Юридична дефектологія: соціально-правові аспекти

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Косович В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Косович В. М.

Опис курсу

Дисципліна «Юридична дефектологія: соціально-правові аспекти» є нормативною дисципліною зі спеціальності 081 «Право» для аспірантської програми, яка викладається в четвертому семестрі в обсязі  трьох кредитів.

Курс створено із врахуванням доктринальних та практичних підходів до нормопроетної техніки та правотворчої технології в Україні. Ідейна спрямованість курсу – формування  умінь та навиків виявлення правотворчих недоліків в джерелах права задля забезпечення їх  якісності.

Метою вивчення дисципліни «Юридична дефектологія: соціально-правові аспекти» є ознайомлення аспірантів із техніко-технологічними недоліками у джерелах права України.

Мета курсу: формування знань про основні недоліки нормативно-правових актів України й дефекти у їх реалізації та застосуванні, про їх соціально-правові причини та наслідки, про засоби їх попередження, подолання та усунення.

Завдання курсу: набуття практичних навиків виявлення недоліків у нормативно-правових актах України та дефектів їх реалізації та застосування, визначення їх причин та шляхів боротьби з ними.

Після завершення цього курсу  аспірант буде :

Знати:

 • поняття та види недоліків нормативно-правових актів України;
 • техніко-технологічні причини недосконалості нормативно-правових актів України та їх соціально-правові засади;
 • можливі дефекти під час реалізації та застосування неякісних нормативно-правових актів;
 • юридичний та соціально-правовий інструментарій попередження, подолання та усунення дефектів нормативно-правових актів та їх право регулятивного впливу

Вміти:

 • виявляти техніко-юридичні недоліки нормативно-правових актів Украіни;
 • виявляти технологічно-юридичні недоліки нормативно-правових актів Украіни;
 • визначати причини дефектів у нормативно-правових актах України та розмежовувати їх на такі, які пов’язані із недотриманням правил та вимог стосовно змісту та форми нормативно-правових актів, щодо стадій його створення; виокремлювати їх соціальні, правові та політичні витоки;
 • оперувати техніко-технологчним інструментарієм нормотворення з метою попередження неякісності нормативно-правових актів, як основного джерела права України;
 • використовувати соціально-правові гарантії, покликані забезпечити належну реалізацію та застосування недосконалих нормативно-правових актів з метою їх ефективного праворегулятивного впливу;
 • за допомогою юридичних засобів моделювати шляхи подолання та усунення дефектів нормативно-правових актів.

Рекомендована література

Базова

 1. Алексеев С. С. Право: азбука-теория-филосифия. Опыт комплексного исследования. – М., 1999.
 2. Баранов В. М. Концепция законопроекта. – Н.Новгорою, 2003.
 3. Горбатенко В. В. Робоча нормопроектна група: її утворення та діяльність. //Збірник тез лекцій з питань нормопроектування. Мін’юст України. – Київ, 2005.
 4. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009 – С. 351-390.
 5. КарташовВ. Н. Юридическая техника, тактика, стратегия, технология (к вопросу о соотношении). // Проблемы юридической техники. Т. 1. – Н. Новгород, – 2000.
 6. Кашанина Т. В. Юридическая техника: учебник / Т. В. Кашанина. – М.: Эксмо, 2007. – 512 с.
 7. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М., 2000. – 127 с.
 8. Княгинин К.Н. Юридическое технологическое знание. – Свердловск, 1990;.
 9. Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. – К., 2005. – 192С.;
 10. Козловський А.А. Систематизація законодавства як гносеологічний процес //Право України. – 2000. – №2;
 11. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2010. – 412 с.;
 12. Нормография: теория и методология нормотворчества. Под ред Ю.Г. Арзамасова. – М., 2007;
 13. Шутак І. Д. Юридична техніка: навчальний посібник для вищих навчальних закладів / І. Д. Шутак, І. І. Онищук. – Івано-Франківськ: Коло, 2013. – 496 с.

Допоміжна

Нормативні джерела:

 1. Регламент Верховної Ради України.
 2. Закон України “Про міжнародні договори” //Офіційний вісник України. – 2004. – №35.
 3. Про регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 р. № 1861-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 14–15, № 16–17. – Ст. 133.
 4. Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10 червня 1997р..
 5. Указ Президента України “Питання нормопроектного забезпечення діяльності Президента України” від 19 грудня 2007р.
 6. Регламент Кабінету Міністрів України (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007р.).
 7. Рекомендації з питань підготовки, державної реєстрації та обліку відомчих нормативно-правових актів, затверджені постановою колегії Міністерства юстиції України від 27.03.1998 р. № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rada.gov.ua/laws/show/v0003323-98.
 8. Методичні рекомендації для центральних органів виконавчої влади щодо застосування в законотворчій діяльності Конвенції про захист прав і основних свобод людини, схвалені постановою колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rada.gov.ua/laws/show/v0040323-00
 9. Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки, схвалені постановою колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 41 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0041323-00.
 10. Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, затверджені постановою колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 41 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rada.gov.ua/laws/show/va041323-00.
 11. Методичні рекомендації про порядок підготовки, подання на державну реєстрацію, скасування, обліку та зберігання нормативно-правових актів митних органів України, затверджені Наказом Державної митної служби України від 08.07.2003 р. № 441 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ua-info.biz/legal/basete/ua-cmwuke.htm.
 12. Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки, затверджені наказом Держводгоспу України від 12.01.2004 р. № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ua-info.biz/legal/baseae/ua-amejqr.htm..
 13. Методичні рекомендації щодо здійснення експертизи нор­мативно-правових актів (їх проектів) на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, затверджені Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини 15.08.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rada.gov.ua/laws/show/v0067323-06.
 14. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення проектів законів України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання правил нормопроектної техніки, затверджені наказом МНС від 10.12.2007 р. № 851 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mns.gov.ua/laws/laws_preparation/guidelines.zip?PHPSESSID=.
 15. Вимоги до нормопроектувальної техніки при розробці наказів у Міністерстві охорони здоров’я України, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2010 р. № 68 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: moz.gov.ua/ua/portal/dn_20100202_68.html.
 16. Міжінституційна угода щодо прискореного методу роботи з офіційної кодифікації юридичних текстів від 20.12.1994 р., прийня­та Європейською Комісією, Радою і Парламентом ЄС .
 17. Міжінституційна угода про загальні правила щодо забезпечення якості проектування Європейського законодавства від 22.12.1998 р., прийнята Європейською Комісією, Радою і Парламентом ЄС.
 18. Міжінституційна угода про більш структуроване застосування техніки перегляду нормативних актів від 28.11.2001 р., прийнята Європейською Комісією, Радою і Парламентом ЄС.
 19. Методичні рекомендації з проведення правового моніторингу нормативно-правових актів і підготовки концепції проек­тів НПА, встановлені Міністерством юстиції Республіки Казахстан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www: inijust.kz/ ru/node/15896
 20. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення проектів законів (правила законопроектування) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www:idealcountry.org.doc
 21. Порядок проведення правової експертизи нормативно-правового акта на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. у процесі державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www: minjust.gov.ua/1782
 22. Правила нормопроектування, розроблені директором канадсько-української Програми з нормопроектування Р. С. Бер­жероном у 1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: apitu.org.ua/system/files/bergeron.doc
 23. Регламент щодо якості проектування законодавства ЄС: (93/с 166/01) (Офіційний Вісник С. 166, 17/06/1993 стор. 0001-0001).

Література:

 1. Апт Л. Ф. Законодательная экспертиза как средство выявления ошибок / Л. Ф. Апт, Л. И. Киричкова, П. В. Прохоров // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: материалы Международного научно-практического круглого стола (29–30 мая 2008 г.) / под ред. В. М. Баранова, И. М. Мацкевича. – М.: Проспект, 2009. – С. 234–249.
 2. Арзамасов Ю. Г. Мониторинг в правотворчестве: теория и методология / Ю. Г. Арзамасов, Я. Е. Наконечный. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. – 196 с.
 3. Биля І.О. Теоретичні основи використання нормотворчої техніки. // Автор. канд. юрид. наук. – Харків. 2004.
 4. БобровникС. В. Подолання правових колізій як засіб забез­печення системності та ефективності законодавства / С. В. Боб­ровник // Правова держава. – № 14. – 2003. – С. 30–
 5. БогачоваО. В. Законотворчий процес в Україні: проблеми вдосконалення: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. В. Бога­чова. – К., 2006. – С. 47–49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mydisser.com/dfilesdoc
 6. Бюлет К. Теория языка. /Пер. з нем. – М., 1993.
 7. Веденеев Е.К. Роль презумпций в гражданском праве. //Государство и право.- 1998. – №2.
 8. Власенко Н.Я. Язык права. – Иркутск, 1997.
 9. ГалянтичМ. Колізія нормативних актів: вимушений шлях розвитку права / М. Галянтич // Право України. – 1996. – № 6. – С. 33–
 10. ГарбузВ. С. Прогнозування і планування нормотворчої діяльності / В. С. Гарбуз // Збірник тез лекцій з питань нормо­проектування. – К.: Мін’юст України, 2005. – С. 62–63.
 11. Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні: історико-теортеричне дослідження. – К., 2007. – С.45-208. 309-352.
 12. Душакова Л.А. Правовые фикции. Автор. дисс. к.ю.н. – Волгоград, 2004.
 13. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні (проблеми якості, рекомендації щодо вдоскона­лення в контексті європейської практики): монографія / О. В. Скрип­нюк, М. О. Теплюк, О. І. Ющик. – К.: Атіка-Н, 2010. – 92 с.
 14. Законодательная техника: научно-практическое пособие. – М.: Городец, 2000. – 272 с.
 15. Законознавство: навч. посіб. / О. Л. Копиленко, О. В. Бога­чо­ва, С. В. Богачов. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 152 с.
 16. Законодательная техника: Научн.- практ. Пособие. – М., 2000.
 17. Занина М. А. Коллизии норм права равной юридической силы (понятие, причины, виды): монография / М. А. Занина. – М.: РАП; Волтерс Клувер, 2010. – 144 с.
 18. Збірник тез лекцій з питань нормопроектування //Мін. юстиції України Центр правової реформи і законопроектних робіт. – Київ. 2005.- 159С.
 19. Ивин А.А. Логика норм. – М., 1973.
 20. Иеринг Р. Юридическая техника. Пер. – М..
 21. Коваленко Т. О. Юридичні дефекти правового регулювання земельних відносин в Україні: монографія / Т. О. Коваленко. – К.: Київський університет; Юрінком Інтер, 2013. – 632 с.
 22. Косович В. М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти: монографія / В. М. Косович. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 568 с.
 23. ЛашковА. С. Правотворческие ошибки. Проблемы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / А. С. Лаш­ков. – СПб., 1999. – 28 с.
 24. Лилак Д. Д. Колізія і конкуренція законів / Д. Д. Лилак // Право України. – 2001. – № 4. – С. 18–
 25. Лилак Д. Д. Проблеми колізії у законодавстві України (теорія і практика): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Д. Д. Лилак. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2004. – 20 с.
 26. Larenz, Methodenlehre der Wien, Mainz/ 1991.
 27. Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Wien, Mainz/ 2000.
 28. Малишев Б. В. Правотворча помилка як дефект у телеологічній структурі норми права / Б. В. Малишев // Публічне право. – 2011. – № 4. – С. 262.
 29. Нормография: теория и методология нормотворчества. Под ред Ю.Г. Арзамасова. – М., 2007.
 30. ПогребнякС. П. Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / С. П. Погребняк. – Х., 2001. – С. 7–
 31. ПогребнякС. Прогалини у законодавстві та засоби із подолання / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 2013. – № 1 (72). – С. 44–
 32. Pawlowski, Methodenlehre für Juristen. Vittorio Klostermann: Frankfurt am Main 1999.
 33. Walter, Der Aufbau der Rechtsordnung. Vittorio Klostermann: Frankfurt am Main 1974.
 34. Weck H. Die Sprache im deutschen Recht. Berlin: 1913.
 35. Willibalt Apelt. Die Gesetzgebungstechnik. Referat und Diskussionsbeiträge der Arbeitstagung der Hochschule für Politische Wissenschaften mit Abgeordneten des Bundestages und Bayerischen Landtages am 23.8.1950. 1950 – Isar: München. S
 36. Zippelius, Das Wesen des Rechts. Wien, Mainz/1978.

Силабус:

Завантажити силабус