Юридична відповідальність у сфері охорони і використання довкілля

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Ващишин М. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Ващишин М. Я.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни здобуття теоретичних знань щодо правопорушень у сфері охорони довкілля та раціонального природокористування, притягнення винних осіб до юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм екологічного законодавства, що регламентує відносини у зазначеній сфері.

Завдання вивчення дисципліни – ознайомлення студентів із законодавством, яке регулює відносини у сфері охорони довкілля та раціонального природокористування, та особливостями юридичної відповідальності за порушення законодавства у екологічній сфері, аналіз навчальної та монографічної літератури, аналіз судової практики у екологічних правовідносинах, опанування фундаментальних понять навчальної дисципліни, поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки, сприяння формуванню правової культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу до вивчення цієї навчальної дисципліни, виховання високого рівня правосвідомості.

 

Рекомендована література

Література

І Підручники, Навчальні посібники

 1. Право довкілля (Екологічне право ) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка. – К. : ІН ЮРЕ, 2010. – 401 с.
 2. Екологічне право України: підруч. для студ. вищих навч.закладів / за ред. Каракаша І.І.- Одеса : Фенікс, 2012. – 788 с.
 1. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: Навч. посібник. – К., Юрінком Інтер, 2008. . – 352 с.
 2. Малишко М.І. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2001. – 392 с.
 3. Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Європейське право навколишнього середовища. Навчальний посібник. Львів, 2004. – 256 с.

ІІ. Законодавство

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.
 2. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне зна­чення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція від 2 лютого 1971 р. — Іран), ратифікована Законом України від 29 жовтня 1996р. // Відомості Верховної Ради України — 1996, № 50. — ст. 279.
 3. Конвенція про збереження мігруючих видів тварин від 23 червня 1979 р. // rada.gov.ua
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1974 р. // Відомості Верховної Ради УРСР — 1984, № 51. — ст. 1122.
 5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – ст. 131.
 6. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – ст.27.
 7. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – ст. 546.
 8. Закон України «Про природо-заповідний фонд України» від 16 червня 1992р. // Відомості Верховної Ради України — 1992, № 34. — ст. 502.
 9. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №50. – ст.678.
 10. Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000р. // Відомості Верховної Ради України — 2000, № 39. — ст. 333.
 11. Закон України «Про екологічну мережу України» від 24 червня 2004р. // Відомості Верховної Ради України — 2004, № 45. — ст. 502.
 12. Закон України «Про Загальнодержавну програму охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів» від 22 березня 2001р. // Відомості Верховної Ради України — 2001, № 28. — ст. 135.
 13. Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки, затверджена Законом України від 21.09.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 47. – Ст.405.
 14. Закон України «Про курорти» від 5.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000 р. – № 50. – ст. 435.
 15. Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 2. – ст. 47.
 16. Закон України «Про Червону книгу України» від 07.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 30. – ст. 201.
 17. Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №36. – ст.282.
 18. Закон України «Про відходи» від 05 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №36-37. – ст.242.
 19. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №48. – ст.483.
 20. Указ Президента України «Про біосферні заповідники в Україні» від 26 листопада 1993 р. // rada.gov.ua.
 21. Постанова Верховної Ради України «Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні (“Заповідники”) від 22 вересня 1994р. // Відомості Верховної Ради України — 1994, № 48. — ст. 430.
 22. Указ Президента України «Про резервування цінних природних територій для наступного заповідання» від 24 квітня 1998р. № 374/98. // zakon.rada.gov.ua
 23. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення” від 23 листопада 1995 р. № 935 // Збірник Постанов Уряду України — 1996, № 3. — ст. 104.
 24. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України” від 24.07.2013 р. №541 // Офіційний Вісник України – 2013, № 24.
 25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції збереження біологічного різноманіття України» від 12 травня 1997 р. № 439. // www.zakon.rada.gov.ua
 26. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення», від 29 серпня 2002 р. № 1287 // Офіційний Вісник України — 2002, № 36.
 27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», від 1 серпня 2006 р. № 1045 // Офіційний Вісник України — 2006, № 31. – Ст. 104.
 28. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1094 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення» // rada.gov.ua.
 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. Про  затвердження Положення про Зелену книгу України. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 36. – Ст.1692.
 30. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» від 16 травня 2007 року № 733. // rada.gov.ua.
 31. Постанова Кабінету Міністрів Українивід 16 грудня 2015 р. № 1196 Про затвердження Порядку включення територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екологічної мережі.  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1196-2015.
 32. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року «Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів» / Офіційний вісник України від 22.08.2008 р.- 2008., № 60, стор.27, ст.2041.
 33. Указ Президента України №174/2016 Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника // rada.gov.ua.
 34. Наказ Мінприроди від 24 січня 2008 року № 27 « Про затвердження Інструкції про застосування  порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» // Офіційний вісник України. – 2008. – №12. – Ст.320.
 35. Наказ Мінприроди від 10 грудня 2008 року № 6396 « Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» // Офіційний вісник України. – 2009. -.№5. – Ст.151.
 36. Постанова Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 року.
 37. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 1.

 

ІІІ. СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА.

1.                          Воєнні дії на сході України – цивілізаційні виклики людству. [Текст]/ Львів: ЕПЛ, 2015.– 136 с.

 1. Годованюк А. Й. Порядок  використання земель природно-заповідного фонду // Актуальні проблеми держави і права. – 2004.– Вип. 2– С.738 – 742.
 2. Годованюк А. Й. Правовий режим земель природно-заповідного фонду: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / А. Й. Годованюк. – К., 2008. – 19 с.
 3. Гвоздик П.А Общественный контроль за соблюдением природоохранительного законодательства в государственных природных национальных парках / Государственный и общественный контроль в области охраны окружающей среды. Тезисы республиканской научно-практической конференции. — Киев., 1988., ст. 186-187.
 4. Даниленко Б.В. Проблеми збереження біорізноманіття: земельно-правовий аспект // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2011 р., м.Київ) / Упор. к.ю.н., доц О.М.Гончаренко. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011. – 452 с., С.281-283.
 5. Даниленко Б.В. Правове забезпечення сталого сільськогосподарського земелевикористання. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид наук / Б.В..Даниленко /. – Харків.- 2012., 19с.
 6. Другак В. Концепція земельної політики щодо еколого-економічного розвитку землекористування в Україні / В.Другак / Земельне право України. – 2010. – № 8.
 7. Джумальгедієва Г.Д. Правове регулювання господарського використання природних ресурсів : / Г. Д. Джумальгедієва; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2014. – 202 с.
 8. Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища. – Львів, 2004. – 192 с.
 9. Зеленчук М.І. Місцеві пам’ятки природи Карпат / Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Рахів, 1998., ст. 50-53.
 10. Ивакин В.И. Теория юридической ответственности за экологические праврнарушения и практика ее осуществления. . – М.: Право и государство, 2004. – 257 с.
 11. Кагало О.О. Принципи розбудови екомережі та вибору її територіальних елементів: українська практика та європейський досвід // Розвиток заповідної справи в Україні .- Т.13., С.125-129.
 12. Комарницький В.М. Право спеціального природокористування : монографія / Комарницький В.М. = Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2011. – 424 с.
 13. Кондратюк Т.М. Радіоактивно забруднені землі як складові елементи екологічної мережі України. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 травня 2015 р.), присвяченої 90-річчю від народження академіка В.З.Янчука / за ред..проф.В.М.Єрмоленка. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015. – 412 с., С.299-301.
 14. Копылов М.Н. Юридическая ответственность за экологические преступления.: Учеб. пособие. – М. : Изд-во РУДН, 2004. – 221 с.
 15. Кулинич П.Ф. Сільськогосподарські угіддя як об’єкт земельних правовідносин / П.Ф.Кулинич / Часопис Київського ун-ту права. – 2008. № 4. – С.174-180.

17.                     Кулинич П.Ф. Принцип пріоритету сільськогосподарського використання земель в земельному праві України / П.Ф.Кулинич // Право України. – 2004. – № 8. С.45-49.18.

18.          Лизгаро В.Э. К вопросу о развитии законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и функционирование экологической сети / Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права: міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.М.Єрмоленка та ін. – К.: ІРІДІУМ, 2009. – 336 с., С.254-256.19.

19.     Максименко М.І. Правове забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид наук / М.І.Максименко /. – Київ, 2013. – 18 с.

 1. Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: Монографія. – К.: Алерта ; ЦУЛ, 2009. – 268 с.
 2. Непийвода В. Охоронні обмеження як ефективний інструмент захисту природної та історичної спадщини: досвід США [Текст] / В. Непийвода, С. Голленгорст // Право України. -2000. -№ 12. – С. 110-117.
 3. Охрана окружающей среды и качество жизни: Правовые аспекты. – М., 2011. – 208 с.
 4. План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону: аналіз та перспектива впровадження в Україні / За заг. ред. Кравченко О.В. – Львів : «Манускрипт», 2012. – 120 с.
 5. Правовий режим природно-заповідного фонду України: історія формування, юридичні аспекти та зарубіжний досвід (посібник) / [За заг. ред. О.Кравченко]. – Львів : Видавництво «Компанія «Манускрипт», 2017. – 92 с.
 6. Позняк Е.В. Перспективи розвитку екосистемних підходів у правовому регулюванні екологічних відносин в Україні / Е.В.Позняк / Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти: матеріали «круглого столу» (м.Харків, 5 грудня 2014 р.) / за заг. ред. А.П.Гетьмана ; Нац. юрид. ун-т ім.Ярослава Мудрого. – Х., 2014. – 320 с., С.153-156.
 7. Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення : монографія / [ А.П.Гетьман, М.В.Шульга, А.М.Статівка та ін.] ; за ред. А.П.Гетьмана та В.Ю.Уркевича. – Х. : Право, 2012. – 448 с.
 8. Радишевська З.М. Особливості збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку [Текст] / З.М.Радишевська // Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського нац. ун-ту імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) / відп. ред.: Н.Р.Кобецька, Н.О.Багай, Г.В.Мороз. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2017. – С. 72- 74.
 9. Створення екологічних коридорів в Україні: посібник щодо законодавства, ландшафтно-екологічного моделювання та менеджменту для поєднання природоохоронних об’єктів на підставі досвіду в Карпатах / Ф.Деодатус, Л.Проценко, А.Башта та ін. – К.- 2010.
 10. Суєтнов Є.П. Деякі аспекти міжнародно-правового регулювання екосистемного підходу [Текст] / Є.П.Суєтнов // Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України : матеріали «круглого столу» (Харків, 2 грудня 2016 р.) / за заг. ред. А.П.Гетьмана. – Х. Право, 2016. – С.198-200.
 11. Третяк В., Лобунько Ю. Поняття та сутність природоохоронного землекористування в умовах нових земельних відносин / Третяк В., Лобунько Ю./ Землевпорядний вісник. – 2015. – №3. – с.29-33.
 12. Томахін М., Канцурак В., Іваненко І., Колмаз Ю., Фишко Н., Сторожук А. Формування екологічної мережі та розвиток природно-заповідної справи в Україні. // Землевпорядний вісник . – 2012. – № 3. С.23- 29.
 13. Чопко Х.І. Функції екологічного права України. Автореферат дис. на здоб. ступ. к.ю.н. – Київ. – 2013., 20 с.

 

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 2. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua;
 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua
 4. Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua
 5. Верховний Суд http://www.supreme.gov.ua
 6. http://www.nau.kiev.ua/
 7. lawukraine.com
 8. pravovik.com.ua
 9. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 10. Офіційний веб-портал “Судова влада України”:www.gov.ua.
 11. Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.gov.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму