Hanna Fedushchak-Paslavska

Position: Associate Professor, History of the state, law and political law teachings Department

Scientific degree: Candidate of Law Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 2394173

Email: hanna.fedushchak-paslavska@lnu.edu.ua

Research interests

History of law, philosophy of law, history of philosophy of law. 

Publications

 1. Do pytannia suverenitetu derzhavy. Na shliakhu do pravovoi derzhavy. Materialy Lvivskoi rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Lviv, 1992. – S. 31-32. 
 2. Vlada suverenna (z istorii politychnykh kontseptsii). Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy I rehionalnoi naukovoi konferentsii. – Lviv, 1995. – S.58-60. 
 3. Suverennist derzhavnoi vlady (v istoryko-pravovykh teoriiakh). Aktualni pytannia formuvannia pravovoi derzhavy v Ukraini. Visnyk Lvivskoho un-tu. Seriia yurydychna. Vyp. 32. – Lviv, 1995. – S. 91-92. 
 4. Yulian Bachynskyi – predstavnyk natsionalno-derzhavnytskoho napriamu v ukrainskii politychnii dumtsi. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy II rehionalnoi naukovoi konferentsii. – Lviv, 1996. – S.104-107. 
 5. Derzhavna vlada ta yii oznaky (Zh. Boden, Zh-Zh. Russo). Visnyk Lvivskoho un-tu. Seriia yurydychna. Vyp 33. – Lviv, 1996. – S.85-88. 
 6. Teoriia rozpodilu vlady yak odna iz osnov orhanizatsii vlady v Ukraini (istoryko-teoretychnyi aspekt). Kontseptsiia rozvytku zakonodavstva Ukrainy. Naukovo-praktychna konferentsiia. – Kyiv, 1996. – S.170-172. 
 7. Tvorchist Tarasa Shevchenka – dzherelo vidrodzhennia ukrainskoi derzhavnosti. Problemy zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy III rehionalnoi naukovoi konferentsii. – Lviv, 1997. – S.146-149. 
 8. Do pytannia pro psykholohichnyi napriam v ukrainskii psykholohichnii nautsi ta ideia narodopravstva. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. № 2(9). – Kharkiv, «Pravo» – 1997. – S.170-174. 
 9. Nezalezhnist Ukrainy v kontseptsii Yuliana Bachynskoho. Pravo Ukrainy. – 1998. – № 3. – S.93-95. 
 10. Ideia suverenitetu vlady: rozvytok ta teoretychne uzahalnennia. Visnyk Lvivskoho un-tu. Seriia yurydychna. Vyp. 34. – Lviv, 1999. – S.81-83. 
 11. Ukrainski derzhavotvorchi tradytsii. Visnyk Lvivskoho un-tu. Seriia yurydychna. – Vyp. 35. – Lviv, 2000. – S.159-162. 
 12. Realizatsiia suverenitetu derzhavnoi vlady u Kniazivskii derzhavi ta Hetmanshchyni. Visnyk Lvivskoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia yurydychna. – Vypusk 36. – Lviv, 2001. – S.174-177. 
 13. Teorii suverenitetu derzhavnoi vlady v istorii politychnykh i pravovykh vchen. Lviv, 2002. 
 14. Do pytannia pro retseptsiiu rymskoho pryvatnoho prava v Ukraini. Visnyk Lvivskoho un-tu. Seriia yurydychna. – Vyp. 37. – Lviv, 2002. – S. 149-155. 
 15. Diialnist rymskykh yurystiv yak dzherelo prava v Rymi. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy VIII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Lviv, 2002. – S. 79-80. 
 16. Mistse rymskoho pryvatnoho prava v istorii yevropeiskoho prava. Aktualni problemy derzhavy i prava. Zbirnyk naukovykh prats. – Odesa: Yurydychna literatura, 2002. – Vyp. 13. – S. 139-144 
 17. Instytuty rechovoho prava u rymskomu pryvatnomu pravi. Visnyk Lviv. un-tu. Seriia yurydychna. – Vyp. 38. – L., 2003. – S. 33-39 
 18. Stanovlennia i rozvytok ius honorarium yak systemy pryvatnoho prava v Rymi. Aktualni problemy derzhavy i prava. Zbirnyk naukovykh prats – Odesa: Yurydychna literatura, 2003. – S. 75-79. 
 19. Osnovni zasady spadkuvannia za rymskym pryvatnym pravom. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy Kh rehionalnoi nauk.-praktychnoi konferentsii. – Lviv, 2004. – S. 69-70. 
 20. Osnovni etapy stanovlennia i rozvytku idei suverenitetu derzhavnoi vlady. Visnyk LNU. Seriia yurydychna. – Vyp. 39. – L., 2004. – S. 69-74. 
 21. Etychni zasady u formuvanni rymskoho prava. Visnyk LNU im. I.Franka.- Vyp. 40. – Lviv, 2004. – S.60-67. 
 22. Aequitas i ius naturale yak dzherela rymskoho pryvatnoho prava. Aktualni problemy derzhavy i prava. Zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 23. – Odesa: Yurydychna literatura. – 2004. – S. 130-132. 
 23. Obmezhennia derzhavnoi vlady (teoretychnyi aspekt). Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy KhI rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Lvivskoho Universytetu. – Lviv, 2005. S. 11-13. 
 24. Ukrainska derzhava Kozatskoi doby. Visnyk LNU im. I.Franka. – Vyp. 41. – Lviv, 2005. – S.74-81. 
 25. Rol rymskoho prava u formuvanni suchasnoho ukrainskoho pravnyka. Rymske pravo ta pravova kultura Yevropy. Liublin. – 2008. S.130-131. 
 26. Osnovni napriamky tsyvilistychnoi dumky u Yevropi kin. XVIII- poch. XX st. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy XIV rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Lvivskoho Universytetu. – Lviv, 2008. S. 84-86. 
 27. Sub’iekty prava u pravovii doktryni ta kodyfikatsiiakh pryvatnoho prava XVIII – XIX st.. u krainakh romano-hermanskoho typu pravovoi systemy. Visnyk LNU im. I.Franka. – Vyp. 49. – Lviv, 2009. – S.60-67. 
 28. Do pytannia pro filosofski zasady rymskoho prava. Zbirnyk naukovykh statei za materialamy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Volynskoho natsionalnoho universytetu im. L.Ukrainky. – Lutsk, 2009, S.108 – 110. 
 29. Konstruktsiia sub’iekta prava u davnomu Rymi ta u pravovykh systemakh romano-hermanskoho typu. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy XV rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Lvivskoho Universytetu. – Lviv, 2009. S. 95-98. 
 30. Idei pryrodnychoho prava u yevropeiskii tsyvilistytsi XIX st. Aktualni problemy istorii derzhavy i prava krain Tsentralno-Skhidnoi Yevropy. Materialy konferentsii, prysviachenoi 100-richchiu Osvalda Baltsera. – Lviv, 2009. S.97-99. 
 31. Poniattia i znachennia spravedlyvosti u pravovii systemi Rymu. Ukrainska mova v yurysprudentsii: stan, problemy, perspektyvy. Materialy mizhvuzivskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Kyiv: Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav, 2010. S. 29-31. 
 32. Pravovi konstruktsii u rymskomu pravi. Rymske pravo i suchasnist (Shereshevski chytannia) Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Odesa:Feniks. 2010. S.31-35. 
 33. Osoblyvosti retseptsii rymskoho prava v anhlo-saksonskomu typi pravovoi systemy. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy XVI rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Lvivskoho Universytetu. – Lviv, 2010. S. 92-94. 
 34. Do pytannia pro konverhentsiiu suchasnykh pravovykh system svitu: istoryko-pravovyi aspekt. Visnyk LNU im. I.Franka. – Vyp. 51. – Lviv, 2010. – S.81-88. 
 35. Pravo vlasnosti ta inshi rechovi prava u Rymi ta u pravovykh systemakh romano-hermanskoho typu. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy XVII rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii Lvivskoho Universytetu. – Lviv, 2011. S. 93-94. 
 36. Stanovlennia i rozvytok pravovykh konstruktsii u davnomu Rymi. Visnyk LNU im. I.Franka. – Vyp. 52. – Lviv, 2011. – S.120-126. 
 37. Ideia suverenitetu derzhavnoi vlady – providna ideia v istorii ukrainskoho derzhavotvorennia. Naukova spadshchyna profesora V.S.Kulchytskoho (1919-2009) i suchasnist. Materialy XXIV Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii. Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2011. – S.275-281. 
 38. Do pytannia pro kodyfikatsii rymskoho prava. Rymske pravo i suchasnist. Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. – Odesa: Feniks, 2011. – S. 39-41. 
 39. Dzherela ta osnovni rysy pryvatnoho prava u Yevropi periodu serednovichchia. Visnyk LNU im. I.Franka. – Vyp. 54. – Lviv, 2011. – S.89-96. 
 40. Osnovni zasady zakhystu porushenoho prava u – Visnyk LNU im. I.Franka. – Vyp. 59. – Lviv, 2014. – S.134-140. 
 41. Filosofski zasady u formuvanni bazovykh tsinnostei zakhidnoi pravovoi tradytsii. – Visnyk LNU im. I.Franka. – Vyp. 60. – Lviv, 2014. – S.146-153. 
 42. Do pytannia pro periodyzatsiiu istorii rozvytku rymskoho prava. – Studii z prava administratsii ta upravlinnia Universytetu Kazymyra Velykoho v Bydhoshchi. Bydhosko-Lvivskyi vypusk. «Pravo – Mistseve samovriaduvannia – Ekonomika». – № 9. – 2016 r. – S. 19 – 28. 
 43. Fedushchak-Paslavska H. M. Mainovi vidnosyny ta yikh rehuliuvannia u korporatyvnykh systemakh serednovichchia [Elektronnyi resurs] / H. M. Fedushchak-Paslavska // Chasopys tsyvilistyky. – 2017. – Vyp. 25. – S. 69-75. 
 44. Fedushchak-Paslavska H. M. Istorychno-pravovi ta filosofski peredumovy stvorennia Avstriiskoho zahalnoho tsyvilnoho ulozhennia [Elektronnyi resurs] / H. M. Fedushchak-Paslavska // Chasopys tsyvilistyky. – 2015. – Vyp. 19. – S. 195-200. 
 45. Fedushchak-Paslavska H. Arystokrat dukhu (do 140-richchia vid dnia narodzhennia Volodymyra Starosolskoho) [Elektronnyi resurs] / H. Fedushchak-Paslavska // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – 2019. – Vyp. 68. – S. 264-275.  
 46. Fedushchak-Paslavska H. Do pytannia pro istoriiu stanovlennia novoho ius Europeum (VI–XIX st.) [Elektronnyi resurs] / H. Fedushchak-Paslavska // Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. : Yurydychna. – 2013. – Vyp. 57. – S. 146-153. 
 47. Fedushchak-Paslavska H. Osnovni zasady zakhystu porushenoho prava u davnynu [Elektronnyi resurs] / H. Fedushchak-Paslavska // Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. : Yurydychna. – 2014. – Vyp. 59. – S. 134-140.  
 48. Fedushchak-Paslavska H. Filosofski zasady u formuvanni bazovykh tsinnostei zakhidnoi pravovoi tradytsii [Elektronnyi resurs] / H. Fedushchak-Paslavska // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – 2014. – Vyp. 60. – S. 146-153. – 
 49. Fedushchak-Paslavska H. Interpretatio u diialnosti rymskykh yurystiv [Elektronnyi resurs] / H. Fedushchak-Paslavska // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – 2016. – Vyp. 63. – S. 46–54. 

 

 

Main educational and methodical works: 

 1. Osnovy rymskoho pryvatnoho prava. Prohrama kursu i plany seminarskykh zaniat dlia studentiv Pravnychoho koledzhu Lvivskoho natsionalnoho un-tu im. I.Franka. Lviv, LNU imeni Ivana Franka, 2003 – 9 s. 
 2. Rymske pryvatne pravo. Metodychni materialy dlia studentiv yurydychnoho fakultetu Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. Lviv, LNU imeni Ivana Franka, 2005. – 24 s. 
 3. Istoriia politychnykh i pravovykh vchen. Prohrama kursu dlia studentiv fakultetu mizhnarodnykh vidnosyn Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. Lviv, LNU imeni Ivana Franka, 2005. – 16 s. 
 4. Osnovy rymskoho pryvatnoho prava. Metodychni vkazivky do vyvchennia kursu. Lviv: yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. 2007. – 84 s. 
 5. Istoriia pravovykh ta politychnykh uchen. Navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. Lviv: yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. 2008. – 288 s. 
 6. Istoriia politychnykh i pravovykh vchen, Prohrama kursu dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. Lviv: yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2010. – 36 s. 
 7. Istoriia politychnykh i pravovykh vchen, Plany seminarskykh zaniat dlia studentiv yurydychnoho fakultetu Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka . Lviv: yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2010. – 20 s. 
 8. Rymske pryvatne pravo. Prohrama kursu dlia studentiv yurydychnoho fakultetu. Lviv: yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2010. – 12 s. 
 9. Praktykum z Rymskoho pryvatnoho prava. Lviv: PAIS, 2012. – 234 s. 

 

Biography

Hanna Fedushchak-Paslavska was born on March 27, 1967 in the city of Lviv. In 1991 she graduated with honors from the Faculty of Law of Ivan Franko Lviv State University. 

From 1991 to 1996 she studied at the graduate school at Lviv State University named after Ivan Franko. From 1991 to 1993 he was a senior laboratory assistant at the Department of Constitutional, Administrative and Financial Law. 

Since November 1996 she has been enrolled as an assistant at the Department of Theory and History of State and Law. In September 2000 she defended her dissertation on the topic: “Political and legal idea of ​​sovereignty of state power and its implementation in the statehood of Ukraine.” Since 2002 – Associate Professor. 

By the decision of the Certification Board of the Ministry of Education and Science of Ukraine of October 19, 2005, he was awarded the academic title of associate professor of the Department of Theory and History of the State. 

Under her guidance, 2 graduate students defended their dissertations. 

Author and co-author of 2 textbooks and manuals, more than 50 articles, conference proceedings, reviews. 

Projects

History of the state and law of foreign countries 

History of political and legal doctrines 

History of the development of private law institutions 

Politology 

Roman private law 

Methods and forms of decision making: legal and psychological aspects 

Schedule

Page with teachers schedule not found!