Marian Bedrii

Position: Associate Professor, History of the state, law and political law teachings Department

Scientific degree: Candidate of Law Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 2394173

Email: marian.bedrii@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

History, theory and philosophy of law; customary law; comparative law. 

Publications

Monograph 

Bedrii M. Kopni sudy na ukrainskykh zemliakh u XIV–XIII st.: istoryko-pravove doslidzhennia: monohrafiia / Marian Bedrii. – Lviv: Halytskyi drukar, 2014. – 264 s. 

 

Textbook  

Teoretychni osnovy administratyvnoho prava: navch. posibn. dlia studentiv neiurydychnykh fakultetiv / M. M. Bedrii, M. V. Syrko ; [Vidp. red. V. P. Kiselychnyk]. – Lviv : Spolom, 2018. – 120 s. 

 

Articles 

 1. Bedrii M. Mova sudochynstva na terytorii Halychyny u skladi Avstro-Uhorshchyny / Mar’ian Bedrii // Vivat justitia! – Vypusk V. – Lviv, 2006. – S. 30–36. 
 2. Boiko I. Y. Osoblyvosti vervnykh sudiv Halytsko-Volynskoi derzhavy (1199-1349 rr.) / I. Y. Boiko, M. M. Bedrii // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2008. – № 1. – S. 32–36. 
 3. Bedrii M. Henezys i evoliutsiia kopnykh sudiv na ukrainskykh zemliakh / Mar’ian Bedrii // Vivat justitia! – Vypusk IX. – Lviv, 2009. – S. 11–16. 
 4. Boiko I. Y. Pravovi zasady orhanizatsii ta diialnosti kopnykh sudiv na ukrainskykh zemliakh u XIV-XVI st. / I. Y. Boiko, M. M. Bedrii // Pro ukrainske pravo. – Chyslo III. – Kyiv, 2008. – S. 265–276. 
 5. Bedrii M. M. Rishennia ukrainskykh kopnykh sudiv: poriadok pryiniattia, zmist, oskarzhennia ta vykonannia (XIV-XVIII st.) / M. M. Bedrii // Derzhava i pravo. – Vyp. 43. – Kyiv, 2009. – S. 173–179. 
 6. Bedrii M. M. Osnovni oznaky ukrainskykh kopnykh sudiv (XIV-XVIII st.) / M. M. Bedrii // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2009. – № 1. – S. 30–35. 
 7. Boiko I. Y. Kopni sudy v selakh ukrainskoho (ruskoho) prava Halychyny u XIV-XVIII st. / I. Y. Boiko, M. M. Bedrii // Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna. – 2009. – Vyp. 1. –S. 33–43. 
 8. Boiko I. Pravovyi status vervnykh sudiv u Kyivskii Rusi (IXXII st.) / I. Boiko, M. Bedrii // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vyp. 49. – Lviv, 2009. – S. 26–33. 
 9. Bedrii M. M. Kopni sudy v derzhavno-pravovii systemi Hetmanshchyny (1648-1783 rr.) / M. M. Bedrii // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2009. – № 3. – S. 45–51. 
 10. Bedrii M. M. Statuty Velykoho kniazivstva Lytovskoho yak dzherela pravovoho rehuliuvannia diialnosti kopnykh sudiv na ukrainskykh zemliakh (1529-1842 rr.) / M. M. Bedrii // Aktualni problemy derzhavy i prava. – Vyp. 49. – Odesa: Yurydychna literatura, 2009. – S. 145–150. 
 11. Bedrii M. M. Stanovlennia ta pravova pryroda obshchynnykh sudiv doderzhavnoho suspilstva skhidnykh slov’ian / M. M. Bedrii // Uchёnыe zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta ym. V. Y. Vernadskoho. Seryia «Iurydycheskye nauky». – Tom 22 (61). – № 1. – Symferopol, 2009. – S. 283–288. 
 12. Bedrii M. Dokazy ta dokazuvannia v ukrainskomu kopnomu sudochynstvi (XIV-XVIII st.) / Mar’ian Bedrii // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. – 2009. – № 12. – S. 154–157. 
 13. Bedrii M. M. Suspilno-pravovi peredumovy stanovlennia kopnykh sudiv na ukrainskykh zemliakh / M. M. Bedrii // Aktualni problemy polityky. – Vyp. 38. – Mykolaiv, 2009. – S. 546–553. 
 14. Tyshchyk B. Kopne sudochynstvo v Ukraini ta osoblyvosti yoho zdiisnennia (XIV-XVIII st.) / B. Tyshchyk, M. Bedrii // Pravo Ukrainy. – 2010 – № 1. – S. 68–75. 
 15. Tyshchyk B. Orhanizatsiia ta diialnist kopnykh sudiv na ukrainskykh zemliakh u skladi Rechi Pospolytoi (XVII-XVIII st.) / B. Tyshchyk, M. Bedrii // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vyp. 50. – Lviv, 2010. – C. 105–111. 
 16. Bedrii M. M. Normatyvno-pravovi akty yak dzherela pravovoho rehuliuvannia diialnosti kopnykh sudiv na ukrainskykh zemliakh u XIV-XVIII st. / M. M. Bedrii // Derzhava i pravo. – Vyp. 47. – Kyiv, 2010. – S. 107–112. 
 17. Bedrii M. M. Ustaleni yurydychni formuliuvannia v ukrainskomu kopnomu sudochynstvi (XIV-XVIII st.) / M. M. Bedrii // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2010. – № 2. – S. 57–61. 
 18. Bedrii M. M. Derzhavnyi nahliad za zdiisnenniam kopnoho sudochynstva na ukrainskykh zemliakh u XIV-XVIII st. / M. M. Bedrii // Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna. – 2010. – Vyp. 2. – S. 26–34. 
 19. Bedrii M. Stadiia sudovoho rozghliadu v ukrainskomu kopnomu sudochynstvi (XIV-XVIII st.) / M. Bedrii // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vyp. 51. – Lviv, 2010. – S. 20–26. 
 20. Bedrii M. M. Rozsliduvannia zlochyniv v ukrainskomu kopnomu sudochynstvi (XIV-XVIII st.) / M. M. Bedrii // Problemy zakonnosti. – Vyp. 111. – Kharkiv, 2010. – S. 250–258. 
 21. Bedrii M. Naukovi dzherela pro istoriiu kopnykh sudiv i sudochynstva v Ukraini / M. Bedrii // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vyp. – Lviv, 2011. – C. 40–47. 
 22. Bedrii M. M. Zastosuvannia ta znachennia termina «kopa» v yurydychnii terminolohii Serednovichnoi Ukrainy / M. M. Bedrii // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2011. – № 1. – S. 32–35. 
 23. Bedrii M. M. Zanepad kopnykh sudiv na ukrainskykh zemliakh u XVIII st. ta yoho vplyv na rozvytok silskoho sudochynstva u XIX st. / M. M. Bedrii // Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna. – 2011. – Vyp. 2. – S. 3–12. 
 24. Bedrii M. Systema ukrainskoho zvychaievoho prava: istoryko-pravovyi aspekt / M. Bedrii // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vypusk 54. – Lviv, 2011. – S. 45–51. 
 25. Bedrii M. M. Osoblyvosti formuvannia pravovoho instytutu kopnoho sudu na ukrainskykh zemliakh u XIV st. / M. M. Bedrii // Derzhava i pravo. – Vyp. – Kyiv, 2011. – S. 146–152. 
 26. Bedrii M. Pravove rehuliuvannia kopnoho sudochynstva za Statutom Velykoho kniazivstva Lytovskoho 1566 r. / M. Bedrii // Aktualni problemy pravoznavstva. – 2011. – Vyp. 1.– S. 20–26. 
 27. Bedrii M. Osoblyvosti rozghliadu tsyvilnykh sprav v ukrainskomu kopnomu sudochynstvi (XIV-XVIII st.) / Mar’ian Bedrii // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. – 2011 – № 10. – S. 6–9. 
 28. Tyshchyk B. Y. Statutna hramota pereiaslavskym rybolovam 1506 r.: istoryko-pravovyi analiz / B. Y. Tyshchyk, M. M. Bedrii // Mytna sprava. – 2012. – №1. – Ch. 2. – Kn. 2. – S. 456–460. 
 29. Bedrii M. M. Do pytannia pro typolohiiu ukrainskoho zvychaievoho prava / M. M. Bedrii // Pravo i suspilstvo. – 2012. – № 1. – S. 44–48. 
 30. Bedrii M. Funktsionuvannia kopnykh sudiv na ukrainskykh zemliakh u skladi Velykoho kniazivstva Lytovskoho (XIV-XVI st.) / M. Bedrii // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vyp. 56. – Lviv, 2012. – S. 80–87. 
 31. Bedrii M. Kopne pravo – istorychnyi typ ukrainskoho zvychaievoho prava (XIV-XVIII st.) / Mar’ian Bedrii // Publichne pravo. – 2012. – № 4 (8). – S. 362–368. 
 32. Bedrii M. M. Pravovi aspekty intehratsii kopnykh sudiv Halychyny u sudovu systemu Polskoho korolivstva (XIV-XVI st.) / M. M. Bedrii // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Pravo». – Vyp. 20. – Ch. II. – T. 1. – Uzhhorod, 2012. – S. 13–17. 
 33. Bedrii M. M. Metodolohichne napovnennia istoryko-pravovoho doslidzhennia kopnykh sudiv i kopnoho sudochynstva v Ukraini / M. M. Bedrii // Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2013. – № 1. – S. 8–12. 
 34. Shandra R. Silski sudy ta sudochynstvo za ukrainskym i voloskym pravom: istoryko-pravove porivniannia (XIV-XVIII st.) / R. Shandra, M. Bedrii // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vyp. 58. – Lviv, 2013. – S. 116–125 
 35. Bedrii M. M. Problematyka rozvytku hromadskoho sudochynstva v Halychyni u tvorakh Ivana Franka / M. M. Bedrii // Aktualni pytannia publichnoho ta pryvatnoho prava. – 2013. – № 2 (02). – S. 6–9 
 36. Bedrii M. Zvychai dilovoho oborotu v istorii ukrainskoho prava / Mar’ian Bedrii // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. – 2013. – № 4. – S. 11–14. 
 37. Bedrii M. M. Narod i pravo: vzaiemoobumovlenist i vzaiemozv’iazky / M. M. Bedrii // Publichne pravo. – 2013. – № 2 (10). – S. 281–287. 
 38. Bedrii M. M. Instytuty zvychaievoho prava avstraliiskykh aboryheniv / M. M. Bedrii // Mytna sprava. – 2013. – № 3. – ch. 2. – kn. 1. – S. 128–132. 
 39. Bedrii M. M. Vchennia pro metod Rene Dekarta i yoho znachennia dlia yurydychnoi nauky [Elektronnyi resurs] / M. M. Bedrii // Porivnialno-analitychne pravo. – 2013. – № 2. – S. 377–380. – Rezhym dostupu: http://www.pap.in.ua/2_2013/Bedriy.pdf 
 40. Tyshchyk B. Verv yak silska terytorialna hromada u Kyivskii Rusi (IXXII st.): istoryko-pravovyi analiz / B. Tyshchyk, M. Bedrii // Pro ukrainske pravo. – Chyslo VI-VII. – Kyiv, 2013. – S. 274–284. 
 41. Bedrii M. M. Zvychaieve pravo yak ob’iekt istoryko-pravovykh doslidzhen / M. M. Bedrii // Chasopys Kyivskyi universytetu prava. – 2013. – № 2. – S. 30–33. 
 42. Bedrii M. M. Okremi aspekty zvychaievoho prava Starodavnoho Izrailiu (XI st. do n.e. – I st. n.e.) / M. M. Bedrii // Karpatskyi pravnychyi chasopys. – 2013. – № 3 (03). – S. 10–13 
 43. Bedrii M. M. Zdiisnennia honinnia slidu v ukrainskomu kopnomu sudochynstvi (XIV-XVIII st.) / M. M. Bedrii // Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia «Iurysprudentsiia». – 2013. – Vypusk 6-2. – Tom 1. – S. 6–9. 
 44. Bedrii M. M. Dosvid kopnoho sudochynstva ta perspektyvy vidnovnoho pravosuddia v Ukraini / M. M. Bedrii // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2013. – № 3. – S. 22–25. 
 45. Bedrii M. M. Zaimanshchyna yak instytut zvychaievoho prava Ukrainskoi kozatskoi derzhavy (XVII–XVIII st.) / M. M. Bedrii // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Iurydychni nauky». – 2013. – Vypusk 5. – Tom 1. – S. 11–15. 
 46. Bedrii M. M. Deiaki osoblyvosti zvychaievoho prava Starodavnoi Hretsii / M. M. Bedrii // Mytna sprava. – 2014. – № 1. – ch. 2. – kn. 2. – S. 38–42. 
 47. Bedrii M. Doderzhavne pravo skhidnykh slov’ian: problemy stanovlennia ta napriamy rehuliuvannia / M. Bedrii // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vyp. 59. – Lviv, 2014. – S. 50–57. 
 48. Bedrii M. Sub’iekty ukrainskoho kopnoho sudochynstva, yikhni prava ta obov’iazky (XIV–XVIII st.st.) / M. Bedrii // Visnyk prokuratury. – 201 – № 6. – S. 117–128. 
 49. Bedrii M. M. Istoryko-pravovyi ohliad dzherel prava Kyivskoi Rusi / M. M. Bedrii // Molodyi vchenyi. – 2014. – № 8 (11). – Ch. I. – S. 179–184. 
 50. Bedrii M. M. Frantsuzke zvychaieve pravo: deiaki istoryko-pravovi aspekty / M. M. Bedrii // Aktualni problemy derzhavy i prava. – Vyp. 72. – Odesa, 2014. – S. 108–114. 
 51. Bedrii M. M. Norvezke zvychaieve pravo: deiaki istoryko-pravovi aspekty / M. M. Bedrii // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2014. – № 2. – S. 23–26. 
 52. Bedrij M. Podstawowe funkcje sądów kopnych na ukraińskich ziemiach od XIV do XVIII wieku / Marian Bedrij // Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. – 5. – Wrocław, 2014. – S. 8–27. 
 53. Bedrii M. M. Zvychaieve pravo Konho: sproba istoryko-pravovoho analizu / M. M. Bedrii // Karpatskyi pravnychyi chasopys. – Vypusk 7. – Lviv, 2014. – S. 5–9. 
 54. Bedrii M. M. Zvychaieve pravo Starodavnoho Yehyptu: deiaki istoryko-pravovi aspekty / M. M. Bedrii // Istoryko-pravovyi chasopys. – 2014. – № 2 (4). – S. 8–12. 
 55. Bedrii M. M. Irlandske zvychaieve pravo: deiaki istoryko-pravovi aspekty / M. M. Bedrii // Aktualni pytannia publichnoho ta pryvatnoho prava. – 2015. – № 1 (09). – S. 6–9. 
 56. Bedrii M. M. Pravovyi zvychai rodynnoho vykupu nerukhomosti: istoryko-komparatyvnyi analiz / M. M. Bedrii // Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy. – 2015. – № 5 (163). – S. 80–86. 
 57. Bedrii M. M. Pravovi zvychai Starodavnoho Kytaiu: deiaki aspekty rehuliuvannia suspilnykh vidnosyn / M. M. Bedrii // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2015. – № 1. – S. 15–18. 
 58. Bedrii M. M. Lytovske zvychaieve pravo: deiaki istoryko-iurydychni aspekty / M. M. Bedrii // Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriia № 18 «Ekonomika i pravo». – Vyp. 28. – Kyiv, 2015. – S. 98–104. 
 59. Bedrii M. M. Istorychnyi typ ukrainskoho zvychaievoho prava: sproba teoretychnoho obgruntuvannia  / M. M. Bedrii // Derzhava i pravo. Seriia «Iurydychni nauky». – Vyp. 68. – K.: Yurydychna dumka, 2015. – S. 99–112. 
 60. Bedrii M. M. Zvychaieve pravo Tybetu: istoryko-iurydychnyi analiz [Elektronnyi resurs] / M. M. Bedrii  // Porivnialno-analitychne pravo. – 2015. – № 3. – S. 10–12. – Rezhym dostupu: http://www.pap.in.ua/3_2015/3.pdf 
 61. Bedrii M. Kozatske pravo yak istorychnyi typ ukrainskoho zvychaievoho prava (XVI st. – 40 rr. XIX st.) / M. Bedrii // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vyp. 61. – Lviv, 2015. – S. 78– 
 62. Bedrii M. Okremi aspekty davnokeltskoho zvychaievoho prava / M. Bedrii // Pravo Ukrainy. – 2015. – № 12. – S. 135–140. 
 63. Bedrii M. M. Vplyv vervnoho prava na zmist «Ruskoi pravdy» [Elektronnyi resurs] / M. M. Bedrii // Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. – 2016. – № 1. – S. 11–14. – Rezhym dostupu: http://www.lsej.org.ua/1_2016/4.pdf 
 64. Bedrii M. M. Normy ukrainskoho zvychaievoho prava (istoryko-iurydychna kharakterystyka) / M. M. Bedrii // Sotsiolohiia prava. – 2015. – № 3–4. – S. 100–105. 
 65. Bedrii M. M. Pravovyi zvychai u pervisnomu (doderzhavnomu) suspilstvi: okremi aktsenty / M. M. Bedrii // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2016. – № 2. – S. 24–27. 
 66. Bedrii M. M. Okremi pravovi zvychai Papua-Novoi Hvinei: istoryko-iurydychnyi analiz / M. M. Bedrii // Pravo i suspilstvo. – 2016. – № 4. – Ch. 2. – S. 3–8. 
 67. Bedrii M. M. Problema istoryko-iurydychnoi klasyfikatsii pravovykh zvychaiv / M. M. Bedrii // Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava. – 2016. – № 31. – S. 21–33. 
 68. Bedrii M. M. Pravovi zvychai Khettskoho tsarstva (II tys. do n.e. – VIII st. do n.e.): istoryko-iurydychnyi analiz [Elektronnyi resurs] / M. M. Bedrii // Porivnialno-analitychne pravo. – 2016. – № 3. – S. 10–12. – Rezhym dostupu: http://www.pap.in.ua/3_2016/3.pdf 
 69. Bedrii M. Verv u Kyivskii Rusi: samovriaduvannia i pravo / Mar’ian Bedrii // Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Edycja Bydgosko-Lwowska «Prawo–Samorząd terytorialny–Ekonomia». – 9. – Bydgoszcz, 2016. – S. 39–55. 
 70. Bedrii M. Sudovi mekhanizmy v istorychnykh typakh ukrainskoho zvychaievoho prava / M. Bedrii // Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. – № 855. – Lviv, 2016.– S. 301–310. 
 71. Bedrii M. M. «A my proso siialy…»: sproba rekonstruktsii pradavnikh pravovidnosyn / M. M. Bedrii // Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. – 2017. – № 1. – T. 2. – S. 3–6. 
 72. Bedrii M. M. Pravovyi zvychai u suchasnii pravovii systemi Ukrainy / M. M. Bedrii // Molodyi vchenyi. – 2017. – № 7 (47). – Ch. III. – S. 357–363. 
 73. Bedrii M. M. Zvychai i dilova praktyka: spivvidnoshennia poniat u konteksti vdoskonalennia zobov’iazalnoho prava Ukrainy ta Polshchi [Elektronnyi resurs] / M. M. Bedrii // Porivnialno-analitychne pravo. – 2017. – № 3. – S. 70–72. – Rezhym dostupu: http://www.pap.in.ua/3_2017/20.pdf 
 74. Bedrii M. M. Khronolohichni mezhi istorychnykh typiv (pidsystem) ukrainskoho zvychaievoho prava / M. M. Bedrii // Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk. – 2017. – № 5 (20). – S. 3–5. 
 75. Bedrii M. M. Osnovni ta dodatkovi oznaky pravovoho zvychaiu u konteksti poshukiv yoho definitsii / M. M. Bedrii // Science Rise: Juridical Science. – 2018. – № 1 (3). – S. 25–33. 
 76. Bedrii M. M. Okremi pravovi zvychai Tiurkskoho kahanatu (VI–VIII st.) / M. M. Bedrii // Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. – 2019. – № 1. – S. 12–14. 
 77. Bedrii M. Formy fiksatsii ukrainskoho zvychaievoho prava: istoryko-pravovyi analiz / M. Bedrii // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – Vyp. 68. – Lviv, 2019. – S. 63–73. 
 78. Bedrii M. M. Normatyvno-pravovi zasady protydii nelehalnii mihratsii v Ukraini / M. M. Bedrii, Kh. V. P’iekh // Molodyi vchenyi. – 2019. – № 7 (71). – S. 104–108. 
 79. Bedrii M. M. Kopne pravo i yoho zastosuvannia v ukrainskomu kopnomu sudochynstvi (XIV–XVIII st.) / M. M. Bedrii // Science Rise: Juridical Science. – 2019. – № 3 (9). – S. 32–38. 

Biography

Candidate of Law, member of the International Association of Historians of Law, author of more than 100 scientific and scientific-methodical works. 

Marian Bedrii was born on June 18, 1986 in the village of Lysynychi, Pustomyty district, Lviv region. 

From 1992 to 1993 he studied at the secondary school № 88 in Lviv. From 1993 to 2003 he studied at the secondary school in the village of A selection of Pustomyty district of Lviv region. In 2003-2008 he studied at the Faculty of Law of Ivan Franko National University of Lviv, where he received a master’s degree in law. From 2009 to 2012 he studied in a postgraduate course at the Department of History of State, Law and Political and Legal Studies of Ivan Franko National University of Lviv. In 2013 he defended his dissertation for the degree of Candidate of Law on “Features of the formation and functioning of mining courts in the Ukrainian lands (XIV-XVIII centuries.): Historical and legal research” (specialty 12.00.01 – Theory and History of State and Law; history of political and legal doctrines). 

From 2013 to 2016 he worked as an assistant at the Department of Fundamentals of Law of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv. In 2016, as a result of an international competition, he received a Lane Kirkland Scholarship from the Polish-American Foundation for Freedom to study and conduct research in the Republic of Poland, which he implemented from September 2016 to June 2017 at the Faculty of Law and Administration of Jagiellonian University in Krakow (theme of the thesis “Zwyczaj w prawie zobowiązań Ukrainy i Polski: studium porównawcze”). From 2017 to 2018 he worked as a senior lecturer at the Department of Medical Law FPDO Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky. 

In September 2018, he was accepted as an associate professor of the Department of Fundamentals of Law of Ukraine at Ivan Franko National University of Lviv. 

Projects

Corporate Law (ECU) 

Criminal Law of Ukraine (ECU) 

Migration law 

Private International Law (ECU) 

Jurisprudence (ECF) 

Critical legal thinking 

Sports law 

Schedule

Page with teachers schedule not found!