асоціації кримінального права України з дотриманням встановлених вимог до публікації за рахунок ГО «ВАКП».
 
Розмір грантів.
 
Для аспірантів та молодих вчених:
 
1  місце – 2000 грн;
 
2  місце – 1800 грн;
 
3  місце-1500 грн.
 
Для студентів:
 
1  місце- 1500 грн;
 
2  місце- 1300 грн;
 
3  місце- 1000 грн.
 
Усі фіналісти та переможці конкурсу нагороджуються пам’ятними дипломами від ГО «ВАКП».