Теорія і практика посередництва та медіації (Юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів))

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Диференційований залік
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Верес І. Я.
1016доцент Верес І. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Верес І. Я.
1024доцент Верес І. Я.

Опис курсу

Мета: вивчення міжнародного і вітчизняного досвіду застосування альтернативних способів вирішення спору – медіації та посередництва.
Предмет: медіація і посередництво, як способи альтернативного вирішення спору

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 2. Типовий закон Комісії Організації Об’єднаних Націй по праву міжнародної торгівлі про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру від 06.2002// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_l17
 3. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003. — 2003. — № 40. — Ст. 356.
 4. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21. – Ст. 135
 5. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003. — 2003. — № 18. — Ст. 144.
 6. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-42, 42. – Ст. 492.
 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 07.12.1984 р. // ВВР. — 1984. — № 51. — Ст. 1122.
 8. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35. , / 35-36, 37 / – Ст. 446.
 9. Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25-26. — Ст. 131.
 10. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – Ст. 88.
 11. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року // Відомості Верховної Ради України. – 1971. – № 40. – Ст. 356.
 12. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.
 13. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 13. – ст. 282.
 14. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – ст. 382.
 15. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. –2010. – № 41-42, № 43, № 44-45.- ст. 529.
 16. Про виконавче провадження: Закон України від 04.1999р.// Відомості Верховної Ради України. – 1999.- № 24, стаття 207.
 17. Про колективні договори і угоди: Закон України від 03 березня 1998 р. // Відомості Верховної  Ради.– 1998. – № 50. – Ст. 375.
 18. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 1 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 199 –                № 36. – Ст. 361
 19. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – стаття 382.
 20. Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367.
 21. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: затв. Наказом міністерства юстиції України від 22.02.2012. № 296/5
 22. Про концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України від 10.05.2006.- Урядовий кур’єр від 24.05.2006. – № 95.
 23. Про схвалення Стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки: Розпорядження Кабінету міністрів України від 31.10.2012. – Урядовий кур’єр від 28.11.2012
 24. Рекомендація комітету міністрів ради Європи державам-членам «Про медіацію в кримінальних справах» // Відновне правосуддя в Україні: Щоквартальний бюлетень. – 2005. – № 1-2. – с. 50-53.
 25. Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах: Директива 2008/52/ЄС Європейського парламенту та Ради від 21 травня 2008 р.- Режим доступу: http: //www.ukrmediation.com.ua
 26. Рекомендації Rec (98) щодо медіації в сімейних справах


