Використання інформаційних технологій в цивільному процесі (Правосуддя і судове адміністрування)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета – аналіз цивільного процесуального законодавства та спеціальних підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері використання інформаційних технологій в цивільному процесі. Метою викладання навчальної дисципліни «Використання інформаційних технологій в цивільному процесі» є засвоєння студентами теоретичних знань щодо загальних положень та дискусійних питань використання інформаційних технологій в цивільному процесі, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування правових норм, що регулюють зазначену сферу цивільно-процесуальних відносин.

Завдання – Основними завданнями вивчення дисципліни «Використання інформаційних технологій в цивільному процесі» є аналіз актів цивільного процесуального законодавства України, законодавства зарубіжних країн, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми спецкурсу.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06.96 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – – № 40-41, 42 – Ст.492.
 3. Кодекс адміністративного судочинства України // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.
 4. Господарський процесуальний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 6. – Ст.56.
 5. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від07.2010 р. № 2453-VI  // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.
 6. Про відновлення довіри до судової влади в Україні : Закон України від 08.04.2014 р. № 1188-VII // Голос України. – 2014. – №70-71.
 7. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 36. – Ст.275.
 8. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 р. № 852-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 36. – Ст.276.
 9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції : Закон України від 04.07.2012 р. № 5041-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – № 25. – Ст. 247.
 10. Про доступ до судових рішень : Закон України від 12.2005 р. № 3262-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 15. – Ст.128.
 11. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 01.2011 р. № 2939-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.
 12. Про внесення зміни до Закону України “Про доступ до судових рішень” щодо усунення прогалин, які перешкоджають доступу до інформації стосовно судових рішень : Закон України від 17.05.2012 р. № 4779-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – № 15. – Ст. 103.
 13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» : Закон України від 27.03.2014 р. № 1170-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 33. – Ст.873.
 14. Про забезпечення гласності при здійсненні господарського судочинства : Проект Закону України від 18.01.2005 р. № 6508 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6508&skl=5
 15. Про Концепцію судово-правової реформи в Україні : Постанова Верховної Ради України // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 426.
 16. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів : схвалено Указом Президента України від 05.2006 р. № 361/2006 // Офіційний вісник України. – 2006. – №19. – Ст.23.
 17. Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 21.11.2002 р. № 228-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 3. – Ст. 12.
 18. Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та інших установ судової системи : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://court.gov.ua/userfiles/concept.pdf
 19. Стратегічний план розвитку судової влади України на 2013-2015 роки : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://court.gov.ua/userfiles/83stratplan.pdf
 20. Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ: Наказ Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 р. № 173 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bg.dp.court.gov.ua/sud0404/kompetenciya/77496/
 21. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 740 // Офіційний вісник України. – 2006.- № 22.- Ст. 61.
 22. Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. № 247 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 29. – Ст. 19.
 23. Про порядок реєстрації, обліку та зберігання електронних копій судових рішень, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру судових рішень : Інструкція, затверджена Наказом Державної судової адміністрації від 27.01.2010 р. №15 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SA10026.html
 24. Перелік судових рішень судів загальної юрисдикції, що підлягають включенню до Єдиного державного реєстру судових рішень : затверджений Рішенням Ради суддів України від 17.02.2012 р. № 4 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zl.ck.court.gov.ua/sud2306/inf/perelik/
 25. Кодифікатор відомостей, що не можуть бути розголошені в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу через офіційний веб-портал судової влади України в Інтернет : затверджений Наказом Державної судової адміністрації України від 13.06.2006 р. № 59 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lg.court.gov.ua/tu13/10/1/
 26. Положення про автоматизовану систему документообігу суду : затверджено Рішенням Ради суддів України 26.11.2010 № 30 (у редакції рішення Ради суддів України  від 02 квітня 2015 року № 25): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://court.gov.ua/969076/polozhenniapasds/
 27. Міжнародні засади судової досконалості : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fair.org.ua/content/library_doc/International_framework__Court_Excellence_UKR.pdf
 28. Тимчасовий регламент обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу : затверджений Наказом Державної судової адміністрації України від 07.09.2012 р. № 105 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SA12036.html
 29. Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження) : Наказ Державної судової адміністрації від 15.11.2012 р. № 155 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/N1552012/
 30. Про реалізацію пілотного проекту щодо надсилання судами SMS-повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження) : Наказ Державної судової адміністрації України від 01.06.2013 р. № 73 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sr.rv.court.gov.ua/sud1718/info/nakaz73/
 31. Про внесення змін до наказу ДСА України від 01.06.2013 року № 73 : Наказ Державної судової адміністрації України від 12.07.2013 р. № 99 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/N992013/
 32. Про судове рішення : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р. № 14 // Вісн. Верхов. Суду України. – 2010. – № 1. – С. 4.
 33. Рішення Ради суддів загальних судів від 04.04.2013 р. № 26: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/userfiles/rish26.pdf
 34. Рішення Конституційного Суду України від 8 грудня 2011 року № 16-рп/2011 – «справа про фіксування судового процесу технічними засобами» // Вісник Конституційного Суду України. – 2012. – № 1. – Ст. 31.
 35. Балюк М. І., Луспеник Д. Д. Практика застосування Цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції. Серія «Судова практика». – Х.: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
 36. Басаев Д. В. Системы автоматизации судебного делопроизводства в арбитражных судах / Д. В. Басаев // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 7. – С. 32–34.
 37. Богдан И.И. Применение компьютерных (электронных) технологий в гражданском процессе Украины / И,И. Богдан // «Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства». – 5 (181). – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vesnik.grsu.by/?p=last&lang=ru
 38. Брановицкий К.Л. Информационные технологии в гражданском процессе Германии (сравнительно-правовой анализ): Автореф. дис. … канд. юрид. наук:00.15 / К.Л. Брановицкий; Уральская государственная юридическая академія. – Екатеринбург, 2009.- 28 с.
 39. Головченко О. Електронне судочинство: сучасний стан та перспективи розвитку / О. Головченко // Юридичний Вісник України. – 2010. – № 10. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://yurincom.com/ru/yuridichnyi_visnyk_ukrainy/overview/?id=5533
 40. Доржиев Э. П. Электронная форма подачи документов в арбитражные суды: вопросы применения Временного порядка / Э. П. Доржиев // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 7. – С. 21–24.
 41. Комаров В. Цивільний процес у глобальному контексті / В. Комаров // Право України. – 2011. – № 10. – С. 22-44.
 42. Коссак В.М. Электронный документ и электронная подпись как доказательство в судебном споре в Украине / В.М. Коссак // Гражданско-правовое регулирование инновационного развития национальной экономики и повышение эффективности защиты субъектов гражданского права. – Гродно: ГрГУ им. Я.Купалы, 2014. – С.400-404
 43. Кушакова-Костицька Н. Електронне правосуддя: українські реалії та зарубіжний досвід // Н. Кушакова-Костицька // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С.103-109.
 44. Навроцкая Ю.В. Внедрение электронной коммуникации в гражданском судопроизводстве Украины / Ю.В. Навроцкая // «Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства». – 5 (181). – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vesnik.grsu.by/?p=last&lang=ru
 45. Навроцька Ю.В., Могиляк А.Є. Проблемні питання участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції / Ю.В. Навроцька , А.Є. Могиляк // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 73 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С.273-281
 46. Навроцька Ю.В. Електронізація цивільного судочинства України / Ю.В. Навроцька // Питання вдосконалення господарського та цивільного процессуального законодавства України: тези між кафедрального круглого столу (11 жовтня 2013 р.): / За ред. В.О. Кучера, Г.В. Смолина, Г.Б. Яновицької. – Львів, ЛьвДУВС, 2013. – С.85-88
 47. Недибалюк В. скасування реєстру судових рішень та його правові наслідки / В. Недибалюк // Українська правда. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/press/2011/12/9/309082/
 48. Паліюк В. Доступ до судових рішень – складова доступу до публічної інформації // Людина і закон: публічно-правовий вимір : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VII Прибузькі юридичні читання», 25-26 листопада 2011 року / За ред. С.В. Ківалова, В.О. Тулякова, О.В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2011. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-91025.html?page=11
 49. Решетникова И.В. С введением электронного правосудия судопроизводство перейдет на совсем иной уровень развития/ И.В. Решетникова И.В. // Закон – №2. – 2011. – С. 10.
 50. Угриновская О.И. Электронный документооборот в гражданском процессе Украины / О.И. Угриновская // «Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства». – 5 (181). – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vesnik.grsu.by/?p=last&lang=ru


Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – reyestr.court.gov.ua
 3. Вищий господарський суд України. Офіційний веб-сайт –  http://www.arbitr.gov.ua/
 4. Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ. Офіційний сайт – http://sc.gov.ua/
 5. Офіційний веб-портал «Судова влада України» – http://court.gov.ua/

Матеріали

Використання інформаційних технологій в цивільному процесі Робоча програма
Використання інформаційних технологій в цивільному процесі Комплекс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму