Злочини проти правосуддя

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
102Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Сенько М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Сенько М. М.

Опис курсу

Мета: формування кваліфікованого випускника-юриста з ґрунтовним знанням кримінального законодавства, розумінням змісту кримінально-правових понять, вмінням вірно тлумачити положення кримінального закону та застосовувати їх у майбутній практичній діяльності.

Предмет: вивчення особливостей різних видів злочинів проти правосуддя та їх відмежування від суміжних злочинів.

Зміст дисципліни:

  1. Поняття, загальна характеристика та класифікація злочинів проти правосуддя.
  2. Злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності органів досудового слідства, дізнання, прокуратури і суду.
  3. Злочини, які посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку, майно суддів, засідателів та інших учасників судочинства.
  4. Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі.
  5. Злочини, які перешкоджають своєчасному розкриттю і присіченню злочину.
  6. Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покарання.

7. Злочини проти правосуддя і суміжні злочини. Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, самостійна робота, консультації. Оцінювання: залік письмовий.

Рекомендована література

Бажанов М.И. Уголовно-правовая охрана советского правосудия. Учебное пособие.Харьков. – 1986. – 42с.

Воронцов А.В. Об’єктивні ознаки затримання, приводу або арешту як злочинів проти правосуддя, що вчиняються посадовими особами органів дізнання та досудового слідства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 4. – С. 134 – 138.

Воронцов А.В. Суб’єктивні ознаки злочинів проти правосуддя, вчинюваних посадовими особами органів дізнання і досудового слідства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – Вип. 1. – С. 166 – 169.

Маляренко В. Окремі питання відповідальності свідків за дачу завідомо неправдивих показань.//Коментар судової практики з кримінальних справ. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996.- №6. – С. 68-81.

Матеріали

Робоча програма злоч проти правосуддя

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму