Лепех Світлана Михайлівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: svitlana.lepekh@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

цивільне та сімейне право

Курси

Публікації

Лепех С.М. Сімейне право України: Навчальний посібник з грифом МОН України. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 318 с.

Лепех С.М. Предмет кредитного договору// Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Випуск  35. – С. 266-270.

Лепех С.М. Кредитні спілки в Україні: історія і сучасність// Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Випуск 36. – С. 335-338.

Лепех С.М. Окремі проблеми майнової відповідальності за кредитним договором// Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 12. – С. 28-30.

Практикум з цивільного права (частина 1)/ За заг. ред. В.М. Коссака. – Львів: юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, 1999. – 56с. (тема «Представництво»). – С. 19-21.

Лепех С.М., Ромовська З.В. Сімейне право України: Програма курсу для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, 1999. – 12 с.

Лепех С.М. Уступка права вимоги і перевід боргу в кредитних зобов’язаннях// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 2. – С. 170-172.

Лепех С.М. Поняття договорів позики, кредиту та позички за законодавством України// Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Одеса : Юридична література, 2002. – С. 48-50.

Лепех С.М. Зміна умов та розірвання кредитного договору: деякі недоліки законодавчого регулювання// Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2003. – Вип. 38. – С. 300-304.

Лепех С.М. Кредитодавець як сторона кредитного договору// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – С. 283-285.

Лепех С.М. Правова сутність комерційного кредиту за Цивільним кодексом України 2003 року// Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Другі осінні юридичні читання». – Хмельницький: В-во ХІУП, 2003. –

С. 118-120.

Лепех С.М. Інститут сепарації: проблеми застосування// Право України. – 2003. – № 3. – С. 128-131.

Правознавство: Навчальний посібник з грифом МОН України/ за заг. ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: «Новий світ-2000», 2003. – 592с. (тема «Основи сімейного права України»). – С. 255-275.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / Під ред. В.М. Коссака. – Київ: Істина, 2004. – 976 с. (Глави 71-73). – С. 776-805

Лепех С.М. Переваги та недоліки договірного регулювання майнових відносин за Сімейним кодексом України 2002 року// Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання». – Хмельницький: В-во ХІУП, 2004. – С. 184-185.

Лепех С. Підстави, порядок та правові наслідки відмови від договору// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – С. 202-204.

Лепех С.М. Прийомна сім’я як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування// Вісник Львівського університету. Серія юридична. –2005. – Вип. 41. – С. 227-232.

Лепех С.М. Договір патронату за Сімейним кодексом України// Нотар-ХХІ. – 2005. – № 3-4 (21-22). – С. 74-77.

Лепех С.М. Виникнення грошових зобов’язань за сімейно-правовими договорами// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 216-217.

Лепех С.М. Перспективи адаптації правових засад діяльності кредитних організацій в Україні до стандартів ЄС// Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 283-286.

Мандруючи до зрілості: Виховання для життя в сім’ї, для молоді/ За заг. ред. Т. Круль та М. Рись. – Львів: Свічадо, 2006. – 256с. (Гл. «Правове регулювання сімейних відносин в Україні») – С.231-247.

Лепех С.М. Програма курсу та практикум з сімейного права України. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 76с.

Лепех С.М. Елементи договору про сплату аліментів на дитину// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 299-300.

Lepech S. Problemy dostosowania zasad regulacji umow o uslugach bankowych do standartow europejskich// W POL DROGI. Prawo umow I unifikacja europejskego prawa prywatnego. – Krakow: Wydzial Prawa I Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2007. – S. 81-88

Lepekh S. Uniewaznienie I rozwiazanie malzenstwa zgodnie z prawem rodzinnym Ukrainy// Z zagadnien prawa rodzinnego I rejestracji stanu cywilnego: Monografia / Pod red. H. Ciocha, P. Kasprzyka. – Lublin, 2007. – S. 49-62

Лепех С. М. Проблема захищеності прав споживача банківських кредитних послуг// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІУ регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С.151-153.

Лепех С. М. Проблеми реалізації прав на укладення та розірвання шлюбного договору// Вісник Львівського  університету. Серія юридична.  – 2008. –  Випуск 47. – С. 103-109.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змін. і доп. / За ред. В.М. Коссака. – Київ: Істина, 2008. – 992 с. (Глави 71-73). – C.786-820

Лепех С.М. Програма курсу сімейного права України для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного факультету імені Івана Франка, 2009. – 30 с.

Коссак В.М., Лепех С.М., Якубівський І.Є. Цивільне право України: Програма курсу для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – 56 с.

Лепех С.М. Проблеми договірного регулювання банківського споживчого кредитування в Україні// Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 172-175.

Лепех С.М. Програма та практикум зі спецкурсу «Проблеми правового регулювання сімейних відносин в Україні». – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 52 с.

Лепех С.М. Особливості укладення банківських договорів одним із подружжя// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету  імені Івана Франка, 2010. – С. 179-180

Правознавство: Навчальний посібник з грифом МОН України. – 3-тє вид./ за заг. ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: «Новий світ-2000», 2010. – 512с. (тема «Основи сімейного права України»). – С. 216-234.

Лепех С.М. Практикум з курсу «Сімейне право України» для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 56с.

Лепех С.М. Проблеми правового регулювання відносин конкубінату за Сімейним кодексом України 2002 року// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3. – С. 147-154.

Програма та практикум зі спецкурсу «Правове регулювання надання банківських послуг в Україні». – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 44с.

Лепех С.М. Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав// Вісник Львівського  університету. Серія юридична.  – 2010. –  Випуск 51. – С. 175-181.

Лепех С. М. Відповідальність сторін за договором банківського вкладу: концептуальні положення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 172-173

Лепех С. М. Особливості правового статусу неповнолітніх вкладників// Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої  пам’яті В.П. Маслова. – Харків : Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011. – С. 216-219

Лепех С. М. Укладення кредитного договору одним із подружжя // Цивілістичні читання присвячені пам’яті І. В. Шерешевського «Основи цивільного законодавства СРСР 1961 року та їх вплив на формування сучасного цивільного законодавства».  – Одеса, 2011// cgu.onua.edu.ua>tezisy/zbirka.htm

Лепех С.М. Концепція відплатності позики грошей за Цивільним кодексом України 2003 року// Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 53. – С. 204-210.

Лепех С. М. Вигодонабувач за договором страхування цивільно-правової відповідальності// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 172-173

Лепех С. М. Деякі питання спадкування кредитних боргів// Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П. Маслова – Харків: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012. – С. 181-183

Лепех С.М. Договір про залучення вкладу (внеску) кредитною спілкою// Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 3.

Лепех С.М. Особливості правового статусу одного із подружжя як позичальника// Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Випуск 57. – С. 216-220.

Лепех С. Правовий режим грошей як спільного майна подружжя // Право України. – 2013. – № 10. – С. 85-96.

Лепех С.М. Концептуальні засади правового регулювання споживчого кредитування в Україні// Вроцлавський-Львівський юридичний збірник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – № 4. – С. 265-296.

Лепех С.М. Комісійні платежі в кредитних зобов’язаннях// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції. – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 380 с. – С. 156-157.

Лепех С.М. Право на відкликання згоди на укладення договору споживчого кредиту// Проблеми цивільного права та процесу: матеріали науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті професора О.А. Пушкіна (25 травня 2013 р.). – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ; Золота миля, 2013. – 652с. – С. 299-301.

Правознавство: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів. Харків: Фоліо, 2014. – 635с. (Лепех С.М. – Глава 16 «Основи сімейного права України») – С. 400-439 (1,5 друк.арк.)

Лепех С.М. Особливості договору банківського вкладу на користь третьої особи // Крымские юридические чтения: материалы международной научно-практической конференции 30 января 2014 г. / Крымский институт права  Национального университета «Одесская юридическая академия». – Симферополь: КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2014. – 572с. – С. 270-272.

Лепех С.М. Спадкування права на вклад у банку // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.. 92-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова, 28 лют. 2014 р., – Х., 2014. – 376с. – С. 159-161.

Лепех С. М. Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, на вимогу фізичної особи як клієнта банку // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – 820 с. – С. 329-331.

Лепех С.М. Момент укладення договору банківського вкладу// Законодавство України : історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 5-6 грудня 2014 року/ За заг. ред.. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 216 с. – С.43-44.

Лепех С.М. Порядок нарахування процентів на банківський вклад: спірні питання// Medzinárodná vedecká konferencia «Právna veda a prax v treťom tisícročí» Košice, Slovenská Republika 27-28 február 2015 r./ Міжнародна наукова конференція «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» м. Кошице, Словацька Республіка 27-28 лютого 2015 р. – 203с. – С. 95-96.

Лепех С. Особливості правового статусу позичальника за договором споживчого кредиту// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали  ХХІ звітної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2015 року): у 2 ч. Ч. І. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 244с. – С. 201-205.

Лепех С.М. Припинення зобов’язань за договором споживчого кредиту на вимогу однієї зі сторін // Часопис Київського університету права. – 2015. – N 1. – С. 151-155

Лепех С.М. Договір про надання гарантії // Порівняльно-аналітичне право. – № 3. – 2015. – С. 92-94.

Лепех С.М. Основание предоставления поручительств как финансовых услуг // Международный научно-практический журнал «Закон и жизнь». – 2015. – № 10. – С. 26-29.

Лепех С.М. Форма договора займа денег  // Международный научно-практический журнал «Закон и жизнь». – 2016. – № 10. – С. 66-68.

Лепех С. Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали  ХХІІ звітної науково-практичної конференції (4-5 лютого 2016 року): у 2 ч. Ч. І. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 220с. – С. 182-184.

Лепех С.М. Місце процентної позики грошей в системі цивільно-правових зобов’язань//  Conferința internațională științifico-practică «O NOUĂ PERSPECTIVĂ PROCESELOR DE INTEGRARE EUROPEANĂ DIN MOLDOVA ȘI UCRAINA: ASPECTUL JURIDICĂ» Chișinău, Republica Moldova 25-26 martie 2016/ Международная научно-практическая конференция «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МОЛДОВЕ И УКРАИНЕ: ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ» г. Кишинев, Республика Молдова 25-26 марта 2016 г. – 296 с. – С. 255-256

Лепех С.М. Несправедливі умови договору споживчого кредиту// Medzinárodná vedecká konferencia «Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských práv» Bratislava, Slovenská republika 6-7 máj 2016 r. (Міжнародна науково-практична конференція «Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини» м. Братислава, Словацька Республіка 6-7 травня 2016 р.). – 284 с. – С. 124-126

 

 

Біографія

Лепех Світлана Михайлівна –  (17.03.1975, м. Львів) – канд. юрид. наук (Кредитний договір, 2004), доцент (2010). Закінчила з відзнакою юрид. ф-т Львів. ун-ту (1997). У 1998-2005 – асист., 2005-07 – ст. викладач, з 2007 доц. каф. цивіл. права та процесу Львів. ун-ту. Понад 80 праць, зокр., Сімейне право України (Львів, 2010); Правознавство: підручник для студентів вищих навчальних закладів (Харків, 2014 зі співавт.); Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (К., 2004, 2008 зі співавт.); Предмет кредитного договору (ВЛУ. Сер. юрид. 2000. Вип. 35); Інститут сепарації: проблеми застосування (Право України. 2003. № 3); Проблеми договірного регулювання банківського споживчого кредитування в Україні (Підприємництво, господарство і право. 2009. № 3); Проблеми реалізації прав на укладення та розірвання шлюбного договору (ВЛУ Сер. юрид. 2008. Вип. 47); Problemy dostosowania zasad regulacji umow o uslugach bankowych do standartow europejskich (W POL DROGI. Prawo umow I unifikacja europejskego prawa prywatnego. Krakow, 2007) Прийомна сімя як форма влаштування дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ВЛУ. Сер. юрид. 2005. Вип. 41); Uniewaznienie I rozwiazanie malzenstwa zgodnie z prawem rodzinnym Ukrainy (Z zagadnien prawa rodzinnego I rejestracji stanu cywilnego: Monografia. Lublin, 2007); Договір про залучення внеску (вкладу) кредитною спілкою (Часопис Академії адвокатури України. – 2012. № 3.); Особливості правового статусу одного із подружжя як позичальника (ВЛУ. Сер. юридична. 2013. № 57.); Podstawowe zasady pravnego regulowania kredytowania konsumpcyjnego na Ukraine (Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze 2013. № 4 ); Правовий режим грошей як спільного майна подружжя (Право України. 2013. № 10); Припинення зобов’язань за договором споживчого кредиту на вимогу однієї зі сторін (Часопис Київського університету права.  2015.  №1).

Проекти

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!