Теорія правотворчості

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1професор Луць Л. А.

Опис курсу

«ТЕОРІЯ ПРАВОТВОРЧОСТІ»

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння знань про загальне та особливе у правотворчості та на їх основі формування цілісного уявлення про правотворчу діяльність, а також вмінь та навичок правотворення.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Теорія правотворчості» є:

 • засвоєння студентами основних загальних положень теорії правотворчості;
 • розкриття природи правотворчого процесу;
 • висвітлення особливостей законотворчості, підзаконної, нормативно-договірної та судової правотворчості;
 • виявлення особливостей міжнародної правотворчості (зокрема, європейської);
 • виявлення особливостей європейської національної правотворчості;
 • характеристика сучасного стану та тенденцій розвитку правотворчості в Україні;
 • формування вмінь та навичок правотворення, виявлення та розв’язання проблемних ситуацій у правотворчій діяльності.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати:

 • поняття, стадії, принципи правотворчості;
 • юридичну природу правотворчого процесу;
 • юридичну природу законотворчості та її різновидів;
 • поняття та видові особливості підзаконної правотворчості;
 • особливості нормативно-договірної правотворчості та її різновидів;
 • теорію судової правотворчості;
 • особливості міжнародної правотворчості (зокрема, європейської);
 • особливості європейської національної правотворчості;
 • сучасний стан та тенденції розвитку правотворчості в Україні.

 

вміти:

– аналізувати будь-який різновид правотворчості;

 • виявляти видові особливості правотворчості;
 • виявляти проблемні ситуації, що виникають у процесі здійснення правотворчої діяльності;
 • пропонувати способи розв’язання цих проблемних ситуацій;
 • створювати нормативно-правові приписи.


Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань

0304 право

 

Нормативна  

Варіативна

Модулів – 1 Напрям підготовки

магістр 8.03040101

 

   
Змістових модулів – 1 Спеціальність

8.03040101

правознавство

 

Рік підготовки: Рік підготовки
п’ятий  
Загальна кількість годин – 135 Семестр Семестр
1-й  
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,5

самостійної роботи студента

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр права

 

Лекції Лекції
 16 год.  
Практичні Практичні
 24 год.  
Самостійна робота Самостійна робота
95 год.  
Вид контролю: іспит