Шевчук Ліліана Едуардівна

Посада: доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-73

Електронна пошта: liliana.shevchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія держави і права, римське право, історія політичних та правових учень.

Курси

Публікації

1. Європейська правова традиція та розвиток інституту нотаріату в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України №8 ( серпень) 2010 р., С. 153-163.

2. Організація нотаріальної діяльності на українських землях в складі Великого князівства Литовського // Наукова спадщина академіка О.О.Малиновського і сучасність . Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції ( 4-6 грудня 2008 р., м. Рівне ).- К., 2010.-С. 168-174.

3. Становлення та функціонування органів нотаріального самоврядування (історико-правовий аспект). // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 53. – Львів, 2011. – С. 93-100.

4. Вимоги до працівників нотаріальних органів (історико-правовий аналіз). //Наукова спадщина професора В.С. Кульчицького і сучасність Матеріали ХХІV Міжнародної історико-правової конференції. – Львів 2011. – С.262-268

5. Київська Русь як суб’єкт міжнародно-правових відносин (середина – друга половина IX ст.) // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 2011. – С. 101-102.

6.  З історії нотаріату в Україні в складі Російської імперії. // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 57. – Львів, 2013.

7. Витоки української державності. // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІХ регіональної науково-практичної конференції. 2013. – С. 77-78.

8. Нотаріальна реформа 1864-1866 рр. в оцінках сучасників. // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 59. – Львів, 2014. – C.156-163.

9. Правове регулювання нотаріальної діяльності в українському праві ХVІІІ – перша половина ХІХ ст. // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 61. – Львів, 2015. – C.227-238.

10. До питання про історію нотаріату в контексті історії держави і права України // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Матеріали ХХІ регіональної науково-практичної конференції. 2015. – Ч. 1. – С. 138-140.

11. Словʼянські протодержави на території України ( IV – ІХ ст. н. е.) // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Матеріали ХХІІ регіональної науково-практичної конференції. 2016. – Ч. 1. – С. 120-123.

12. З історії становлення Української державності: словʼянські протодержави. // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 62. – Львів, 2016. – C.72-80.

13.Шевчук Л. Нотаріат в Україні в складі Російської імперії [Електронний ресурс] / Л. Шевчук // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. – 2013. – Вип. 57. – С. 154-162.

14.Шевчук Л.Е. Нотаріат на українських землях в складі Австро-Угорщини та Російської імперії: порівняльний аналіз / Шевчук Л.Е. //Становлення та трансформація державно-правової думки в Галичині ( XVIII – XX ст.). Матеріали круглого столу. Івано-Франківськ. – 2017. – С. 58-63

15. Шевчук Л.Е. Проблеми періодизації історії держави і права України / Шевчук Л.Е. //Актуальні проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Львів. – 2017. – Ч.1. – С. 86-93

16. Шевчук Л.Е. Основоположні принципи латинського нотаріату та їх реалізація в Україні: історико-правовий аспект / Шевчук Л.Е. //Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 66. – C. 103-110

17. Шевчук Л.Е. Держава і право Франції в період Новітнього часу (1918 – початок ХХІ ст.). /Б.Й. Тищик, Л.Е. Шевчук //Франція: історія держави і права (ІХ ст. – початок ХХІ ст.).

18. Шевчук Л. Інститут нотаріату в Західноукраїнській Народній Республіці / Шевчук Л. // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2018. – Вип. 67. С. 77-84.

19. Szewczuk L.E. Historyczne i prawne aspekty kształtowania się i rozwoju Ukrainy jako całościowego podmiotu międzynarodowego prawa morskiego. /Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. T. XIII, 15 (2) 2018. S. 269-279.

20. Шевчук Л. Українські нотаріуси в Галичині на початку ХХ ст. та в період національно-визвольних змагань /Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії Українського державотворення (до 100-річчя проголошення): збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. – Львів, 2018.- вип. 2. С. 208-213.

21. Шевчук Л.Е. Історико-правові аспекти впливу європейської правової традиції на характер та зміст нотаріальної діяльності на західноукраїнських землях. /Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100 річчя від дня народження. Львів. – 2019. – С. 196-205

22. Шевчук Ліліана. Європейська парадигма нотаріату: римські витоки. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Seria Prawnicza. –  Zeszyt 107. – 2019. – С. 141-152

23. Шевчук Л.Е., Шевчук Т.П. Основоположні засади та чинники формування національної правової системи в українській козацькій державі – Гетьманщині. / Шевчук Л.Е., Шевчук Т.П. //Право України. – №1. – 2020. – С. 140-158 // режим доступу http://dspace2.regi.rovno.ua:8088/jspui/bitstream/123456789/1777/1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%202020_01_%20%282%29.pdf#page=129

24. Шевучук Л.Е. Українська національна революція XVII ст. в загальноєвропейському контексті: світоглядні витоки // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2021. – Вип. 72. C.35-46

 

 

 

Біографія

Народилася 25 липня 1973 р. у м. Радехові Львівської області. У 1995 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

З вересня 1995 р. – асистент кафедри теорії та історії держави і права.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Становлення і розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект)”.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 4 липня 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії держави, права та політико-правових учень.

Автор і співавтор 2 підручників та навчальних посібників, понад 30 статей, матеріалів конференцій, рецензій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!