Екзамен з історії держави і права України.

09.05.2020 | 18:09

Шановні першокурсники!

Екзамен з історії держави і права України, у відповідності до розпоряджень МОН, Ви складатимете дистанційно у день визначений розкладом в усній формі за допомогою знайомого Вам сервісу Zoom.

З метою забезпеченням надійної ідентифікації студентів при собі необхідно мати залікову книжку.

Екзаменатори/лектори надішлють запрошення старостам груп не пізніше ніж за день до іспиту.

Вхід на іспит буде здійснюватись через зал очікування за можливості в алфавітному порядку (не більше 5 осіб одночасно). Студент, що склав іспит виходить з конференції і до неї приєднується наступний за списком.

Обираючи білет, студент називає екзаменатору його номер. Екзаменатор, показує студентові білет та диктує питання, що у ньому містяться. Номери білетів у різних групах не збігатимуться.

Після завершення відповіді студентом на питання білету, екзаменатор повинен ставити додаткові питання, що не повинні виходити за межі програми курсу. Враховуючи особливості дистанційної форми проведення, остаточна оцінка виставляється із урахуванням відповідей студента як на питання, що містяться у білеті, так і додаткові питання.

У випадку виникнення у студента технічних перешкод до/під час складання іспиту, цей студент повинен у найкоротший термін повідомити про це екзаменатора та старосту групи.   Екзаменатор може допустити студента до повторного іспиту після усунення перешкод технічних перешкод у той самий день. Присутність старости групи при складанні іспиту таким студентом є обов’язковою.

За будь-яких обставин, перенесення іспиту на інший день можливе лише з дозволу адміністрації факультету.

 

Перелік екзаменаційних питань з історії держави і права України

 1. Предмет, методи та завдання історії держави та права України.
 2. Органи влади і право Скіфської держави.
 3. Античні міста-держави і право на території України.
 4. Суспільно-політичний устрій і право Боспорського царства.
 5. Західні, південні та східні слов’яни: причини і наслідки розселення.
 6. Держава антів. Її суспільно-політичний лад і право.
 7. Утворення Київської держави – України-Руси.
 8. Наукова неспроможність норманської теорії походження Київської держави – України-Руси.
 9. Правовий статус населення Київської держави.
 10. Державний лад Київської держави.
 11. Джерела права Київської держави.
 12. Договори Київської держави з Візантією.
 13. Походження, основні редакції та списки Руської Правди.
 14. Цивільне право за Руською Правдою.
 15. Кримінальне право за Руською Правдою.
 16. Суд і судочинство у Київській державі.
 17. Утворення і розвиток Галицько-Волинської держави.
 18. Центральні органи влади і управління Галицько-Волинської держави.
 19. Місцеві органи управління у Галицько-Волинській державі.
 20. Судові органи і особливості правової системи Галицько-Волинської держави.
 21. Захоплення Литовським князівством Волині, Чернігово-Сіверщини, Поділля і Київщини та їхнє правове становище..
 22. Захоплення Галичини Польщею у 1349 р. та його наслідки та їхнє правове становище.
 23. Правове становище українських земель в складі Речі Посполитої (1569-1795).
 24. Центральні органи влади і управління Речі Посполитої та їхня діяльність на українських землях.
 25. Джерела, структура і редакції Литовських статутів.
 26. Характеристика цивільного права за Литовськими статутами.
 27. Характеристика сімейного права за Литовськими статутами.
 28. Характеристика спадкового права за Литовськими статутами.
 29. Характеристика кримінального права за Литовськими статутами.
 30. Судові органи і процесуальне право за Литовськими статутами.
 31. Трибунал Луцький: порядок формування, склад, причини ліквідації.
 32. Виникнення Запорізької Січі та її апарат управління.
 33. Запорізька Січ, її організація і роль в історії Україні
 34. Утворення Козацько-Гетьманської держави у роки народно-визвольної війни 1648-1654 рр.
 35. Рішення Переяславської Ради 1654р. та її політико-правові наслідки.
 36. Організація і діяльність Малоросійських колегій, Правління гетьманського уряду в Україні та їхній антиукраїнський характер.
 37. Вищі органи влади і управління Гетьманщини.
 38. Місцеві органи влади і управління в Гетьманщині.
 39. Магдебурзьке право та його поширення в Україні.
 40. Польсько-литовське законодавство у Гетьманщині.
 41. Нормативні акти автономної влади Гетьманщини.
 42. Судові органи Гетьманщини.
 43. Збройні сили Гетьманщини.
 44. Кодифікація права Гетьманщини.
 45. Поступове обмеження російським царизмом автономного устрою Гетьманщини.
 46. Причини ліквідації Запорізької Січі і створення Задунайської Січі.
 47. Джерела права Гетьманщини.
 48. Причини і наслідки складення Кодексу Гетьманщини 1743р. “Права, за якими судиться малоросійський народ”.
 49. Джерела і структура Кодексу Гетьманщини 1743 р..
 50. Характеристика цивільного права Гетьманщини за Кодексом 1743 р..
 51. Сімейне право Гетьманщини за Кодексом 1743р..
 52. Спадкове право Гетьманщини за Кодексом 1743р..
 53. Характеристика кримінального права Гетьманщини за Кодексом 1743 р..
 54. Характер та особливості судового процесу Гетьманщини.
 55. Суд і розправа в правах малоросійських 1750–1758 рр. Їх зміст і значення.
 56. Екстракт Малоросійських прав 1767р. і його переробка 1786 р.: причини складення та зміст.
 57. Характеристика судової реформи в Україні 1760-1763 рр.
 58. Входження Правобережної України і Західної Волині до складу Російської держави.
 59. Конституція Пилипа Орлика 1710 р.. Структура, зміст і оцінка.
 60. Захоплення західноукраїнських земель Австрією та їхнє правове становище.
 61. Революція 1848 р. і створення Головної руської ради у Львові.
 62. Скасування кріпосного права в Галичині.
 63. Галицький становий сейм 1775 р.: порядок формування, компетенція та діяльність.
 64. Апарат управління Галичиною (1772–1848).
 65. Конституція Австрії 1848 р. її зміст і значення.
 66. Австрійська откройована конституція 1849 р., її зміст і значення.
 67. Крайові конституції для Галичини і Буковини 1850 р., їхній зміст і значення.
 68. Прийняття, структура і зміст австрійської конституції 1867 р.
 69. Органи урядової адміністрації у Галичині і Буковині в складі Австрії.
 70. Галицьке намісництво: склад, компетенція і діяльність.
 71. Галицький крайовий сейм: структура, компетенція і діяльність.
 72. Апарат управління міста Львова за статутом 1870 р..
 73. Судові органи у Галичині і Буковині в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.
 74. Застосування кодексів австрійського права у Галичині.
 75. Кодифікація цивільного права Австрії та її поширення у Галичині.
 76. Кодифікація кримінального права Австрії та її поширення у Галичині.
 77. Декабристські таємні організації та їх політичні програми.
 78. Зібрання малоросійських прав 1807 р.. Структура та характеристика.
 79. Звід місцевих законів західних губерній 1837 р.: структура і основні положення.
 80. Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р., причини складання, його редакції та характеристика.
 81. Валуєвський циркуляр 1863 р. та Емський акт 1876 р.. Їхній зміст і оцінка.
 82. Селянська реформа 1861 р. та її запровадження в Україні.
 83. Земська реформа 1864 р. та її запровадження у Правобережній Україні.
 84. Міська реформа 1870 р., її зміст і значення.
 85. Прийняття і структура Судових статутів 1864 р..
 86. Місцеві судові установи за Статутами 1864 р..
 87. Загальні судові установи за Статутами 1864 р..
 88. Зміни в цивільному та кримінальному законодавстві за Статутами 1864 р..
 89. Реорганізація прокуратури та заснування адвокатури за Статутами 1864 р..
 90. Передумови відродження української державності після І світової війни.
 91. Проголошення Української Народної Республіки за Третім Універсалом Центральної Ради.
 92. Виникнення Центральної Ради та її законодавча діяльність.
 93. Конституція УНР: структура та основні положення.
 94. Державний лад і законодавство Гетьманату.
 95. Українська держава за Директорії.
 96. Утворення УРСР та її юридичне оформлення.
 97. Ризький мирний договір 1921 р., його зміст і оцінка.
 98. Розпад Австро-Угорщини і проголошення ЗУНР.
 99. Центральні і місцеві органи влади та управління ЗУНР.
 100. Судові органи ЗУНР.
 101. Організація збройних сил ЗУНР.
 102. Об’єднання ЗУНР з УНР в єдиній соборній державі.
 103. Причини падіння ЗУНР.
 104. Дипломатична діяльність ЗУНР.
 105. Конституційні проекти ЗУНР
 106. Окупація західноукраїнських земель після Першої світової війни та її юридичне оформлення.
 107. Передумови і юридичне оформлення утворення СРСР.
 108. Реформа адміністративно-територіального устрою України в перші роки радянської влади.
 109. Перша кодифікація законодавства УРСР 1922-1927 рр. та її характеристика.
 110. Друга кодифікація законодавства УРСР 1958-1984 рр. Характеристика окремих галузей права.
 111. Утворення УРСР та прийняття її першої конституції 1919 р..
 112. Утворення СРСР і зміни в конституційному законодавстві України.
 113. Характеристика конституції УРСР 1929 р.
 114. Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні та його правова оцінка.
 115. Перебудова державного апарату і порядок його формування за конституцією УРСР 1937 р..
 116. Конституція УРСР 1978 р.. Її зміни та доповнення.
 117. Соціально-політичне становище Західної України в складі Польщі (1921–1939 рр.).
 118. Соціально-політичне становище Північної Буковини у складі Румунії (1919–1940 рр.).
 119. Пакт Молотова – Ріббентропа 1939 р.: його зміст і оцінка.
 120. Похід Червоної Армії в Західну Україну і створення тимчасових органів народної влади.
 121. Державно-правові акти Народних Зборів Західної України.
 122. Державне будівництво в західних областях УРСР.
 123. Юридичне оформлення окупації Північної Буковини Румунією.
 124. Соціально-політичне становище Буковини в складі Румунії.
 125. Звільнення Північної Буковини і створення тимчасових органів влади і управління.
 126. Державне будівництво в Північній Буковині 1940–1941 рр.
 127. Спроба відновлення Української держави в окупованому німцями Львові. Українське державне правління на чолі з Ярославом Стецьком.
 128. Адміністративно-територіальний поділ України в період німецько-фашистської окупації.
 129. Створення УПА та її діяльність.
 130. Створення Української Головної Визвольної Ради в 1944р. та характеристика її документів.
 131. Перебудова державного апарату УРСР на воєнний лад у період Другої світової війни.
 132. Цивільне право УРСР в роки Другої світової війни.
 133. Трудове законодавство УРСР в роки Другої світової війни.
 134. Кримінальне право УРСР в роки Другої світової війни.
 135. Захоплення Закарпаття Чехословаччиною та його юридичне оформлення.
 136. Соціально-політичне становище Закарпаття у складі Чехословаччини.
 137. Утворення Карпато-Української держави та її оцінка.
 138. Звільнення Закарпаття від фашистських загарбників і створення органів народної влади.
 139. Становлення народно-демократичного ладу в Закарпатті та його правова основа.
 140. Законодавча діяльність Народної Ради Закарпатської України.
 141. Юридичне оформлення приєднання Закарпаття з УРСР.
 142. Розпад СРСР і угода про утворення Співдружності незалежних держав.
 143. Прийняття, зміст і значення Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р..
 144. Акт проголошення незалежності України. Його характеристика та історичне значення.
 145. Демократизація суспільно-політичного життя у незалежній Україні.
 146. Основні положення і значення Конституції України від 28 червня 1996 р.
 147. «Помаранчева революція» 2004 р.: причини і наслідки.
 148. «Революція гідності» (листопад 2013 р. — лютий 2014 р.): причини і наслідки.
 149. Анексія Криму Росією (2014 р.) та Російська збройна агресія у Донецькій і Луганській областях України.