Теоретико-прикладні проблеми раціонального використання природних ресурсів

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Синчук С. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Синчук С. М.

Опис курсу

Дисципліна «Теоретико-прикладні проблеми раціонального використання природних ресурсів» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 081 «Право» для освітньої програми доктор філософії, яка викладається на 2 курсі у 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні практичні та теоретичні знання, необхідні для завершального етапу засвоєння курсу екологічного права. У курсі представлено огляд наукових концепцій та правозастосовчу практику з метою вирішення практичних завдань у сфері раціонального використання природних ресурсів.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми раціонального використання природних ресурсів» є набуття здобувачем вищої освіти у процесі з’ясування проблем правозастосування у сфері екологічного права навиків щодо розв’язання комплексних проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Після завершення цього курсу аспірант буде :

Знати:

– як проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей в галузі екоглогічного права України;

– про соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень щодо раціонального використання природних ресурсів

Вміти

– спілкуватись в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі екологічного права України;

– ініціювати інноваційні комплексні проекти у сфері раціонального природокористування, виявляти лідерство та повну автономію під час їх реалізації;

– розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику в природоохоронній галузі і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Джумальгедієва Г.Д. Правове регулювання господарського використання природних ресурсів : монографія / Г.Д.Джумальгедієва ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2014. – 202 с.
  2. Кобецька Н.Р. Дозвільне і договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні : питання теорії й практики : монографія / Н.Р.Кобецька. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т Ім. Василя Стефаника, 2016. – 271 с.
  3. Каракаш І.І. Право власності на природні об’єкти та їх ресурси в Україні : монографія / І.І.Каракаш. – Одеса : Юридична література, 2017. – 438 с.
  4. Комарницький В. М. Правова природа спеціальних дозволів на природокористування / В. М. Комарницький // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 3. – С. 145 – 149.
  5. Краснова М. В. Договори в екологічному праві України : Навч. посіб. – К.: Алерта, 2012. -216 с.
  6. Право довкілля (екологічне право) : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Пилипенко П. Д., Федорович В. І., Ващишин М. Я. та ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2010. – 400 с.

Силабус:

Завантажити силабус