Цивільно-правовий режим результатів творчої діяльності (Юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів))

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Якубівський І. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016професор Якубівський І. Є.

Опис курсу

Мета: освоєння як загально-теоретичних засад цивільно-правового регулювання відносин, пов’язаних зі створенням і використанням результатів творчої діяльності, так і особливостей цивільно-правового режиму окремих результатів творчої діяльності – літературних та художніх творів, комп’ютерних програм, баз даних, виконань, винаходів, корисних моделей, промислових зразків та ін.
Предмет: законодавство, яке регулює відносини, що виникають у зв’язку зі створенням та використанням результатів творчої діяльності, а також цивільно-правовим захистом прав на них.

Рекомендована література

Загальна

 1. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность: законодательство и практика применения. – М.: Юристь, 2006.
 2. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / Пер.с англ. В.Л.Вольфсона. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.
 3. Бойко Д.В. Правова природа доменних імен Інтернет: монографія / Д.В.Бойко. – К.: Ред. журн. «Право України»; Х.: Право, 2013.
 4. Будник Р.А. Эволюция системы авторских и смежных прав в информационном обществе: от исключительного к инклюзивному праву автора. – М.: Юрлитинформ, 2013.
 5. Гордієнко С.Г. Пізнання захисту інтелектуальної власності в Україні: Методологічні проблеми. Монографія. – К.: Видавничий дім «Скіф», КНТ, 2008.
 6. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исслед. центр частного права. – М.: Статут, 2005.
 7. Еннан Р.Є. Загальні засади правового регулювання інтелектуальної, творчої діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 6.
 8. Жилінкова О.В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном: монографія / О.В.Жилінкова. – К.: Юрінком Інтер, 2015.
 9. Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. – М.: Юридическая литература, 1972.
 10. Інтелектуальне право України: підручник / за ред. О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016.
 11. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). – М., 2000.
 12. Коваль І.Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності: Монографія. – Донецьк: Юго-Восток, 2013.
 13. Кодинець А.О. Цивільно-правове регулювання зобов’язальних інформаційних відносин: монографія. – К.: Алерта, 2016.
 14. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007.
 15. Кохановська О.В. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні // Право України. – 2011. – № 5.
 16. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006.
 17. Кохановська О.В. Творчість, інтелектуальна творча діяльність, інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності: співвідношення // Сучасні проблеми приватного права: збірник наукових праць присвячених 80-ій річниці з Дня народження Я.М.Шевченко / відп. ред. Н.С. Кузнецова, Р.О. Стефанчук. – К.: ВГО «Асоціація цивілістів України», – Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня «Рута», 2012.
 18. Красавчиков О.А. Творчество и гражданское право (понятие, предмет и состав подотрасли) // Правоведение. – 1984. – № 4.
 19. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.
 20. Малеина М.Н. Понятие и виды нематериальных благ как объектов личных неимущественных прав // Государство и право. – 2014. – № 7.
 21. Мельник О.М. Суб’єкт права інтелектуальної власності та його цивільно-правовий статус: Монографія. – Х.: Вид-во НУВС, 2003.
 22. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. проф. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2008.
 23. Основи інтелектуальної власності / За матеріалами ВОІВ. – К.: Ін-Юре, 1999.
 24. Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців: Монографія / За заг.ред. В.В.Луця. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.
 25. Підопригора О.О. Інтелектуальна власність.- Харків, 1997.
 26. Право інтелектуальної власності. Академічний курс / За ред.. О.П.Орлюк, О.Д.Святоцького. – К.: Ін Юре, 2007.
 27. Право інтелектуальної власності. Навч.посібн. / В.С.Дроб’язко, Р.В.Дроб’язко. – К.: Юрінком Інтер, 2004.
 28. Право інтелектуальної власності: підручник / [О.І.Харитонова, Є.О.Харитонов, Т.С.Ківалова, В.С.Дмитришин, О.О.Кулініч, Л.Д.Романадзе та ін.]; за заг. ред. О.І.Харитонової. – К.: Юрінком Інтер, 2015.
 29. Право інтелектуальної власності України: Конспект лекцій / За ред. В.І.Борисової. – Х.: Право, 2008.
 30. Право інтелектуальної власності: Навч.-метод. посібник / О.О.Кулініч, Л.Д.Романадзе. – Одеса: Фенікс, 2010.
 31. Судариков С.А. Интеллектуальная собственность. – М., 2007.
 32. Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності: монографія / за наук. ред. д.ю.н. О.П.Орлюк; кол. авторів: С.Ю.Бурлаков, А.В.Міндрул, Л.І.Работягова, О.О.Тверезенко, О.О.Штефан та ін. – К.: НДІ ІВ НАПРНУ, Лазурит-Поліграф, 2011.
 33. Харитонова О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): монографія. – Одеса: Фенікс, 2011.
 34. Харьковская цивилистическая школа: объекты гражданских прав: Монография / Под ред. И.В.Спасибо-Фатеевой. – Х.: Право, 2015.
 35. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т.6: Право інтелектуальної власності / За ред. проф. І.В.Спасибо-Фатєєвої. – Х., 2011.
 36. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. Монографія. – Х.: Вид-во НУВС, 2002. – 368 с.
 37. Якубівський І.Є. Об’єкт права інтелектуальної власності: проблеми визначення поняття // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Вип.42.


Нормативно-правові акти України

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- №30.- Ст.141.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст.356.
 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18, №19-20,№21-22. – Ст.144.
 4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст.492.
 5. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст.56.
 6. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 р. в редакції закону від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – – №43. –  Ст.214.
 7. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №7.- Ст.32; в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. // Урядовий кур’єр.- 2001.- 14 лютого.
 8. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994.- №7.- Ст.34.
 9. Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” в редакції закону від 17 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №23. – Ст.163.
 10. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. –  – №8. – Ст. 28.
 11. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- №36.- Ст.64.
 12. Закон України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14 вересня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – Ст.434.
 13. Закон України “Про театри і театральну справу” від 31 травня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №26. – Ст.350.
 14. Закон України “Про архітектурну діяльність” від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №31. – Ст.246.
 15. Закон України “Про видавничу справу” від 5 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №32. – Ст.206.
 16. Закон України “Про кінематографію” від 13 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №22. – Ст.114.
 17. Закон України “Про племінну справу в тваринництві” від 15 грудня 1993 р. в редакції від 21 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №6-7. – Ст.37.
 18. Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України – 2001. –  № 52. – Ст.2369.
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71 “Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати” // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст.128.
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав” // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст.129.
 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 992 “Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах” // Офіційний вісник України. – 2003. – № 27. – Ст.1329.


Міжнародно-правові акти

 1. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. Публікація №201 (R). – Женева: Всесвітня організація інтелектуальної власності, 1990.
 2. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Па­ризький Акт від 24 липня 1971 р., змінений 2 жовтня 1979 р.: Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. — Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — Т. 1: Право інтелектуальної власності. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. — С. 186.
 3. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р.: Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. — Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — Т. 1: Право інтелектуаль­ної власності. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999.
 4. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 р. // Інтелектуальна власність. — 2001. – № 2.
 5. Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин від 2 грудня 1961 р.
 6. Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности от 14.07.1967 г.: Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. – Науч.-практ.изд.: В 4-х т. Т.1 / Под общ.ред. А.Д.Святоцкого. – К.: Ин Юре, 1999.
 7. Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 р. // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – – № 1.
 8. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незакон­ного відтворення їх фонограм від 29 жовтня 1971 р. // Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. — 36. нормат. актів. — К.: Юрінком Інтер, 2003.
 9. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р. // Інтелектуальна власність. – 2001. – № 2.
 10. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р. // Інтелектуальна власність. — 2001. — № 2.

 

3.4. Судова практика.

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 5 „Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав”.
 2. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелктуальної власності / Відп.ред. В.С.Москаленко. – К.:Праксіс, 2007.
 3. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 20 лютого 2007 р. № 01-8/91 „Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності”.
 4. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/846 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” //Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 4.
 5. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 6 травня 2005 р. № 01-8/784 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 4.
 6. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 22 січня 2007 р. № 01-8/25 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Юридичний вісник України. – 2007. – № 9-10.
 7. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14 лютого 2007 р. № 01-8/78 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Юридичний вісник України. – 2007. – № 13.
 8. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/844 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 3.
 9. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/847 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 4.
 10. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 22 січня 2007 р. № 01-8/24 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Юридичний вісник України. – 2007. – № 6.
 11. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/845 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)” // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 3.
 12. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14 грудня 2007 р. № 01-8/974 „Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)”.
 13. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14 січня 2002 р. № 01-8/31 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність”.
 14. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності”.
 15. Судова практика у справах господарського судочинства. Справи про банкрутство. Справи пов’язані із захистом права інтелектуальної власності (2004-2006 рр.) / За заг.ред. І.І.Балаклицького. – К.:Юрисконсульт КНТ, 2007.

Матеріали

Робоча програма Цивільно-правовий режим результатів творчої діяльності
Цивільно-правовий режим результатів творчої діяльності Комплекс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму