Європейське міграційне право (ENG) (загальноуніверситетська дисципліна)

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416професор Решота В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні
знання для розуміння правового регулювання європейського
міграційного права, що включає загальні знання про міграції та їх
теорії, причини міграції, сучасні проблеми міграційних процесів в
Європі та світі, порядок та процедури надання притулку та статусу
біженця в ЄС та Україні, співпраця України та ЄС у цій галузі,
угоди про реадмісію.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «European migration law»
є підготовка студентів з метою формування і розвитку їх
професійної компетенції у галузі правового регулювання міграції,
притулку та статусу біженців в європейському праві, закріпити
основні знання у сфері міграційного права ЄС та України,
проаналізувати актуальні проблеми у сфері міграції та криза, що
спровокована сучасними міграційними процесами в ЄС.

Рекомендована література

Основна література:
1. Castles, S., Miller, M. The Age of Migration: International
Population Movements in the Modern World, 4th Edition.
Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2009.
2. Europe Unites: The EU’s Eastern Enlargement / Peter A. Poole.
– London: Westport, Conn.: Praeger, 2003. – 211 p.
3. Guild, E., Minderhoud, P., The first decade of EU migration and
asylum law, Martinus Nijhoff, Leiden, 2012.
4. Handbook on European law relating to asylum, borders and
immigration. – Strasbourg: European Union Agency for
Fundamental Rights, 2013. – 260 p.
5. Human rights in Europe: no grounds for complacency / Council
of Europe, 2011. – 373 p.
6. Messer, M., Schroeder, R., Wodak, R. (eds.). Migrations:
Interdisciplinary Perspectives. Springer, 2012.
7. Peers, S., Guild, E., Acosta Arcarazo, D., Groenedijk, K.,
Moreno-Lax, V., (eds.), EU Immigration and Asylum Law (text
and commentary). Second edition, Martinus Nijhoff, Leiden,
2012
8. Rosas A. EU Constitutional Law / A.Rosas, L. Armati ; 2 revised
ed. – Oxford – Portland, Oregon, 2012.
9. The Age of Migration: International Population Movements in
the Modern World / S. Castles, h de Hass, M. J. Miller: The
Guilford Press, 2013. – 420 p.
10. The Frontiers of Europe: A Translantic Problem? / Federica
Bindi, Irina Angelescu. – Washington: Brookings Institution
Press, 2011.
11. Білуха Ю. Формування міграційного законодавства
України // Український часопис прав людини. — 1997. — №
1.
12. Галенская Л. Н. Право убежища (международно-правовые
вопросы). — М.: Междунар. отношения, 1968. — 128 с.
13. Калхун Н. Практично-методичний посібник для кандидатів
на посаду судді та суддів з розгляду справ про примусове
видворення та екстрадицію / Н. Калхун, Д. Плечко, О.
Моркова, М.Смокович та ін. – К.: “Гнозіс”, 2014. – 100 с.
14. Калхун Н. Практично-методичний посібник для кандидатів
на посаду судді та суддів адміністративних судів
«Особливості розгляду справ, пов’язаних із статусом
біженця та додатковим захистом / Н. Калхун, Д. Плечко, О.
Моркова, М.Смокович та ін. – К.: “Гнозіс”, 2014. – 112 с.
15. Кузьменко О. Міри відповідальності як спосіб протидії
нелегальній міграції // Право України. — 2000. — № 3.
16. Методология и методы изучения миграционных процессов.
Междисциплинарное учебное пособие. Под общ. Ред. Ж.
Зайончковской, И.Молодиковой, В.Мукомеля. М., 2007. –
371 с.
17. Мосьонз С. Характеристика міграційного законодавства та
органів виконавчої влади у сфері міграції // Проблеми
міграції. Український інформаційно-аналітичний журнал.
— 2002. — Т. 7. — Число 3 (21).
18. Правовий захист біженців та осіб без громадянства в
Україні : Зб. документів. — К.: ВАІТЕ, 2001. — 310 с.
19. Тиндик Н.П. Біженці: невід’ємний елемент сучасного
міграційного процесу : монографія. – Львів, 2007. – 608 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Верховна Рада України – www.rada.gov.ua
Єдиний державний реєстр судових рішень
http://www.reyestr.court.gov.ua
Європейський суд з прав людини – http://www.echr.coe.int
EU law – https://europa.eu/european-union/law_en

Силабус:

Завантажити силабус