Сенько Микола Миколайович

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: mykola.senko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Кримінальне право України, міжнародне кримінальне право

Курси

Публікації

1. Сенько М. Історичні аспекти кримінальної відповідальності за самовільне  залишення частини або місця служби // Вісник Львівського університету. Серія юридична: Зб. наук. пр. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2000. – Вип. 35. – С. 377-384.
2. Сенько М. Об’єктивні ознаки самовільного залишення військової частини або місця служби // Вісник Львівського університету. Серія юридична: Зб. наук. пр. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2002. – Вип. 37. – С. 451-460.
3. Сенько М.М. Суб’єкт самовільного залишення військової частини або місця служби // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Зб. наук. пр. – Хмельницький: ХІРУП. – 2003. – No 1(5). – С. 161-171.
4. Сенько М. Суб’єктивна сторона самовільного залишення військової частини або місця служби // Вісник Львівського університету. Серія юридична: Зб. наук. пр. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2003. – Вип.38. – С. 475-485.
5. Сенько М.М. Деякі особливості призначення покарання за самовільне залишення військової частини або місця служби // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Зб. наук. пр. – Львів: ЛІВС МВС України. – 2003. – Вип 3. – С. 114-130.
6. Сенько М.М. Суб’єктивні ознаки самовільного залишення військової частини або місця служби // Проблеми державотворення та захисту прав людини: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 року). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 447-450.
7. Грищук В.К., Євтушок В.П., Сенько М.М. Деякі питання кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини або місця служби // Науковий вісник Львівського юридичного інституту: Зб. наук. пр. – Львів: ЛЮІ МВС України. – 2004. – Вип. 2 (1). – С. 17-36.
8. Грищук В.К., Євтушок В.П., Сенько М.М. Деякі питання кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини або місця служби // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2004. – No 9. – С. 30-43.
9. Сенько М.М. Застосування покарання за самовільне залишення військової частини або місця служби // Проблеми вдосконалення практики застосування кримінально-правових засобів протидії злочинності
органами внутрішніх справ: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30 вересня 2004 року. – Львів: ЛЮІ МВС України, 2005. – С. 9-12.
10.Сенько М.М. Деякі проблеми визначення елементів складу злочину “Самовільне залишення військової частини або місця служби” // Актуальні питання реформування правової системи в Україні: Збірник наукових статей за матеріалами ІІ міжвузівської науково-практичної конференції 25-26 травня 2005 року. – Луцьк: ВДУ ім. Лесі Українки, 2005. – Частина 2. – С. 388-394.
11.Сенько М.М. Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична: Зб. наук. пр. – Львів: ЛЮІ МВС України. – Вип. 1. – 2005. – С. 368-371.
12.Грищук В.К., Сенько М.М. Важливий елемент громадянського самозахисту // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична: Зб. наук. пр. – Львів: ЛЮІ МВС України. – Вип. 2. – 2005. – С. 296-302.
13.Сенько М.М. Кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби за законодавством деяких зарубіжних держав // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична: Зб. наук. пр. – Львів: ЛЮІ МВС України. – Вип. 3. – 2005. – С. 13-23.
14.Сенько М.М. “Воєнний стан” та “бойова обстановка” як ознаки об’єктивної сторони військових злочинів // Кримінальне право України. – 2006. – No 3.– С. 50-56.
15.Сенько М.М. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням заходів, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України // Актуальні питання реформування правової системи
України: Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 2-3 червня 2006р.: У 2-х т. – Луцьк: ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 2. – С. 213-215.
16.Сенько Н.Н. Конституционные основания криминализации уклонения от военной службы военнослужащими по контракту по УК Украины и Российской Федерации // Конституционные основы уголовного права: Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации. – М.: ТК Велби, 2006. – С. 535-537.
17.Грищук В.К. Сенько М.М. Проблеми застосування та перспективи удосконалення КК України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична: Зб. наук. пр. – Львів:ЛьвДУВС. – Вип. 2. – 2006. – С. 288-301.
18.Сенько М.М., Беленок В.П. Чи існує необхідність в існуванні ст. 345 КК України? // Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми: Матеріали міжнародної наукової
конференції 17-18 листопада 2006 року. – Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС, 2006. – С. 268-272.
19.Сенько М.М., Беленок В.П. Деякі проблеми вини в злочинах з формальним складом // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування та перспективи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 7-8 квітня 2006 р.: У 2-х частинах. – Львів:Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – Ч. 1. – С. 261-264.                                                                                           20.Сенько М.М., Беленок В.П. Погроза як ознака об’єктивної сторони складів злочинів проти правоохоронної діяльності // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування та перспективи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13-15 квітня 2007 р.: У 2-х частинах. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – Ч. 2. – С. 138-140.
21.Сенько М.М., Беленок В.П. Окремі питання кримінально-правового захисту правоохоронної діяльності за законодавством України та деяких зарубіжних держав // Науковий вісник Львівського державного
університету внутрішніх справ. Серія юридична: Зб. наук. пр. – Львів: ЛьвДУВС. – Вип. 1. – 2007. – С. 148-157.
