ЧЕТВЕРТИЙ ПОТІК ПЕРШОГО КУРСУ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА.

31.03.2020 | 13:21

Керівник курсу «історія держави і права України» – проф. Кобилецький М.М.

096 – 592 – 40 – 71

mkobyletskyj@gmail.com

 

Шановні студенти!

1.Упродовж березня цього року ми з Вами дистанційно вивчили 9 і 10 теми з історії держави і права України.

 

Тема 9
ДЕРЖАВНИЙ ЛАД І ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

 В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1783 – 1917)
(2 години)

1.Правовий статус Українських земель у складі Російської імперії.

2.Передумови і характеристика реформ другої половини ХІХ ст. в Росії та в Україні:

3.Селянська реформа 1861 р., та її вплив на правосвідомість та правове становище українського селянина.

4.Земська реформа 1864 р. та її вплив на правосвідомість та правове становище українського народу.

5.Міська реформа 1870 р., та її вплив на правосвідомість та правове становище українського міського населення.

6.Судова реформа 1864 р. та її вплив на правосвідомість та здійснення судочинства в Україні.

7.Судова система за Статутами:

8.Зміни в цивільному і кримінальному судочинстві.

9.Реорганізація прокуратури та заснування адвокатури.

10.Особливості здійснення судової реформи 1864 р. в Україні.

 

 

 

 

Рекомендована література:

 1. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ – ХХ ст.): посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Л.: Видав.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 904 с.
 2. Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (ІХ – ХХ ст.): навч.посіб./ І.Й. Бойко. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 408 с.
 3. Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (ІХ – ХХ ст.): [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І.Й. Бойко. – К.: Атіка, 2013. – 348 с.
 4. Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. – Саратов, 1969.
 5. Воробейкова Т.У., Дубровина А.Б. Преобразование административно-полицейского аппарата, суда и тюремной системы России во второй половине XIX века. – Київ, 1973.
 6. Кульчицький В., Бойко І., Сидорчук О. Фундатор судової реформи у царській Росії С.І.Зарудний та суд присяжних // Право України, 2004. – № 8.
 7. КульчицькийВ., Сидорчук О. Суд присяжних і наукова думка про нього в Україні після судової реформи 1864 р. // Право України, 2003. – № 6.
 8. КульчицькийВ.С. З історії адвокатури царської Росії // Проблеми правознавства. – К., 1966. Вип. 3 або Варфоломеєва Т.В., Святоцький О.Д., Кульчицький В.С. Історія адвокатури України. – Київ, 1992.
 9. СвятоцькийО.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. – Київ, 1997.
 10. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. За ред В.Д.Гончаренка. – Київ, 2003. – Т. 1.

 

Методичні рекомендації

Вивчення даної теми передбачає насамперед розкриття змісту реформ. Розглядаючи друге питання, важливо звернути увагу на юридичні документи, які закріплювали реформу, та на особливості проведення селянської реформи в Україні. Розкриваючи тему, треба розповісти про систему земських органів самоврядування (губернські і повітові земські збори, губернські і повітові земські управи) та порядок їх формування, відповідаючи на наступне запитання, необхідно з’ясувати характерні риси судової системи та процесу напередодні реформи, висвітлити причини, процес підготовки і принципи, за якими проводилась реформа, систему нормативних актів (судових статутів), які її оформили, розповісти про структуру мирової та загальної юстиції та нові демократичні принципи судочинства.

 

Основні поняття та терміни

Буржуазія, волосний старшина, волосні суди, виборчі курії, губернатори, генерал-губернатори, державні селяни, думські гласні, дворянство, дворянські збори, двірські селяни, жандармерія, земські дільничі начальники, земські збори, земські установи, з’їзди мирових судій, купецтво, міські думи, міські управи, мирові судді, окружні суди, повітові землевласники, поліція, присяжні засідателі, судові палати, селянство, Сенат, сільське товариство, селянських схід, староста, тимчасовозобов’язані селяни, уставні грамоти, фабричне законодавство, фабричні селяни.

 

Тема 10
Від
НОВЛЕННЯ Української державності (1917–1923)
(8 години)

I заняття. Українська Народна Республіка  за Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.).

1.Розпад Російської імперії і утворення Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки – визначна подія в історії українського державотворення.

2.Державний лад.

 1. Зовнішньополітична діяльність УНР.
 2. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) 1918 р., її зміст та значення.
 3. Джерела та характерні риси права.

ІІ заняття. Українська держава за гетьмана П. Скоропадського (квітень – листопад 1918 р.).

 1. 1. Проголошення Української Держави та її місце в історії українського державотворення.
 2. Державний лад.
 3. Зовнішньополітична діяльність Української Держави.
 4. 4. Джерела та характерні риси права.

ІІІ заняття. Українська Народна Республіка в період Директорії (листопад 1918 р. – листопад 1920 р.).

1.Відновлення Української Народної Республіки та її історичне значення.

2.Державний лад.

 1. Зовнішньополітична діяльність.
 2. Джерела та характерні риси права.

ІV заняття. Розпад Австро-Угорської імперії і проголошення ЗУНР.

1.Проголошення ЗУНР та її роль в історії українського державотворення.

2.Державний лад.

 1. Правові засади будівництва збройних сил ЗУНР – Української Галицької армії.
 2. Об’єднання ЗУНР з УНР в єдиній соборній Українській державі.
 3. 5. Конституційні проекти ЗУНР.
 4. Судові та правоохоронні органи ЗУНР.
 5. Джерела та характерні риси права.
 6. 8. Причини поразки національно-визвольної боротьби українського народу за свою державну незалежність (1917 – 1923 рр.)

 

Рекомендована література:

 1. Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (ІХ – ХХ ст.): [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І.Й. Бойко. – К.: Атіка, 2013. – 348 с.
 2. Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (ІХ – ХХ ст.): навч. посіб./ І.Й. Бойко. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 408 с.
 3. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ – ХХ ст.): посіб.для студ.вищ.навч.закл. – Л.: Видав.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 904 с.
  1. ВинниченкоВ. Відродження нації. – Київ, 1990. Т.1-3.
  2. ЖуковськийА., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1991.
  3. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Історія / Кер. авторськ. кол. й відп. ред. О. Карпенко.– Івано-Франківськ, 2001.
  4. ЗемлянськаВ. Діяльність надзвичайних військових судів у добу Директорії // Право України, 2000. – № 10.
  5. ЗемлянськаВ. Судове законодавство Директорії // Право України, 2000. – № 1.
  6. Кобилецький М. Утворення та структура державного апарату ЗУНР. Навчальний посібник. – Львів, 1998.
  7. КопиленкоМ., Копиленко О. Еволюція українського конституціалізму (з досвіду конституційного будівництва УНР та Української гетьманської держави) // Право України, 1992. – № 6.
  8. КопиленкоО. Уроки Центральної Ради // Право України, 1991. – № 11.
  9. КопиленкоО., Копиленко М. «Друга» УНР: спроба історико-теоретичного аналізу // Право України, 1996. – № 8.
  10. КопиленкоО., Копиленко М. З досвіду законотворчості УНР та Української держави // Право України, 1995. – № 5-6.
  11. КопиленкоО.Л. “Сто днів” Центральної Ради. – Київ, 1992.
  12. КопиленкоО.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. 1917-1920. – Київ, 1997.
  13. КравчукК. З досвіду державотворення України періоду Директорії // Право України, 2005. – № 2.
  14. КравчукМ. Збройні сили Української Народної Республіки // Право України, 1998. – № 7.
  15. Кульчицький В.С. До питання про виникнення і падіння Західноукраїнської Народної Республіки // Проблеми юридичної науки та правоохоронної практики. – Київ, 1994.
  16. КульчицькийВ.С., Бойко І.Й. Генезис та еволюція української конституції. Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. Львів, 2007.
  17. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.
  18. Лісна І.С. Становлення національної державності в Галичині (1918-1923 рр.) – Львів, 1998.
  19. Макарчук С.А. Українська республіка галичан. – Львів, 1997.
  20. МироненкоО.М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. – Київ, 1995.
  21. Монолатій І. Статус німецької меншини Галичини в національній політиці Західноукраїнської Народної Республіки // Право України, 2002. – № 4.
  22. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – Львів, 1993.
  23. Полонська-ВасиленкоН. Історія України. 1990-1923 рр. – Київ, 1991.
  24. Присташ Л.Т. Окупація Західної України Польщею після Першої світової війни // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 1995.
  25. СлюсаренкоА., Томенко М. Історія української конституції. Київ, 1993.
  26. Стецюк П. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Ч. 1. Львів, 2003.
  27. ТимощукО. Воєнізована адміністрація і служба безпеки Гетьмана Української Держави 1918 р. // Право України, 2000. – № 4.
  28. ТимощукО. Тюремна реформа гетьмана П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) // Право України, 2000. – № 3.
  29. ТимощукО.В. Охоронний апарат Української Держави (квітень–грудень 1918 р.). – Харків, 2000.
  30. Тищик Б. Західноукраїнська Народна Республіка (державний апарат і законодавство) // Право України, 1994. – № 5-6.
  31. Тищик Б., Кобилецький М. Діяльність державної жандармерії в ЗУНР // Право України, 1998. – № 5.
  32. Тищик Б.Й. Західно-Українська Народна Республіка (1918 – 1923). Історія держави і права. – Львів, 2004.
  33. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Західноукраїнська Народна Республіка. 1918-1923 рр. – Коломия, 1993.
  34. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Українська Народна Республіка (1917-1920). – Коломия, 1994.
  35. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2-х томах. – Київ, 1996.
  36. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. / За ред. В. Д. Гончаренка. – Київ, 2003. – Т. 2.
  37. Яковлів А. Основи Конституції УНР // Розбудова держави. – Київ, 1992. № 5.

 

Методичні рекомендації

Для розкриття даної теми необхідно проаналізувати процес становлення Української Центральної Ради (УЦР), що спочатку виникла як міжпартійний координаційний центр, а потім перетворилась на національний представницький орган, а після проголошення УНР стала вищим законодавчим органом. В ході підготовки до заняття необхідно ознайомитись з історією прийняття та текстом універсалів Центральної Ради, рішеннями Українського національного конгресу, Інструкцією Тимчасового уряду Генеральному Секретаріатові, Конституцією УНР. Зупинитись на характері взаємин УЦР і Тимчасового уряду. Особливу увагу звернути на такі важливі закони УНР як земельний, про громадянство та про національно-персональну автономію. З’ясувати фактичні обставини, які привели до арешту урядовців Центральної ради та суду над С. Голубовичем. Проаналізувати зміст та структуру Конституції УНР, розкривши позитивні риси і недоліки. З’ясувати чи вирішувалось питання про запровадження інституту президенства в УНР.

У процесі підготовки до заняття необхідно проаналізувати причини перевороту та зміни, що відбулися у державному ладі України з приходом до влади П. Скоропадського. Здійснити аналіз системи органів державної влади, управління та суду, розкрити їх структуру та повноваження. Охарактеризувати систему органів державної влади. Проаналізувати зміст та значення “Грамоти до всього українського народу” та Закону “Про тимчасовий державний устрій України” від 29 квітня 1918 р.. Потрібно звернути увагу на законодавчу діяльність гетьмана на його уряду, а також. Особливу увагу приділити культурному будівництву та розвитку вітчизняної науки у цей період. Розглядаючи наступні питання, необхідно звернути увагу на юридичні аспекти діяльності органів Директорії і ЗУНР, висвітлити акт злуки УНР і ЗУНР: оцінити доцільність існування українських державних структур в еміграції.

У ході підготовки до заняття необхідно вивчити причини розпаду Австро-Угорщини і проголошення ЗУНР. Проаналізувати систему центральних органів влади і управління та місцевих органів управління. Проаналізувати військове будівництво ЗУНР. Дати належну оцінку об’єднання ЗУНР з УНР в єдиній соборній Українські державі.

 

 

Основні поняття та терміни

Брестський мирний договір, Всеукраїнський національний конгрес, військові з’їзди, волосні земства – зібрання, губернські українські ради, Генеральний Секретаріат, Генеральний Суд, Державна нарада, Демократична нарада, коаліційні уряди, Конституція УНР, комісари Тимчасового Уряду, Мала Рада, міські українські ради, надзвичайна слідча комісія, національно-персональна автономія, повітові українські ради, районні думи, селянські з’їзди, Тимчасовий уряд, тимчасові суди, урядові кола, універсали Центральної Ради, Центральна Рада.

Акт злуки УНР і ЗУНР, військові суди, Виділ УНРади, Гетьманат, гетьман, Генеральний Суд, губернські старшини, громадські ради, Державний Сейм України, Державний Сейм України, Державний центр УНР в екзилі, Державний Секретаріат, Державний Сенат України, Державний Сейм України, державна варта, державна жандармерія, Директорія УНР, Колегія верховних правителів, комісари, козацтво, колегія уповноважених, “коронні землі”, міські отамани, міські ради, Національні ради, Отаман Ради Міністрів, отаман-міністр, Президія УНРади, Президент УНРади, повітові національні ради, повітові старшини, Рада Народних Міністрів, Рада Міністрів, старости, судові округи, судові повіти, трудовий конгрес, Трудовий принцип розбудови держави, українська Національна Рада, Українська Галицька Армія, Фінансова Рада, ЗУНР.

Створення ЗУНР Українська національна Рада, комісії ЦНР, Державний секретаріат, “Тимчасовий Основний закон”, “Сейм”, повітовий комісар, народна міліція, жандармерія, державний секретар внутрішніх справ, судові округи, судові округи, судові повіти, УГА, Генеральний штаб, Ухвала та Універсал.

 

 

2.За період карантину у квітні Вам необхідно вивчити 11 І 13 ТЕМИ

З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ.

 

 

Тема 11
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ ЛАД НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ, РУМУНІЇ ТА ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.
(2 годин)

 1. Правові основи приєднання Західної України, Північної Буковини та Закарпаття до складу іноземних держав.
 1. Західна Україна у складі Польщі (1921 – 1939): правовий статус населення, державний лад і право.
 2. Північна Буковина у складі Румунії (1919- 1940): правовий статус населення, державний лад і право.
 3. Закарпаття у складі Чехословаччини (1919-1938):  правовий статус населення, державний лад і право.
 4. Правові засади приєднання Західної України до складу УРСР.
 5. Правові основи приєднання Північної Буковини до складу УРСР.
 6. Правові основи приєднання Закарпаття до складу УРСР.

Рекомендована література:

 1. Бабій Б.М. Возз’єднання Західної України з Українською РСР. – Київ, 1954.
 2. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ – ХХ ст.): посіб.для студ.вищ.навч.закл. – Л.: Видав.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 904 с.
 3. Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (ІХ – ХХ ст.): навч. посіб./ І.Й. Бойко. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 408 с.
 1. Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (ІХ – ХХ ст.): [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І.Й. Бойко. – К.: Атіка, 2013. – 348 с.
 1. Коваль В.С. Радянсько-німецький пакт 1939 р. // Минуле України: відновлені сторінки. – Київ, 1991.
 2. Кульчицький В.С. та інші. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939-1945 рр.). – Дрогобич, 1995.
 3. Макарчук В.С. Міжнародно-правове визнання кордону між Україною і Польщею (1939-1945 рр.). Монографія. – Київ, 2004.
 4. Присташ Л.Т. Апарат управління Західною Україною в складі Польщі.-Львів, 1998 або Кульчицький В.С., Лісна І.С. Апарат управління Західною Україною в складі Польщі // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 1993.
 5. Торжество історичної справедливості. – Львів, 1968.
 6. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. / За ред. В.Д. Гончаренка. – Київ, 2003. – Т. 2.

Методичні рекомендації

Розкриваючи питання, дати аналіз соціально-політичному становищу Західної України в складі Польщі. Дати оцінку Пакту Молотова-Ріббентропа 1939 р. прослідкувати історію створення тимчасових органів влади після приходу Червоної армії у Західну Україну. Значну увагу необхідно приділити порядку формування Народних Зборів Західної України як представницького органу. Проаналізувати та показати особливості державно-правових актів Народних Зборів Західної України, а також нормативно-правових актів УРСР для правового розвитку західних областей.

Розкриваючи питання, дати аналіз юридичному оформленню окупації Північної Буковини Румунією та проаналізувати соціально-політичне становище Північної Буковини в складі Румунії. Проаналізувати закон “Про включення північної частини Буковини і Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії до складу УРСР.

У ході підготовки до заняття проаналізувати соціально-політичне становище Закарпаття в складі Чехословаччини, вивчити становлення народно-демократичного ладу в Закарпатті і його правову основу. Дати оцінку юридичному оформленню возз’єднання Закарпаття з УРСР.

 

Основні поняття та терміни

Пакт Молотова-Ріббентропа, таємний протокол, ревкоми, комітети, тимчасові управління, селянські комітети, народні збори, НКЮ, оргбюро колегій адвокатів.

Румунська національна рада, генеральний конгрес, Сен-Жерменський договір, конституційна монархія, палата депутатів, палата сенату, конституція перфекту, претори, примари, створення Чернівецької та Ізмаїльської областей, створення районів.

Лінія “Арпада”, народні комітети, з’їзд народних комітетів, маніфест, Народна Рада, Декрети, Закарпатська область.

 

 

 

 

 

Тема 13

державнІСТЬ і правО в українСЬКІЙ РСР (1917-1991)

 

 1. Проголошення радянської влади в Україні та характеристика її державного ладу.
 2. Конституційне законодавство УСРР/УРСР.
 3. Голодомор в Україні у 1932 – 1933 рр.: причини, наслідки, оцінка.
 4. Зміни в державному апараті та праві в роки Другої світової війни.
 5. Джерела та характерні риси права.

 

Рекомендована література:

 1. Дудоров О. Кримінальний кодекс України 1927 р. про відповідальність за злочини пов’язані із оподаткуванням // Право України, 1999. – № 4.
 2. Історія держави і права Української РСР. У 2-х томах. – Київ, 1967.
 3. Історія української Конституції. Упорядники: А. Слюсаренко, М. Томенко. – Київ, 1997.
 4. Кульчицький В.С., Бойко І.Й. Генезис та еволюція української конституції. Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. Львів, 2007.
 5. Кульчицький В.С. Конституційне оформлення СРСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1973. Вип. 24.
 6. Кульчицький В.С. Утворення Української радянської держави. – Львів, 1957.
 7. Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941). За ред. О.М. Мироненка, І.Б. Усенка. – Київ, 2001.
 8. Рябошапко Л. Вплив радянських і партійних органів в УСРР на діяльність релігійних громад національних меншин (середина 1920-х років) // Право України, 2000. – № 9.
 9. Рябошапко Л. Перший кодекс законів про народну освіту України // Право України, 1992. – № 9.
 10. Рябошапко Л. Позбавлення представників національних меншин виборчих прав в УСРР (1920 – середина 1930-х років) // Право України, 2000. – № 5.
 11. Таранов А.П. Історія Конституції Української РСР. – Київ, 1957.
 12. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. / За ред. В.Д. Гончаренка. – Київ, 2003. – Т. 2.

Методичні рекомендації

Розглядаючи кожну з конституцій, необхідно зробити об‘єктивний аналіз їх позитивних і негативних рис. Особливу увагу треба звернути на закріплення деформації політичної та державної системи у Конституціях, бюрократизацію системи управління державою та процес інтеграції партійного і державного апарату, обмеження суверенних прав союзних республік. Необхідно навести аргументи про формування СРСР як тоталітарної держави, яке знайшло своє відображення у конституціях даного періоду.

 

Основні поняття та терміни

Всеукраїнських з’їзд Рад, воєнний комунізм, ВУЧК, губнарогоспи, декрет, комнезами, місцеві ради, Народний Секретаріат (дев’ятка), народні суди, Народний Секретаріат, організаційне бюро з відновлення промисловості УРСР (Промбюро), продовольча розверстка (розкладка), Повстанський Тимчасовий робітничо-селянський уряд України, революційна доцільність, радянська міліція, НКВС, революційні трибунали, революційні (військово-революційні) комітети, Рада Народних комісарів, Раднаргосп, соціалістична правосвідомість, Українська рада трудової армії, Українська рада народного господарства, Центральний Виконавчий Комітет Рад України, Центральний військово-революційний комітет.