Жолнович Ігор Володимирович

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: ihor.zholnovych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів становлять проблеми криміналістичного опису особи за ознаками зовнішності, організація розслідування, методика розслідування злочинів, вчинених спеціальними суб’єктами.

Курси

Публікації

Автор 23 наукових праць. Основні з них:

  • Суб’єкти криміналістичного опису особи за ознаками зовнішності. Держава і право. – 2003, випуск 21. С.521-526
  • Жолнович І. Поняття та структура зовнішності особи. Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2003. – Вип.38. С.593-598.
  • Жолнович І. Джерела інформації про зовнішність особи. Наукові записки: серія „Право”.-Випуск 7. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2006. С.161-164
  • Жолнович І. Поняття та завдання організації розслідування злочинів. Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції „Осінні юридичні читання” (м.Хмельницький, 13-14 листопада 2009 року)
  • Жолнович І. Нові можливості щодо ідентифікації особи за ознаками зовнішності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009р. м. Львів. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. С.368-369
  • Основи загальної та юридичної психології : навч посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Н. Р. Бобечко, І. І. Когутич, І. В. Жолнович та ін. ; за ред. В.Т. Нора. – К. : Ін Юре, 2014. – 280 с. (13,76 друк. арк.; особистий внесок – 1 друк. арк.).
  • Жолнович І. В. Характеристика елементів  криміналістичної характеристики корупційних злочинів / І. В. Жолнович / Актуальні питання виявлення, досудового розслідування та запобігання корупційним правопорушенням : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 24 квітня 2015 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015. – С. 45–49. (0,15 друк. арк.).
  • Жолнович І. В. Врахування психологічних характеристик особи під час проведення слідчих дій у КПК України 2012 р. / І. В. Жолнович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції, 12–13 лютого 2015 р., м. Львів. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 204–207. (0,16 друк. арк.).

Біографія

З 1992 р. по 1997 р. навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.

З 17.02.1997р. по 16.11.2000 р. працював слідчим прокуратури Буського району Львівської області.

З 01.07.2004 по червень 2009 року асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. З червня 2009року доцент даної кафедри.

06.03.2007 року в Академії адвокатури України (м. Київ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (за спеціальністю 12.00.09 –  кримінальний процес, криміналістика; судова експертиза) на тему Теоретичні проблеми та питання практики криміналістичного опису особи за зовнішністю.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!