Цивільно-правовий статус засновників (учасників) господарських товариств (приватно-правова)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Цікало В. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124доцент Цікало В. І.

Опис курсу

Мета вивчення спецкурсу ‑ засвоєння студентами положень актів цивільного законодавства, що регулюють правовий статус засновників (учасників) господарських товариств; усвідомлення зростаючої ролі прав учасників господарських товариств у задоволенні майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та інших суб’єктів цивільних правовідносин; ознайомлення з підставами набуття, особливостями здійснення та захисту, а також порядком припинення прав засновників (учасників) господарських товариств; підготовка спеціалістів високого рівня для правового обслуговування фізичних та юридичних осіб, які мають статус учасника господарського товариства.
Завданнями вивчення даного спецкурсу є : ознайомити студентів з основними положеннями актів цивільного законодавства, що регулюють правовий статус засновників (учасників) господарських товариств; сприяти глибокому засвоєнню змісту правових актів та практики їх застосування, стимулювати до самостійної роботи з ними; ознайомити з системою прав засновників (учасників) різних господарських товариств; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики здійснення та захисту прав засновників (учасників) господарських товариств; дати чітке уявлення про місце правовідносин господарських товариств з їх учасниками у структурі цивільних правовідносин.

Рекомендована література

НОРМАТИВНІ АКТИ

 1. Цивільний кодекс України.
 2. Господарський кодекс України.
 3. Податковий кодекс України.
 4. Цивільний процесуальний кодекс України.
 5. Господарський процесуальний кодекс України.
 6. Закон України „Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року // ВВР. –1991. -№49. –ст.682.
 7. Закон України „Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року // Відомості Верховної Ради. ‑2008. ‑N 50-51. ‑ст.
 8. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради. -2006. -№31. –ст.268.
 9. Закон України „Про державне регулювання ринку ціннних паперів в Україні” від 30 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради. ‑1996. ‑№51. ‑ст.292 (Із змінами і доповненнями).
 10. Закон України «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року // Офіційний вісник України. – 2012. – № 76. – ст. 3066.
 11. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів” від 07 квітня 2015 року // Відомості Верховної Ради. -2015. -№25. -ст.188.
 12. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів” від 13 травня 2014 року // Відомості Верховної Ради. -2014. -№27. -ст.912.
 13. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань” від 15 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради. -2016. -№2. –ст.17.
 14. Декрет Кабінету Міністрів України „Про довірчі товариства” від 18 березня 1993 року // ВВР. –1993. -№19. –ст.207.
 15. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про затвердження „Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств” від 25.10.2012 р. № 1518.
 16. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про затвердження „Порядку переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред’явника в іменні акції” від 24.06.2014 р. № 804.
 17. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про затвердження положення „Про провадження депозитарної діяльності” від 23.04.2013 р. № 735.
 18. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про затвердження положення „Про розкриття інформації емітентами цінних паперів” від 03.12.2013 р. № 2826.
 19. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про затвердження „Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства” від 14.05.2013 р. № 822.
 20. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про затвердження „Порядку скасування реєстрації випусків акцій” від 23.04.2013 р. № 737.
 21. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про затвердження „Порядку здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства” від 06.03.2012 р. № 371.
 22. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про затвердження „Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною” від 06.08.2013 р. № 1416.


СУДОВА ПРАКТИКА

 1. Рішення Конституційного Суду України від 13.03.2012 року у справі № 1-14/2012 про офіційне тлумачення положень Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції”;
 2. Рішення Конституційного Суду України від 19.09.2012 року у справі № 1-8/2012 про офіційне тлумачення положень ч.1 ст. 61 Сімейного кодексу України;
 3. Рішення Конституційного Суду України від 05.032.2013 року у справі № 1-3/2013 про офіційне тлумачення положень ст.ст. 58 та 64 Закону України „Про господарські товариства”;
 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя” від 21.12.2007 р. № 11.
 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику у справах про спадкування” від 30.05.2008 р. № 7.
 6. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику розгляду судами корпоративних спорів” від 24.10.2008 р. № 13.
 7. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України „Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин” від 28.12.2007 р. № 04-5/14.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Виговський О.І. Новели акціонерного законодавства: науково-практичний коментар до Закону України „Про акціонерні товариства” / О.І. Виговський. – К.: Юстиніан, 2009.
 2. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. –К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.
 3. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України „Про акціонерні товариства” / О.М. Вінник. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 4. Головатенко Оксана. Проблемні питання власності в акціонерних правовідносинах // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №9.
 5. Гулик А. Право акціонера на участь в управлінні справами акціонерного товариства // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 3.
 6. Жорнокуй Ю.М. Цивилистическая основа реализации субьективного корпоративного права: монография /Ю.М. Жорнокуй. – Х.: Золота миля, 2012. – 186с.
 7. Захист корпоративних прав інвесторів в світлі нового Цивільного кодексу України. Матеріали семінару 16-18 квітня 2003 року. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003.
 8. Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти) / за заг. ред. В.В. Луця. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.
 9. Здоронюк Г. Актуальні питання діяльності акціонерних товариств. – К.: Юридическая практика, 2007.
 10. Зорич Г. Актуальні питання та законодавчі аспекти регулювання товариства з обмеженою відповідальністю // Вісник господарського судочинств. – 2007. – № 2.
 11. Кібенко О., Пендак Сарбах А. Право товариств: порівняльно-правовий аналіз законодавства Європейського Союзу та України /упоряд. Г. Друзенко, за наук. ред. О. Кібенко. – К.: Видавнича організація «Юстініан», 2006.
 12. Корпоративное право / Венедиктова И. В., Гнидченко Г. Г., Кагановская Т. Е. и др. ; под ред. У. Хелльманна, И. В. Венедиктовой. — Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015.
 13. Кравченко С. Право участі, корпоративні права та підприємницька діяльність учасників товариств // Право України. – – №2.
 14. Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів: навч. посібник. – 2-ге вид., змін. та доп. – К.: Дакор, КНТ, 2009.
 15. Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах. – Львів: Край, 2009.
 16. Кучеренко І. Повні та командитні товариства // Підприємництво, господарство і право. – 2001. –№7.
 17. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2004.
 18. Медовкіна Ліна. Щодо створення товариства з єдиним учасником в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №9.
 19. Проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні // Коссак В.М., Кравчук В.М., Цікало В.І., Бек Ю.Б. / за ред. професора Коссака В.М. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004.
 20. Спасибо-Фатеева И.В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. – Харьков: Право, 1998.
 21. Цікало В. Порівняльна характеристика правового регулювання здійснення права участі за законодавством України та Європейського Союзу // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Випуск 61. – С. 337–347.
 22. Цікало В.І. Судовий захист права акціонерів на виплату дивідендів // П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22 травня 2015 р.) / відповід. ред. І.С. Канзафарова; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2015.- С. 93-96.
 23. Цікало В.І. Право учасника на інформацію про господарське товариство за законодавством України та Європейського Союзу // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 24-25 квітня 2015 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет. – 2015. – С.86-89.
 24. Цікало В.І. Особливості здійснення та захисту права акціонерів на участь у розподілі прибутку товариства за законодавством ЄС // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 93-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П. Маслова, 27 лютого 2015 року.-Харків, 2015.- С. 189-192.
 25. Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
 26. Яворська О. Проблемні питання правового регулювання діяльності акціонерних товариств // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2003. – Випуск 38.
 27. Янкова Елена. Распределение прибыли между участниками хозяйственных обществ  // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4.


Інформаційні ресурси

 

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – reyestr.court.gov.ua/

Матеріали

Завдання на іспит із спецкурсу Цивільно-правовий статус засновників (учасників) господарських товариств 2019

Завдання на модуль із спецкурсу Цивільно-правовий статус засновників (учасників) господарських товариств 2019Цив-пр. статус учасників товариств Комплекс
Робоча програма Цивільно-правовий статус засновників (учасників) господарських товариств (приватно-правова)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус