Теоретико-прикладні проблеми права зайнятості

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Пилипенко П. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Пилипенко П. Д.

Опис курсу

Дисципліна «Теоретико-прикладні проблеми права зайнятості» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 081 «Право» для освітньої програми доктор філософії, яка викладається на 2 курсі у 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати аспірантам важливі теоретичні знання, необхідні для усвідомлення сутності формування в Україні права зайнятості. Тут надано огляд наукових концепцій та міжнародний досвід регулювання відносин зайнятості особливим правовим утворенням, що представляє собою самостійну міжгалузеву структуру, покликану забезпечити досягнення повної і продуктивної зайнятості.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми права зайнятості» є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, необхідних для вирішення найбільш складних прикладних проблем щодо формування права зайнятості в Україні, переосмислення вже наявних та набуття нових знань, необхідних для виконання дисертаційних робіт.

В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен

знати:

як узагальнювати та аналізувати наукові джерела, в яких з’ясовуються проблеми права зайнятості в Україні; методи наукового пізнання з допомогою яких зможе критично оцінювати та  аналізувати, нові ідеї у сфері трудового права та права зайнятості; сферу застосування законодавства про зайнятість населення.

вміти:

визначити предмет та структуру права зайнятості застосовувати законодавство про зайнятість населення; критично його осмислювати та виділяти проблеми, що постають у правозастосовній діяльності; пропонувати шляхи вирішення відповідних проблем; генерувати власні ідеї щодо вдосконалення законодавства про зайнятість.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Krzywon, A. (2017). Konstytucyjna ochrana pracy i praw pracowniczych. Warszawa.
  2. Pylypenko P., Rym O., The European Employment Strategyas a Tool of Internationa land Comparative Labour Studies. Volume 8, No. 3, September-October 2019. – р. 68-84.
  3. Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
  4. Пилипенко П. Д.,Раневич  О. Ю. Право на соціальний захист у разі безробіття: український та міжнародний досвід  Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник // Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – Вип. 9. – Львів – Вроцлав : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – С. 137-150
  5. Пилипенко П.Д. Про поняття самозайнятості як форми реалізації права на працю / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХХІІІ регіональної науково-практичної конференції, частина 2, (Львів, 7-8 лютого 2018 р.). – Л. : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 21-25

Силабус:

Завантажити силабус