Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник

Інформація для авторів статей, які подаються для опублікування у “Вроцлавсько-Львівському юридичному збірнику”

 1. Тексти статей в паперовому вигляді та на цифрових носіях в електронному вигляді подаються заступнику декана юридичного факультету з наукової роботи у визначений строк. Статті, подані після визначеної дати, будуть опубліковані у наступному випуску Збірника.
 2. Надання автором тексту статті до редакції Збірника засвідчує, що йому належать майнові авторські права, до тексту немає юридичних зауважень, він не був опублікований в цілому або частинами і не поданий для публікації у редакції інших часописів, а також надання безоплатної згоди на публікацію тексту у Збірнику, не обмеженому в часі і території розповсюдження, зокрема платне і безоплатне поширення в мережі Інтернет.
 3. До опублікування приймаються статті доцентів та професорів кафедр юридичного факультету: по дві від кожної кафедри до одного випуску Збірника.
 4. Статті та резюме до них не рецензуються та публікуються в авторській редакції.
 5. Стаття подається та друкується однією із трьох мов: українською, польською чи англійською.
 6. Тексти статей подаються у форматі Word, сумісним із Word 1997-2003 (.doc); шрифт Times New Roman 12 (назви статті усіма мовами – 14) з інтервалом 1,5; поля 2,5 (з усіх сторін).
 7. Максимальний обсяг основного тексту статті 14 сторінок.
 8. Стаття повинна містити:
 • Українською, польською чи англійською мовою:
 • Імя та прізвище автора
 • Науковий ступінь і вчене звання
 • Повну назву Університету (Львівський національний університет імені Івана Франка, Narodowy Uniwersytet imienia Iwana Franki we Lwowie або Ivan Franko National University of Lviv)
 • Електронну адресу автора статті
 • Назву статті
 • Ключові слова (Słowa kluczowe чи Keywords) (не більше 5)
 • Текст статті. Посилання по тексту робляться посторінкові із наскрізною нумерацією. Бібліографічний опис джерела здійснюється у перекладі англійською мовою (якщо відповідне джерело містить такий авторський переклад) або у латинській транслітерації. Стандарт оформлення див.: http://www.wuwr.com.pl/pages/-bibliografia-i-przypisy-5.html (Оксвордський стиль посилань (наприкл.: М. Маршал, Політично-правове вчення Є. Гєдройця, Вроцлав, 2013, с. 15-19.)
 • Бібліографія (Bibliografia, Bibliography) (у порядку посилань)
 • Ім’я та прізвище автора, повну назву університету, назву статті, розширене резюме (Резюме, Summary чи Streszczenie) (обсягом 2500-3000 знаків з пробілами) та ключові слова (Ключові слова, Keywords чи Słowa kluczowe) (не більше 5): – польською та англійською мовами, якщо стаття подається українською мовою; – українською та англійською мовами, якщо стаття подається польською мовою; – українською та польською мовами, якщо стаття подається англійською мовою.
 1. Тексти, у яких не дотримані вказані вище вимоги, не приймаються до опублікування.
 2. Після опублікування статті автор отримує безкоштовно один примірник Збірника.
 3. Детальна інформація щодо форматування тексту розміщена на сайті:

www.wuwr.com.pl у вкладці «Для авторів».

Зразок оформлення статті, що подається українською мовою

 Юзеф Коредчук

д-р юрид. наук, проф.

Львівський національний університет імені Івана Франка

kored@prawo.uni.wroc.pl

 

Правове відношення держави

до Греко-католицької церкви

в Другій Речі Посполитій

 

Ключові слова: …

 

[Текст статті українською мовою]

 

Бібліографія:

 1. ….

 

 

Streszczenie

 

Józef Koredczuk

Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie

 

Prawne odniesienia państwa

do Kościoła greckokatolickiego

w II Rzeczypospolitej

 

[Резюме польською мовою]

 

Słowa kluczowe:

 

 

Summary

 

Yozef Koredchyk

Ivan Franko National University of Lviv

 

Legal basis in the second Republic of Poland

as regards Greek Catholic Church

 

[Резюме англійською мовою]

 

Keywords:

 Інформація для авторів

Архів номерів

Збірник №2

Збірник№4

Збірник №6

Збірник №8

Збірник № 10

Збірник №12