Андрусяк Тарас Григорович

Посада: доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-73

Електронна пошта: taras.andrusiak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Історія та сучасні правових вчення і теорії; історія та сучасні політичні вчення і теорії; теорія, історіографія, методологія та історія української правової думки.

Курси

Публікації

1. Питання місцевого самоврядування в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – початку ХХ століття. / Становлення і розвиток місцевого самоврядування в суверенній Українській правовій державі. Тези доповідей і повідомлень республіканської науково-практичної конференції. – Львів, 1991. – С.4-6.
2. Закріплення основних прав і свобод людини та гарантії їх реалізації в Конституції УНР 1918 року // Конституція і місцеве самоврядування в Україні. Випуск 1. К., 1992. – С.3-5.
3. Михайло Драгоманов про свободу совісті / На шляху до правової держави. Львівська регіональна науково-практична конференція. Тези доповідей і повідомлень. – Львів, 1992. – С.4-6.
4. Теоретичні основи прав людини в творчості Михайла Драгоманова // Право України. – 1993. – № 1. – С.33-35.
5. В’ячеслав Липинський – будівничий Української держави // Республіканець. 1993, № 3. С.36-42.
6. Кость Левицький – адвокат, вчений, політик // Республіканець. 1993, № 7-8. С.72-82.
7. Правові основи Гетьманської Держави 1918 р. / Останній Гетьман. Ювілейний збірник пам’яті Павла Скоропадського. К.: Академпрес, 1993. – С.83-93.
8. Михайло Драгоманов та ідея української державності (До питання про значення прав людини в процесі розбудови держави). / Українська державність: історія і сучасність. Матеріали наукової конференції. – К., 1993. – С.66-68.
9. Українська правова думка і створення системи національного законодавства в Україні / Правова система України: теорія і практика. Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. К., 1993. – С.49-50.
10. Права людини в історичних працях Михайла Драгоманова / 150 років розвитку вітчизняної історичної науки в Київському університеті. Матеріали Республіканської науково-практичної конференції. – К., 1993. – С.58-61.
11. Кость Левицький – політичний діяч ЗУНР / Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 75-річчю ЗУНР. Івано-Франківськ, 1993. – С.25-26. Вказано співавторство з В.Голобіним (Івано-Франківськ)
12. Часопис «Життя і право» (1928-1939 рр.) і його роль у становленні та розвитку української правничої преси / Українська періодика: історія і сучасність. Тези науково-теоретичної конференції. – Львів, 1993. – С. 70-74.
13. Історія української державницької думки. Методичний посібник з гуманітарної підготовки. Частина 3. – Львів: Управління виховної роботи Прикарпатського військового округу, 1994. – С.36-57.
14. Права людини в поглядах Михайла Драгоманова. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. К., 1994. 17 с.
15. Вплив творчості Михайла Драгоманова на формування правових поглядів В’ячеслава Липинського (До питання про неперервність процесу розвитку української правової думки) / В’ячеслав Липинський. Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна. Київ-Філадельфія, 1994. – С.115-118.
16. Роль М.Драгоманова в історії української правової думки. / Проблеми державотворення в Україні. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 31. -Львів: Світ, 1994. – С. 90-92.
17. Українська правова думка та проблеми державотворення в Україні // Батьківщина, 1994. № 7. – С.26-28.
18. Свобода народу як основа прав і свобод людини у правовому вченні Михайла Драгоманова // Республіканець, 1994. № 2 – С.44-50.
19. Українська правова думка і процес творення національного законодавства // Державність. Всеукраїнський громадсько-політичний журнал. № 1-2, 1994. – С. 77.
20. Гарантії прав людини в поглядах М.Драгоманова / Правова політика в Українській Соборній Суверенній Державі. Доповіді і тези повідомлень наукової конференції. Випуск І. К., 1994. – С.28-29.
21. Проблеми створення правової бази регіонального самоврядування в Україні / Регіональне самоврядування: проблеми реалізації владних відносин. Тези доповідей Міжрегіональної науково-практичної конференції. – Харків, 1994 – С.82-83.
22. Становлення і розвиток української правничої преси на західноукраїнських землях / Українська періодика: історія і сучасність. Доповіді та повідомлення другої всеукраїнської науково-теоретичної конференції. – Львів-Житомир, 1994. – С.23-25.
23. Історія української правової та політичної думки. Програма курсу. Львів: видання юридичного факультету ЛДУ, 1995. 24 с.
24. Олександр Огоновський, його роль у розвитку української юридичної науки та освіти / Актуальні проблеми формування правової держави в Україні. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 32. – Львів: Світ, 1995. – С.93-95
25. Політична та правова думка українського національно-визвольного руху 40-50-х років // Республіканець, 1995. № 1-2. – С. 72-77.
26. Академік Станіслав Дністрянський і його роль у створенні та розвитку Українського Вільного Університету / Науковий Збірник Українського Вільного Університету. Т.17. Мюнхен-Львів, 1995. – С.62-67. Матеріали конференції „Народ, нація, держава: українське питання в європейському вимірі.” Львів, травень 1993 р.
27. Розвиток юридичної науки в Українському Вільному Університеті. / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали 1 регіональної наукової конференції. – Львів: ЛДУ, 1995. – С.60-62.
28. Михайло Зобків – визначний український вчений-правник / Рогатинська земля: історія і сучасність. Матеріали першої наукової конференції. – Львів: Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича, 1995. – С.196-199.
29. Олександр Лотоцький і розвиток науки українського церковного права / Історія релігії в Україні. Тези повідомлень Міжнародного V круглого столу. Київ-Львів, 1995. С. 38-41.
30. М.Грушевський як історик української політичної та правової думки / Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді і повідомлення наукової конференції. -Львів: Світ, 1995.- С.166-168.
31. Національна держава: архаїзм чи ідеал? / Регіональна політика України: концептуальні засади, історія, перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: 1995. – С. 66-68
32. Питання кодифікації в працях вчених-правників Наукового Товариства ім. Т.Шевченка // ІІІ Всеукраїнська конференція Стан кодифікаційного процесу в Україні: системність, пріоритети, уніфікація. Тези. К.: Українська Правнича Фундація, 1995. – С.31-32.
33. Правнича періодика Наукового Товариства ім.Шевченка / Українська періодика: історія і сучасність. Доповіді та повідомлення третьої всеукраїнської науково-теоретичної конференції. Львів, 1995. – С.50-54.
34. Драгоманівський збірник. «Вільна Спілка» і сучасний український конституціоналізм. За редакцією Тараса Андрусяка. Львів: Світ, 1996. 256 с.
35. Теорія держави і права. Програма курсу. Львів, Державний університет «Львівська Політехніка». Відділення військової підготовки. Кафедра військового права, 1996. 10 с.
36. Українсько-єврейська передвиборча коаліція 1907 року // «Ї». Незалежний культурологічний часопис. 1996. № 8. – С.57-59.
37. Михайло Драгоманов та його конституційний проект ( Історія написання та поширення «Вольного Союза»-«Вільної Спілки» / Драгоманівський збірник. «Вільна Спілка» і сучасний український конституціоналізм. – Львів: Світ, 1996. – С. 73-78.
38. Володимир Сокуренко – вчений і педагог. / Проблеми утвердження правової держави і захисту прав людини в Україні. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 33. – Львів: Світ, 1996. – С.82-85.
39. Права людини в системі ідеологічних цінностей // Студії політологічного центру Ґенеза. 1996, № 1. – С.8-9.
40. Права людини в системі ідеологічних цінностей / Громадянське суспільство і правова держава. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. Випуск 4. – Львів, 1996. – С.3-8.
41. Національні права людини (за М.Драгомановим). Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.: Генеза; Довіра, 1996. С.561.
42. Права людини (за М.Драгомановим). Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.: Генеза; Довіра, 1996. С.583
43. Право народу на самовизначення – основа прав людини. Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.: Генеза; Довіра, 1996. С.585.
44. Ейхельман Отон. Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.: Генеза; Довіра, 1996. С.842.
45. Зобков Михайло. Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.: Генеза; Довіра, 1996.- С.843.
46. Кубійович Володимир. Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.: Генеза; Довіра, 1996.С.851-852.
47. Левицький Кость. Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.: Генеза; Довіра, 1996.- С. 855.
48. Огоновський Олександр. Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.: Генеза; Довіра, 1996.- С.870.
49. Олесницький Євген. Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.: Генеза; Довіра, 1996.- С.871.
50. Панейко Юрій. Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.: Генеза; Довіра, 1996.- С.873.
51. Петрушевич Євген. Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.: Генеза; Довіра, 1996.- С.875.
52. Ребет Лев-Роман. Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.: Генеза; Довіра, 1996. С.877.
53. Романчук Юліан. Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.: Генеза; Довіра, 1996. – С.879.
54. Стебельський Петро. Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.: Генеза; Довіра, 1996. С.888.
55. Янів Володимир. Мала енциклопедія етнодержавознавства. К.: Генеза; Довіра, 1996. С.909.
56. Права людини і процес державотворення в Україні // Нотаріат для Вас. Презентаційний випуск, грудень, 1996. – С.5-7.
57. Проблема прав людини в працях вчених-правників Наукового Товариства ім. Т.Шевченка / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ІІ регіональної наукової конференції. – Львів, 1996. – С.97-100.
58. Скасування смертної кари – вимога часу / Концепція розвитку законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції. К., 1996. – С.338-340.
59. Ідея державної самостійності в «Україні irredenti»Юліяна Бачинського / ІІІ Міжнародний конгрес україністів. Політологія. Етнологія. Соціологія. Доповіді та повідомлення. Харків, 1996. – С.175-180.
60. Роль В’ячеслава Липинського в розвитку української правової думки // Перші та другі читання пам’яті В’ячеслава Липинського. 21-23 квітня 1994 та 27-28 квітня 1995 рр. Луцьк-Львів, 1996. – С. 73-75.
61. Історія політичних та правових вчень. Тексти лекцій. Частина перша. Львів: видання юридичного факультету ЛДУ, 1997.
62. Історія політичних та правових учень. Тексти лекцій. Частина друга. Львів: видання юридичного факультету ЛДУ, 1997.
63. Історія політичних та правових вчень. Плани семінарських занять та методичні вказівки. Львів: видання юридичного факультету ЛДУ, 1997. 20 с.
64. Теорія держави і права. – Львів: Фонд «Право для України», 1997. – 200 с.
65. Права людини. Підручник для 10-11 класів ліцеїв та гімназій. К.: Право, 1997. – 228 с. ( в співавторстві).
66. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні. Основи конституційного права. – К.: Інтас, 1997. – С.80-89.
67. До характеристики філософсько-світоглядних засад поглядів Михайла Драгоманова з питань прав людини / Філософський метод: перед лицем нових парадигм. Вип. І-ІІ. Львів-Одеса, 1997. – С.172-177.
68. Українські мислителі проти смертної кари (Питання смертної кари в українській правовій та політичній думці) / / Український часопис прав людини. К.: Українська Правнича Фундація. 1997, № 2. – С. 34-38
69. Права людини в Україні: проблеми і перспективи // Українські варіанти. 1997, № 2. – С.62-66.
70. Третий сектор в посттоталитарном обществе: проблемы и перспективы // Центры Плюрализма. Варшава, 1997. № 3. – С.72-75.
71. Ейхельман Отон. Світова та вітчизняна етнодержавницька думка. (У персоналіях). Київ-Донецьк, 1997. С.100-101. (Спільно з Ю.Титаренко)
72. Зобков Михайло. Світова та вітчизняна етнодержавницька думка. (У персоналіях). Київ-Донецьк, 1997. С.104. (Спільно з В.Філонов)
73. Кубійович Володимир. Світова та вітчизняна етнодержавницька думка. (У персоналіях). Київ-Донецьк, 1997. С.132-133. (Спільно з Ю.Титаренко)
74. Левицький Кость. Світова та вітчизняна етнодержавницька думка. (У персоналіях). Київ-Донецьк, 1997. С.141-143. (Спільно з В.Філонов)
75. Огоновський Олександр. Світова та вітчизняна етнодержавницька думка. (У персоналіях). Київ-Донецьк, 1997. – С.187-188. (Спільно з В.Філонов)
76. Олесницький Євген. Світова та вітчизняна етнодержавницька думка. (У персоналіях). Київ-Донецьк, 1997. – С.192-194. (Спільно з В.Філонов)
77. Панейко Юрій. Світова та вітчизняна етнодержавницька думка. (У персоналіях). Київ-Донецьк, 1997. – С.197-198. (Спільно з Ю.Титаренко)
78. Петрушевич Євген. Світова та вітчизняна етнодержавницька думка. (У персоналіях). Київ-Донецьк, 1997. – С.201-202. (Спільно з В.Філонов)
79. Ребет Лев-Роман. Світова та вітчизняна етнодержавницька думка. (У персоналіях). Київ-Донецьк, 1997. С.209-210.
