Шевчук Ліліана Едуардівна

Посада: доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-73

Електронна пошта: liliana.shevchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Історія держави і права, римське право, історія політичних та правових учень.

Курси

Публікації

1. Становлення нотаріальної діяльності в Римі та її поширення на країни Західної Європи //Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 17. – Одеса, 2003. – С. 79-84.
2. Нотаріат в Галичині за австрійським Положенням 1871р //Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Випуск 38. – Львів, 2003. – С. 112-118.
3. Організація і діяльність нотаріальних органів за судовою реформою 1864 р. в Росії //Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Випуск 35. – Львів, 2000. – С. 114-116.
4. Становлення інституту нотаріату в контексті європейської історії держави і права // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Випуск 39. – Львів, 2004. – С. 93-101.
5. Нотаріат як правоохоронний інститут (історичний аспект) // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Регіональної міжвузівської наукової конференції молодих учених та аспірантів. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 38-40.
6. Виникнення та розвиток інституту нотаріату //Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – С. 113-114.
7. Розвиток інституту нотаріату в країнах Європи (XVIII – перша половина XX ст.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали X регіональної науково-практичної конференції. 5-6 лютого 2004 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – С. 98-99.
8. Окремі аспекти виникнення та розвитку нотаріальної діяльності в Україні ( X-XVI ст.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали X регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2005 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – С. .73-75.
9. Нотаріат латинського типу: основні риси та особливості //Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Випуск 40. – Львів, 2004. – С. 75-82.
10. З історії нотаріату в Україні. Чим відрізнялися нотаріуси в давнину // Нотар. Інформаційний вісник Асоціації нотаріусів Львівщини. – Львів 1999. – №1.
11. З історії нотаріату в Україні. // Нотар. Інформаційний вісник Асоціації нотаріусів Львівщини. – Львів 2003. – №10.
12. Становлення нотаріату як окремого правового інституту в Україні (середина ХІХ – поч. ХХ ст.) // Збірник наукових статей. За матеріалами І міжвузівської науково-практичної конференції. «Актуальні питання реформування правової системи України» (Частина ІІ) – Луцьк, 2005. – С. 87-94.
13. Розвиток нотаріальної діяльності в Україні (ХІУ-ХУІІ ст.ст.). // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 43. – Львів, 2006. – С. 104-111.
14. Правове регулювання нотаріальної діяльності в кодифікаціях українського права ХУІІІ – перша половина ХІХ ст. // “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. Матеріали ХІІ регіональної наук.-практ. конференції. – Львів, 2006. – С. 107-108.
15. Інститут нотаріату в Західній Україні у складі Польщі (1921-1939 рр.). // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007р. м. Львів. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 145-146.
16. Нотаріальна діяльність за римським правом та її рецепція в країнах Західної Європи “//Римське право та правова культура Європи. Видавництво Люблінського католицького університету. – 2008. – С. 124-130 (0,3 друк. арк.)
17. Особливості розвитку нотаріату на західноукраїнських землях //Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 39. К., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2008.
18. Особливості підбору працівників нотаріату в Галичині у складі Австро – Угорщини та Польщі (1859–1939 рр.) // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 2009. – С. 105-107.
19. Європейська правова традиція та розвиток інституту нотаріату в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України №8 ( серпень) 2010 р., С. 153-163.
20. Організація нотаріальної діяльності на українських землях в складі Великого князівства Литовського // Наукова спадщина академіка О.О.Малиновського і сучасність . Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції ( 4-6 грудня 2008 р., м. Рівне ).- К., 2010.-С. 168-174.
21. Становлення та функціонування органів нотаріального самоврядування (історико-правовий аспект). // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 53. – Львів, 2011. – С. 93-100. 
22. Вимоги до працівників нотаріальних органів (історико-правовий аналіз). //Наукова спадщина професора В.С. Кульчицького і сучасність Матеріали ХХІV Міжнародної історико-правової конференції. – Львів 2011. – С.262-268.
23. Київська Русь як суб’єкт міжнародно-правових відносин (середина – друга половина IX ст.) // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 2011. – С. 101-102.
24 З історії нотаріату в Україні в складі Російської імперії. // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 57. – Львів, 2013. 
25. Витоки української державності. // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІХ регіональної науково-практичної конференції. 2013. – С. 77-78.
26. Нотаріальна реформа 1864-1866 рр. в оцінках сучасників. // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 59. – Львів, 2014. – C.156-163. 
27. Правове регулювання нотаріальної діяльності в українському праві ХVІІІ – перша половина ХІХ ст. // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 61. – Львів, 2015. – C.227-238.
28. До питання про історію нотаріату в контексті історії держави і права України // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Матеріали ХХІ регіональної науково-практичної конференції. 2015. – Ч. 1. – С. 138-140.
29. Словʼянські протодержави на території України ( IV – ІХ ст. н. е.) // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Матеріали ХХІІ регіональної науково-практичної конференції. 2016. – Ч. 1. – С. 120-123.
30. З історії становлення Української державності: словʼянські протодержави. // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 62. – Львів, 2016. – C.72-80.

31.Шевчук Л. Нотаріат в Україні в складі Російської імперії [Електронний ресурс] / Л. Шевчук // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. – 2013. – Вип. 57. – С. 154-162. –

 

Біографія

Народилася 25 липня 1973 р. у м. Радехові Львівської області. У 1995 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

З вересня 1995 р. – асистент кафедри теорії та історії держави і права.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Становлення і розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект)”.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 4 липня 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії держави, права та політико-правових учень.

Автор і співавтор 2 підручників та навчальних посібників, понад 30 статей, матеріалів конференцій, рецензій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!