Зубачик Наталія Богданівна

Посада: асистент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Наукові інтереси

цивільний процес

Публікації

1. Зубачик Н. Б. Проблеми набуття права власності на земельні ділянки за набувальною давністю. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. 5. Т. 2. С. 42–46

2. Zubachyk N. Conditions of acquisitive prescription (usucaption). Recht der Osteuropaischen Staaten. REOS. 01/20. С. 52–57.

3. Зубачик Н. Б. Окремі проблеми регулювання інституту набувальної давності за цивільним законодавством України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2020. Вип. 53. С. 14–25.

4. Зубачик Н. Б. Проблеми набуття права власності на підставі набувальної давності за рішенням суду. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. URL: www.lsej.org.ua.

5. Зубачик Н.Б. Особливості набуття права власності за набувальною давністю за відсутності державної реєстрації права власності на нерухоме майно. Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25-26 травня 2018 року) / за ред. Г. О. Ульянової, уклад: О.В. Дикий, Ю.Д. Батан. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 34-36.

6. Зубачик Н. Б. Співвідношення позовної та набувальної давності у практиці нового Верховного Суду. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права» (м. Київ, 8–9 червня 2018 р.). Київ, 2018. Ч. 1. С. 63–65.

7. Зубачик Н. Добросовісність заволодіння майном як умова набуття права власності. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2019 р.): у 2-х ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 125–127.

8. Зубачик Н. Проблеми судової практики визначення добросовісності заволодіння майном як умови застосування набувальної давності. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: збірник матеріалів наук.-практ. конф. (м. Львів, 06 грудня 2019 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2019. С. 271–273.

9. Зубачик Н. Б. Безперервність володіння майном як умова набуття права власності. Проблеми приватного права в умовах гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу: збірник матеріалів науково-практичного семінару. 4 жовтня 2019 року (м. Львів) / за заг. ред. І. В. Красницького, Ю. М. Юркевича. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. С. 58–60.

10. Зубачик Н. Відкритість володіння як умова набуття права власності за набувальною давністю. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХVІ звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у 2-х ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 146–148.

11. Зубачик Н. Б. Джерела правового регулювання інституту набувальної давності в Україні. Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів в Україні: збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару (13 листопада 2020 року) / за заг. ред. М. С. Долинської, І. В. Красницького, Ю. М. Юркевича. Львів: ЛьвДУВС, 2020. С. 55–57.

12. Зубачик Н. Б. Сфера застосування норм про набувальну давність за цивільним законодавством України. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: збірник матеріалів наук.-практ. конф. (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2020.С. 423-427.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!