Yurii Oliinyk

Position: Lecturer, History of the state, law and political law teachings Department

Scientific degree: Candidate of Law Sciences

Phone (office): (032) 2394173

Email: yuriy.oliynyk@lnu.edu.ua

Research interests

History of the state and law of Ukraine, history of the state and law of foreign countries, oratory, history of political and legal doctrines, political science 

 

Publications

 1. Oliinyk Y.V. Pryvilei polskykh koroliv yak dzherelo prava u Halychyni u skladi Polskoho Korolivstva (1387-1569 rr.). Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo. Uzhhorod. 2013. Vyp. 23. T.1. s. 68–72. 
 2. Oliinyk Y.V. Orhanizatsiia sudovoi vlady v Zakhidnii Ukraini u skladi Druhoi Rechi Pospolytoi (1919–1939 rr.). Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo. Uzhhorod. 2018. Vyp. 52. T.1. s. 35–40. Elektronna versiia: http://repository.vsau.org/ getfile.php/18955.pdf 
 3. Oliinyk Y.V. Prychyny i naslidky zakhoplennia Halychyny Polshcheiu ta yoho yurydychne oformlennia. Zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovoi konferentsii «Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika ta yii mistse v istorii ukrainskoho derzhavotvorennia (do 100-richchia proholoshennia)», 1 lystopada 2018 roku. Lviv: LNU im. Ivana Franka. 2018. Vyp. 2. S. 273–279. Elektronna versiia: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/ Materialy-KONFERENTSIYI-lystopad2018-3-2.pdf 
 4. Oliinyk Y.V. Orhanizatsiia mistsevoi vlady v Zakhidnii Ukraini u skladi Druhoi Rechi Pospolytoi (1921–1939 rr.). Materialy XXXIX Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii «Mistseve upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia v istorii prava, derzhavy i yurydychnoi dumky», 2–3 lystopada 2018 roku. Lviv: MAIP, 2018. S. 95–100. 
 5. Oliinyk Y.V. Sotsialno-politychni peredumovy stvorennia i diialnist Lvivskoho apeliatsiinoho sudu (1919–1939 rr.). Materialy KhKhIV zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini, 7–8 liutoho 2018 roku. Lviv: LNU im. Ivana Franka, 2018. Ch. 1. S. 73–78. Elektronna versiia: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/Final_1_2.pdf 
 6. Oliinyk Y.V. Stanovlennia ta rozvytok sudovoi systemy Druhoi Rechi Pospolytoi (1918–1939 rr.). Aktualni problemy pravoznavstva. Ternopil. 2018. Vyp.4(16). S. 5–12. Elektronna versiia: http://app.wunu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/4-2018.pdf 
 7. Oliinyk Y.V. Pravovyi status orhaniv mistsevoi vlady v Zakhidnii Ukraini u skladi Polskoi Derzhavy (1921–1939 rr.). Istoryko-pravovyi chasopys. Lutsk. 2018. Vyp. 2(12). S. 152–157. Elektronna versiia: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/16052/1/31.pdf 
 8. Oliinyk Y.V. Konstytutsiino-pravovi zasady rozvytku sudovoi systemy Druhoi Rechi Pospolytoi (1918–1939 roky). Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Yurydychna. Lviv. 2019. Vyp. 68. S. 117–124.Elektronna versiia: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/10149/10152 
 9. Oliinyk Y.V. Poriadok formuvannia ta kompetentsiia Lvivskoho apeliatsiinoho sudu (1919–1939 rr.). Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava. Kyiv. 2019. Vyp. 1. T. 1. S. 40–46. Elektronna versiia: http://www.nvppp.in.ua/vip/2019/1/tom_1/9.pdf 
 10. Oliinyk Y.V. Osoblyvosti reformuvannia sudovoi vlady v Druhii Rechi Pospolytii (1918–1939 rr.). Materialy IV mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Ukraina v umovakh reformuvannia pravovoi systemy: suchasni realii ta mizhnarodnyi dosvid», 5–6 kvitnia 2019 roku. Ternopil: TNEU, 2019. T. 1. S. 77–80. Elektronna versiia: http://uf.wunu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/TEZI-YUF-2019-T.-1.pdf 
 11. Oliinyk Y.V. Mistse Lvivskoho apeliatsiinoho sudu v sudovii systemi Druhoi Rechi Pospolytoi (1918–1939 rr.). Materialy XXV zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini», 7–8 liutoho 2019 roku. Lviv: LNU im. Ivana Franka, 2019. Ch. 1. S. 66–68. Elektronna versiia: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/chastyna-_1.pdf 
 12. Oliinyk Y.V. Osoblyvosti rozvytku sudovoi systemy v Halychyni u period Druhoi Rechi Pospolytoi (1919–1939 rr.). Yuvileinyi zbirnyk naukovykh prats na poshanu profesora Volodymyra Semenovycha Kulchytskoho z nahody 100-richchia vid dnia narodzhennia. Lviv: LNU im. Ivana Franka, 2019. S. 272–284. Elektronna versiia: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Kul-chyts-kyy.pdf 
 13. Oliinyk Y.V. Struktura ta kerivnytstvo Lvivskoho apeliatsiinoho sudu (1919–1939 rr. Naukovo praktychnyi hospodarsko-pravovyi zhurnal «Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo». Kyiv. 2019. Vyp. 7(281). S. 151–155. Elektronna versiia: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/7/28.pdf 
 14. Oliinyk Y.V. Pravovyi status suddiv Lvivskoho apeliatsiinoho sudu (1919–1939 rr.). Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo. Uzhhorod. 2019. Vyp. 56. T. 1. S. 19–23. Elektronna versiia: http://visnyk-juris-uzhnu-uz.com/wp-content/uploads/2020/12/No.56-1.pdf 
 15. Oliinyk Y.V. Poriadok rozghliadu sprav u Lvivskomu apeliatsiinomu sudi (1919–1939 rr.). Chasopys Kyivskoho universytetu prava. Kyiv. 2020. Vyp. 2. S. 77–83. Elektronna versiia: https://chasprava.com.ua/index.php/ journal/article/view/351/332 
 16. Oliinyk Y.V. Osoblyvosti rozghliadu tsyvilnykh sprav u Lvivskomu apeliatsiinomu sudi (1919–1939 rr.). Zbirnyk naukovykh prats «Aktualni problemy derzhavy i prava». Odesa. 2020. Vyp. 85. S. 171–180. Elektronna versiia: http://www.apdp.in.ua/v85/23.pdf. 
 17. Oliinyk Y.V. Osoblyvosti pravotvorchoi diialnosti apeliatsiinoho sudu u Lvovi (1918–1939 rr.). Materialy XIKh Mizhnarodnoï studentsko-aspirantskoï naukovoï konferentsii «Aktualni problemy prav liudyny, derzhavy ta pravovoi systemy», 24 kvitnia 2020 roku. Lviv: LNU im. Ivana Franka, 2020. S. 33–34. Elektronna versiia: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zbirnyk-2020.pdf 
 18. Oliinyk Y. Procedure for consideration and resolution of disciplinary cases in the Court of Appeal of Lviv (1919–1939). Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS). №2. 2021. P. 39–46. Elektronna versiia: https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/ 4071c62a294072a4a1588e01ba5f74db.pdf/ReOS%2002%20aus%202021.pdf 
 19. Oliinyk Y.V. Osoblyvosti rozghliadu dystsyplinarnykh sprav suddiv Lvivskym apeliatsiinym sudom (1919–1939 rr.). Materialy XKh Mizhnarodnoï studentsko-aspirantskoï naukovoï konferentsii «Aktualni problemy prav liudyny, derzhavy ta pravovoi systemy», 22–23 kvitnia 2021 roku. Lviv: LNU im. Ivana Franka, 2021. S. 16–19. Elektronna versiia: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/ ZBIRNYK-2021.pdf 

Biography

Yurii Oliinyk was born on August 9, 1990 in the city of Lviv. 

2008-2013 – studies at the Faculty of Law of Ivan Franko National University of Lviv. 

2013-2018 – worked as a secretary of the court session in the Lviv District Administrative Court. 

Since 2017 – postgraduate studies at the Department of History of State, Law and Political and Legal Studies of Ivan Franko National University of Lviv. 

2018-2021 – worked as an assistant judge of the Lviv District Administrative Court. 

In September 2021 – he defended his dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge “law” (specialty 081) on “Legal basis of the organization and activities of the Lviv Court of Appeal during the Second Commonwealth: historical and legal research.” 

Since 2022 – Assistant Professor of History of State, Law and Political and Legal Studies, Ivan Franko National University of Lviv. 

Schedule

Page with teachers schedule not found!