Маланюк Андрій Григорович

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Сферу наукового зацікавлення складають питання міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві, вдосконалення процесуального статусу суб’єктів кримінального процесу, застосування заходів процесуального примусу, судового розгляду кримінальних справ.

Курси

Публікації

Автор численних наукових публікацій з кримінального процесу, а зокрема:

  1. Розгляд клопотань про видачу особи компетентними органами України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 16. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С.330-335;
  2. Перейняття кримінального переслідування як інституту правової допомоги у кримінальних справах // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VIII регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2002 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – С.281-283;
  3. Спеціальні принципи надання правової допомоги у сфері кримінального судочинства // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2003. – Вип.38. – С.510-518;
  4. Маланюк А. Г. Завдання і предмет провадження з відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження / А. Маланюк // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Малиновські читання” (м. Острог, 15-16 листопада 2013 року). – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2013. – С. 274–276. (0,21 друк. арк.).
  5. Практикум з Кримінального процесуального права України : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів ; за ред. В. Т. Нора. – Львів, 2015. – 320 с. (17,88 друк. арк.; особистий внесок – 4 друк. арк.).
  6. Маланюк А. Г. Тенденції розвитку сучасної теорії доказів у кримінальному процесі / А. Маланюк, А. Павлишин // Вісник прокуратури. – 2015. – № 2. – С. 92–103. (0,8 друк. арк.; особистий внесок – 0,3 друк. арк.).
  7. Маланюк А. Г. Суб’єкти реалізації права на подання заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження / А. Маланюк // «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 14–15 листопада 2014 р. – Ужгород : ФОП Береза А. Е., 2014. – С. 200–203. (0,23 друк. арк.).
  8. Маланюк А. Г. Право присяжного на участь у вирішенні правових питань у кримінальному провадженні / А. Маланюк // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції, 12–13 лютого 2015 р., м. Львів. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 233–236. (0,25 друк. арк.)
  9. Маланюк А.Г. Підстава застосування скороченого судового розгляду за ст. 349 КПК України / А. Маланюк // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) ; відп. ред. Ю. П. Аленін. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 183–185. (0,25 друк. арк.).

Біографія

Народився у 1977 року у місті Львові. Впродовж 1994-1999 років навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, після закінчення якого вступив до аспірантури за спеціальністю: кримінальний процес і криміналістика, судова експертиза. З 2002 року – асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики, з 2005 року – старший викладач кафедри.
В 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Провадження у кримінальних справах, пов’язане з міжнародними відносинами, за законодавством України” (науковий керівник: професор, доктор юридичних наук В.Т.Нор).

Забезпечує викладання наступних навчальних курсів з дисциплін кафедри: “Судові і правоохоронні органи України”, “Кримінальний процес”, “Прокурорський нагляд”, “Міжнародне співробітництво і міжнародна правова допомога у кримінальних справах”, „Судовий розгляд і вирішення кримінальних справ”.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!