Марін Олександр Костянтинович

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-82

Електронна пошта: oleksandr.marin@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Кримінальне право України, Відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг

Курси

Вибрані публікації

1. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. – К.: Атіка, 2003. – 224 с.

2. Марін О.К. Зміни у податковому законодавстві та їх вплив на дію Кримінального кодексу України // Життя і право. – 2004. – № 2. – С.69-74.

3. Марін О.К. Зміст структурних частин статей Особливої частини КК України: постановка проблеми // Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності: Матеріали науково-теоретичного семінару. – Івано-Франківськ, 2004. – С.135-137.

4. Марін О.К. Розвиток розуміння системності кримінального закону у кримінально-правовій науці // Актуальні питання реформування правової системи України: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Луцьк, 2005. – С.112-116.

5. Марін О.К. та ін. Кримінальне право України. Загальна частина: тести.: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 420 с. (у співавторстві).

6. Марін О.К. Про систематику кримінального закону // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2007. – С. 476-478.

7. Марін О.К. та ін. Кримінальне право України. Особлива частина: тести: Навчальний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 283 с. (у співавторстві)

8. Марін О.К. та ін. Тероризм: теоретико-прикладні аспекти: Навчальний посібник / кол. авторів; за заг. ред. проф. В.К. Грищука. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 328 с. (у співавторстві).

9. Марін О.К. Кримінально-правові проблеми нового КПК України // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування та перспективи удосконалення: тези доповідей і повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 21-22 вересня 2012 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С.140-144

10. Марін О.К. Конструктивні аномалії кваліфікованих складів злочинів // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 жовтня 2012. – Х.: Право, 2012 – С.160-163.

11.Марін О. К. Основний склад злочину: міркування щодо визначення поняття [Електронний ресурс] / О. К. Марін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2013. – Вип. 4. – С. 252-264. 

12.Марін О. Кримінально-правова охорона журналістів в Україні: рефлексія підходу [Електронний ресурс] / О. Марін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 66. – С. 198-207. 

13.Марін О. Ще раз про зворотну дію кримінального закону у часі в аспекті опосередкованої криміналізації [Електронний ресурс] / О. Марін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 67. – С. 205-212. 

14. Марін О. Міжнародне кримінальне право (співробітництво держав у протидії злочинності): підручник / В.А. Гринчак, І.В. Земан, І.І. Когутич, О.К. Марін. – Х.: Право, 2019. – 440 с.

15. Марін О. Джерела кримінального права у контексті правової реформи в Україні / О. Марін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХV звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2020 р.). Ч.2 – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 137-139.

16. Marin O. Devaluation of criminal prohibition / and other // European journal of molecular & clinical medicine. – Volume 07, Issue 06, 2020 – S.46-55

Біографія

Після закінчення середньої школи у 1993 році вступив на юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою  у 1998 році. Цього ж року вступив у аспірантуру на кафедру кримінального права та процесу, яку успішно завершив 2001 року. у 2002 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему “Конкуренція кримінально-правових норм”. у 2005 році одержав вчене звання доцент кафедри кримінального права та кримінології.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!