Сучасний механізм протидії корупції

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Денис С. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Денис С. Р.

Рекомендована література

Мета викладання дисципліни «Сучасний механізм протидії корупції» –це оволодіння знаннями, що постають перед юристом у процесі здійснення кримінально-правової кваліфікації корупційних діянь, а також оволодіння сучасними підходами та рекомендаціями з питань створення ефективного механізму протидії корупції.

Завдання вивчення дисципліни «Сучасний механізм протидії корупції» полягає у формуванні знань студента щодо розуміння механізму протидії корупції, умінь та навиків, що застосовуються у практичній діяльності юриста при здійсненні кримінально-правової кваліфікації корупційних діянь, запобіганні та протидії корупції.

У зв’язку із цим передбачається:

1) дослідження механізму корупції та розробка рекомендацій з питань запобігання корупції.

2) здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу при дослідженні ефективного механізму протидії корупції в Україні.

3) здатність самостійно готувати проекти антикорупційної програми та антикорупційної експертизи, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Студент повинен знати: зміст поняття та детермінантів корупції; теоретичний матеріал, що стосується принципів протидії корупції; систему антикорупційних органів в Україні; особливості кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; законодавство, що регулює питання протидії корупції; структуру механізму протидії корупції в Україні; норми міжнародно-правових актів, учасницею яких є Україна, що врегульовують питання пов’язані із протидією корупції; зарубіжний досвід створення механізму протидії корупції; кримінально-правові аспекти антикорупційної стратегії.

Студент повинен уміти: здійснювати аналіз та обґрунтування рівня корупції в органах державної влади; тлумачити згідно їхнього нормативного змісту та із застосуванням правил тлумачення норми матеріального та процесуального права, що застосовуються при кримінально-правовій кваліфікації корупційних діянь; використовувати статистичні матеріали для вирішення практичних завдань, зокрема щодо сфер поширення корупції; спостерігати за станом корупції в Україні та аналізувати її показники; розробляти рекомендації з питань запобігання корупції; обирати найоптимальніші заходи запобігання та протидії корупції; на основі здобутих теоретичних знань готувати проекти антикорупційної програми та антикорупційної експертизи, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості; застосовувати теоретичну базу у процесі прогнозування можливих корупційних ризиків; на основі здобутих теоретичних знань про заходи запобігання та протидії корупції визначати оптимальний зміст антикорупційної програми;  досліджувати окремі види корупційних правопорушень, виділяючи її характерні ознаки; застосовувати принципи протидії корупції на практиці; аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу при дослідженні ефективного механізму протидії корупції в Україні; запроваджувати у практичну діяльність напрацювання юридичної науки та міжнародно-правовий досвід у сфері протидії корупції.

Матеріали

Робоча програма_Сучасний механізм протидії корупції

 

 

Силабус:

Завантажити силабус