80. Романчук Юліан. Світова та вітчизняна етнодержавницька думка. (У персоналіях). Київ-Донецьк, 1997. – С.216-217.
81. Стебельський Петро. Світова та вітчизняна етнодержавницька думка. (У персоналіях). Київ-Донецьк, 1997. С.239.
82. Янів Володимир. Світова та вітчизняна етнодержавницька думка. (У персоналіях). Київ-Донецьк, 1997. С.306-307.
83. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини). -Львів: Світ, 1998. 190 с.
84. Права людини та громадські організації / Права людини і громадянина: проблеми реалізації в Україні. Праці Львівської лабораторії прав людини Академії правових наук України. Випуск 1. К.: ІН Юре, 1998. – С.90-93.
85. Програма-мінімум для кандидатського іспиту по спеціальності 12.00.01. з історії політичних та правових вчень. Львів, видання юридичного факультету ЛДУ, 1998. – 18 с.
86. Андрузький Георгій Львович. Юридична енциклопедія. Том 1. К.: Українська енциклопедія, 1998. – С.110-111.
87. Бальцер Освальд Мар’ян. Юридична енциклопедія. Том 1. К.: Українська енциклопедія, 1998. – С.187.
88. Баран Степан Іванович. Юридична енциклопедія. Том 1. К.: Українська енциклопедія, 1998. – С. 196-197. ( автор не вказаний, але є гранки з вказівкою автора)
89. Бачинський Лев Васильович. Юридична енциклопедія. Том 1. К.: Українська енциклопедія, 1998. – С.203.
90. Бачинський Юліан Олександрович. Юридична енциклопедія. Том 1. К.: Українська енциклопедія, 1998. – С. 203. (в співавтор. з Ю.І.Римаренком).
91. Бойківщина. Юридична енциклопедія. Том 1. К.: Українська енциклопедія, 1998. – С.256.
92. Вергановський Володимир Йосипович. Юридична енциклопедія. Том 1. К.: Українська енциклопедія, 1998. – С.334-335.
93. Весна народів. Юридична енциклопедія. Том 1. К.: Українська енциклопедія, 1998. – С.348-349.
94. Галицько-Волинський літопис. Юридична енциклопедія. Том 1. К.: Українська енциклопедія, 1998. – С.547-548.
95. Гуцульщина. Юридична енциклопедія. Том 1. К.: Українська енциклопедія, 1998. – С. 662. ( в співавторст. з В.І.Прилуцьким)
96. Громадські організації в Україні: правові основи створення та діяльності // Громадські ініціативи. Журнал громадських організацій. 1998. № 7. – С.6-9.
97. Історія політичних і правових вчень. Підручник. – К.: Інюрком Інтер, 1999. – 302 с. (в співавтор. з Шульженком Ф.П.)
98. «Самостійна Думка». Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.121.
99. «Самостійність». Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С. 121-122.
100. Сойм Карпатської України. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С. 219.
101. «Сокіл». Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.220-222.
102. Сорока Михайло. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С. 228.
103. Cоюз української незалежної молоді. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.242-243.
104. Cтаросольський Юрій. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.259-260.
105. Стебельський Петро. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.266.
106. Українська Головна Визвольна Рада. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.396-398.
107. Українська Господарська Академія. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.398-399.
108. Українська Національна Рада. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.422-423.
109. Українське Державне Правління. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.455-456.
110. Українське Правниче Товариство. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.458.
111. Український Високий Педагогічний Інститут ім.М.Драгоманова. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.460-461.
112. Український технічно-господарський інститут. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.472-473.
113. Уряд Української Народної Республіки. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.483-484.
114. Федак Степан. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.492.
115. Феденко Панас. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.493.
116. Феодосій Печерський. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.499-500.
117. «Хлібороб». Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.525.
118. Центросоюз. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.551.
119. «Часопись правнича». Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.560-561.
120. «Часопись правнича і економічна». Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.561.
121. Чубатий Микола. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.591.
122. Чубинський Павло. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.592.
123. Шахрай Василь. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.603-604.
124. Шухевич Степан. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.641-642.
125. Юзьков Леонід. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.651-652.
126. Юшков Серафим. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.659.
127. Янів Володимир. Довідник з історії України. Том 3. (Р-Я). К.: Генеза, 1999. – С.672-673.
128. Домбковський Пшемислав. Юридична енциклопедія. Том 2. К.: Українська енциклопедія, 1998. – С.281.
129. Історія української правової та політичної думки. Плани семінарських занять, методичні вказівки та типові форми контролю знань. Львів, 1999. 36 с.
130. «Просвіта» та її вплив на розвиток української правової думки на західноукраїнських землях. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 34. – Львів, 1999. – С.3-7.
131. Політичні та правові погляди Якова Головацького. Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. Частина друга. Львів, 1999. С.574-579.
132. Кость Левицький: життя для рідного народу // Вісник НТШ. Ч.23. Весна 2000. – С.6-8.
133. Концепція національна держави Петра Полтави // Орієнтири. № 3. – С.20-22.
134. Правові погляди Кирила Трильовського. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 35. – Львів, 2000. – С.121-130.
135. Клочурак Степан Степанович. Том 3. К.: Українська енциклопедія, 2001. – С.121-122.
136. Коментатори. Там же. – С.165.
137. Корзон Тадеуш. Там же. – С.352-353.
138. Крайова конституція для Галичини. Там же. С.385-386.
139. Крип`якович Іван Петрович. Там же. С.417.
140. Куліш Пантелеймон Олександрович. Там же. С. 428-429.
141. Кутшеба Станіслав. Там же. С.442-443.
142. Львів. Там же. С.532-533.
143. Львівський літопис. Там же. С.534.
144. Мацейовський Вацлав Олександр. Там же. С.601-602.
145. Балудянський Михайло. Довідник з історії України. Видання 2-ге, доопрацьоване і доповнене. К.: Генеза, 2001. С.47-48.
146. Бойківщина. Там же. С.79.
147. Вергановський Володимир Йосипович. Там же. С.103-104.
148. Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович. Там же. С.119.
149. Десницький Семен Єфимович. Там же. С.120.
150. Дністрянський Станіслав. Там же. С.214-215.
151. Домбровський Пшемислав. Там же. С.218.
152. Конституція України 1996 року. Там же. С.345-346.
153. Конституція УРСР. 1978 року. Там же. С.348.
154. Крайовий суд. Там же. С.364-365.
155. Лодій Петро Дмитрович. Там же. С.420-421.
156. Львів. Там же. С.426-428.
157. Львівський національний університет імені Івана Франка. Там же. С.429-430.
158. “Самостійна думка”. Там же. С.714-715.
159. “Самостійність”. Там же. С.715.
160. “Самостійність”. Там же. С.715.
161. Сойм Карпатської України. Там же. С.792-793.
162. “Сокіл”. Там же. С.793-794.
163. Сорока Михайло. Там же. С.799.
164. Союз Української Незалежної Молоді. Там же. С.809-810.
165. Старосольський Юрій. Там же. С.823.
166. Стебельський Петро. Там же. С.828.
167. Українська Головна Визвольна Рада. Там же. С.911-912.
168. Українська господарська академія. Там же. С.912.
169. Українська Національна Рада. Там же. С.930-931.
170. Українське Державне Правління. Там же. С.956-957.
171. Українське Правниче Товариство. Там же. С.958.
172. Український високий педагогічний інститут імені Драгоманова. Там же. С.960.
173. Український техніко-господарський інститут. Там же. С.973.
174. Уряд Української Народної Республіки. Там же. С.980-981.
175. Федак Степан. Там же. С.987-988.
176. Феденко Панас. Там же. С.988.
177. Феодосій Печерський. Там же. С.994.
178. “Хлібороб”. Там же. С.1013-1014.
179. Центросоюз. Там же. С. 1033.
180. “Часопись правнича”. Там же. С.1039.
181. “Часопись правнича і економічна”. Там же. С.1040.
182. Чубатий Микола. Там же. С.1063-1064.
183. Чубинський Павло Платонович. Там же. С.1064-1065.
184. Шахрай Василь Матвійович. Там же. С.1073.
185. Шухевич Степан. Там же. С.1101.
186. Юзьков Леонід Петрович. Там же. С.1108.
187. Юшков Серафим Володимирович. Там же. С.1114.
188. Янів Володимир. Там же. С.1123.
189. Особливості розвитку української правової думки у Галичині в ХІХ ст.. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 36. – Львів, 2001. – С.151-156.
190. Визначні юристи сьогодення / Спілка юристів України. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001 – 624 с. (в співавторстві)
191. Історія політичних та правових вчень. Навчальний посібник – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. 220 с.
192. Історія політичних і правових вчень. Навчальний посібник. – 2-є вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 304 с.
193. Правові погляди Юрія Липи / Юрій Липи: голос доби і приклад чину: Збірник наукових праць. – Львів, 2001. – С. 245-254.
194. Історія політичних і правових вчень. Навчальний посібник. – 3-є вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 304 с.
195. Тоталітарні структури: базові характеристики / Насильство. Влада. Терор. “Ї” незалежний культурологічний часопис – № 25, 2002. – С.135-145.
196. Le caratteristiche fondamentali delle Strutture Totalitarie / Affiliazione e distacco delle comunità settarie. 2001-2002 3, S. 87-97
197. Витоки ідеології українського націоналізму // Народознавчі зошити – № 5-6, 2002. – С.422-424. Матеріали конференції „Український націоналістичний рух: минуле, сучасне, майбутнє. Львів, 30 червня 2001 р.
198. Правова ідеологія об`єднаної Європи / Stosunki polsko-ukraińskie w zmieniających się uwarunkowaniach europejskich. Przemyśl, 2002. – S.87-91.
199. Нор Василь Тимофійович. Юридична енциклопедія. Том 4. К.: Українська енциклопедія, 2002. – С.185.
200. Огоновський Олександр Михайлович. Там же. – С.240.
201. Пашук Андрій Йосипович. Там же. – С.465.
202. Подолинський Сергій Андрійович. Там же. – С.609-610.
203. Права людини і правова думка: співвідношення понять. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 37. – Львів, 2002. – С.10-13.
204. Юліан Бачинський та його значення в розвитку української правової думки. Вісник. Філософія. Політологія. Випуск 47. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. С. 15-20. Матеріали конференції.
205. Проблеми правового статусу учасників Другої світової війни / Перша Українська дивізія Української національної армії: історія створення та національно-політичне значення. Матеріали науково-практичної конференції. Доповіді та повідомлення. – Львів: Новий час, 2002, – С.161-165.
206. Пашук Андрій Йосипович / Антологія української юридичної думки. Т.3. Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. – К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2003. – С. 472-474.
207. Правова ідеологія: поняття та суть / Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2003. – С.3-4.
208. Володимир Старосольський – адвокат, учений, політик / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. 2003, 62. – С.4-6. Матеріали міжнародної наукової конференції „Українська соціал-демократія: національний і міжнародний аспект.
209. Українська правова думка періоду Галицько-Волинської держави / Король Данило Романович і його місце в українській історії. Матеріли Міжнародної наукової конференції. Львів, 29-30 листопада 2001 р. Львів: ВМС, 2003. – С.236-241.
210. З історії української правничої преси в Галичині // Життя і право. Львівський правничий часопис. 2004, № 1. – С.6-9.
211. Володимир Старосольський та його державно-правова концепція // Держави, суспільства, культури. Схід і Захід. Збірник на пошану Ярослава Пеленського. – Нью-Йорк, 2004. – С.27-36.
212. Розвиток української правової думки в Галичині напередодні Весни народів / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. Львів, 2004. -С-100-101.
213. Проблеми держави і права в програмних документах Української Головної Визвольної Ради / „Муза і меч”: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Збірник наукових праць. Львів, 2005. – С.264-273.
214. До питання про розмежування понять „правова думка” та „політична думка” / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції, Львів, 3-4 лютого 2005 р. – С.59-60.
215. Іван Франко про конституцію та конституціоналізм / Вибори та демократія, 2006. № 2 (8). – С.83-88.
216. Tradycja prawna i prawo konstytucyjne: problem korelacji / O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy. Przemysl, 2006 – S.243-249.
217. Наукова діяльність Костя Левицького / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції, Львів, 8-9 лютого 2007 р. – С.89-90.
218. Ангелович Андрій / Енциклопедія Львова. Т. 1. Львів: Літопис, 2007. – С.61.
219. Вергановський Володимир. / Енциклопедія Львова. Т. 1. Львів: Літопис, 2007. –С.346
220. Витвицький Степан. / Енциклопедія Львова. Т. 1. Львів: Літопис, 2007. –С.371
221. Давидяк Євген / Енциклопедія Львова. Т. 2. Львів: Літопис, 2008. – С.8-9
222. «Життя і право: Вісник теорії і практики. Там же. – С.320-321
223. Фактори формуваня правосвідомості українського населення в Галичині (1848-1914) / Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – С.13-16
224. Правопорядок і правосвідомість: питання взаємозвʼязку та взаємовпливу / Сучасний порядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри. Тизи міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Фенікс, 2008. – 16-18.
225. Освальд Бальцер і Наукове товариство ім. Шевченка / Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально-Східної Європи (присвячено 150-річчю Освальда Бальцера). Матеріали міжнародної наукової конференції. 24-25 квітня 2009 р. – Львів, 2009. – С. 161-163.
226. Правові погляди Івана Добрянського / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції, Львів, 8-9 лютого 2009 р. – С.44-46.
227. Земельне питання в Галчині та спроба його вирішення (1848 – початок ХХ ст.) / -Земля і земельні відносини в історії права, держави і юридичної думки. Матеріали ХХ Міжнародної історико-правової конференції. Сімферополь, 2008. – С.93-101.
228. Повернення наукової спадщини. Рецензія на видання «Василенко Микола. Вибрані твори у трьох томах / Вісник Львів. ун-ту. Серія юрид Вип.49. –С.281-283.
229. Теофіл Кормош – визначний діяч ЗУНР // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 18: Західно-Українська Народна Республіка6 до 90-річчя утворення / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2009. – С. 482-489.
230. Калинович Володимир / Енциклопедія Львова. Т. 3. – Львів : Літопис. – С. 38-39.
231. Каратницький Модест / Там же. – С. 104.
232. Кміцикевич Іван / Там же. – С. 257.
233. Кміцикевич Олександр / Там же. – С. 257.
234. Ковальський Василь / Там же. – С. 302-303.
235. Ковшевич Роман / Там же. – С. 313-314.
236. Константинович Іван / Там же. – С. 383-384.
237. Кормош Теофіль / Там же. – С. 410-411.
238. Крижанівський Гаврило / Там же. – С. 616.
239. Кулачковський (Кулачківський) Денис (Діонізій) / Там же. – С. 668.
240. Кулачковський Ярослав / Там же. – С. 668-669.
241. Кульчицький Володимир / Там же. – С. 680-681.
242. Курилович Володимир / Там же. – С. 703.
243. Розвиток української правничої термінології в Австрійській монархії / Поняття, терміни і категорії історико-правової науки. Матеріали ХХІ Міжнародної історико-правової конференції. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С.153-157.
244. Оникій Малиновський про джерела історії права / Наукова спадщина академіка О. О. Малиновського і сучасність. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 4-6 грудня 2008 р. м. рівне. – К., 2010. – С. 65-74.
245. Правові погляди Теофіла Окуневського / Визначні постаті України: Андрій Чайковський та Теофіл Окуневський (до 150-річчя від дня народження). – Львів : Афіша, 2010. – С. 116-126.
246. Роль «Просвіти» у розвитку української правової думки // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 19: «Просвіта» – оберіг незалежності та соборності України / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2010. – С. 160-164.
247. Правова проблематика на сторінках календарів «Просвіти» (австрійский період) // Там же. – С. 165-177.
248. Біографічий метод у дослідженні української правової думки / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції, Львів, 3-4 лютого 2011 р. – С.45-47.
249. Володимир Кульчицький як історик української правової думки / Наукова спадщина професора В. С. Кульчицького і сучасність. Матеріали ХХІV Міжнародної історико-правової конференції. – Львів, 2011. – С.35-45.
250. Дослідження з історії української правової думки на сторінках «Вісника Львівського університету. Серія юридична» (радянський період) / Проблеми юридичної науки: флософський, теоретичний та історичний аспекти. Матеріали міжрегіонального круглого столу. – Львів, 2011. – С. 10-15.
251. Старухи: три покоління представників української правової думки в Галичині // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 54. – Львів, 2011. – С. 36-44.
252. Арбітражний (третейський) суд в історії права та правових вчень (до питання про практику вирішення інвестиційних спорів у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України) // Українсько-німецьке співробітництво у сфері інвестицій: проблеми правового регулювання та практика в умовах економічної інтеграції. Збірник матеріалів науково-практичних конференцій. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – С. 280-296.
253. Володимир Кульчицький як історик української правової думки // Матеріали XXIV Міжнародної історико-правової конференції 28 квітня-1 травня 2011 р. – Львів, 2011. – С. 35-45.
254. Питання правового регулювання фінансово-кредитних відносин у працях членів Наукового товариства ім. Шевченка // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 10-11 червня 2011 р. – Суми, 2011. – С. 21-24.
255. Судді-українці Австро-Угорської імперії та їх внесок у розвиток української правової думки // Судова влада в Україні і світі: історія, сучасність, перспективи розвитку. Матеріали ХХV Міжнародної історико-правової конференції. – К. – Севастополь, 2011. – С. 112-119.
256. До питання про співвідношення праворозуміння та правової думки // Альманах права. Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. Вип. 2. – К. 2011. – С. 60-62.
257. Taras Andrusiak. Jaroslaw Staruch (1910-1947) o toźsomości nazizmu I bolszewizmu // Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. T.XXXIII. – Wrocław, 2011. – S.381-395/
258. Правові погляди Маркіяна Шашкевича (До 200-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 55. – Львів, 2012. – С. 28-38.
259. Правові погляди Івана Вагилевича (До 200-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 56. – Львів, 2012. – С. 65-73.
260. Лагодинський Микола / Енциклопедія Львова. Т. 4. – С.14
261. Левицький Володимир / Там же. – С. 60
262. Левицький Макс / Там же. – С. 67-68
263. Літинський Іван / Там же. – С. 168
264. Марітчак Олександр / Там же. – С. 514-516
265. Мелень Теофіл / Там же. – С. 584-585
266. Калинович Володимир Іванович / Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. Т. 1. А-К. – С. 576.
267. Предмет і система науки історії української правової думки // Матеріали XXVІ Міжнародної історико-правової конференції «Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність» 27-29 квітня 2012 р. – Одеса, 2012. – С. 58-64.
268. Поняття «національного» в історико-правових дослідженнях // Історико-правова реальність у глобальному та регіональному вимірах. Матеріали ХХVІІ Міжнародної історико-правової конференції. – К. – Сімферополь, 2012. – С. 173-179.
269. Періодизація української правової думки в Галичині (Австрийський період // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XVІІІ регіональної науково-практична конференція. 26-27 січня 2012. – Львів, 2012. – С. 61-65.
270. Структура правової думки // Проблеми державотворення та правотворення в Україні. Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 лютого 2012 Львів. – Львів, 2012. – С.12-16.
280. Jaroslaw Staruch (1910-1947) o toźsomości nazizmu i bolszewizmu // Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. T.XXXIII. – Wrocław, 2011. – S.381-395.
281. Правові погляди Маркіяна Шашкевича (До 200-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 55. – Львів, 2012. – С. 28-38.
282. Правові погляди Івана Вагилевича (До 200-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 56. – Львів, 2012. – С. 65-73.
283. Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство / За ред. академіка НАПрН України О. В. Зайчука. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 546 с. (в співавторстві)
284. Товариство імені Шевченка та його роль в розвитку української правової думки (до 140-річчя заснування) / Т. Андрусяк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 57. – Львів, 2003. – С. 81-87.
285. Євген Ерліх та його вплив на розвиток української правової думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Т.Г. Андрусяк // Ерліхівський збірник.. Вип. 6. – Чернівці, 2012. – С. 78-82.
286. Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej w społeczeństwie posttotalitarnym. Na przykładzie doświadczeń ukraińskich / Taras Andrusiak // Tendencje rozwojowe myśli politycznej і prawnej. Pod red. Marka Maciejewskiego. – Wroclaw, 2014. – S. 189-201. Prace Naukowe Wydzialu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego. Seria: e-Monografie. Nr. 43.

Біографія

Народився 1 квітня 1964 р.

Закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1990 р., аспірантуру по кафедрі теорії та історії держави і права у 1993 р.

В 1994 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук по темі: “Права людини в поглядах Михайла Драгоманова”. З 1993 по 2008 рр. працює на кафедрі теорії та історії держави і права. Асистент (1993-1996), доцент (1996-2008). Після поділу кафедри  доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень (2008 – по даний час).

З 1999 р. по 2015 р. – директор Правничого коледжу Львівського університету (за сумісництвом).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!