Спеціальна література

 1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування /Уклад.: Н. Гайдук, І. Сенюта, О.Бік, Х.Терешко. – Львів:ПАІС, 2007. – 296 с.
 2. Белінська О. В. Медіація – альтернативне вирішення спорів/О. В. Белінська // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 1 (15). – С. 158-172.
 3. Біцай А. В. Моделі медіації у світі та перспективи для України/А. В. Біцай// Право і суспільство. – 2013. – № 6. – С. 85-89.
 4. Біцай А. В. Професійна відповідальність адвоката-медіатора: поняття, особливості та загальна характеристика // Форум права. – 2014. – № 4. – С. 18-23.
 5. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Впровадження медіації у судовий процес як складова наближення законодавства України до європейських стандартів/ Н. Л. Бондаренко-Зелінська//Приватне право і підприємництво. – К., 2011. – Вип. 10. – С. 181-185.
 6. Бортнік О. Г. Мирова угода у цивільному судочинстві: автореф. дис. канд. юрид наук: 12.00.03/ О. Г. Бортнік.- Х., 2007- 19 с.
 7. Буряк В. Я. Трудові спори: прядок їх вирішення в Україні., Київ, 2003
 8. Верба О. Б. Особливості визнання судом мирової угоди на стадії виконавчого провадження/ О. Б. Верба// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.- 2008. – № 3.
 9. Вознюк Н. Класифікація видів альтернативних способів вирішення господарсько-правових спорів/ Н. Вознюк // Право України. – 2014. – № 6. –С. 222-229.
 10. Вознюк Н. Принципи альтернативних способів вирішення господарсько-правових спорів/ Н. Вознюк // Право України. – 2013. – № 11. – С. 373-379.
 11. Гаррис Р. Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных дел /Р. Гаррис ; пер. с англ. П. Сергеич. – Изд. 2-е. – М.: Изд-во СГУ, 2010.– 349 с.
 12. Гондза В.В., Омельченко О.С. Примирна комісія як оптимальний засіб для врегулювання колективного трудового спору (конфлікту) / В.В.  Гондза. О.С. Омельченко// Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2014. – № 11-12. – С. 4-12.
 13. Гончарова Г. Мирова угода як спосіб врегулювання трудових спорів на основі взаємних поступок/ Г. Гончарова// Право України. – 2011. – № 11-12.– С. 176-181.
 14. Гончарова Г. С. Мирова угода та медіація: загальні риси та відмінності між ними/ Г. С. Гончарова //Право та інновації. – 2013. – № 4. – С. 79-85.
 15. Дараганова Н. В. Медіація як один з альтернативних способі вирішення індивідуальних трудових спорів/ Н. В. Дараганова  // Юридична наука. – 2011. – № 6. – С. 77-83.
 16. Дараганова Н. В. Питання застосування в Україні медіації як альтернативного способу вирішення індивідуальних трудових спорів / Н. В. Дараганова  //Вісник Академії адвокатури України. – 2012. – №3(25). – С. 178-181.
 17. Дякович М. М. Нотаріус як медіатор / М. М. Дякович // Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні: матеріали Другого львівського міжнародного форуму (Львів, 26-29 травня2009 року) /відп. за вип. І.І. Дутка. – Львів: Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола, 2009. –с. 209-213.
 18. Дякович М. М. Нотаріус як медіатор/ М. М. Дякович // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 1. – С. 54-55.
 19. Дякович М. М. Пропозиції щодо розвитку медіації в нотаріальній практиці нотаріусів України / М. М. Дякович // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 137-139.
 20. Дякович М. М. Пропозиції щодо розвитку медіації у нотаріальній практиці нотаріусів України/ М. М. Дякович // Законодавче регулювання альтернативних способів вирішення спорів. Світова та національна практика ADR: матеріали Третього львівського міжнародного форуму (Львів, 27-28 травня 2010)/ відп. за вип. І.І. Дудка. – Львів: Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола, 2010. – С. 247-251.
 21. Дякович М.М. Охорона і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом: Монографія/ М. М. Дякович.- К.: Істина, 2014.- 520 с.
 22. Ерік М. Рунессон, Марі-Лоранс Гі. Медіація конфліктів і спорів у галузі корпоративного управління / Ерік М. Рунессон, Марі-Лоранс Гі- Вашингтон, 2007.– 68 с.
 23. Єрьоменко Г. Про проект закону «Про медіацію» в Україні/ Г. Єрьоменко // Право України. – 2011. – № 11-12. – С. 217-224.
 24. Зейкан Я. П. Адвокат: навички професії : практ. посіб. / Я. П. Зейкан. – 2-ге вид., стер. – К. : КНТ : Вид. Ліпкан О.С., 2011. – 788 с.
 25. Зейкан Я. П. Адвокат: кримінальні справи : метод. поради : у 2 ч. / Я. П. Зейкан. – К. : Дакор, 2012. – 728 с
 26. Зейкан Я. П. Адвокат: цивільні справи : метод. поради / Я. П. Зейкан. – К. : Дакор : Світ книг, 2012. – 688 с.
 27. Землянська В. В. Впровадження відновного правосуддя у кримінальне судочинство України: посібник/ В. В. Землянська, Л. Б. Ільковець, В. В. Середін. – К., 2008. – 168 с.
 28. Землянська В. Вивчення досвіду Польщі у сфері медіації/ В. Зкмлянська// Право України. – 2004. – № 3. – С. 135-137.
 29. Іванцова А. В. Організаційні форми діяльності адвокатури : монографія / А. В. Іванцова. – Х. : ФІНН, 2011. – 248 с.
 30. Кабанець В. М. Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудового спору/ В. М. Кабанець //Форум права. – 2011. – № 4. – С. 340-342.
 31. Квіт Н., Яримович У. Австрійський досвід запровадження та функціонування медіації як одного з альтернативних методів вирішення спорів/ Н. Квіт, У. Яримович //  Альтернативні способи вирішення спорів (ADR): матеріали Шостого львівського міжнародного форуму (Львів, 30-31 травня 2013 року)/відп. за вип. І.І. Дудка.- Львів: Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2013. – С. 197-223.
 32. Кисельова Т. Правове регулювання відносин із надання послуг медіації у зарубіжних країнах/ Т.  Кисельова // Право України. – 2011. – № 11-12. –              С. 225-236.
 33. Кохан Г. Чи потрібна медіація Україні/ Г. Кохан // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2014. – № 2 (74). – С. 66-75.
 34. Культін Д. Становлення правового регулювання трудових відносин у Сполучених Штатах Америки/ Д. Культін  // Бюлетень національної служби  посередництва і примирення. – 2014. – 3 7-8. – С. 52-58.
 35. Лагутіна І. В. Форми захисту трудових прав працівників: Монографія/ І. В. Лагутіна //Одеська юридична академія. – Фенікс, 2008. – 160 с.
 36. Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі: монографія. – Луганськ, 2004.
 37. Лейба Л. В. Правове регулювання вирішення земельних спорів : дис. … канд. юрид.наук : 12.00.06 / Л. В. Лейба ; Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 18 c.
 38. Леко Б., Чуйко Г. Медіація: підручник. – Чернівці: Книги – 21, 2011. – 464 с.
 39. Ліхолєтова Ю. А. До питання запровадження інституту медіації згідно з кримінальним процесуальним кодексом України / Ю. А. Ліхолєтова //Адвокат.– 2012. – № 12. – С. 24-27.
 40. Мамчур Л. Правова природа і юридичне оформлення відносин учасників медіації/ Л. Мамчур  // Альтернативні способи вирішення спорів (ADR): матеріали Четвертого львівського міжнародного форусу 9львів, 26-27 травня 2011 року)/ відп. За вип.. І.І. Дудка.- Львів: Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім.. В. Чорновола, 2011. – С. 166- 173.
 41. Микитин Ю. І. Медіація у кримінальних справах: деякі правові аспекти. – К., 2006. – 84 с.
 42. Насобина А. Международный опит медиации в контексте проекта закона о медиации в Украине/А. Насобина // Мала енциклопедія нотаріусів. – 2014. – № 2(74). – С. 62-65.
 43. Настіна О. І. Медіація як альтернативний та ефективний спосіб вирішення межових земельних спорів/ О. І. Настіна // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2014. – № 3. – С. 129-134.
 44. Недержавне судочинство в Україні: монографія/ В.В. Коваленко, С.О. Юлдашев. – К., 2006. – 168 с.
 45. Нестор Н. В. Медіація у кримінальному процесі Сполученого Королівства Великої Британії/ Н. В. Нестор // Бюллетень міністерства юстиції України.- 2014. – № 12. – С. 144-148.
 46. Нестор Н. В. Перспективи розвитку інституту медіації в кримінальному судочинстві України: нормативно-правовий аспект. – Форум права. – 2010. – № 3.– С. 312-317.
 47. Огренчук Г.О. Договори про проведення медіації/ Г.О.  Огренчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск 30. – Том 1. – С. 144-148.
 48. Притика Ю. Д. Медіація в нотаріальній діяльності (досвід Німеччини)/ Ю. Д. Притика // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2007. – № 3.
 49. Притика Ю. Д. Посередництво як нова форма вирішення приватноправових спорів/ Ю. Д.  Притика// Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 1. – с. 231-237.
 50. Притика Ю.Д. Зміст та класифікація принципів медіації / Ю.Д. Притика //  Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 10.- С. 86-92.
 51. Пухаленко В. П. Деякі аспекти медіації у цивільних та комерційних справах, як складова політики Європейського Союзу/  В. П. Пухаленко            // Форум права.- 2012. – № 3.
 52. Рєзнікова В. Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів / В. Рєзнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –2012. – № 90.- С. 10-15.
 53. Ригер Г. Нотариус в качестве медіатора// Медиация в нотариальной практике (Альтернативные способы разрешения конфликтов/ пер. с нем.; отв. ред. К. Грефин фон Шлиффен, Б. Вегианн./ Ригер Г., Мим К.- М.: Волтерс Клувер, 2005.
 54. Селиванова А. Попробуем договориться ?!/ А. Селиванова // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2014. – № 2 (74). – С 59-61.
 55. Селіванова А. Медіація – професія майбутнього/ А. Селіванова // Нотаріат України. – 2014. – № 3. – С. 39.
 56. Синеокий О. В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики : учеб. пособие / О. В. Синеокий. –Изд. 2-е, испр. и доп. – Харьков : Право, 2012. – 520 с.
 57. Сібільов Д. М. Мирова угода у виконавчому провадженні: процесуальні аспекти виконання судових рішень/ Д. М. Сібільов //Право і безпека. – 2012.-  № 2 (44). – С. 191-194.
 58. Сокол М. В. Порядок вирішення колективних трудових спорів і конфліктів в Україні: автореф. дис. …канд. юрид. наук; 12.00.05/ М. В. Сокол.- К., 2010. – 16 с.
 59. Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: автореф. дис. …канд. юрид. наук; 12.00.03/ О. М. Спектор.- К., 2012. – 18 с.
 60. Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі України : [монографія] / О. М. Спектор; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Фенікс, 2013.- 159 c.
 61. Тимченко Г. Мирова угода в науці цивільного процесуального права/ Г. Тимченко // Право України. – 2004. – № 8. – С. 104-107.
 62. Фурса С. Медіація в Україні: актуальні питання теорії і практики та необхідність законодавчої регламентації / С. Фурса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка . – 2014. – Випуск 1 (99).– С. 5-8.
 63. Хруслова Л. А. Форми реалізації положень відновного правосуддя у судовому розгляді кримінальної справи / Л. А. Хруслова // Відновне правосуддя в Україні: Щоквартальний бюлетень. – 2007. – № 4. – С. 29-31.
 64. Цибуляк-Кустевич А. Роль судді в процедурах примирення та медіації (порівняльно-правове дослідження)// Режим доступу: http://eppd13.cz/wp content/uploads/2015/2015-2-2/45.pdf
 65. Цимбалюк В. І. Теоретико-правовий аналіз зарубіжного досвіду правового забезпечення медіації/ В. Цимбалюк  // Бюлетень міністрестра юстиції України. – 2014. – № 11. – С. 55-60.
 66. Чанишева Г. І. Спеціалізована трудова юстиція в країнах Європи: досвід для України/ Г. І. Чанишева // Вісник Вищої Ради юстиції. – 2010.- № 2. –С. 75-82.
 67. Шамлікашвілі Цисана Медіація як метод позасудового вирішення спорів / Цисана Шамлікашвілі.-М.: Міжрегіональний центр управлінського та політичного консультування, 2006.
 68. Шемелинець І. І. Правовий статус комісії з трудових спорів в сучасних умовах/ І. І. Шемелинець // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2015. – Вип. 1(2). – 2015. – С. 195-199.
 69. Шемшученко Ю. С. Земельні спори / Ю. С. Шемшученко // Юридична енциклопедія. ? К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана. ? К., 1999. ? Т. 2. ? С. 590-591.
 70. Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / М. В. Шульга. ? Х. : Консум,1998.? С. 185-187.
 71. Яворська О., Демчук А. Медіація в сімейних спорах/ О. Яворська, А. Демчук// Історико – правовий часопис. – 2013. – №2 .- С 79-83.
 72. Ясиновський І. Г. Історичний аспект розвитку інституту медіації та сучасні тенденції його розвитку/ І. Г. Ясиновський  // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2014. – № 10-2. – Том 1. – С. 31-33.
 73. Ясиновський І. Г. Характеристика моделей медіації в розвинутих країнах/ І. Г. Ясиновський  // Юридичний вісник. – 2014. – № 4 (33). – С. 94-98.

Матеріали

Теорія і практика посередництва та медіації Практикум

Робоча програмаТеорія і практика посередництва і медіації
content/uploads/2017/06/Теорія-та-практика-посередництва-та-медіації-Комплекс.docx”>Теорія та практика посередництва та медіації Комплекс
Теорія і практика посередництва та медіації

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус