Теорія кримінально – правової кваліфікації (оглядові лекції)

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
910доцент Маркін В. І.
1010доцент Панчак О. Г.

Опис курсу

Спецкурс “Теорія кримінально-правової кваліфікації” покликаний ознайомити студентів з теоретичними та практично-прикладними проблемами кримінально-правової кваліфікації та шляхами їх вирішення у теорії кримінального права, законодавстві та правозастосовній практиці.  У результаті вивчення спецкурсу студенти вмітимуть правильно кваліфікувати вчинене суспільно небезпечне діяння чи діяння, яке не містить ознак злочину, з урахуванням принципів та правил кримінально-правової кваліфікації; обґрунтовувати результат кримінально-правової кваліфікації вчиненого діяння, з посиланням на принципи та правила кримінально-правової кваліфікації; критично оцінювати положення КК, актів легального тлумачення та судову практику на предмет їх відповідності загальновизнаним та обґрунтованим теоретичним положенням кримінально-правової кваліфікації; критично оцінювати та розв’язувати як  теоретичні, так і практичні проблеми кримінально-правової кваліфікації, самостійно працювати із судовою практикою

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Благов Е.В. Основы применения уголовного права. – Ярославль: Ярослав. госуд. ун-т. – 1992. – 78 с.
 2. Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. – 2-е изд., доп. – К.: Политиздат Украины. – 1985. – 120 с.
 3. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. – 316 с.
 4. Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм: Учебное посо­бие. – Красноярск: Изд-во Красноярск. гос. ун-та, 1996. – 67 с.
 5. Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм уголовного права. – М.: Щит, 1999. – 288 с.
 6. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: Юристъ, 1999. – 304 с.
 7. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Юридическая литература, 1972. – 352 с.
 8. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответствен­ности. Теория и законодательная практика. – М.: НОРМА, 1998. – 296 с.
 9. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.
 10. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.
 11. Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація: Конспект лекцій. // Життя і право. – 2004. – № 11. – С. 2–78.
 12. Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – К.: Атіка. – 1999. – 464 с.

 

Допоміжна

 1. Андрушко П.П. Поняття, види, значення кваліфікації злочинів// Вісник Київського університету: Суспільно – політичні науки. – К., Либідь, – 1992. – Вип. 5.
 2. Андрушко П. Кваліфікація злочинів: понятя та види // Вісник прокуратури. – 2003. – №12. – С. 48-55.
 3. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначаються матеріальними критеріями і виступають кваліфікуючими ознаками за чинним Кримінальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 10. – С. 90-95.
 4. Брич Л.П. Закономірності відмежування складів злочинів від складів адміністративних правопорушень за законодавством України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції.9-10 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2006.-С. 326-329.
 5. Брич Л.П. Закономірності розмежування складів злочинів //Життя і право. – 2004. – № 7.
 6. Брич Л.П. Значення ознак суб’єкта для розмежування складів злочинів // Проблеми пенітенціарної теорії та практики.-2005.-№ 10.-С. 214-221.
 7. Брич Л.П. Поняття розмежування складів злочинів (термінологічний аспект) // Право і лінгвістика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Частина перша. Сімферополь-Ялта, 18-21 вересня 2003 р. Сімферополь: Доля. – 2003.-С.69-74.
 8. Брич Л.П. Предмет злочину як розмежувальна ознака складів злочинів проти довкілля //Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства).  Матеріали науково-практичної конференції 4-5 квітня 2003 р. Львів: ЛІВС при НАВС України. – 2003. – С.53-56.
 9. Брич Л.П. Розмежування зґвалтування із суміжними складами злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи //Життя і право. – 2004. – № 4. -С.69-78.
 10. Вапсва Ю.А. Особливості кваліфікації злочинів при наявності помилки // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2000. – Вип. 10. – С. 50 – 55.
 11. Гончаренко В.Г., Ружицький Ф.Р., Хурцидзе А.Р. Загальнотеоретичні, процесуальні та організаційні питання впровадження автоматизації застосування норм кримінального права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 1998. – Вип. 35. – С. 64 – 69.
 12. Государський В.Ф., Марітчак Т.М. Виявлення та виправлення помилок у кваліфікації злочинів під час розгляду справи судом у першій інстанції // Життя і право. –2004. – №1. – с. 54-60.
 13. Гуржій Т.О. Поняття кваліфікації злочину у світлі логіко-філософських категорій// Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування: Зб. тез та доповідей регіон. круглого столу (Хмельницький, 21-22 лютого 2003 р.).-Хмельницький, 2003.-С. 139-141.
 14. Захарченко О.В. Кваліфікація злочину як основний елемент інституту підслідності // Право і безпека. – 2003. – Т.2, №4. – с. 113-116
 15. Зеленецкий В.С. Уголовно-правовые проблемы возбуждения уголовного дела. – Х.: Восточно региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2001. – 108 с.
 16. Коржанський М. Кваліфікація злочину не повинна бути суперечливою // Юридичний вісник України.- 1996.- № 5 ( 31 ) 31 січня – 7 лютого.- с. 3.
 17. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – Київ: Атіка: 2002. – 640 с.
 18. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів.-К.: “Юрінком Інтер”,1998.-415с.
 19. Короленко М.П. Проблеми кваліфікації і класифікації злочинів за ступенем їх тяжкості. – К.: Наук. світ ,2000.-11с.
 20. Лемешко О.М. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти життя та здоров’я // Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи: Матеріали, наук.-практ. конф. [Харків] 22-23 квіт. 2004 р. / Редкол.: Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. – К.-Х.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 112-114.
 21. Марін О. Конкуренція кримінально-правових норм та способи її вирішення: результати соціологічного дослідження. // Підприємництво, господарство і право. – 2001.- № 10.- С. 67-70.
 22. Марін О. Причини виникнення та існування конкуренції кримінально-правових норм // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 454 – 460.
 23. Марін О. Проблеми кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Регіональна науково-практична конференція. – Л.: юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2001. – С. 203 – 206.
 24. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. – К.: Атіка, 2003. – 222 с.
 25. Марін О.К. Спірні питання кваліфікації при конкуренції норм про деякі посадові злочини і заподіяння тяжкого тілесного ушкодження // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 2 (13). – С. 190 – 195.
 26. Марітчак Т. Запобігання помилкам у кваліфікації злочинів // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Випуск 39.- С. 502.
 27. Марітчак Т. М. Помилки в кваліфікації злочинів при застосуванні Кримі­нального кодексу України 2001 р. .-Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 25-26 жовтня 2001р.-Х., 2002.-С. 105-107.
 28. Марітчак Т. Помилки в кваліфікації злочинів: результат соціологічного дослідження // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 466 – 471.
 29. Марітчак Т. Помилки у кваліфікації злочинів як предмет судового реагування: поняття, види, процесуальні способи усунення // Право України.-2002.-№10.-с.44-50
 30. Марітчак Т. Поняття помилок, допущених при кваліфікації злочинів // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2002 – Вип. 1 (16). – С. 185 – 194.
 31. Марітчак Т.М. Класифікація помилок у кваліфікації злочинів та її критерії // Життя і право. – 2004. – №2. –с. 78-83
 32. Марітчак Т.М. Наслідки неправильної кримінально-правової кваліфікації. // Митна справа. – 2002. – №2. – С.93-100.
 33. Марітчак Т.М. Наслідки неправильної кримінально-правової кваліфікації // Митна справа. – 2002. – № 2. – с. 95-100.
 34. Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів: Автореф. дис … к.ю.н./ Львівський національний університет  ім. Івана Франка. – Л., – 2003. – 16 с.
 35. Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 186с.
 36. Марітчак Т.М. Причини помилок у кваліфікації злочинів: результати соціологічного дослідження. // Право України. – 2001. – №7. – С.48-51.
 37. Миколенко О.М. Про деякі аспекти розмежування правопорушень // Вісник Одеського институту внутрішніх справ. – 2001. – №2. – С. 54- 57.
 38. Мірошниченко Н.А. Програма спецкурсу Вчення про злочин і склад злочину та їх значення для кваліфікації. – Одеса: Юридична література, 2001. – 12 ар.
 39. Навроцький В.О. Проблеми кваліфікації злочинів: Конспект лекцій. – Львів: Львівський держ. ун-т. – 1993. – 84 С.
 40. Навроцький В.О. Поняття і види принципів кваліфікації злочинів.// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ІІІ регіональної наукової конференції (лютий 1997 року). – Львів: Юрид. ф-т Львівського держ. ун-ту ім. І.Франка. – 1997. – С.22-28.
 41. Навроцький В. Кваліфікація злочинів і суміжні кримінально-правові поняття // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 1999. – Вип. 34. – С.190 – 195.
 42. Навроцький В. Місце теорії кримінально-правової кваліфікації в системі науки // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 461 – 465.
 43. Навроцький В. Предмет та структура вчення про кримінально-правову кваліфікацію // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 395 – 400.
 44. Навроцький В.О. Встановлення фактичних обставин справи як передумова кримінально-правової кваліфікації // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. – Вип. 1. – С. 26 – 33.
 45. Навроцький В.О. Гарантії законності кримінально-правової кваліфікації // Вісник академії правових наук .-2000.-№ 22.-С. 159.
 46. Навроцький В.О. Законодавча регламентація правил кваліфікації злочинів // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 1994. – Вип. 31. – С. 80 – 83.
 47. Навроцький В.О. Значення санкції статті кримінального закону для кваліфікації діяння // Вісник Академії правових наук України. – Х.: „Право”. – 1999. – Вип. 3 (18). – С. 117 – 125.
 48. Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація компромісу за законодавством України // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 1 (12). – С. 95 – 98.
 49. Навроцький В.О. Кримінально-правові норми і статті кримінального закону, які використовуються при кваліфікації // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2000. – Вип. 11. – С. 128 – 133.
 50. Навроцький В.О. Офіційність кримінально-правової кваліфікації // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 1999. – Вип. 4 (9). – С. 143 – 152.
 51. Навроцький В.О. Поняття і види функцій кримінально-правової кваліфікації // Правова держава / Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – 2000. – Вип. 11. – С. 418 – 426.
 52. Навроцький В.О. Види правових норм, які використовуються при кримінально-правовій кваліфікації. // Острозька академія. Наукові записки. Серія «Право». Випуск 1. – Острог, 2000. -С.207-213.
 53. Навроцький В.О. Види суб’єкта кримінально-правової кваліфікації. // Право України. – 2000. – №3. – С.109-113.
 54. Навроцький В.О. Поняття та система принципів кримінально-правової кваліфікації // Проблеми законності / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – 2001. – Вип. 48. – С. 97 – 104.
 55. Навроцький В.О. Про законність підстав кримінально-правової кваліфікації // Життя і право. – 2004. – №3. – с.62-65
 56. Навроцький В.О. Про функції теорії кримінально-правової кваліфікації // Правова держава / Одеський державний університет імені І.І.Мечнікова. – О.: “Астропринт”. – 2000. – Вип. 2. – С. 39 – 45.
 57. Навроцький В.О. Проблеми кваліфікації злочинів: Конспект лекцій: Для студ. юрид. фак. ун-ту /ЛДУ ім. І.Франка. – Л.: ЛДУ, 1993.- 82с.
 58. Навроцький В.О. Склад злочину і його роль у процесі кримінально-правової кваліфікації // Правничий часопис / Донецький національний університет. – 2000. – Вип. 1 (4). – С. 47 – 52.
 59. Навроцький В.О. Склад злочину як програма кримінально-правової кваліфікації // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – О.: “Астропринт”. – 2000. – Вип. 3. – С. 117 – 121.
 60. Навроцький В.О. Специфіка принципів кримінально-правової кваліфікації // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2000. – Вип. 10. – С. 112 – 117.
 61. Навроцький В.О. Субсидіарне застосування правових норм при кримінально-правовій кваліфікації // Вісник Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. – 2000. – Вип. 3. – С. 111 – 115.
 62. Навроцький В.О. Недопустимість подвійного вмінення як принцип кримінально-правової кваліфікації.// Адвокат. 2000. – №3. – С.9-12.
 63. Наукові засади кваліфікації злочинів. Програма, самостійна робота, практикум, індивідуальні завдання, тести для студентів юридичного факультету. – Л.: ЛКА, 2003. – 80с.
 64. Навроцький В.О. Про закріплення принципів і правил кримінально-правової кваліфікації в кримінальному законі // Гармонізація законодавства України з правом Європейського союзу – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет; Університет Ганновер, юридичний факультет, 2003. – С.83-94.
 65. Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація. Конспект лекцій зі спеціального курсу // Життя і право. – 2004. – №11. – С.2-78.
 66. Навроцький В.О. Міжгалузеві та внутрігалузеві колізії та їх подолання в ході правозастосування // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. – К.: КІВС, 2004. – №9. – С.106-118.
 67. Омельченко Г. Про кваліфікацію дій, пов’язаних з відмовою від повторення замаху на злочин // Юридичний вісник України. – 1996.- № 24 ( 50) 12 – 19 черв.- с. 11-14.
 68. Созанський Т. Кваліфікація насильницьких злочинів за сукупністю з посяганнями, передбаченими іншими статтями Особливої частини Кримінального кодексу України // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 2 (13). – С. 164 – 167.
 69. Сопельник И.В. Квалификация преступлений и важность при этом объективных и субъективных признаков состава // Митна справа.-2004.-№3.-с.104-109.
 70. Сопельник И.В., Березовский Р.С. К вопросу квалификации преступлений судебными и правоохранительными органами // Митна справа.-2004.-№3.-с.91-96.
 71. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в следственной и судебной практике. – К.: Юринком, 1995. – 204с.
 72. Фролов Д.Є. Деякі аспекти кваліфікації і розмежування злочинів // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 1. – С. 171 – 176.
 73. Хавронюк М. Правила кваліфікації злочинних діянь: досвід Молдови, Іспанії // Підприємництво, господарство і право.-2005.-№5.-с.133-139.
 74. Хавронюк М., Корольова Н. Віддієслівні іменники у Кримінальному кодексі України: значення правильного з’ясування їх змісту для кваліфікації злочинів // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№4.-с.94-98.

.

 Інформаційні ресурси

…..Верховна Рада України

http://www.rada.kiev.ua/

 

Верховний Суд України

http://www.scourt.gov.ua/

 

Вищий Господарський суд України

http://www.arbitr.gov.ua/

 

Кабінет Міністрів України

http://www.kmu.gov.ua/

 

Міністерство юстиції України

http://www.minjust.gov.ua/

 

Інформаційно-пошукова системи по законодавству

“Ліга”: http://www.liga.kiev.ua/

 

Єдиний державний реєстр судових рішень України –  www.reyestr.court.gov.ua/

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму