Тарасенко Леонід Леонідович

Посада: доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-89

Наукові інтереси

інтелектуальна власність, корпоративне право, патентне право, торговельні марки, охорона прав інтелектуальної власності в Інтернеті та у сфері будівництва, правові режими майна господарських товариств, орендні відносини.

Курси

Публікації

Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с. (автор розділів «Патентне право», «Захист прав інтелектуальної власності», «Державна система правової охорони інтелектуальної власності. Патентні повірені», «Охорона прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі», автор підрозділів «Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт інтелектуального права», «Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності як внеску у статутний капітал господарського товариства»).

Тарасенко Л.Л., Тарасенко Х.Ю. Права і можливості внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах: навчальний посібник // Л.Л.Тарасенко, Х.Ю. Тарасенко. – Львів: Західноукраїнський ресурсний центр, 2016. – 64 с. (у співавторстві).

Тарасенко Л.Л. Вирішення спорів щодо порушення патентних прав // Л.Л.Тарасенко. / Часопис Київського університету права. – 2016. – № 2. – С. 255-259. – Режим доступу: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS16_2.pdf

Тарасенко Л.Л. Захист прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг / Л.Л.Тарасенко // Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. – Львів: Львівський нац.ун-т, 2016. – Вип. 62. – С. 90-98. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Вісник-62.pdf

Тарасенко Л.Л. Права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) / Л.Л. Тарасенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право. – 2016. – № 39. – С. 71 – 74. Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/index.php/archiv?id=123

Тарасенко Л.Л. Договір найму (оренди) транспортного засобу / Л. Л. Тарасенко // Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. – Львів: Львівський нац.ун-т, 2015. – Вип. 61. – С. 324-329. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Вісник-61.pdf

Тарасенко Л.Л. Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт права інтелектуальної власності з локальною новизною / Л.Л. Тарасенко. // Збірник матеріалів Міжнародного семінару «ПОЛІТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТАХ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ» 29 лютого – 01 березня 2016 року. – Львів. – С. 69 -75.

Тарасенко Л.Л. Право учасника на повернення вкладу в разі виходу з ТзОВ /Л.Л.Тарасенко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ,. 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 257-262 (0,26 друк. арк.).

Тарасенко Л.Л. Особливості захисту авторських прав в мережі Інтернет / Л.Л.Тарасенко // Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Братіслава, Словацька Республіка, 27-28 листоп.  2015 р.). – Братіслава. – 2015. –  С. 44-46. Режим доступу: http://yurholding.com/news/88-osoblivost-zahistu-avtorskih-prav-v-merezh-nternet.html

Тарасенко Л.Л. Майнові права інтелектуальної власності як внесок у статутний капітал ТзОВ / Л.Л.Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІ звітн. наук.-практ. конф. (Львів, 4-5 лют. 2016 р.): у 2 ч. Ч. 1.  – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2016. – С.200-202. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiya-problemy-derzhavotvorennya-i-zahystu-prav-lyudyny-v-ukrajini

Тарасенко Л.Л. Винахід (корисна модель) як об’єкт права інтелектуальної власності / Л.Л.Тарасенко // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 94-річчю з дня народж. проф. В. П. Маслова (Харків, 19 лют. 2016 р.). – Х. : Право, 2016. –  С. 168-171.

Тарасенко Л.Л. Захист патентних прав в умовах ринкової економіки / Л.Л.Тарасенко // Матеріали Третьої міжнародної науково-теоретичної конференції «Методологія приватного права», що присвячена 20-річчю НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. – Київ. – 2 червня 2016 р.

Тарасенко Л.Л. Господарське товариство: підстави володіння майном / Л.Л. Тарасенко // Актуальні проблеми захисту права власності : матер. кругл. столу (м. Одеса, 17 черв. 2016 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 24- 27.

Тарасенко Л.Л. Підстави виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю / Л.Л.Тарасенко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу» (Івано-Франківськ,. 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 237 – 241.

Тарасенко Л.Л. Докази і доказування у судових спорах щодо інтелектуальних прав / Л.Л.Тарасенко // Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 23 вересня 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – С. 126-133.

Тарасенко Л.Л. Захист авторських прав: процесуальні аспекти /Л.Л.Тарасенко // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – К.: Київ. Ун-т права НАН України, Ін-т держ. і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2015. – № 2. – С.246-250 Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2015_2/CHAS15_2.pdf

Тарасенко Л.Л. Суб’єктний склад розгляду справ щодо захисту авторських прав /Л.Л.Тарасенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2015. – Вип. 34. – Т. 1.– С.105-109. Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/index.php/archiv?id=95

Тарасенко Л.Л. Докази і доказування у спорах щодо захисту авторських прав /Л.Л.Тарасенко // Адвокат. – 2014. – № 10. – С.21-26. Режим доступу: http://yurholding.com/news/78-dokazi-dokazuvannya-u-sporah-schodo-zahistu-avtorskih-prav.html

Тарасенко Л. Особливості звернення до суду з позовом щодо захисту авторського права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. – Львів. – 2015 р. – С.222-226. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/konferencija_2015_chastina_1_01.pdf

Тарасенко Л.Л. Особливості договору найму (оренди) житла з викупом /Л.Л.Тарасенко // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. проф. В. П. Маслова (Харків, 28 лют. 2015 р.). – Х. : Право, 2015. –  С. 246-249 (0,2 друк. арк.). Тези.

Тарасенко Л.Л. Договір оренди транспортних засобів /Л.Л.Тарасенко // Юридична наука та практика у третьому тисячолітті : матеріали міжнар. наук. конф., (Кошіце, Словацька Республіка, 27 лют. 2015 р.). – Кошіце.- 2015. –  С. 107-109 (0,2 друк. арк.).

Тарасенко Л.Л. Договори у сфери оренди транспортних засобів: вдосконалення правового регулювання / Л.Л.Тарасенко // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. проф. В. П. Маслова (Харків, 28 лют. 2014 р.). – Х. : Право, 2014. – С. 345–351.

Тарасенко Л.Л. Правовий режим майна комунального підприємства / Л. Л. Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХ звітн. наук.-практ. конф. (Львів, 6–7 лют. 2014 р.). – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – С. 227-231.

Тарасенко Л.Л. Предмет договору найму (оренди) транспортного засобу / Л.Л. Тарасенко. Журнал «Адвокат». – 2013. – № 1. – С38-41.

Тарасенко Л.Л. Форма договору найму (оренди) транспортного засобу / Л.Л. Тарасенко. Журнал «Адвокат». – 2012. – № 12. – С.40-43. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2012_12/7Taras.pdf

Тарасенко Л. Л. Правове регулювання та особливості договору прокату транспортного засобу/ Л. Л. Тарасенко // Форум права. – 2012. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12tllptz.pdf  (0,61 друк. арк.).

Тарасенко Л. Л. Права та обов’язки сторін за договором прокату автомобіля / Л. Л. Тарасенко // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 3 (16). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-3/12tlldpa.pdf  (0,7 друк. арк.).

Тарасенко Л.Л. Особливості договору найму залізничних транспортних засобів / Л. Л. Тарасенко // Журнал «Адвокат». – 2011. – № 12. – С.38-42. (0,73 друк. арк.).http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2011_12/Tarasenk.pdf

Дякович М.М., Тарасенко Л.Л. Припинення договору найму (оренди) та їх правові наслідки/ М. М. Дякович, Л. Л. Тарасенко // Журнал «Адвокат». – 2012. – № 5 . – С.21-26 (0,71 друк. арк.). http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2012_5/Dyak-Tar.pdf

Тарасенко Л. Л. Здійснення права власності на житло: нові виклики./ Л. Л. Тарасенко // Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Десяті осінні юридичні читання» (м.Хмельницький, 18-19 листопада 2011р.) У 4-х частинах. – Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний та господарський процес». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – С.386-388 (0,22 друк. арк.).

Тарасенко Л.Л. Правова природа договору фрахтування // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження д.ю.н., проф.В.П.Маслова, 16 березня 2012р. / [Ред.кол.: В.І.Борисова]; Національна юридична академія ім.Я.Мудрого. – Х.: Право, 2012. – С.429-432 (0,15 друк.арк.)

Тарасенко Л.Л. Викуп об’єктів нерухомого майна для суспільних потреб як підстава припинення права власності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 227-229 (0,26 друк. арк.)

Тарасенко Л. Л. Особливості договору найму повітряного судна / Л. Л. Тарасенко// Форум права. – 2011. – № 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11tllnpc.pdf (0,63 друк. арк.).

Тарасенко Л. Л. Особливості договору найму морського судна / Л. Л. Тарасенко // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 3 (12). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-3/11tllnms.pdf (0,73 друк. арк.).

Тарасенко Л. Л. Припинення договору найму (оренди) транспортного засобу / Л. Л. Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 191-195 (0,35 друк. арк.)

Тарасенко Л. Л. Предмет договору найму морського судна/ Л. Л. Тарасенко // Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Девяті осінні юридичні читання» (м.Хмельницький, 12-13 листопада 2010р.) У 4-х частинах. – Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – С.251-253 (0,28 друк. арк.).

Тарасенко Л. Л. Передання транспортного засобу в користування за договором найму транспортного засобу / Л. Л. Тарасенко // Форум права. – 2010. – № 2. – С.497-501 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10tllntz.pdf .

Тарасенко Л. Л. Форма договору найму (оренди) транспортного засобу за участю фізичної особи / Л. Л. Тарасенко // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 2 (7). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-2/10tllufo.pdf

Тарасенко Л. Л. Особливості договору найму залізничних транспортних засобів / Л. Л. Тарасенко // Актуальні проблеми реформування правової системи України: збірник наукових статей за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 4-5 червня 2010р., Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – С.442-446

Тарасенко Л. Л. Правова природа договору фрахтування / Л. Л. Тарасенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 1. / 19-20 лютого 2010р. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника. – 2010. – С.334-338

Тарасенко Л. Л. Порівняльно-правовий аналіз договорів найму та прокату автомобіля / Л. Л. Тарасенко // Університетські наукові записки. – 2009. – № 2 (30). – С.89-93 http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Unzap/2009_2/unz30Tarasenko.pdf

Тарасенко Л. Л. Становлення інституту найму транспортного засобу / Л. Л. Тарасенко // Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Восьмі осінні юридичні читання» (м.Хмельницький, 13-14 листопада 2009р.) У 4-х частинах. – Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2009. – С.339-340

Тарасенко Л. Л. Особливості договору найму (оренди) повітряного судна / Л. Л. Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 214-216

Тарасенко Л.Л. Правове регулювання відносин найму (оренди) транспортного засобу // Збірник тез наукових робіт учасників другої всеукраїнської цивілістичної конференції студентів та аспірантів // Одеська національна юридична академія. – О.; Фенікс, 2007. С.156-158. – (0,3 друк.арк).

Тарасенко Л.Л. Правова природа та сфера застосування договорів найму (оренди) транспортних засобів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної конференції. – Львів, юридичний факультет ЛНУ ім.І.Франка, 2007. – С.350-353 (0,5 друк.арк).

Біографія

(22.ХІІ.1981, м.Львів)

Кандидат юридичних наук (Договори у сфері оренди транспортних засобів, 2014), доцент (2016).

Закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені І.Франка (2004).

2004–2015 рр. асистент кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені І. Франка.

З січня 2016 р. – доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені І.Франка

Близько 70 праць.

Навчальні дисципліни:

Інтелектуальна власність, корпоративне право, патентне право, охорона прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва, правові режими майна суб’єктів господарювання, правове регулювання інтелектуальної власності в країнах ЄС.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!