22.Сенько Н.Н. Составы воинских преступлений в системе Особенной части уголовного права Украины // Системность в уголовном праве: Материалы ІІ Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 31 мая –1 июня 2007 г. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – С. 361-363.
23.Сенько М.М. Розвиток сучасної науки кримінального права в республіці Польща // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – Київ: Київський університет права. – No 1. – 2008.– С. 194-196.
24.Сенько Н.Н. Понятие воинского преступления в уголовном праве Республики Польша // Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты:Материалы ІІІ Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 29 – 30 мая 2008 г. – М.: Проспект, 2008. – С. 660-662.
25.Сенько М.М., Беленок В.П. Про об’єктивну сторону складу злочину “Погроза або насильства щодо працівника правоохоронного органу” // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.Серія юридична: Зб. наук. пр. – Львів: ЛьвДУВС. – Вип. 1. – 2008. – С. 294-303.
26.Сенько М.М. Деякі особливості визначення розміру податкової соціальної пільги, що використовується в частині кваліфікацій злочинів чи адміністративних правопорушень замість неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Сьомі осінні юридичні читання» (м.Хмельницький, 28-29 листопада 2008 року): У 4-ох частинах. – Частина 4:Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право.Кримінальний процес. Криміналістика. Судова експертиза. –Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2008. – с.117-119.
27.Mikołaj Seńko: Podstawy kryminalizacji uchylenia się od wojskowej służby zawodowej według prawa karnego Rzeczypospolitej Polskiej, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, Studia Iuridica Lublinensia 2008, t. XI, s. 95.
28.Сенько М.М. Торгівля людьми за кримінальним законодавством Республіки Польща // Боротьба з торгівлею людьми: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 26 червня 2008
р.) / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка; Фонд Ганса Зайделя. – Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2008. – С. 173-175.
29.Сенько М.М. Організація військового судочинства в Республіці Польща //Вісник Верховного Суду України. – 2009. – No 2 (102). – С. 45-48.
30.Сенько М.М. Європейський ордер на арешт та національне кримінальне право // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України:матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р. / МВС України, Луганський державний університет
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім.Е.О. Дідоренка, 2011. – С. 436-442.
31.Сенько Н.Н. Гармонизация уголовного права Украины с уголовным правом Европейского Союза // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: Материалы VІ Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 26 – 27 мая 2011 г. – М.: Проспект, 2011. – С. 748-751.
32.Сенько М.М. Дефініція поняття «торгівля людьми» за кримінальним правом Республіки Польща // Актуальні проблеми боротьби з торгівлею жінками: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 12 квітня 2012 року). – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2012. –С. 102-104.
33. W. Nawrocki, M. Seńko: Przesłanki kryminalizacji zniesławienia na Ukrainie: (w) Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2013, s. 95-118.
34. M. Senko, R. Maksymovych, V. Navrotska, N. Ustrytska, V. Franchuk. Zjawiskowe formy popełnienia czynu zabronionego w prawie karnym Ukrainy: (w) Annales Universitatas Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Vol. LX2, Sectio G, 2013, s. 227-256.
35.Wiaczesław Nawrocki, Mikołaj Seńko. Przestępstwa okołoprostytucyjne w ukraińskim prawie karnym: (w) Prostytucja, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2014, s. 176-193.
36. Сенько М.М. Окремі аспекти кваліфікації злочинів проти порядку проходження військової служби (військових злочинів) в період проведення антитерористичної операції // Проблеми державотворення і
захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції (12–13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 163-168.
37. Сенько М.М. “Воєнний стан”, “бойова обстановка” та “особливий період”як ознаки об’єктивної сторони військових злочинів // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 березня 2015 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – с. 344-347.
38.Wiaczesław Nawrocki, Mikołaj Seńko. Ocena karnoprawna eutanazji na Ukrainie: (w) Eutanazja, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 262-278.
39.Сенько М.М. Особливості кримінальної відповідальності за втручання в діяльність суду за кримінальним правом Республіки Польща // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІI звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів :
Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – с. 171-173.
40.Сенько Микола. Об’єктивні ознаки втручання в діяльність судових органів за законодавством Республіки Польща // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – Вроцлав: Видавництво Вроцлавського Університету. – Вип. 7. – 2016. – С. 125-139.
41.Mikołaj Seńko. Zjawisko stalkingu i odpowiedzialność karna za stalking na Ukrainie: (w)Stalking, Warszawa: Wolter Kluwers Polska, 2018, s. 161-178.
42.Alexander Marin, Mikołaj Seńko. Odpowiedzialność karna za naruszenie miru domowego według prawa karnego Ukrainy / Alexander Marin, MikołajSeńko // Naruszenie miru domowego. – Warszawa : Lex a WoltersKluwerbusiness, 2019.- S. 387-410.
43.Włodzimierz Burdin, Olga Deńkowicz, Mikołaj Seńko. Odpowiedzialność za znęcanie się nad osobą w prawie karnym Ukrainy / Włodzimierz Burdin, Olga Deńkowicz, Mikołaj Seńko // Znęcanie się. – Warszawa: Wolter Kluwer, 2020. – S. 365 – 390.
44.Włodzimierz Burdin, Wiktor Markin, Mikołaj Seńko. Odpowiedzialność karna za kradzież z włamaniem według Ukraińskiego prawa karnego / Włodzimierz Burdin, Wiktor Markin, Mikołaj Seńko // Kradzież z włamaniem. – Warszawa: Wolter Kluwer, 2021. – S. 365-386.

СПИСОК МОНОГРАФІЙ

1. Грищук В.К., Сенько М.М. Кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби: Монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2007. – 308 с.

СПИСОК НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Марін О.К., Ортинський В.Л., Сенько М.М. Об’єкт складу злочину за кримінальним правом України: Тести. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2005. – 20 с.
2. Марін О.К., Ортинський В.Л., Сенько М.М. Об’єктивна сторона складу злочину за кримінальним правом України: Тести. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2005. – 24 с.
3. Навроцький В.О., Ортинський В.Л., Сенько М.М. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх за кримінальним правом України: Тести. – Львів: Львівський державний
університет внутрішніх справ, 2006. – 16 с.
4. Кримінальне право України. Загальна частина. Тести: Навчальний посібник / Грищук, В.К., Кирись Б.О., Сенько М.М. та ін.; За заг. ред. професора Грищука В.К. – К.: Атіка, 2007. – 420 с.
5. Марін О.К., Ортинський В.Л., Сенько М.М. Об’єкт складу злочину за кримінальним правом України. Завдання студентам для практичних занять і матеріали підготовки до них: Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006, 2007. – 56 с.
6. Марін О.К., Ортинський В.Л., Сенько М.М. Об’єктивна сторона складу злочину за кримінальним правом України. Завдання студентам для практичних занять і матеріали підготовки до них: Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006, 2007. – 144 с.
7. Навроцький В.О., Ортинський В.Л., Сенько М.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх за кримінальним правом України. Завдання студентам для практичних занять і матеріали
підготовки до них: Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006, 2007. –102 с.
8. Збірник задач з кримінального права України: навчальний посібник / Н.М. Парасюк, О.П. Горпинюк, О.М. Броневицька, Н.І. Устрицька, Н.Є. Маковецька, Ю.О. Лісіцина, М.М. Сенько. – Львів: “Ліга Прес”, 2015. – 276 с.

Біографія

Народився 10 лютого 1975 року в м. Самборі Львівської області, юрист, кандидат юридичних наук (Кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби — 2005 рік). Закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1997 рік).
З 1997 по 2005 роки працював в органах військової прокуратури, а також в Генеральній прокуратурі України.
З 2005 по 2014 роки працював у Львівському державному університеті внутрішніх справ на посадах доцента та завідувача кафедри кримінально- правових дисциплін.

З 2014 року — доцент кафедри кримінального права та кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Стипендіат Програми обмінів імені Лейна Кіркланда (2007-2008 роки) та Програми наукових обмінів Фулбрайта (2009-2010 роки). Проходив стажування у Верховному суді Республіки Польщі (2008 рік), а також в Школі права Брукліна, Нью Йорк (2009-2010 роки).
Автор понад 40 наукових праць опублікованих в Україні, Республіці Польща та Російській Федерації.

Стипендії, гранти
1. Стипендіат програми імені лейна Кіркланда у 2007-2008 роках, під час якої проходив наукове стажування в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської в м. Люблін, Республіка Польща та у Верховному Суді Республіки Польща (м. Варшава).
2. Стипендіат програми наукових обмінів імені Фулбрайта (Fulbright Scholar Program) у 2009-2010 роках, під час якої проходив наукове стажування в Бруклінській Школі Права (Brooklyn Law School), Нью Йорк, США.

Стажування

У 2018 р. – пройщов міжнардне наукове стажування на юридичному факультеті Університету імені Марії Кюрі-Склодовської у м. Люблін, Республіка Польща

У 2018 рік – пройшов стажування у Львівському державному університеті  внутрішніх справ.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!