Жолнович Ігор Володимирович

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: ihor.zholnovych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів становлять проблеми криміналістичного опису особи за ознаками зовнішності, організація розслідування, методика розслідування злочинів, вчинених спеціальними суб’єктами.

Курси

Публікації

Автор 23 наукових праць. Основні з них:

  • Суб’єкти криміналістичного опису особи за ознаками зовнішності. Держава і право. – 2003, випуск 21. С.521-526
  • Жолнович І. Поняття та структура зовнішності особи. Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2003. – Вип.38. С.593-598.
  • Жолнович І. Джерела інформації про зовнішність особи. Наукові записки: серія „Право”.-Випуск 7. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2006. С.161-164
  • Жолнович І. Поняття та завдання організації розслідування злочинів. Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції „Осінні юридичні читання” (м.Хмельницький, 13-14 листопада 2009 року)
  • Жолнович І. Нові можливості щодо ідентифікації особи за ознаками зовнішності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009р. м. Львів. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. С.368-369
  • Основи загальної та юридичної психології : навч посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Н. Р. Бобечко, І. І. Когутич, І. В. Жолнович та ін. ; за ред. В.Т. Нора. – К. : Ін Юре, 2014. – 280 с. (13,76 друк. арк.; особистий внесок – 1 друк. арк.).
  • Жолнович І. В. Характеристика елементів  криміналістичної характеристики корупційних злочинів / І. В. Жолнович / Актуальні питання виявлення, досудового розслідування та запобігання корупційним правопорушенням : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 24 квітня 2015 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015. – С. 45–49. (0,15 друк. арк.).
  • Жолнович І. В. Врахування психологічних характеристик особи під час проведення слідчих дій у КПК України 2012 р. / І. В. Жолнович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції, 12–13 лютого 2015 р., м. Львів. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 204–207. (0,16 друк. арк.).

 

А) навчальні посібники:
Бобечко Н.Р. Юридична психологія/ Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.Р. Бобечко, І.В. Жолнович, М.Р. Мазур. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – 88с.
Бобечко Н. Р. Юридична психологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (видання друге, доповнене і перероблене)/ Н. Р. Бобечко, І. В. Жолнович, М. Р. Мазур. – Львів: Колір Про, 2018. – 120 с. (3,67 друк. арк.; особистий внесок – 1,22 друк. арк.).
Правниче ЗНО 2020: навч. посіб. / [І.Я. Верес, І.В. Жолнович, В.М.Лисик, А.С.Мостовий, Ю.В. Ничка, В.І. Чорненький, Р.С.Шандра], за заг. ред. Бурдіна В. М. – К. : Конві Прінт, 2020. – 528 с.
Правниче ЗНО 2020: навч. посіб. / [І.Я. Верес, І.В. Жолнович, В.М.Лисик, А.С.Мостовий, Ю.В. Ничка, В.І. Чорненький, Р.С.Шандра], за заг. ред. Бурдіна В. М. – К. : Конві Прінт, 2021. – 528 с.
Б) статті у фахових та інших виданнях.
Жолнович І.В. Підслідність корупційних злочинів: питання теорії та проблеми практики / І.Жолнович «Університетські наукові записки» часопис Хмельницького університету управління та права. №2 (62). – Хмельницький, 2017. – С.136 – 142. (0,47 друк.арк)
Жолнович І. Криміналістична характеристика корупційних злочинів, повязаних із заволодінням майна/ І.Жолнович //Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу: зб. статей за ред. В.Т.Нора, Н.Р.Бобечка, І.І.Когутича. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 239-247

В) тези доповідей на міжнародних і вітчизняних конференціях.
Жолнович І. В. До питання щодо структури територіального управління Національного антикорупційного бюро України / І. В. Жолнович / Проблеми реформування кримінальної юстиції України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 20 травня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія», 2016. – С. 136–139. (0,16 друк. арк.).
Жолнович І.В. Діяльність Національного антикорупційного бюро України як спеціалізованого правоохоронного органу по боротьбі з корупцією. Konferencja miedzynarodowa “Pravo bez granic”. Lublin 20.05.2016 (0,18 друк. арк.).
Жолнович І. В. Проблемні питання використання психологічних знань під час досудового розслідування / І. В. Жолнович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції, 4–5 лютого 2016 р., м. Львів. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 194–196. (0,14 друк. арк.).
Жолнович І. В. Деякі питання формування методики розслідування корупційних злочинів/ І. В. Жолнович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІІ звітної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2017 р., м. Львів. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 205–206. (0,12 друк. арк.).
Жолнович І. В. Деякі аспекти діяльності прокурора щодо визначення підслідності корупційних злочинів/ І. В. Жолнович / Проблеми реформування кримінальної юстиції України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 15-16 червня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія», 2017. – С. 88–90. (0,11 друк. арк.).
Жолнович І. В. Деякі аспекти застосування психологічного впливу слідчим під час досудового розслідування / І. В. Жолнович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІV звітної науково-практичної конференції (Львів, 7–8 лютого 2018 р.) : у 2 ч. – Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 204–206. (0,12 друк. арк.).
Жолнович І. В. Деякі аспекти ефективності діяльності НАБУ та ДБР (на основі аналізу законодавчих актів, які регулюють діяльність цих органів)/ І. В. Жолнович // Проблеми реформування кримінальної юстиції України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 23–24 травня 2019 р.) :– Чернівці: Чернівецький юридичний інститут національного університету «Одеська юридична академія» 2019. – С. 204–206. (0,12 друк. арк.).

 

Біографія

З 1992 р. по 1997 р. навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.

З 17.02.1997р. по 16.11.2000 р. працював слідчим прокуратури Буського району Львівської області.

З 01.07.2004 по червень 2009 року асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. З червня 2009року доцент даної кафедри.

06.03.2007 року в Академії адвокатури України (м. Київ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (за спеціальністю 12.00.09 –  кримінальний процес, криміналістика; судова експертиза) на тему Теоретичні проблеми та питання практики криміналістичного опису особи за зовнішністю.

Пройшов стажування у Львівському НДЕКЦ МВС України (2018 рік).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!