До уваги магістрів (спеціалізація “Інтелектуальна власність”). Дистанційне навчання – спецкурс “Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва”

19.03.2020 | 09:58

Завдання на час карантину 12.03.2020 – 03.04.2020.

Спецкурс “Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва”:  

 1. Опрацювати самостійно Теми 3-5.
 2. Письмово виконати завдання по Темах 3-5. Виконані завдання надіслати на електронну пошту tarasenkoleo@gmail.com до 03.04.2020 р.

1.

Тема 3: Суб’єкти, об`єкти архітектурної діяльності.

Загальна характеристика учасників відносин інтелектуальної власності у сфері будівництва.

Види суб’єктів  інтелектуальної власності у сфері будівництва: автори;  винахідники; замовники; підрядники та інші суб’єкти.

Головні архітектори. Архітектори. Ліцензування та сертифікація як умови здійснення діяльності у сфері будівництва, їх роль для створення об’єктів права інтелектуальної власності у сфері будівництва.

Будівельні компанії як учасники відносин інтелектуальної власності у сфері будівництва.

Об’єкти права інтелектуальної власності у сфері будівництва. Види об’єктів  права інтелектуальної власності, які використовуються у сфері будівництва.

Характеристика об’єктів авторського права, що використовуються у сфері будівництва. Об’єкти промислової власності, які використовуються у сфері будівництва. Використання засобів індивідуалізації товарів, робіт і послуг у сфері будівництва. Використання інших об’єктів права інтелектуальної власності у сфері будівництва.

 

Тема 4: Права та обов’язки суб’єктів правовідносин інтелектуальної власності у сфері будівництва

Комплекс робіт, пов’язаних із створенням об’єкта архітектури. Архітектурні та містобудівні конкурси.

Розроблення та затвердження проекту об’єкта архітектури. Проектна документація як об’єкт авторського права. Види проектної документації як об’єкту авторського права. Виникнення та передача прав інтелектуальної власності на проектну документацію. Елементи проектної документації, які не охороняються авторським правом. Містобудівна документація для населеного пункту як об’єкт авторського права.

Права суб’єктів архітектурної діяльності. Обов`язки суб’єктів архітектурної діяльності Авторський, технічний нагляд.

 

Тема 5: Особисті немайнові та майнові інтелектуальної власності у сфері будівництва.

Об’єкти та суб’єкти авторського права в галузі архітектури. Об’єкт містобудування як об’єкт інтелектуальної власності.

Майнові права на об’єкт архітектури.

Особисті немайнові права автора (співавторів) об’єкта архітектури.

2.

Завдання до Теми 3

3.1. Охарактеризуйте суб’єктів правовідносин у сфері будівництва та визначте, у кого з них виникають права інтелектуальної власності та які саме.

3.2. Правовий статус архітектора як суб’єкта авторського права.

3.3. Якими правами інтелектуальної власності може володіти будівельна компанія.

 

Завдання до Теми 4

4.1. Порядок проведення та правове значення архітектурних та містобудівних конкурсів.

4.2. Охарактеризуйте проектну документацію як об’єкт авторського права. Проаналізуйте види проектної документації. Визначте, які елементи проектної документації не охороняються авторським правом.

4.3. Охарактеризуйте права та обов’язки суб’єктів архітектурної діяльності, які пов’язані із здійсненням прав інтелектуальної власності.

4.4. Охарактеризуйте авторський та технічний нагляд. Визначте відмінності між ними.

 

Завдання до Теми 5

5.1. Визначте особливості здійснення майнових авторських прав на об’єкт архітектури.

5.2. Проаналізуйте особисті немайнові права автора (співавторів) об’єкта архітектури. Порівняйте обсяг цих прав, який надається суб’єкту архітектурної діяльності, із загальними особистими немайновими правами, які надаються автору відповідно до законодавства про авторське право.

 

Базова література

 1. Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Самагальська Ю.Я. та ін. Інтелектуальне право України. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 609 с.
 2. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч.закладів. О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с.
 3. Греков Є.А. Авторське право на твори архітектури: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. К., 2007. 20 с.
 4. Вербицька А. Твір архітектури як об’єкт авторського права. дисертація канд. юрид. наук: 12.00.03. Електронний ресурс. Режим доступу: http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/369/dis_Verbytska%20A.O..pdf
 5. Тарасенко Х. Ю. Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва. Центр дослідження інтелектуального права. Львів, 2017. 226 с.

 

 

 

Додаткова література

 1. Право інтелектуальної власності: Академічний курс / За ред. О.А. Підопригори, О. Д. Святоцького. — Вид. друге, перероб. та доповн. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.
 2. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006.
 3. Гнатченко Є. Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Законодавство і архітектурно-проектна справа». Електронний ресурс. Режим доступу: eprints.kname.edu.ua/35079/1/2013%2074Л%20печ%20%20ЗАПС.pdf
 4. Греков Є. Авторський нагляд в будівництві як елемент охорони та захисту авторського права на твір архітектури. Електронний ресурс. Режим доступу: Офіційний портал Верховної Ради України. Режим доступу: http://www.ilf-ua.com/ua/publications/articles/avtorskiynaglyad/
 5. Греков Є. Проектна документація як об’єктивна форма втілення творів архітектури. Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.ilf-ua.com/ua/publications/articles/proektna_dokumentaciya/
 6. Застосування 3D принтера у Будівництві. Електронний ресурс. Режим доступу: http://prusa.com.ua
 7. Історія розвитку зарубіжного будівництва. Електронний ресурс. Режим доступу: http://ingeniar.at.ua/index/0-23
 8. Миронець І.М. Поняття будівництва і капітального будівництва. Електронний ресурс. Режим доступу: http://3umf.com/doc/4831/
 9. Новицький О.П. Інтелектуальна власність в будівництві. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.pdaa.edu.ua/sites/…/novyckyyintelektualnavlasnistvbudivnyctvi.pdf
 10. Писаєва О.В. Деякі особливості ліцензійного договору на використання об’єктів патентного права в будівництві. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2014_6/10.pdf
 11. Сучасні комп’ютерні системи та технології в будівництві та архітектурі. Електронний ресурс. Режим доступу: http://ekit.org.ua/uk/content/suchasni-kompyuterni-systemy-ta-tehnologiyi-v-budivnyctvi-ta-arhitekturi
 12. Як йдуть справи з 3D-друком? Електронний ресурс. Режим доступу: http://difku.gov.ua/innovatsiyi/
 13. Рекомендації щодо забезпечення правомірності створення та використання творів архітектури. Електронний ресурс. Режим доступу: http://sips.gov.ua/ua/recpravomir.html?s=print

 

Нормативні акти:

 1. ЦК України
 2. Закон України «Про архітектурну діяльність»
 3. Закон України “Про основи містобудування”,
 4. Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”,
 5. Закон України “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності”
 6. Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду»
 7. Закон України «Про авторське право і суміжні права».

ДБН А.2.2-3-2014. Склад та зміст Проектної Документації на Будівництво. https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_a_2_2_3_2014/1-1-0-1168