Заставне право (приватно-правова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116

Опис курсу

Мета – опанування теоретичних та практичних проблем заставних та іпотечних правовідносин, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.
Завдання – аналіз актів цивільного законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Герц А.А. Заставне право / Алла Анатоліївна Герц, // Програма спецкурсу та методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – 10 с.
 2. Герц А.А. Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу: Монографія.-Львів, 2007.-194 с.


Нормативно – правові акти:

 1. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003. — 2003. — № 18. — Ст. 144.
 2. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003. — 2003. — № 40. — Ст. 356.
 3. Господарський процесуальний кодекс України № 1798-XII вiд 06.11.91 // Відомості Верховної Ради України вiд 11.02.1992. — 1992. — № 6. — Ст. 56.
 4. Закон України „Про іпотеку” від 5 червня 2003 року № 898-IV// Відомості Верховної Ради України.-2003.-№38.-Ст.313.
 5. Закон України „Про заставу” від 2 жовтня 1992 року №2654-ХІІ зі змінами і доповненнями //Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 47. – Ст. 642.
 6. Закон України „Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року № 3425-ХІІ зі змінами і доповненнями //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.
 7. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 року №949-ІY//Відомості Верховної Ради України.-2004.- №1.-Ст.1.
 8. Закон України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” від 29.11.2001р. № 2864-ІІІ //Відомості Верховної Ради України.-2002.-№10.-ст.77.
 9. Закон України «Про господарські товариства»: № 1576-XII від 19.09.91 // Відомості Верховної Ради України вiд 03.12.1991. — 1991. — № 49. — Ст. 682.
 10. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» вiд 12.07.2001 № 2658-III // Відомості Верховної Ради України вiд 23.11.2001 – 2001. – № 47, ст. 251
 11. Закон України “Про фінансово – кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.2003 року №978-ІY//Офіційний Вісник України. – 2004. – № 10. – Ст. 639.
 12. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 04.08.2006 – 2006. – № 31, стор. 1126, ст. 268
 13. Закон України «Про об’єднання громадян» вiд 16.06.1992 № 2460-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 25.08.92 – 1992. – № 34, ст. 504
 14. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»від 16.07.99 № 996-XIV // Відомості Верховної Ради від 08.10.99. – 1999. – № 40. – Ст. 365
 15. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001№ 2210-III // Відомості Верховної Ради від 23.03.2001. – 2001. – № 12. – Ст. 64.
 16. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 08.08.2003. — 2003. — № 31. — Ст. 263.


СУДОВА ПРАКТИКА:

 1. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств: Роз’яснення ВАСУ № 02-5/334 від 12.09.96 // Офіційний сайт Верховної Ради України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 2. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування (за матеріалами справ,розглянутих у касаційному порядку ВГСУ): Оглядовий лист ВГСУ № 01-8/845 від 17.04.2006 // Вісник господарського судочинства – 2006 р. – № 3.
 3. Про практику розгляду судами корпоративних спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.10.2008 // Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації від 22.12.2008. – 2008. – № 51. – Ст. 32


Базова

 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с.
 2. Науково-практичний кометар Господарського кодексу України / [Знаменский Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.]; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688с.
 3. Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: Від 16 січня 2003 р. / Сергій Опанасович Теньков. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 720с. – (Нормат. док. та комент.)
 4. Щербина В.С. Господарське право: Підручник / Валентин Степанович Щербина. – 2е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – 592с.


Допоміжна

 1. Alter Herhard. Mobiliarsachenrecht.5.Auflage, München: Beck, 2000.-S.182.
 2. Dennis Camplell. Hubert J. Harmelling. Trade Marks: Legal and Business Aspects.- Boston: Kluwer Law and Taxation Problems.- 1994.-ст.366.
 3. Alla Herts Podstawy uznania podmiotu gospodarczego bankrutem: Monografia//Warunki podejmowania i prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy.- Katolicki Univwersytet Lubelski Jana Pawla II, 2007.
 4. Барон Ю. Система римского гражданского права. Кн.ІІІ. Вещные права.-Киев,1888.-250с.
 5. Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., Перераб. и. доп. С.П.Б., 1998.- 557с.
 6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, книга первая: Общие положения.М.:Статут,1997.-468с.
 7. Будилов В.М. Залоговое право России и ФРГ.-СПб.: Знание,1993.-184с.
 8. Вагацума С., Аридзуми Т.Гражданское право Японии / Пер. с японського В.В.Батуренко: Под ред. И со вступ.ст.Р.О.Халфиной.- В 2-х книгах. Книга первая.-М.: Прогрес,1983.-352с.
 9. Винар Л.В. Правовий статус юридичних осіб, заснованих державою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Л.В. Винар. – Львів, 2006. – 20с.
 10. Вишневский А.А. Залоговое право. Учебное и практическое пособие. – М.: Издательство БЕК, 1995. –179с.
 11. Вишневский А.А. Залоговое право. Учебное и практическое пособие. – М.: Издательство БЕК, 1995. –179с.
 12. Герц А.А. Виникнення іпотечних правовідносин майнового комплексу // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т.69. Вип.56. Політичні науки. Правознавство. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007.-с.213-215.
 13. Герц А.А. Підстави виникнення іпотечних правовідносин майнового комплексу // Університетські наукові записки. – 2007. – № 4(24). – С.109-114
 14. Герц А.А. Застава цінних паперів// Українське право.-2008.-№1(21).-с.99-105.
 15. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.]; за ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2007. – 832с.
 16. Гринжук Д.М., Олійник В.О. Застави як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.-К.: Оріони, 2002.- 324с.
 17. Дякович М.М. Іпотека-інструмент для боржника і кредитора.-Львів, 2004.-512с.
 18. Єрмоленко В. Щодо відмінностей між об’єктом правовідносин і об’єктом права // Право України.-2004.-№1.-С.136-139.
 19. Єрмоленко В. Щодо відмінностей між об’єктом правовідносин і об’єктом права // Право України.-2004.-№1.-С.136-139.
 20. Жариков Ю.Г., Масевич М.Г. Недвижимое имущество:правовое регулирование. Научно – практическое пособие.-М.:БЕК,1997.-265с.
 21. Жукова О.В. Податкова застава // Адвокат.-2003.-№2.-С.11-15.
 22. Коваленко М.А., Радванська Л.М. Ринок нерухомості: фінансові аспекти. Навчальний посібник.-Херсон: ОЛДІ-плюс, 2002.-160с.
 23. Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект) / Володимир Михайлович Коссак. – Львів: Центр Європи, 1996. – 216с.
 24. Кравчук В.М. Соціально-правова природа юридичної особи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В.М. Кравчук. – Львів, 2000. – 16с.
 25. Крат В.Ф. Залог: спорность или бесспорность? //Юридическая практика.-2001.-№5.
 26. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія / Ірина Миколаївна Кучеренко. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 328с.
 27. Кучеренко І.М. Підприємство-об’єкт чи суб’єкт цивільних прав //Держава і право:Зб.наук.праць.-К.,2002.-Вип.16.-С.175-179.
 28. Медведь Д.А. Российский закон о залоге // Правоведение.-1992.-№5.-С.15-16.
 29. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с.
 30. Пучковская И.И. Ипотека: залог недвижимости.- Х.: Консум,1997.-132с.
 31. Риндя А. Іпотечні стовпи в Україні // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. – № 79 (637).
 32. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство: Учеб. Пособие.-К.: А.С.К.,2002.-832с.
 33. Черных А.В. Залог недвижимости в российском гражданском праве.-М.,1995.-220с.
 34. Юргилевич С. Деякі порівняльні аспекти зарубіжного законодавства та проекту Закону України “Про іпотеку” // Українське комерційне право.-2002.-№2.-39-46с.


Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – reyestr.court.gov.ua

Матеріали

Робоча програма Заставне право

Заставне право Комплекс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму