Луцик Василь Васильович

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

проблеми кримінального процесу, прокурорський нагляд за досудовим розслідуванням та оперативно-розшуковою діяльністю, правовий статус прокурора у кримінальному провадженні.

Курси

Публікації

Сфера наукових інтересів: Автор понад 60 наукових праць, серед яких:

Монографії, Підручники:

 1. Луцик В. Інститут повернення кримінальної справи прокурору: Монографія. – Тернопіль: «Підручники та посібники», 2011. – 184 с.
 2. Прокурорський нагляд в Україні : підручник/ І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик. – К.: Інюре, 2011. – 592 с.
 3. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року/ за ред. О.А. Банчука, Р.О. Куйбіди, М.І. Хавронюка. – Х.: Фактор, 2013. – 1072 с. (параграф 2 глави ІІІ, Глава 27).
 4. Багрій М.В., Луцик В.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні : монографія. – Тернопіль, 2014. – 308 с.
 5. Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні / Волкотруб С. Г., Крушинський С. А., Луцик В. В. та ін. ; під ред. У. Гелльманна, В. В. Луцика. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – 204 с.

Статті:

 1. Луцик В. В. Шляхи вдосконалення нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю [Електронний ресурс] // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – №3(12). – Режим доступу: nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-3/11lvvord.pdf.
 2. Луцик В. Інститут повернення кримінальної справи прокурору: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Національної академії прокуратури. – 2012. – №2. – С. 70-76.
 3. Луцик В. Підготовче провадження за новим КПК України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право. – 2012. – Випуск 20. – Частина 1. – Том 4 – C. 144-146.
 4. Луцик В. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України // Митна справа. – 2013. – №1(85). – частина 2. – книга 1. – С. 231-238.
 5. Луцик В. Стадия подготовительного производства в уголовном процессе Украины: pro et contra // Юридическая наука. – 2013. – №2. – С. 72-76.
 6. Луцик В.В. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як функція прокуратури у кримінальному процесі Німеччини [Електронний ресурс] // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – №3/1. – Режим доступу: in.ua/3-1_2013/9/Lutsyk%20V.V..pdf.
 7. Луцик В.В. Процессуальное руководство как функція прокурора по новому УПК Украины // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства. – 2013. – №6. – С. 80-86.
 8. Lutsyk V. Reformation of constitutional status of public prosecutor’s office in Ukraine in accordance with european standards of public prosecutor’s activity // Jurysta Magazyn Prawniczy. – 2014. – №7-8. – P. 61-64.
 9. Луцик В.В. Накладення арешту на кореспонденцію, як негласна слідча (розшукова) дія // Юридичний вісник. – 2014. – №3. – С. 232-236.
 10. Луцик В.В. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу [Електронний ресурс]// Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – №4. – Режим доступу:org.ua/4_2014/52.pdf.
 11. Луцик В.В. Система и порядок проведения негласных следственных действий по УПК Украины и УПК Республики Казахстан (2014 г.) // Әубәкіров оқулары:  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның  материалдары, 19 ақпан 2015 ж. –  Алматы:  Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы, ҒЗжРБЖҰБ, 2015. – С. 256-263.
 12. Луцик В.В. Проблемные аспекты негласного получения доказательств в уголовном процессе Украины // Дастовардҳо, проблемаҳо ва дурнамои инкишофи қонунгузории мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон : маводи конференсияи байналмилалии илмй-амалй. – Душанбе: «Ирфон», 2014. – С. 127-133.
 13. Нор В., Луцик В. Правові засоби прокурорської діяльності згідно з новим Законом України «Про прокуратуру» // Право України. – 2015. – №6. – С. 60-70.
 14. Lutsyk V. Realization of the prosecutors power’s in pre-trial investigation in criminal proceedings of Ukraine and Poland // Ius  et  Administratio. – 2016. – №1.
 15. Луцик В.В., Кордіяка Т. Повноваження прокурора, спрямовані на виявлення порушень закону в ході досудового розслідування, у кримінальному процесі України та Польщі // Університетські наукові записки. – 2016. – №1. – С. 191-204.
 16. Луцик В.В., Кордіяка Т. Повноваження прокурора, спрямовані на усунення порушень закону в ході досудового розслідування (за законодавством України та Польщі) // Вісник національної академії прокуратури. – 2016. – №3. – С. 87-94.
 17. Луцик В.В., Кордіяка Т. Повноваження прокурора, спрямовані на попередження порушень закону в ході досудового розслідування, у кримінальному процесі України та Польщі // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – – №9. – С. 162-169.
 18. Луцик В.В., Ніколайчук Г.А. Процесуальний статус прокурора у кримінальному судовому провадженні ФРН // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №8. – С. 175-179.
 19. Навроцкий В.А., Луцик В.В. Стратегия реформирования законодательства Украины о публичных правонарушениях // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции : сб. науч. тр. / Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь; редкол. : В. М. Хомич [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2016. — Вып. 9, т. 1 : спец. юбилейн. изд. – C. 189-196.
 20. Луцик В. В. Концептуальные подходы к регулированию деятельности прокурора в уголовном процессе Украины и Туркменистана // Теоретико-прикладные аспекты развития правовой системы общества : сборник научных статей : в 3 ч. Ч. 1 / редкол. : И. И. Эсмантович [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. – С. 141-146.

Біографія

21.IV.1982, м. Тернопіль, Тернопільська обл.

З 1999 по 2004 рік студент юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра права.

З 2004 року по 2005 рік працював у органах прокуратури України на посадах помічника та старшого помічника прокурора району. У листопаді 2005 року поступив на денне навчання аспірантури на кафедру кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, яку закінчив у 2009 році.

У грудні 2009 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 (кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) на тему «Повернення кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього судового розгляду».

З листопада 2008 по червень 2012 року працював на посаді асистента кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. У червні 2012 року рішенням Вченої ради юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка обраний на посаду доцента кафедри кримінального процесу і криміналістики, а у 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

За час роботи на кафедрі розробив та читає лекційні курси з дисциплін: «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів бакалаврату; спецкурси «Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство», «Органи кримінальної юстиції країн ЄС» для студентів магістратури.

В складі робочої групи брав участь у розробці проекту Закону України «Про прокуратуру», який був прийнятий Верховною Радою України 14.10.2014 року.

Проходив стажування в: Маріборському університеті, Словенія (січень 2014 року), Потсдамському університеті, ФРН (березень 2014 року), Лінк кемпус університеті, Рим, Італія (травень, 2015 року), Вюрцбургзькому університеті, ФРН (жовтень 2015 року), Вільнюському університеті, Литва (грудень 2015 року).

Науковий співробітник Західного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України.

Член науково-методичної ради прокуратури Львівської області.

Член Львівського форуму кримінальної юстиції.

Координатор проекту Темпус «Training on alternative dispute resolution as an approach for ensuring of human rights» (№543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!